ACİL DEPREM FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Acil Deprem Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation’ın iş birliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle hayata geçirmektedir.

I. FONUN AMACI
Acil Deprem Fonu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) ve çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Fon, bir proje çerçevesinde STK’ların sahada yürüttükleri çalışmaları ve bu çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli olan operasyonel giderlerini karşılamak amacıyla hibe olarak dağıtılacaktır.

Bölgedeki ihtiyaçlarının aciliyeti ve sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarının yoğunluğunu göz önünde bulundurularak, Acil Deprem Fonu için uygulanan başvuru süreçleri diğer fonlarımıza kıyasla daha basit olacak ve daha hızlı şekilde sonuçlandırılacaktır.

Acil Destek Fonu kapsamında dağıtılacak toplam hibe miktarı en az 200.000 TL’dir ve hibeler sahadaki STK’lara iki aşamada ulaştırılacaktır.

İlk aşamada aşağıda ayrıntısı verilen başvuru kriterlerine uyan STK’ların saha çalışmalarına toplam 60.000 TL’lık bir kaynak aktarılacaktır. Durumun aciliyeti nedeniyle oluşturulan başvuru formu STK’ların ilgili faaliyetlerini en iyi biçimde anlarken sahadaki çalışmalarına da ek bir yük getirmemek için oluşturulan basitleştirilmiş bir başvuru formudur.

Hibenin ikinci aşaması olan 140.000 TL de sahadaki gelişmeler ve acil durum sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda orta ve uzun dönemli faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu aşamayla ilgili bilgilendirme ilerleyen dönemde yapılacaktır.

Bu çağrı yukarıda bahsedilen ilk aşama ile ilgilidir.

II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda ve başvurularda aranan özellikler
– Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmak (dernek, vakıf, kooperatif. vb.)
– Depremin sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için ilgili afet sahasında çalışıyor olmak ya da çalışmak için aktif bir girişim başlatmış olmak.
– Başvurudaki faaliyetlerin deprem sahasındaki ihtiyaçları temel alan bir ihtiyaç analizine dayandırılmış olması (Örneğin: bu ihtiyaçlar karşılanırken sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkan saha operasyonuyla ilgili kurumsal masraflar, sahada sivil toplumun oluşturduğu iş birliklerini destekleyecek çalışmalar ya da diğer acil yardıma yönelik faaliyetler gibi)
– Başvuruların en az 30.000 TL en fazla 60.000 TL’lık detaylandırılmış bir bütçe ile yapılmış olması

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

B. Uygulama yeri ve süresi
Acil Deprem Fonu’nun ilk aşamasına yapılacak başvuruların süresi en fazla 3 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri başta Elazığ ve Malatya illeri (ilçeleri, vb.) olmak üzere depremde etkilen iller içerisinde olmalıdır.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Acil Deprem Fonu’nun ilk aşamasında dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 60.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar hibe programından en az 30.000 TL en fazla 60.000 TL’lık bir bütçe talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az iki taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %15’ine tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

III. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların Acil Deprem Fonu başvuru formunu 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 22:00’ye kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun  *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla Acil Deprem Fonu’ndan talebinizi içeren bütçe tablosunu,
– Başvurudaki faaliyetleri kapsayan bir zaman planı,
– Kurumla ilgili tüzük, senet ya da ana sözleşme metni
– (varsa) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgileri formun ilgili bölümüne eklemeniz gerekmektedir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU SÜRECİ
Acil Deprem Fonu’na yapılan başvurular 6 Şubat 2020 saat 22:00’ye kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Fon kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir.