Category

Kurumsal Destek

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar’a Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek | No Comments

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Y-PEER Türkiye, sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda gençlerin doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak tutum ve davranış değişikliği yaratılmasını, buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini amaçlayan çalışmalar yapıyor. 

Katılım odaklı sosyal fayda gerçekleştirmeyi vizyon edinen Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde üreme sağlığı, akran eğitimi, cinsel şiddet gibi konulara yönelik projeler üretiyor. Bu sosyal sorumluluk anlayışında gençleri özne olarak baz alan dernek, gençlik politikalarına yönelik savunuculuk çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneğine finansal sürdürülebilirlik ve kurumsal destek amacıyla Nisan-Ekim 2017 döneminde 6 ay süreyle hibe desteği sağlanacaktır.

SPoD Kurumsal Hibe Sürecini Tamamladı

By | Kurumsal Destek | No Comments

LGBTI bireylerin çalışma hayatı, barınma, sağlık, eğitim gibi alanlarda ayrımcılığa maruz kalmasına karşı çalışmalar yürüten Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) hibe süreci sona erdi. 

SPoD’a kira desteği sağlamak amacıyla 8 aylık dönemde verilen Kurumsal Hibe süreci tamamlandı. 

Bu hibe desteği ile hem kaynak geliştirme alanında çeşitlilik yaratılmış oldu hem de kira desteğiyle ofis içindeki salon sayesinde bir çok sosyal ve kültürel etkinlik, belgesel gösterimleri, panel ve eğitimler düzenlendi. Destek Vakfı tarafından sağlanan finansal destek ile SPoD, çeşitli kaynak geliştirme alanlarına yoğunlaşarak somut adımlar atma fırsatı elde etti. 

TPD İzmir Travma Çalışmalarına İvme Kazandırdı

By | Kurumsal Destek | No Comments

Sivil Toplum İçin Destek Vakfının kurumsal destek sağladığı Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesinin hibe süreci sona erdi. Hibe kapsamında saha çalışmalarında aktif 10 gönüllü psikoloğun EMDR eğitimi alması sağlandı. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler, iki günlük süpervizyon çalışmasını da gerçekleştirerek eğitim sürecini tamamladı. 

Alınan eğitimin hemen ardından, İzmir Adliyesi önünde yaşanan terör saldırısı sonucunda oluşan travmatik durum ile baş etme sürecinde Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi hızla harekete geçip psikososyal destek çalışmalarını başlattı. Saldırı sonrası, TPD İzmir Travma Afet ve Kriz Birimi, travmadan doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenen kişilere gönüllü hizmet verdi. Taziye ve ev ziyaretlerinin yanı sıra olaydan etkilenen bir çok kişiye psiko-sosyal destek sağladı ve ilk etapta 75 kişi ile temasa geçti. Bilgilendirme ve Psiko-eğitim grupları, paylaşım grupları ve bireysel görüşmeler ile çalışmalarını artırarak sürdürdü. TPD İzmir Şubesi, hibe kapsamında aldığı EMDR eğitimi ile var olan yetkinliklerine yeni bir teknik daha ekleyerek ve donanımlarını arttırarak, özellikle bireysel görüşmelerinde travma gönüllülerinin kapasitesini arttırmanın verimini yaşadı.

Herkes İçin Mimarlık Derneğine Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek | No Comments

Herkes İçin Mimarlık Derneği sosyal sorunlara mimari ve tasarım üzerinden yaklaşarak yaratıcı çözümler üzerine çalışıyor. Kırsal alanlardaki taşımalı eğitim, kentsel dönüşüm, anne-çocuk eğitim mekanları ve mülteci çocukların rehabilitasyonu gibi farklı konulara mekan kurma ve mimari düzenleme ile katkılarda bulunuyor. 

Öğrenci katılımını önemseyen Herkes İçin Mimarlık, mimarinin sosyal sorunlara yönelik daha fazla inisiyatif alması gerektiğini de savunuyor. Bu sosyal sorumluluk anlayışına örnek olarak “Atıl Köy Okulları” projesiyle boş kalan köy okullarını bölge halkı ile ortak karar çerçevesinde bir ihtiyaca yönelik düzenliyor ve tekrar kullanılır hale getiriyor. Sosyal mimarlık anlayışını benimseyen dernek, kent yönetiminde de katılımcı ve şeffaf süreçlerin savunuculuğunu yürütüyor.

Finansal sürdürülebilirlik amacıyla Herkes İçin Mimarlık Derneğine 9 ay süreyle Kurumsal Program kapsamında hibe desteği verilecektir. 

Sulukule Gönüllüleri Derneğine 2. Dönem Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek | No Comments

Sulukule Gönüllüleri Derneği, ayrımcılığa maruz bırakılmış veya risk altında bulunan gruplar ile çalışan ve hak temelli faaliyetler yürüten bir sivil toplum örgütüdür. 

Genel olarak Sulukule’de mahalle çalışmaları yürüten dernek, okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak gibi başlıca amaçlara sahiptir. Ağırlıklı olarak çocuklar ve gençler ile ilgili çalışmalar yürüten dernek, yıkım alanında gönüllü çalışan kişilerden kurulmuş olup tüm faaliyetlerini gönüllülük esaslarına göre organize etmektedir. 

Geçtiğimiz dönem Mayıs 2016 – Ocak 2017 tarihleri arasında verilen ilk hibe ile derneğin insan kaynağı giderlerine destek sağlanmıştı. Hibe, Sulukule Gönüllüleri’nin hem sahadaki hem de kaynak geliştirme alanındaki çalışmalarını güçlendirilmesine destek olmuştu. Buna ek olarak kurumsal destek ile iki kişi istihdam edilip finansal sürdürülebilirliğe katkı sağlanmıştı. 

Derneğin 2. dönem için yaptığı başvurusu da kabul edilmiştir ve Kurumsal Program kapsamında finansal sürdürülebilirlik çerçevesinde hibe verilecektir.

Assouline ve Sivil Toplum için Destek Vakfı, Tarlabaşı Toplum Merkezini Destekliyor

By | Kurumsal Destek | No Comments

Assouline Bebek’in yılbaşı etkinliği bağışları ve Sivil Toplum için Destek Vakfının katkısıyla oluşturulan hibe fonu kapsamında Tarlabaşı Toplum Merkezinin “Burada Herkese Yer Var” projesi hayat geçiyor.

Proje kapsamında Tarlabaşı’nda yaşayan çocuklara yönelik 3 atölye gerçekleştirilecek. Mahallede yaşayan 8-14 yaş arası 120 çocuk, Alternatif Sanat, Beden Perküsyonu ve Yaratıcı Drama atölyelerinden 3 ayrı grup ile toplam 6 ay boyunca yararlanabilecek.

Çocuklar, Yaratıcı Drama atölyesinde kendini ifade etme, Beden Perküsyonu atölyesinde bir enstrüman olarak bedeni kullanıp kolektif müzik yaratma konularında çalışacak. Alternatif Sanat Atölyesinde ise başka bir dünya mümkün temasıyla çocukların birlikte yaşam pratiklerine, sosyal uyum özelliklerine, bireysel gelişimlerine, öğrenme becerilerine destek sağlanacak. Atölyeler kapsamında çocukların ekip çalışması, bireysel gelişim, beden koordinasyonu konularında güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca çalışmalarda psikolojik destek ihtiyacı olan çocuklar gözlemlecek ve atölyelere parallel olarak psikolojik destek de sağlanacak. 

Assouline Bebek’e çocuklara kendini ifade etme fırsatı, olumsuzluklarla başa çıkma gücü sağladığı için çok teşekkür ederiz!

Başka Bir Okul Mümkün Derneğine Hibe Desteği

By | Kurumsal Destek | No Comments

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), çocuk hakları kapsamında katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik denge ile bağ kuran ve ticari kar amacı gütmeyen okul öncesi eğitim alanlarının ve ilk okulların kurulması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu modelin ülke çapında yaygınlaşması da BBOM çalışmalarının sürdürülebilirlik açısından bir parçasıdır. 

Dernek, alternatif eğitim, demokratik yönetim, ekolojik duruş ve özgün finansman üzerine kurulu kendisine has bir eğitim modeli geliştirmektedir. Çocukların yaratıcılık ve üretkenlik gibi potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar çocuğun yüksek yararını gözeterek, ekolojik duyarlılık, kültürel ve sosyal olarak eşitlikçi özgür bir ortam oluşturma amacı da taşımaktadır. BBOM, sosyal, kültürel, ekonomik, zihinsel ve fiziksel olarak birbirinden farklı olan çocukların toplumsal duyarlılık, şiddet-ayrımcılık karşıtlığı ve empati kurmak gibi temel ilkeleri eğitim sürecinde içselleştirmesi için çaba göstermektedir. Bu kapsamda öğretmenlerle de çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 

BBOM, çalışmalarında finansal sürdürülebilirlik amacıyla Kurumsal Program kapsamında 9 aylık hibe desteği alacaktır.

SKYGD Hibe Süreci Tamamlandı

By | Kurumsal Destek | No Comments

Kurumsal Program dahilinde desteklenen Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneğinin hibe süreci sona erdi.

Derneğin finansal sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine yönelik 1 Temmuz 2016 – 1 Şubat 2017 tarihleri arasında destek sağlandı. Kurumsal Program ile SKYGD’nin geleceğe yönelik strateji ve yöntemlerinin belirlenmesi ile ilişkilerinin canlandırılması ve güçlendirilmesi sağlandı. SKYGD’nin vizyonu ve orta vadede gerçekleştirebileceği çalışmalara ilişkin bir strateji çalışması yapılırken sahada tespit edilen ihtiyaçlardan yola çıkılarak 2017 yılında iki konuya odaklanılmasına karar verildi.

Çalışmalar çerçevesinde verilen desteğin bir diğer sonucu ise, SKYGD’nin kaynak, deneyim ve birikimlerinin derlenip toparlanması ve paydaşlara sunulabilir hale gelmesi oldu.

SKYGD, toplumun ihtiyaçlarına göre çalıştığı dezavantajlı gruplarla yaptıkları çalışmalarda sanatın iyileştirici gücününü kullanarak ağırlıklı olarak mülteci ve engelli bireylerle çalışmaktadır. Yürüttüğü çalışmalar arasında ise risk altındaki çocuklar, gençler, kadınlar, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ve mahpuslar yer almaktadır.

Sivil Toplum için Destek Vakfının hibe programlarından yararlanan STK’lar dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.

Hayat Sende Hibe Sürecini Tamamladı

By | Kurumsal Destek | No Comments

Devlet koruması altındaki çocuk ve gençlerle çalışan Hayat Sende Derneğinin kurumsal hibe süreci sona erdi. 

1 Haziran 2016 – 1 Ocak 2017 döneminde Hayat Sende Derneğine finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Kurumsal Program dahilinde verilen hibe desteği tamamlandı.

Bu hibe desteği ile kaynak geliştirme alanında bireysel bağışçılığın geliştirilmesine sosyal medya kullanımından kitlesel fonlama platformlarının kullanılmasına değin kaynak geliştirmeye ilişkin kurumsal kapasite arttırılmıştır. Bu bağlamda Sivil Toplum için Destek Vakfının hibesi ile istihdam edilen Kaynak Geliştirme Koordinatörü ile Hayat Sende önemli kazanımlar sağlamıştır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın hibe programlarından yararlanan STK’ların dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.

Sulukule Gönüllüleri Hibe Süreci Sona Erdi

By | Kurumsal Destek | No Comments

Kurumsal Program dahilinde hibe desteği alan Sulukule Gönüllüleri Derneğinin hibe süreci tamamlandı. 

Mayıs 2016 – Ocak 2017 tarihleri arasındaki hibe dahilinde derneğin insan kaynağı giderlerine destek sağlandı. 

Hibe, Sulukule Gönüllüleri’nin hem sahadaki hem de kaynak geliştirme alanındaki çalışmalarını güçlendirilmesine destek oldu. 

Kurumsal destek ile dernek bünyesinde iki kişi istihdam edildi, derneğin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlandı. 

Çalışmalar çerçevesinde, hedef gruplar için farklı kaynak geliştirme araçları belirlendi, maraton kampanyasında belirlenen stratejiler uygunluk ölçüsünde uygulandı. 

Analiz edilen ve önceliklendirilen paydaşlara göre başvurulabilecek fon/proje listesi oluşturuldu ve ve derneğin hedef kitlesine yönelik proje altyapıları oluşturulmaya başlandı. Bağışçılara ve gönüllülere yönelik düzenli bülten çalışmaları başlatıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfının hibe programlarından yararlanan STK’ların dilerlerse tekrar başvuru yapabiliyorlar.