Category

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2021 dönemi kapsamında desteklenecek projelerin odağında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması bekleniyor:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’lar ve aktivistler için nesiller arası ve alanlar arası aktivist birlikteliğin, diyaloğun ve iş birliğinin güçlenmesini amaçlayan projeler,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışanların örgütlenme modelleri ve birlikte iş yapma pratiklerini güçlendiren çalışmalar,
 • Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve diğer paydaş kurumlarla yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar,
 • Eşitlik ve ayrımcılık karşıtı savunuculuk, nefret söylemiyle mücadele, kazanılmış hakların korunmasına yönelik saha faaliyetleri,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi, çalışma ve mesajların daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesi amacıyla yeni medya araçları, medya/basın/iletişim alanları ve mecraları yaratmak için yapılacak çalışmalar,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde örgütlenme ve toplanma özgürlüklerine dair hukuki destekler,
 • Sistematik bir değişim için tasarlanmış, uygulandığında bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje uygulamaları,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların kurumsal gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar,
 • Teknolojik araçlara erişim ve kullanım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik kurumsal uygulamalar,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetler,
 • Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen (Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Ayrıca ev sahibi kuruluşun da yukarıda bahsi geçen başvuru sahibi kuruluşta aranan özelliklere sahip olması beklenir),
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2020 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
 • Çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliği olan kuruluşlar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak 4 Mayıs 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2021 dönemi hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Güzel İşler’in Mart Ayı Buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum Başlığıyla Gerçekleştirdik

By | Güzel İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Bağışçılarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz çevrimiçi etkinlik serimiz Güzel İşler’in son buluşmasını Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sivil Toplum başlığıyla 10 Mart’ta gerçekleştirdik. Eşitlik İzleme Kadın Grubu – EŞİTİZ aktivisti Selen Lermioğlu Yılmaz ve KAOS GL Derneği Genel Koordinatörü Umut Güner’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikten öne çıkan başlıkları aşağıda görebilirsiniz:

 • Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olarak sınıflandırılan biyolojik cinsiyetlere atanmış toplumsal normlar ve algılardan oluşuyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyaya göre değişebilen ya da zamanla dönüşen toplumsal cinsiyet kalıpları, bireylere giyebilecekleri kıyafetlerden seçebilecekleri mesleğe kadar uzanan, hayatının bütün kararlarını etkileyebilecek bir çerçeve dayatıyor. Bunun yanı sıra erkeğe ve kadına atfedilen “güçlü” ve “güçsüz” ya da “mantıklı” ve “duygusal” gibi birbirine zıt roller toplumsal hayatta erkeğin kadına üstün geldiği bir hiyerarşi oluşturuyor. Kamusal alana hakim olan ve karar verici olmaya uygun görülen özelliklerin toplumsal cinsiyet rolleri dahilinde erkeklere atanması sebebiyle ataerkil bir sistem yaratılıyor. İkili cinsiyet sisteminin dayattığı kuralların yanı sıra kendilerini kabul gören toplumsal cinsiyet rollerine uygun şekilde tanımlamayanlar görmezden gelme, dışlanma, toplumsal baskı ve hatta fiziksel şiddet ile karşı karşıya kalıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan kişiler ve kurumlar ise bu eşitsiz iktidar ilişkisini değiştirmek için sistemsel çözüm taleplerinde bulunuyor.
 • Türkiye’deki insan hakları mücadelesinin bir parçası olan LGBTİ+ ve kadın hakları hareketlerinin arasındaki dayanışma ve birlikte çalışma pratikleri yıllar içinde gelişti. Bu iki alandaki hak mücadeleleri tamamen aynı olmasa da LGBTİ+ ve kadın hakları hareketleri zamanla birbirlerinin taleplerini içselleştirdi ve ortak bir söylem geliştirmek noktasında önemli adımlar attı. Özellikle genç nesillerden aktivistler iki hareketin işbirliği ve dayanışma pratiklerine öncülük ediyor.
 • Uzun zamandır aktif olarak hak mücadeleleri veren kadın hareketi 2000’li yılların başından itibaren önemli kazanımlar elde etti. Kadın hakları bileşenleri tarafından yürütülen Türk Medeni Kanunu’nda Tam Eşitlik Kampanyası ile erkeklerin evlilik kurumu içindeki üstünlüklerine son verildi ve kadınların aile içindeki yasal statüsüne köklü değişiklikler yapıldı. Türk Medeni Kanunu reformunun ardından hayata geçirilen Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısından Türk Ceza Kanunu (TCK) Reformu Kampanyası ile evlilik içi tecavüzün ve iş yerinde cinsel tacizin suç sayılması, namus adı altında işlenen kadın cinayetlerinde ceza indiriminin iptali, ataerkil ve ayırımcı ifadelerin yasadan çıkarılması gibi kazanımlar elde edildi.
 • Kadın hareketinin hak kazanımlarının son yıllarda yaşanan gelişmeler ve gerilemeler dolayısıyla bu risk altında olduğunu söylemek de mümkün. Kadınların birey olarak değil aile içindeki rolü ile öne çıkaran politik söylemler, kürtaj hakkına ulaşmanın zorlaştırılması, İstanbul Sözleşmesi* ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanunun uygulanmaması ve tartışmaya çalışması gibi hukuki problemler bu örnekler arasında yer alıyor. Kadın hakları alanında yaşanan bu gerileme ve engeller LGBTİ+ mücadelesi için de söz konusu. Farklı gerekçeler öne sürülerek  Onur Yürüyüşü’nün engellenmesi, Ankara Valiliği tarafından LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanması gibi uygulamalar hem kadın hakları hem LGBTİ+ hakları alanındaki mücadelenin önemini de gösteriyor.
 • LGBTİ+ ve kadın hakları hareketleri, sivil alanın daralması ve otoriteleşmeye rağmen kamusal alanda sesini duyurmak amacıyla halen eylem yapabilen az sayıdaki hareketler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra toplumun büyük bir kısmının, özellikle gençlerin, bu hareketlerin talepleri olan toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bakış açısının olumlu olduğu gözleniyor. Bu alanda verilen hak mücadelelerinin ve savunuculuk çalışmalarının daha verimli olması için bu hareketlerin kendinden farklı olan toplumsal kesimlere ve aktörlere kendini anlatması gerekiyor.
 • Kadın hakları ve LGBTİ+ hakları alanındaki mücadelelerin güçlenmesi için verilecek desteklerin farklı paydaşlar (özel sektör, yerel yönetimler, medya kuruluşları) arasındaki diyalog ve işbirliği alanlarını artırmaya yönelik olması gerekiyor. Bununla birlikte, kadın hakları alanında sağlanacak desteklerin, nesiller arası diyalogu ve hak temelli çalışmalar yapan diğer toplumsal hareketler ile olan işbirliklerini kolaylaştırıcı araçlar ve yöntemleri öncelemesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye’de yerel örgütlere sağlanan çekirdek hibeler, miktar olarak az olsa da sosyal etki olarak yüksek değere sahip olduğu için desteklenmesi gereken alanlar arasında görülüyor. Kadın hareketinin toplumun daha geniş kesimlerine ulaşması amacıyla dijital araçlara erişimini ve dijital yetkinliğinin artırmak üzere verilen destekler de özellikle salgın koşullarında daha fazla önem kazanıyor.

 

*İstanbul Sözleşmesi, bu toplantının yapıldığı tarihten sonra 20 Mart 2021’de  Cumhurbaşkanı Karar’ı ile feshedilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Uçan Süpürge Vakfı Çalışmalarını Tamamladı

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında başta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, kız çocuklarının eğitim hayatından uzaklaştırılması ve sinema sektöründe kadınların güçlendirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması olmak üzere pek çok alanda uzun yıllardır çalışıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2019 döneminde Turkey Mozaik Foundation desteğiyle sağladığımız kurumsal hibe ile iki çalışan istihdam eden Uçan Süpürge Vakfı, hibe sürecinde gönüllü programını yenileyerek ve çalışma alanında yeni işbirlikleri geliştirerek kurumsal kapasitesini güçlendirdi.
Uçan Süpürge Vakfı Genel Koordinatörü Cemre Öztoprak ile yaptığımız röportajda hibe kapsamında yaptıkları çalışmaları, COVID-19 salgını döneminde çevrimiçi gerçekleştirilen 23. Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali’ni ve Vakfın gelecek dönem için planlarını konuştuk.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2019 döneminde sağladığımız hibe desteğiyle kurumsal kapasitenizi güçlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiniz. Bize bu çalışmalardan ve kurumsal hibe desteğinin Vakfınıza katkılarından bahseder misiniz?

Uçan Süpürge Vakfı olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz her bir çalışmanın öncesinde kendi içimizdeki güçlenmeyi sağlamanın önemine yürekten inanıyoruz. Çünkü son üç yıldır kapasitemizi güçlendirmek ve iletişimi sağlamlaştırmak için düzenlediğimiz arama toplantıları, bize ideallerimizi gerçekleştirirken kilit değerlerin motivasyon ve dayanışma olduğunu gösterdi. Bu değerlerin daha sağlam temellerle hayata geçirilmesi noktasında ise ekibimizin bireysel ihtiyaçlarını sağlayabilmemize olanak tanıması yönüyle bu fon bizim için çok kıymetli oldu.
Bu fonun yardımıyla, kendi içimizdeki ifadesiyle “2.Dalga Uçan Süpürgeliler” ekibinin oluşması hızlandı ve yapılanmamız güçlendi. Hali hazırda yürütmekte olduğumuz “Şimdi Neyin Zamanı” gönüllü programının arka planını oluşturduk. Ayrıca dijital alanda güçlenme yönüyle teknik ekibimizin oluşmasını sağladık.

Hibe kapsamında yaptığınız çalışmalardan biri de arama toplantıları oldu. Bu arama toplantılarından ne tür çıktılar elde ettiniz? Arama toplantısından çıkan sonuçların Vakfınıza ve kadın hakları alanına nasıl katkılar sağlayacağını öngörüyorsunuz?
Bu süreçte dört arama toplantısı yaptık. Sonuçları detaylı olarak raporlandırıldı ve arşivimizde yerini aldı. Bu arama toplantılarında yerel yönetimler ile çalışma stratejilerine dair çıktılar elde ettik. Kendimizi Vakfın ve bölgesel kadın hareketlerinin güçlenmesi konusunda yeni ortamları okuma ve ortaklık kurmak fırsatı elde ettik. Sanatın adaleti üzerine çalışmaları planlama, Z kuşağı ve zoom toplantıları, çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusunda stajyer avukatlar ile çevrimiçi eğitim gibi çeşitli konularda fikirler geliştirdik. Bunun dışında, bu toplantılar 23. Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nin çevrimiçi olarak gerçekleşmesi konusunda Vakfımıza katkı sağladı.

Yakın zamanda Vakfın medya ve iletişim, festival faaliyetleri, savunuculuk ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına katkı sunmak üzere bir gönüllü programı çağrısı yayınladınız. Vakıf içindeki gönüllülük fırsatlarından ve gönüllülerle birlikte çalışma prensiplerinizden bahseder misiniz?

Tüm dünyada, başta salgın olmak üzere, yaşanan olumsuz deneyimler insanlar üzerindeki umutsuzluk ve isteksizlik halini artırmış vaziyette. Özellikle içinde bulunduğumuz belirsizlik halinin bireylerin gelecek kaygısını ve ümitsizliğini beslediğini görüyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey ise dayanışma ve birlik beraberlik duygusunu yeniden uyandırmak. “Şimdi Neyin Zamanı?” sorusu bu şekilde aramızda konuşulmaya başlandı ve mevcut ihtiyacın etkisiyle 4 farklı alanda gönüllü programı çağrısına çıkmaya karar verdik.

Belirlenen bu 4 alan, vakfın çalışmalarını yapılandırmak ve güçlenmek üzere belli amaçlar doğrultusunda oluşturuldu. Bu programın en önemli kısmı karşılıklı olarak güçlenmeyi hedefliyor olması. Gönüllülerimizin değerli emeği ve bizim onların kapasitesini güçlendirmek adına planladığımız eğitimler eşzamanlı olarak ilerliyor.Bu program özelinde prensip olarak vakfın değerleri temel alındı. Bu değerlere dayanarak belirlediğimiz hak temelli, eşitliğe dayalı, bireyin güçlü yanlarını temel alan ve toplum temelli yaklaşım ise gönüllülerimiz ile gerçekleştirdiğimiz tanışma toplantısında detaylı bir şekilde açıklandı.

COVID-19 salgını hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da değişikliklere sebep oldu. Uçan Süpürge Vakfı da bu dönemde ilk kez Uçan Süpürge Uluslararası Film Festivali’ni çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Bu süreçteki deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Önceki yıllarla kıyasladığınızda çevrimiçi festivalin olumlu ve olumsuz yanları neler oldu?

Bu sene festivalimizi, salgın nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Bizim için yepyeni olan çevrimiçi festival deneyiminin çoğunlukla olumlu yanları oldu. Festival sürecinde açılış gecesinin başında yaşadığımız kısa süreli aksaklık ve festival ekibinin uzakta olması sebebiyle ara ara yaşadığı iletişim problemleri haricinde olumsuz bir deneyim söz konusu olmadı.

“Doğa” olarak belirlediğimiz festival temasını “Evde Kaldık” olarak değiştirdik. Bu yeni tema sayesinde hem kadınlar ve kız çocukları üzerinde yapılan baskıya hem de salgın sürecine dikkat çektik. Bu festival sürecinde film gösterimlerinin yanı sıra; çocuklara ve yetişkinlere özel yaratıcı yazı ve film çözümleme gibi çeşitli konularda atölyeler gerçekleştirdik. Buna ek olarak, Türkiye’den ve yurtdışından yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirdik. Her bir çalışmanın en önemli çıktısı onlarca şehirden ve ülkeden insanlara erişim sağlayabilmemiz oldu. Bu festival sürecinde;

 • 109 ülke tarafından ziyaret edilen internet sitemizde 341.521 kişi film izledi.
 • Twitter içeriklerimiz 324.484,
 • Instagram içeriklerimiz ise 332.118 görüntülendi.
 • Söyleşilerimiz 52.608 görüntülenme sayısına ulaştı.
 • Youtube videolarımızın izlenme sayısı ise 6.931 oldu.

Bunların yanı sıra dijital anlamda ciddi anlamda güçlenme sağladık. İnternet sitemiz ve sosyal medyamız teknik ekibin desteğiyle daha da güçlendi. Festivalimizin uluslararası kimliği yenilendi ve daha da geniş kitlelere ulaştı. Özetle, bu yılki festival ile hem vakfın dijital yönden güçlenmesini sağlamak hem de değerlerimizi çevrimiçi yollarla topluma yansıtabilmek yönünde ciddi kazanımlarımız oldu.

COVID-19 kapsamında alınan önlemler ve bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak bundan sonraki süreçte sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarında ve iş yapma biçimlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu durumdan hareketle, Uçan Süpürge Vakfı önümüzdeki dönemde çalışma alanlarında, çalışma biçimlerinde ve birlikte çalıştığı hedef kitlelerle ilgili değişiklikler yapmayı planlıyor mu? Vakfın gelecek dönemde öncelik vereceği çalışmalar neler olacak?

2021 Uçan Süpürge Vakfı’nın kuruluşunun 25. yılı. Hali hazırda yürütmekte olduğumuz gönüllü programı tam da bu ihtiyaç doğrultusunda yenilendi. Çalışma alanlarımızı genişletmek ve daha sağlam temellere oturtmak için şu anki ekibimizi canlı ve dinamik tutmaya devam ediyoruz. Yenilenme ve çalışma alanlarımızı geliştirme sürecinde, Z kuşağı ve doğa özelindeki çalışmalara ağırlık vermeyi planlıyoruz. Stajyer avukatların eğitimi projemizi hayata geçirmek için ilk adımları attık. Bu eğitimle avukatların toplumsal cinsiyet perspektifini kazanarak meslek hayatlarına devam etmelerini öngörüyoruz. Eğitimlerimizin tarihi 22-23 Ağustos 2020 olarak planlandı.

Sivil Düşün’ün Bizi Bağlayan Şeyler fonu ile Youtube kanalımızda 12 program olacak şekilde “Kadınların Sineması” programına başlayacağız. “Kadınların Sineması” isimli Youtube programı, oluşturacağı içerikler ve uluslararası alandan konukları dahil etmesi ile bu sektörde yer almak isteyen ve bu sektörde yer almış kadınlara sağlayacağı ağlar, yeni ve farklı perspektifler ve motivasyonlar ile katkıda bulunmayı hedefliyor. Hedeflenen diğer amaçlar ise aşağıdaki gibi:

 • Hedef grubumuzu oluşturan kadınların görünürlüğünü artırmak ve çalışmalarını tanıtmak
 •  Kadın sinemacılar arasındaki dayanışmayı geliştirmek
 •  Kadın sinemacılara uluslararası konukların desteğiyle yeni perspektifler ve ağ sağlamak
 •  Sinema ve iletişim alanındaki öğrenci kadınlara, genç kadın sinemacılara temsil alanı yaratmak ve görünürlüklerini artırmak.

Günebakan Kadın Derneği ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklediğimiz Projelerini Konuştuk

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile hibe verdiğimiz Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesi ile Mersin’deki kadın danışma merkezlerinin ve kadın sığınma evlerinin durumlarının iyileştirilmesi ve yeni kadın sığınma evlerinin açılması için çalışmalar yapacak.

Kadınların özgür ve etkin bir bireyler olarak toplumsal hayatın her alanında var olabilmesi için çalışmalar yapan Günebakan Kadın Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi Derya Alpaslan ile devam eden çalışmalarını, COVID-19 sürecinin kadına yönelik şiddete etkisini ve proje kapsamında yürütücekleri faaliyetleri konuştuk.

Kadınların toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımla yer almasını amaçlayan ve Mersin’de faaliyet gösteren Günebakan Kadın Derneği’nin kurulma sürecinden ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?

Kadının bağımsız bir birey olduğunun toplumca kabul edilmesi, öncelikle kadınların kendi sorumluluklarını üstlenmesi ve haklarını talep etmesi ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Günebakan Kadın Derneği olarak amacımız ise kadınların toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımlarla yer almasına destek olmak. Bu düşünceyle kurmuş olduğumuz Derneğimiz 25 Kasım 2008 de resmiyet kazandı.

Mersin ilindeki kadına yönelik adli suç davalarına dernek Avukatımız aracılığı ile müdahil oluyoruz. Derneğimiz üyesi ve gönüllüsü psikologlar ve avukatlar tarafından şiddet gören kadınlara psikolojik ve hukuki danışmanlık veriyoruz. Mersin’deki kadına yönelik adli suç davalarına dernek avukatımız aracılığı ile müdahil oluyoruz. Yerelde kadın sorunlarını takip etmek ve kadınlara destek vermek için Baro Kadın Hakları Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Mersin Kadın Platformu ile birlikte ortak çalışmalar yapılmaya devam ediyoruz. Ayrıca Mersin Barosu iş birliği ile Anayasada Kadın Hakları söyleşileri düzenledik.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda pek çok paydaşla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. 2010-2012 yıllarında Akdeniz Halk Eğitimi ve Olgunlaşma Enstitüsü’nün kadınlara yönelik projelerinde iştirakçi olarak yer aldık ve kadınlara verilen eğitimlere destek sunduk. 2012-2014 yıllarında ise İstanbul’dan Başak Kültür ve Sanat Vakfı ve Urfa’dan Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği ile eş zamanlı üç ilde uygulanan projenin Mersin ortağı olarak “Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikle ve Kadına yönelik Şiddetle Mücadele‘’ projesini uyguladık. Bunlara ek olarak, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden eğitici eğitimi alan iki arkadaşımızın liderliğinde Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP) eğitim çalışmasını Mersin/Yenişehir Cem Evi Kadın Kolları ve Yedi Renk Derneği iş birliği ile tamamladık. Toroslar Halk Eğitimi işbirliği ile dernek binasında (Halkkent) sertifikalı ’”0-6 yaş arası çocuklar için Aile Eğitim Kursu’’ ile ‘”7-11 yaş arası çocuklar için Aile Eğitim Kursu’’nu düzenlendik.

Yerel yönetimlere yönelik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği temelli savunuculuk ve izleme faaliyetleri de yürütüyoruz. Örneğin Mersin’de kadın danışma merkezi ve sığınma evi olmayan iki merkez ilçe belediyesine yönelik olarak imza kampanyası düzenlendik. Yerel yönetimler, Kent Konseyleri ve Kadın Meclisleri ile iletişimimizi olabildiğince sürdürüyoruz. Yerel yönetim seçimleri döneminde belediye başkan adaylarına yönelik ‘’Kadın Dostu Kentler ve Cinsiyete Duyarlı Bütçe” konulu bir çalıştayı Mersin Barosu ve Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Uygulama ve Araştırma Merkezi desteği ile düzenledik.

Mezitli Belediyesi Kent Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma grubunda yer aldık ve Mezitli Belediyesi’nin Kadın Üretici Pazarı’nda bir stant alarak üyelerimizin üretimlerinin pazarlanması için destek olup üyelerimizi teşvik çalışmalarında bulunduk. Ayrıca, Toroslar Belediyesi ile birlikte yapılan projelerde toplumsal cinsiyet ve kadın hakları ile ilgili çalışmalar da yaptık.

Derneğimiz çalışma alanı için özel günlerden olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. 25 Kasım’da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarına giren Mersin genelindeki hakim ve savcılara, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanması için dilekçeler gönderdik. 25 Kasım ve 8 Mart ile ilgili olarak çeşitli iletişim çalışmaları yaptık ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gelenekselleştirmeyi amaçladığımız Kadın ve Dans etkinliğinin ikincisini bu yıl düzenledik .

Bu çalışmalarımıza ek olarak çocuk istismarı, çocuk eğitimi, kadın sağlığı, kadınların çalışma hayatına katılımı ve mikrokredi alanlarında eğitim, farkındalık ve savunuculuk faaliyetleri de gerçekleştirdik.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesinin kapsamını ve bu projeye Mersin özelinde neden ihtiyaç duyduğunuzu anlatır mısınız?

Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmak zorunda olmasına rağmen yasa ve sözleşmelerin dikkate alınmadığını r ve birçok belediyenin bu konuda gerekli adımları atmadığını gözlemliyoruz. Mevcut kadın ve çocuk sığınma evlerinin ise kapasiteleri ise yetersiz durumda ve bu konuda merkezi yaptırım da uygulanmıyor. Bu koşullar kadınların ulaşabilecekleri ve desteklenebilecekleri güvenilir merkezlerden mahrum kalmalarına neden oluyor.

Doç. Dr. Coşkun Taştan ve Araştırma Görevlisi Aslıhan Küçüker Yıldız’in Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri ve Analizler raporuna göre Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin % 3’ü Mersin’de gerçekleşiyor ve Mersin kadın cinayetleri istatistiklerinde ilk 10 il içerisinde yer alıyor. Bu durum Mersin ilinde şiddete uğrayan kadın sayısının azımsanmayacak ölçüde olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla, kadın danışma merkezi ve sığınma evlerinin kapasite ve sayılarının artırılması ve bu merkezlerde yeterli sayıda uzman istihdamının sağlanması gerekiyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçireceğimiz proje ile kadın sığınma evleri ve danışma merkezlerinin mevcut durumunu ortaya koymanın yanı sıra yürüteceğimiz kampanya ve savunculuk çalışmaları ile hem bu ihtiyaçların giderilmesi hem de bu merkezlerin eksik olduğu yerlerde açılması için çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler herkesin evde kalmasını zorunlu hale getirdi. Birleşmiş Milletler’in 2019 yılında yayınladığı raporda ise kadına şiddet vakalarının en çok kadınların kendi evinde gerçekleştiği belirtiliyor. Avrupa’da ve Asya’da kadına şiddet vakalarının salgın döneminde arttığına dair veriler paylaşıldı. Türkiye’de yaşanan pandemi sürecini ve alınan önlemlerin etkisini kadınlar ve kadına yönelik şiddet açısından değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’de ilk korona virüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde görüldü. 4 Nisan itibariyle Türkiye’de 18.135 hasta ve 356 can kaybı mevcuttu. Vakaların zamanla artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat COVID-19 salgını sadece bir sağlık sorunu olarak ele alınmamalı; bu salgın aynı zamanda toplumsal, sosyal ve ekonomik boyutları olan büyük bir sorun. Son yıllarda ciddi artış gösteren kadına yönelik şiddet vakaları ve kadın cinayetlerini takip ediyoruz. COVID-19 sebebiyle evde kalmak durumunda olan kadınların, şiddet gördükleri erkekle aynı evi paylaşmak durumunda kalması ne kadar güvenli olabilir?

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), geçtiğimiz günlerde acil yardım hattına gelen kadına yönelik şiddet çağrılarının son üç aylık verilerini paylaştı. Türkiye’nin 53 ilinde gelen aramalarda, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, komşu ihbarı, sığınma evleri başvurusu ve hukuki destek talebi gibi konular ön planda yer alıyor. Son üç aylık verilere göre, acil yardım hattına Mart ayında toplam 904 çağrı geldi. Yapılan bu çağrıların 578’i fiziksel şiddete maruz kalma vakası, 80’i psikolojik şiddete maruz kalma vakası, 113’ü komşu ihbarı, 60’ı sığınma evi talebi, 48’i acil vaka, 25’i hukuki destek talebi oldu. Nisan ayında yapılan toplam 730 çağrının dağılımı ise 651 fiziksel şiddete maruz kalma vakası, 45 acil vaka ve 34 komşu ihbarı oldu. Mayıs ayında gelen 491 arama içinde; aile içi şiddetle ilgili kayıt açılan vaka sayısı 274, aile içi şiddetle ilgili başvuran kişi sayısı 182, komşu ihbar sayısı ise 35 olarak kayıt edildi. Basına yansıyan haberlere göre, 11 Mart’tan Mayıs ayının sonuna kadar öldürülen kadınların sayısı 50’yi geçti.

Kadın ve çocuklar için yeterli önlemler alınmazsa, şiddet, istismar ve kadın cinayetleri vakalarında artış yaşanmaya devam edecektir. Pandemi sebebiyle kadına yönelik şiddet alanında devam eden davaların takibi zorlaştı ve bu süreçleri takip eden sivil toplum kuruluşlarının baskısı da zayıfladı. Adli süreçlere kısıtlılık getirildiği için davaların devamlılığı sekteye uğradı.

Hayat eve sığar deniyor ama önlem alınmazsa kadınlar için o evler şiddet yuvası olmaya devam edecek çünkü biliyoruz ki kadınlar en çok evlerinde şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. COVID-19 salgını kapsamında evde kalma tedbirlerinin alındığı bu dönemde, kadına yönelik şiddetle mücadele için öncelikle, var olan mekanizmaların, acil yardım hatları ve mobil destek uygulamalarının, sosyal medya ve basın yoluyla yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün arttırılması gerekiyor. Şiddet tehlikesi altında olan kadınlar için alternatif çözümler de ortaya konulmalı. Şiddet uygulayan erkekler için uzaklaştırma kararları daha hızlı alınmalı ve etkin şekilde uygulanmalı. Ayrıca kadın sığınma evlerinin koşulları salgın açısından değerlendirilerek yeniden düzenlenmeli.

COVID-19 salgını hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da değişikliklere sebep oldu. Bu durum mevcut çalışmalarınızı ve yürüttüğünüz programları nasıl etkiledi? Bu dönemde çalışmalarınıza devam etmek için kullandığınız yöntemler varsa bizimle paylaşabilir misiniz?

Çalışmalarımıza pandemi öncesindeki gibi olmasa dakısıtlı koşullarda devam ediyoruz. Dernek binamızı kapattık ama çevrimiçi haftalık toplantılarımız devam ediyor. Bazı eğitimlere pandemi süreci nedeniyle çevrimiçi katılım sağlıyoruz fakat dernek olarak bizim yürüttüğümüz oryantasyon eğitimi ve Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı gibi eğitimlerin devamlılığı aksadı. Bunun dışında, hukuki ve psikolojik destek için yapılan başvuruları gündemimizde tutuyoruz ve başvuran kadınları gerekli yerlere yönlendiriyoruz fakat fiziksel koşullarda kadınlarla irtibata geçemiyoruz.

COVID-19 kapsamında alınan önlemler sonucunda ve bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak gelecek dönemde sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarında ve iş yapma biçimlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. Günebakan Kadın Derneği önümüzdeki dönemde, çalışma alanlarında ve biçimlerinde değişiklikler yapmayı planlıyor mu? 2020 yılının geri kalanında öncelikleriniz neler olacak?

Pandemi sürecinin etkisi nedeniyle toplantılar ve eğitimler gibi çok sayıda katılımcının bir araya gelmesi gereken çalışmaları çevrimiçi olarak yapmaya devam edeceğiz. Yüz yüze görüşmemiz gereken kurumlarla ile ilişkilerimizi resmi yazışmalar, e-posta, telefon veya çevrimiçi görüşmeler ile sürdüreceğiz. Dernek adına katılım sağlanan komisyon ve yürütme toplantıları, haftalık toplantılar ve üye toplantılarına da çevrimiçi olarak devam edilecek. Şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği kurum ve kuruluşlara yönlendirme çalışmalarının sosyal medya aracılığıyla yapılması daha da sıklaştırılacak. Gelecek dönem için planladığımız çalışmaların hepsi çevrimiçi olarak devam ettirilecek ve derneğimizin çalışma alanlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar Projesi için Çalışmalarına Başlıyor

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar projesini gerçekleştirecek. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan ile bölgede yürüttükleri çalışmaları, kadınların ekoloji mücadelesindeki rolünü ve COVID-19 salgınının derneğe etkilerini konuştuk.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği hangi amaçlarla kuruldu ve bu amaçlar doğrultusunda bu zamana kadar ne tür çalışmalar gerçekleştirdi?

Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik. 2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimizin 450’nin üzerinde üyesi var. 2018 yılında Dernek Merkezimizi Küçükkuyu’dan Altınoluk’a taşıdık. Derneğimiz Ekoloji Birliği, Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif, Zehirsiz Sofralar Ağı, Körfez Dayanışma, Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğu Ağı, Madra İçin Elele, Kazdağları Dayanışması, Edremit Demokrasi Platformu ve Edremit Kent Konseyi üyesi.

Derneğimizin amaçları arasında Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi, ekolojik ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasına destek olunması, yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkarılması ve bölgede eko-agro turizmin desteklenmesi bulunuyor. Ayrıca, sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Kazdağı Bölgesinde ekosistemi tahrip edici çok sayıda altın vb. metalik madencilik, termik santral, rüzgar enerji santralleri, jeotermal enerji santralleri, taş ocakları gibi projeler bulunuyor. Söz konusu projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini takip ediyor, yerel ve ulusal kampanyalar düzenliyor, köy ziyaretleri ile yerel halkı bilgilendiriyoruz. Çanakkale ve Balıkesir’in çeşitli bölgelerinde yapılacak altın madeni, termik ve rüzgar enerji santralleri, derin deniz deşarjı projeleri, jeotermal alan ihaleleri, madeni rehabilitasyonu gibi süreçleri takip ederek savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Çanakkale, Ayvalık, Burhaniye; Bergama civarındaki diğer STK’ların mücadelelerine destek oluyor ve Türkiye genelindeki diğer doğa talan ve yıkım projelerinin iptal edilmesi için de mücadele ediyoruz.

Dernek olarak kültürel ve sosyal alanda da faaliyetler gerçekleştiriyoruz. En uzun gece olan 21 Aralık ve en uzun gün olan 21 Haziran tarihlerinde söyleşi, müzik, takas etkinlikleri içeren Gün Dönümü Şenlikleri düzenliyoruz. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde söyleşi, panel, konser, atölyeler ile her yıl ayrı bir köyde, köylü kadınlarla birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca fotoğraf, resim sergileri, konserler, edebiyat söyleşileri, film gösterimleri, halk oyunları, halk müziği, sanat müziği, ritm, Yunan ve Latin dansları gibi kültürel, sanatsal çalışmalar ve atölyeler gerçekleştiriyoruz.

Yerel ve kırsal kalkınma çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgenin ürünlerinin aracısız bir şekilde satışına destek olmak amacıyla Aracısız Doğal Ürün Ağları Çalıştayı’nı gerçekleştirdik ve madenlerden etkilenen köylere gidip potansiyel araştırması yaptık. Nusratlı Köyü’nde kadınlardan oluşan Doğal Ürün Satış Merkezi Projesine destek oluyoruz. Ayvacık Depreminde zarar gören köylerden birisi olan Kaşkaya Köyünde 2018 yılından beri çocuklara eğitim ve kültürel destek projesi yürütüyoruz. Bu yıl da Doyuran Köyü’nde çocuklara destek projesi yürütmeye başlıyoruz. Mehmet Alan Köyü’ndeki kadınların bilgi ve el becerilerinin geliştirilmesi ve ekonomik ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla destek projesi yürütüyoruz.

Her yıl belirlenen bir tema ile doğada Kazdağı Ekofestival düzenliyoruz. Festival 4 gün sürüyor. Spor, atölyeler, paneller, konferanslar, söyleşiler ve konserler gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor. Konaklama çadırlarda yapılıyor. Her yaştan çocuklar, gençler ve yetişkinler katılabiliyor. 2014 yılında başlayan festivalde sırasıyla, su, ağaç, toprak, enerji ve gıda temalarını işledik. Bu yıl altıncısı düzenlenecek Ekofest’te konu “hava” olacak.

Dernek çalışmalarımız arasında düzenli olarak her çarşamba günü geri dönüşüm, yeniden kullanım, tamir kurallarını gözeten eko hobi atölyeleri düzenlemek ve her ay doğal temizlik, doğal bakım ürünleri, doğal gıdalarla ilgili ekolojik yaşam atölyeleri ve söyleşiler var. Ayrıca her ay İkinci El ve Yerel Ürün Pazarı ve Kazdağı Sofrası düzenliyoruz. Tarım Fuarları ve tohum takas etkinliklerine katılıyoruz.

Mevzuat takibi ve yasal alanda savunuculuk çalışmalarımız devam ediyor. Maden Yasası, Çevre Kanunu, Zeytin Kanunu, Tohum Kanunu gibi yasal mevzuatları, yasa ve yönetmelik değişikliklerini takip ediyor; imza kampanyaları ve basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz. Bu konularda hukuki süreçlere başvuruyor ve davalar açıyoruz. Zeytin Yasası Değişikliğine karşı kampanya, Maden Alanlarının Taşınması Yönetmeliğine karşı dava ve Yerel Tohumların Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğine karşı dava başlattığımız hukuki süreçlere örnek verilebilir. Bugüne kadar ÇED kararları, yönetmelikler ve idari kararlarla ilgili 18 adet dava açtık. Davaların bazıları tek başına bazıları da diğer kuruluşlar ve kişilerle ortak davalar. Davaların 7’sini kazandık, biri reddedildi, bir dava düştü, 9 davamız ise hala devam ediyor.

Son yıllarda ekoloji ve çevre hareketinin ön saflarında kadınları daha çok görüyoruz. Alandaki tecrübenizden yola çıkarak çevre hareketinde kadınların rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çalışmalarınızı gerçekleştirdiğiniz bölgelerdeki deneyimlerinizden bahseder misiniz?

Kalkınma ve gelişme adı altında bir yandan doğal kaynaklarımız sömürülüyor, diğer yandan da yaşama hakkımız elimizden alıyor. Havamız, suyumuz, toprağımız kirleniyor. Bu durum da en çok kadınlar ve çocukları etkiliyor. Kadınlar bir yandan eşitlik ve özgürlük mücadelesi verirken diğer yandan da doğayı koruma mücadelesi veriyor. Hem dünyada hem de ülkemizde doğa koruma mücadelelerine bakarsak en ön saflarda kadınların olduğunu görüyoruz. Bu mücadele de kadınların özgürleşmesine katkıda bulunuyor. Kadının doğa koruma mücadelesinde ön safhalarda yer almasının nedenleri kadınların doğa ile kurduğu daha barışçıl ve saygılı ilişki, sebat etme yetenekleri, cesur oluşları ve yaratıcılıkları.

Kadınların doğurganlığı ve çocuklarına kendi vücutlarından besin sağlayabilmeleri kadınları daha dengeli ve olgun bir hale getiriyor. Kadın evin geçimi için dışarıda çalışsa bile tüm ev işlerinin yönetimini de üstleniyor. Bu durum kadının aynı anda birçok şeyi düşünme, planlama ve uygulama yetisini geliştiriyor. Aynı zamanda, gelişmiş duyarlılıklarından dolayı kadınlar, varsa ev dışı işleriyle birlikte, ev içinde çocukların, hastaların, yaşlıların bakımı, yemek, temizlik gibi tüm işlerle yakından ilgilenerek, bu süreçte çıkan sorunlara pratik çözümler getirmeye alışkın oluyorlar. Bu özelliklerin kadınlar için bir güç kaynağı oluşturduğunu düşünüyoruz. Kadın doğaya, toprağa, tohuma, üretime erkeklerden daha yakın.

Doğaya dair geliştirilecek politikalarda, doğaya daha yakın olan ve doğayla daha barışçıl bir ilişki kurmuş kadının sözünün dinlenmesi ve kadının öncü bir rol üstlenmesi gerekir. Doğanın kıymetini en iyi kadınlar biliyor ve bu nedenle de doğayı yine kadınlar kurtaracağına inanıyoruz.

Çalışma gerçekleştirdiğimiz yerlerde kadınlar her zaman daha öndeler. Kazdağı’nın ulaşabildiğimiz tüm köylerinde kadınlar mücadeleye daha çok sahip çıktılar ve öne geçtiler. Şirketlerin sosyal rüşvetlerine boyun eğmediler. Güvenlik kuvvetleri karşısında da daha direngen durdular. Mitinglerde konuşmalar yaptılar. Kadınlar bu süreçte bir yandan da sosyalleşti ve güçlendi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Güneş Kadınlar projesinin amaçlarından ve proje kapsamında yapılacak çalışmalardan bahseder misiniz?

Bölgemizdeki ekolojik yıkımlar tarım ve turizm gibi temel istihdam alanlarını tehdit etmenin yanı sıra kadın işsizliğini de pekiştiriyor. Mevcut toplumsal normlar ile belli iş kalıplarına sıkıştırılan kadınların kendi potansiyel kapasitelerini keşfetmeleri ise kısıtlı şekilde gerçekleşebiliyor.

Bu temel sebeplerle hayata geçirmek istediğimiz Güneş Kadınlar projesi; Kazdağları ve yöresindeki genç kadınların yenilenebilir enerji kooperatifi kurmasını, güneş enerjisi modelleri üzerinde iş üretmeleri ile birlikte geleneksel meslek kalıplarını yıkmalarını, kapasitelerini artırmalarını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model bir yapı geliştirmelerini amaçlıyor. Kalıplara sıkışmamış kadınların, bu süreçte hem kendi potansiyellerini keşfetmelerini hem de birlikte çalışarak temiz enerjinin bölge içindeki potansiyelini artırmalarını diliyoruz.

Proje kapsamında seçilen kadınlarla beraber 1 yıllık süre boyunca ekip olma, birlikte iş üretme, kooperatifçilik, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği, güneş enerjisi sistemleri üzerine atölye çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz.

COVID-19 salgını hayatın diğer alanlarında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında da değişikliklere sebep oldu. Bu durum mevcut çalışmalarınızı ve yürüttüğünüz programları nasıl etkiledi? Bu dönemde çalışmalarınıza devam etmek için kullandığınız yöntemler varsa bizimle paylaşabilir misiniz?

COVID-19 salgını başladığında derneğimizin merkezini fiziksel olarak kapattık. Yüz yüze yapmakta olduğumuz tüm faaliyetlerimizi durdurduk. Mayıs ayında yapmamız gereken genel kurulumuzu erteledik. Ancak faaliyetlerimize ara vermedik. Tüm çalışmalarımızı evlerden gerçekleştirmeye başladık. Zoom programı satın aldık ve yönetim kurulu toplantılarımızı sanal ortamdan yapmaya başladık. Halk müziği, ritim, pilates gibi bazı kurslarımıza da dijital platformlar üzerinden devam ettik. Radyo ve televizyon kanalları ile röportajlarımıza devam ettik. Farklı dijital platformlar üzerinden panellerde konuşmacı olduk. Aidat toplama yöntemlerimizi kolaylaştırmak için Fonzip aboneliği satın alıp altyapımızı kurmaya başladık.

İlk alan eylemimizi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Altınoluk Antandros Parkı’nda gerçekleştirdik. Maskelerle ve fiziksel mesafeyi koruyarak basın açıklaması, müzik dinletisi ve bir söyleşi gerçekleştirdik. Ayrıca Ekoloji Birliği’nin sanal ortamda gerçekleştirdiği 5 Haziran Çevre Mitingi’ne Zoom ile katıldık ve konuşma yaptık.

COVID-19 kapsamında alınan önlemler sonucunda ve bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak bundan sonraki süreçte sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanlarında ve iş yapma biçimlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu durumdan hareketle, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği önümüzdeki dönemde, çalışma alanlarında ve biçimlerinde değişiklikler yapmayı planlıyor mu? 2020 yılının kalanında öncelikleriniz neler olacak?

Bundan sonraki süreçte hükümet tarafından merkezi olarak alınan kararları da takip ederek mevcut duruma uyum sağlayarak çalışmalarımıza yön vereceğiz. Maske, hijyen, fiziksel mesafe gibi kuralları gözeterek derneğimizi yüz yüze etkinliklere açacağız. Gerekli önlemleri alarak ağustos ayında genel kurulumuzu yapacağız. Sanal ortamlarda toplantı ve panel gibi etkinlikler yapmanın avantajlarını da yaşadık. Oldukça verimli sonuçlar aldık. Yüz yüze buluşmalar ve etkinlikler yapsak da bu süreçte öğrendiğimiz yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz. 2020’nin geri kalan döneminde projelerimize devam edeceğiz. Güneş Kadınlar projemize başlayacağız. Her zaman yaptığımız doğa koruma etkinliklerimize, ÇED süreci takiplerine alanda ve hukuki yollarla mücadeleye devam edeceğiz. Atölyelerimiz, kurslarımız ve gösterimlerimiz de sürecek.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenen STK’lar Çalışmalarına Başlıyor

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi başladı.

Fonun bu döneminde; Balıkesir’de faaliyet gösteren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Güneş Kadınlar projesine ve Mersin’de çalışmalarını yürüten Günebakan Kadın Derneği’nin Yasalar Uygulansın, Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesine toplam 148.250 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi, desteklediğimiz STK’lar ve fon kapsamındaki çalışmaları ile ilgili hazırladığımız rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 Döneminde Desteklenecek Sivil Toplum Kuruluşları Belirlendi

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fonun bu döneminde 2 STK’ya toplam 148.250 TL hibe desteği sağlayacağız. Hibe almaya hak kazanan STK’lar ve projelerine ilişkin bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Günebakan Kadın Derneği: Kadınların toplumda eşit hak, sorumluluk ve katılımlarla yer almasını amaçlayan ve Mersin’de faaliyet gösteren dernek; kadının insan hakları, kadınların çalışma hayatına katılımı, kadın sağlığı, aile içi şiddet, toplumsal ve yerel yönetim mekanizmalarına katılım ile yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla 73.250 TL hibe desteği sağladığımız Günebakan Kadın Derneği, Yasalar Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın projesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçe belediyeleri ile yapacağı görüşmeler doğrultusunda kadın danışma merkezleri ile kadın sığınma ev veya evlerinin mevcut durumlarını tespit etmek ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için bölgede faaliyet gösteren diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulmak amacıyla çalışmalar yapacak. Bu çerçevede, Mersin Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçe belediyesi ve STK temsilcileri ile yapılacak çalıştay sonucunda tasarlanacak kampanya ile Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki fiziki altyapının geliştirilmesi ve uzman personel eksikliğinin giderilmesi, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların açılması için gündem yaratılması hedefleniyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan çevre aktivistleri tarafından Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla kurulan dernek çeşitli projeler ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirerek Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasını amaçlıyor. Ekolojik ürünler ve temiz enerji üretimine destek olmak; sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi de derneğin hedefleri arasında yer alıyor. Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile 75.000 TL hibe desteği sağladığımız Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, bu hibeyle Güneş Kadınlar projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Edremit Körfezi Bölgesinde yaşayan ve istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen 20 kadın ile güneş enerjisi modelleri ile üretim yapmaları ve yenilenebilir enerji kooperatifi kurmalarına destek olmak amacıyla için çeşitli çalışmalar yapılacak. Bu sayede, geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model olabilecek bir model geliştirmelerine katkı sağlanacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2020 dönemi Başvuruları Sona Erdi

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi için başvurular sona erdi. Fona ilgi gösteren tüm STK’lara teşekkür ederiz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na 8 şehirden 28 sivil toplum kuruluşu başvuru yaptı. Başvuru sahibi kuruluşların 25’ü dernek, 3’ü vakıf oldu. Fondan talep edilen toplam hibe tutarı 2.249.950 TL; STK başına talep edilen ortalama hibe miktarı ise 86.596 TL oldu. 20 STK projeleri için başvuru yaparken, başvuruların 8’i kurumsal gelişimin desteklenmesi için yapıldı.

Başvurular ile ilgili değerlendirme sürecimiz başladı. Sonuçlar hakkında bilgilendirmeleri ilerleyen dönemde internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşacağız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2020 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemi başvuruları açıldı.

Fon kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının:
– Sistematik bir değişim için tasarlanmış, uygulandığında bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje fikirlerine,
– Alanda çalışan bir STK’nın kurumsal faaliyetlerini ve/veya gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalara ve
– Kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetlere hibe desteği sağlanacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 80.000 TL talep edebilirler.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilir:
– En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
– 2019 gelirleri en az 30.000 TL en fazla 1.500.000 TL olan,
– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen,
– Geçmiş dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmekle ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar.

Fona başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 16 Mart 2020 günü saat 10:00’a kadar eksiksiz olarak doldurmaları gerekir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2020 dönemi hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu Kapsamında Desteklenen Projesini Anlattı

By | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu

2019 yılında ilk kez açtığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında Turkey Mozaik Foundation eş finansmanı ile desteklediğimiz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile platformun çalışmalarını, 6284 sayılı Kanunun kadın hakları açısından önemini ve desteklenen projelerini konuştuk.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurulma süreci, Türkiye’de yakın zamanda çok büyük bir toplumsal tepkiye sebep olan Münevver Karabulut cinayeti ile başlıyor. Bize Platformun bileşenlerinden ve yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz?

Platform, öldürülen kadınların aileleri ve şiddete maruz bırakılan kadınlar tarafından kuruldu ve çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Yüzlerce kadın cinayeti, fiziksel-cinsel şiddet, tehdit, hakaret ve çocuk istismarı davası takip ettik ve takip etmeye de devam ediyoruz. Her ay ve her yıl kadın cinayeti gerçeklerinin raporunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Mücadelemize dair kararları, aramıza katılmak isteyen tüm kadınlarla birlikte düzenli toplantılarla alıyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunun uygulanması için eylemler ve eğitimler düzenliyoruz. Kadınları bu mücadeleye katmak ve çözümü gösterebilmek için stantlar açıyor, broşürler dağıtıyoruz. Acil durumlarda kadınların ulaşabileceği destek hattımızla kadınları ihtiyaç duydukları destek konusunda uygun şekilde yönlendiriyor, işlemeyen mekanizmaların harekete geçmesini sağlıyoruz.

Platform olarak Türkiye’deki kadın cinayeti verilerini derleyerek her ay kamuoyu ile paylaşıyorsunuz. Kadın cinayetlerine ilişkin verilerin paylaşımı ve kamuoyunun konuyla ilgili düzenli şekilde bilgilendirilmesinin bu alandaki mücadeleye nasıl bir katkısı oluyor?

Verilerin hazırlanması kadın cinayeti gerçeğinin açığa çıkarılması açısından önemlidir. İstanbul Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi sorunun tespiti ve alınan ya da alınmayan önlemlerin etkisinin ölçülmesi için verilerin tutulması şarttır. Örneğin bizim açıkladığımız kadın cinayeti raporu, 2011 yılının kadın cinayetlerinin en az gerçekleştiği yıl olduğunu gösteriyor. Bu bilgi kadın cinayetlerini durdurmak için nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlamamız için önemli bir veri sağlıyor. 2011 yılında ne olmuş diye baktığımızda İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı, 6284 sayılı Kanunun gündeme geldiği yıl olduğunu görüyoruz. Bu da bizi İstanbul Sözleşmesi ve sayılı kanunun uygulanması için bir mücadele vermeye götürüyor.

Kadın cinayetleri sizin ve pek çok kadın hareketi bileşenin de etkisiyle giderek daha görünür hale geliyor, toplumsal bir tepki ve kamuoyu yaratılıyor. Buna rağmen, gerçekleşen şiddet vakalarında azalma gözlemlenmiyor. Kadın cinayetlerini önlemek için ne gibi toplumsal mekanizmalara ihtiyacımız var?

Öncelikle kadın-erkek eşitliğini esas alan önleyici politikalara ihtiyaç var. Yetkililerin açıklamaları, bakanlıkların uygulamaları, yetkili mekanizmaların şiddeti durdurmaya yönelik irade geliştirmesi ve birbiri arasındaki koordinasyonu bu önleyici politikaları kapsar.

Önleyici politikalar tek başına yeterli değildir. Devam eden şiddete karşın tehlike altında olan kadınlar korunmalıdır. Bu da 6284 sayılı Kanun ile mümkündür. 6284 sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulanırsa şiddet açığa çıkmadan ya da düzeyi ilerlemeden durdurulabilir.

Eğer şiddet açığa çıktıysa adaletin sağlanması gerekir. Bu süreç kadınların daha fazla örselenmesinin önüne geçerek işletilmelidir. Adalete olan inancın zayıf olmasına rağmen şiddete maruz bırakılan kadınların şikayetçi olma oranının da yükseldiğini görüyoruz. Adalet mekanizması da adil yargılamalar yaparak adaleti sağlamak zorundadır. İstanbul Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak açısından şiddeti normalleştiren ceza indirimlerinin uygulanmaması gerekir. Adaletin sağlanması, sadece kadınların örselenmemesi için değil caydırıcı olacağı için de önemlidir.

Tüm bunlarla beraber sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kadınların güçlendirilmesi gerekir. Örneğin 11 milyon kadının iş gücü dahi sayılmadığı, işsizliğin yüksek olduğu Türkiye’de kadınların haklarına sahip çıkma imkanı azalıyor. Ancak sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlü olan bir kadının şiddet tehlikesiyle başa çıkması çok daha kolaydır.

Tüm bu mekanizmalar İstanbul Sözleşmesi’nde tanımlanmıştır ve 6284 sayılı Kanunda önemli ölçüde çözümü vardır. Bu nedenle çoğu mekanizmanın işlememesi kadın cinayetlerini körüklüyor. Bütünlüklü olarak bu süreçler işletilirse kadın cinayetlerini durdurabiliriz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kadınlara ne tür haklar sağlıyor? Alandaki deneyimlerinizden yola çıkarak Kanunun uygulamasına dair mevcut durumu değerlendirebilir misiniz?

6284 sayılı Kanun sadece aile içinde değil, bir kadının tanıdığı ya da tanımadığı bir erkeğin şiddet eylemine ya da olası şiddet tehlikesine karşı koruma sağlıyor. Kanunda, uzaklaştırma kararı, kadının çocuklarıyla berber şiddet kaynağından uzak barınma imkanı, iş yeri değişikliği, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, adres bilgilerinin gizliliği, elektronik kelepçe uygulaması, yüz değiştirme, maddi destek, çocukların geçici velayeti gibi pek çok koruma ve tedbir maddesi yer alıyor. Tüm kararlar bakanlıkların ve uygulayıcıların koordinasyonu ile gerçekleşmesi gerekiyor ama bu şu an yapılmıyor.

Bir kadın uzaklaştırma kararı aldırdığında bu çoğu zaman kağıt üstünde kalıyor, kadının güvende olup olmadığının takibi yapılmıyor, ya da ihlal durumunda zorlama hapsi için emniyet harekete geçmiyor. Yasada dava görülmeksizin zorlama hapsi uygulanması gerekirken şu an fiili olarak dava açılıyor. Geri kalan koruma ve tedbir kararları ise çok zor çıkıyor. Basından gördüğümüz kadarıyla yüz değiştirme ameliyatı talebi için ise bakanlık bütçelerinin yetersiz olduğu söyleniyor. Elektronik kelepçenin de yetersiz sayıda olduğu belirtiliyor. Kadınlara iş imkanı ve maddi yardım çok zor sağlanıyor. Ya reddediliyor ya da bu karar çıkana kadar uzun süreler geçiyor. Kadınların ne düzey tehlikede olduğunu anlayarak ona uygun koruma kararı verilmesi gerekirken çoğu zaman sadece uzaklaştırma kararı veriliyor. Eskiye göre gelişme olsa da kadınların şikayetlerinin emniyet tarafından işlenmediği de oluyor. İş yeri değişikliği talebi olduğunda kurumlar arası koordinasyonsuzluk sebebiyle talep ya reddediliyor ya da kararın çıkması uzun süre alıyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Vakfımızın 2019 yılında ilk kez açtığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’ndan hibe desteği alan kuruluşlar arasında yer alıyor. Fon kapsamında desteklenen “Kadınların Can Simidi: 6284 Sayılı Kanun” projesinden bahseder misiniz? Bu proje ile ne tür çalışmalar gerçekleştireceksiniz?

Yukarıdaki soruların cevabından anlaşılacağı üzere İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunun uygulanması kadınlar için hayati öneme sahiptir. 6284 sayılı Kanunun uygulanması kadına yönelik şiddetin ilk anda önüne geçmek için önemli bir basamaktır. Bu nedenle ‘can simididir’ 6284 sayılı Kanunun uygulanması için önce toplumun farklı kesimlerinin kadınların haklarını bilmesi ve etrafındaki kadınlara güç vermesi gerekir. Bu nedenle, kadınların bulunduğu çevrede en kolay ulaşabilecekleri yerel yönetimleri projedeki odak noktamız olarak seçtik. Beş ilin iki ilçesinde hem belediye çalışanlarına hem de muhtarlara İstanbul Sözleşmesi kapsamında 6284 sayılı Kanunun eğitimlerini veriyoruz. Aynı zamanda o bölgedeki kadınlara yönelik olarak da eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler, hem 6284 sayılı Kanun çerçevesinde kadınların var olan haklarının neler olduğunun eğitime katılanlar açısından bilinmesini sağlıyor hem de katılanların çevrelerini etkilemesini sağlıyor. Aynı zamanda sadece kişisel etkiler değil belediyelerin kadına yönelik şiddete karşı da harekete geçmesini sağlıyor.