ÇOCUK FONU

Çocuk Fonu çağrısı sonuçlanmıştır. 2020’deki çağrı sonbahar döneminde hayata geçecektir.

Çocuk Fonu, 2017 yılında Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Hakan Özkök ve ailesi ile Turkey Mozaik Foundation’ın desteğiyle çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyıla kuruldu.

Çocuk Fonu, 2017-2019 döneminde 600’ün üzerinde bireysel ve kurumsal bağışçının desteğiyle 2017-2018 ve 2018-2019 dönemlerinde 2 hibe döngüsüyle hayata geçirildi. Bu dönemlerde 12 sivil toplum kuruluşunun, 13 projesine toplam 583.525 TL hibe desteği sağlandı.

2017 – 2018 döneminde destek sağlanan STK’lar ve projeleri:
1. Mehmet Selim Baki Barış için Müzik Vakfı – 30.000 TL, İlk Adım Orkestrası Projesi
2. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği – 35.600 TL, Çocuk Hakları Akademisi 1 Projesi
3. Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane) – 33.000 TL, Ben Bir Sirk Kahramanıyım Projesi
4. Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) – 30.300 TL, Kırsalda Kaliteli Eğitim Projesi
5. Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Ağı Hareketi Derneği (Bomovu)- 36.825 TL, Barışa Oyna Projesi
6. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (Duy-Der) – 36.000 TL, Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi

2018 – 2019 döneminde destek sağlanan STK’lar ve projeleri:
1. Mehmet Selim Baki Barış için Müzik Vakfı – 60.000 TL, Barış Orkestrası Projesi
2. Başak Kültür ve Sanat Vakfı – 47.000 TL, Çocukların Bir Maruzatı Var Projesi
3. Başka Bir Okul Mümkün Derneği – 59.400 TL, “Katılımcı ve Barışçıl Oyuncaklar: Öğrenme Materyalleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi
4.Bilim Kahramanları Derneği – 60.000 TL, Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi
5. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği – 53.400 TL, Çocuk Anlatır Sen Dinle, İstismarı Önle Eğitmen Eğitimi Projesi
6. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği – 46.000 TL, Deneyimden Çocuğa Projesi
7. Sulukule Gönüllüleri Derneği – 56.000 TL, Okulda Ben de Varım Projesi

Bugüne kadar Çocuk Fonu’na 211 başvuru yapılmış, bu başvuruların 13’ü hibe almaya hak kazanmıştır.

Çocuk Fonu 2019 – 2020 döneminde, Turkey Mozaik Foundation (www.turkeymozaik.org.uk) ile işbirliği çerçevesinde çeşitli bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçmektedir.

I. FONUN AMACI
Çocuk Fonu’nun amacı çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemektir. Çocuk Fonu kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0 – 15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler ya da 2019 yılında yapılan eklemeyle bu alanda çalışan kuruluşların kapasite gelişim ihtiyaçları vardır.

Bu çerçevede, fondan hedef kitlesi bu yaş grubundaki çocuklar olduğu kadar bu yaş grubundaki çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren başvurular da yararlanabilirler. Yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gereklidir.

Çocuk Fonu ile, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının devam eden veya yeni projeleri (belirli bir amaç doğrultusunda ve hedef kitleye yönelik olarak tasarlanmış faaliyetler bütünü) ya da kurumsal gelişimleri (belirlenen bir öncelik alanında – finansal sürdürülebilirlik, iletişim, gönüllülerle çalışma vb.- kurumun kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar) desteklenecektir.

Fon kapsamında desteklenecek faaliyetlerden örnekler aşağıdaki gibidir:

1. Çocukların haklarına erişimlerini ve bu hakları kullanmalarını sağlamalarına yönelik faaliyetler,
2. Çocuk hakları alanında savunu başta olmak üzere faaliyet gösteren kurumlar arasında ortaklık kurma, kamuoyunda farkındalık yaratma, çocukların sosyal içerilmelerini destekleyici iletişim faaliyetleri yürütme ve kamusal politikalara erişimlerini sağlayacak politika geliştirme alanlarında faaliyetler,
3. Çocukların örgün eğitime katılımlarını (erişimlerini) ve okula devamlarını sağlayıcı faaliyetler,
4. Her türlü şiddet mağduru veya kanunla ihtilaf halindeki çocuklara yönelik sosyal, psikolojik destek faaliyetleri ve / veya bu durumda olan çocuklara vücut bütünlüğünü koruyucu hizmet sunan kişi ve kurumlara yönelik faaliyetler,
5. Çocukların okul dışı eğitim alanlarının desteklenmesi; okula devam ve sosyal içermeyi destekleyici her türlü gelişim ve güçlendirme faaliyeti (dil kursu, ders tekrarını destekleyici atölyeler, spor ve kültür sanat etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri, vb.)
6. Çocukların teknolojik okuryazarlığını geliştirici faaliyetler,
7. Madde bağımlılığı olan çocuklara yönelik koruyucu/önleyici faaliyetler, rehabilitasyon ve yaşama tutundurma destekleri,
8. Çocukların çalışma çağına geldiklerinde ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilecekleri donanımlara ulaştırıcı bilgi ve beceri faaliyetleri,
9.Çocukların bilgilerini ve becerilerini geliştirmeyi destekleyen, mesleklere yönlendiren faaliyetler,
10. Çocukların yaşam becerilerini geliştirici faaliyetler,
11. Devlet koruması altında olan ya da devlet koruması altında olmayıp ebeveynsiz yaşamını idame ettirmek zorunda kalan çocuklarla ilgili faaliyetler,
12. Yan faaliyet olarak sunulabilecek – proje süresince çocuklar üzerindeki etkileri ortaya çıkabilecek faaliyetler dahil (çocuklara hizmet sunumu yapan personel ile ilgili yapılacak çocuk odaklı faaliyetler, vb.) – faaliyetler.
13. Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve çocuklara yönelik uygulanan doğrudan veya yan faaliyetler.
14. 1 – 13 maddelerini kapsayacak biçimde faaliyet gösteren STK’ların kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi.

II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen,
– En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
– Geçtiğimiz bir senedir gelirleri en az 30.000 TL en fazla 1.000.000 TL olan,
– Çalışmalarının odağı çocuk hakları ya da çocuk alanında yapılan çalışmalar olan kuruluşlar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından bir projesi desteklenen STK’lar bir proje ile, kurumsal destek alan kuruluşlar da kurumsal destek için hibe programına başvuramazlar.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Şubat 2020’dir.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Çocuk Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 250.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 75.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %15’ine tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar:
– İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.
– Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜRECİ
A. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, vakıf kurulları ve çocuk hakları alanında çalışan uzmanlardan oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirilir:

– Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla çocuk hakları alanına odaklanmış olması ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
– Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü (eğer benzer bir çalışma/kurum varsa başvurunun neden farklı olduğunun belirtilmesi)
– STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Kurumun çocuk alanıyla ilgili ilişkisinin çocukların haklarını geliştirecek bir yaklaşımla olması
– Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması.
– Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın, ortaya çıkarılan modelin ve/ya da pilot uygulamanın çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması.
– Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da çocuk hakları alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
– Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
– İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
– Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
– Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
– Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.
– Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Çocuk Fonu başvuru formunu 8 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’a kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Kurumsal Destek için örnek bütçeye buradan, Proje başvurusu için örmek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz),
– Ayrıntılı zaman planı,
– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. İçeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU SÜRECİ
Çocuk Fonu’na yapılan başvurular 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Çocuk Fonu’nun duyurulması

18 Aralık 2019

Son başvuru tarihi

8 Ocak 2020

Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

12 Ocak 2020

Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

13-17 Ocak 2020

Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması

20-24 Ocak 2020

Hibelerin başlaması

Şubat 2020

VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.