ÇOCUK FONU

2018 – 2019 dönemi için Çocuk Fonu başvuru süreci kapandı. Yeni hibe dönemi 2019 sonbaharında ilan edilecek.

Çocuk Fonu 2017 yılında Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesinde Hakan Özkök ve ailesinin ve Turkey Mozaik Foundation’ın desteğiyle çocuk hakları alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına hibe destekleri veriyor.

2017 – 2018 döneminde 530 bağışçının katkısıyla 6 Sivil Toplum Kuruluşu’na (STK) toplam 201.725 TL TL’lik hibe desteği sağladı.

2017 – 2018 döneminde destek sağlanan STK’lar ve projeleri:
1. Barış için Müzik Vakfı – 30.000 TL, İlk Adım Orkestrası Projesi
2. Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği – 35.600 TL, Çocuk Hakları Akademisi 1 Projesi
3. Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane) – 33.000 TL, Ben Bir Sirk Kahramanıyım Projesi
4. Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) – 30.300 TL, Kırsalda Kaliteli Eğitim Projesi
5. Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Ağı Hareketi Derneği (Bomovu)- 36.825 TL, Barışa Oyna Projesi
6. Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (Duy-Der) – 36.000 TL, Çocuklar için Mayın ve Çatışma Atıkları Eğitim Projesi

Aşağıda 2017 – 2018 dönemi Çocuk Fonu ile ilgili videoyu bulabilirsiniz.

Çocuk Fonu 2018 – 2019 döneminde, Turkey Mozaik Foundation (www.turkeymozaik.org.uk) ile işbirliği çerçevesinde çeşitli bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçmektedir.

FONUN AMACI
Çocuk Fonu’nun amacı 0 – 15 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemektir.

Bu hibe programı kapsamında desteklenecek projelerin odağında 0-15 yaş arası çocukların temel çocuk haklarına erişimlerini tesis etmeye yönelik projeler vardır.

Hibe Kapsamında Ulaşılması Hedeflenen Projeler
Başvurudaki faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak 0 -15 yaşları arasındaki çocukların temel çocuk haklarının tesisini hedeflemesi gerekmektedir. Bu çerçevede hedef kitlesi bu yaş grubundaki çocuklar olduğu kadar bu yaş grubundaki çocukların desteklenmesine yönelik yapılabilecek yan faaliyetleri içeren (personel eğitimi, vb.) başvurular da programdan yararlanabilir. Yan faaliyetlerin mutlaka çocuklara etkisini gösterecek uygulamalar ile desteklenmesi gereklidir.

Program kapsamında yeni başlayan ya da devam eden projeler desteklenebilir.

Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki örnekleri de içeren faaliyetler desteklenecektir.

 1. Çocukların haklarına erişimlerini ve bu hakları kullanmalarını sağlamalarına yönelik faaliyetler,
 2. Çocuk hakları alanında savunu başta olmak üzere faaliyet gösteren kurumlar arasında ortaklık kurma, kamuoyunda farkındalık yaratma, çocukların sosyal içerilmelerini destekleyici iletişim faaliyetleri yürütme ve kamusal politikalara erişimlerini sağlayacak politika geliştirme alanlarında faaliyetler,
 3. Çocukların örgün eğitime katılımlarını (erişimlerini) ve okula devamlarını sağlayıcı faaliyetler,
 4. Her türlü şiddet mağduru veya kanunla ihtilaf halindeki çocuklara yönelik sosyal, psikolojik destek faaliyetleri ve / veya bu durumda olan çocuklara vücut bütünlüğünü koruyucu hizmet sunan kişi ve kurumlara yönelik faaliyetler,
 5. Çocukların okul dışı eğitim alanlarının desteklenmesi; okula devam ve sosyal içermeyi destekleyici her türlü gelişim ve güçlendirme faaliyeti (dil kursu, ders tekrarını destekleyici atölyeler, spor ve kültür sanat etkinlikleri, serbest zaman faaliyetleri, vb.)
 6. Çocukların teknolojik okuryazarlığını geliştirici faaliyetler,
 7. Madde bağımlılığı olan çocuklara yönelik koruyucu/önleyici faaliyetler, rehabilitasyon ve yaşama tutundurma destekleri,
 8. Çocukların çalışma çağınageldiklerinde ekonomik bağımsızlıklarını alabilecekleri donanımlara ulaştırıcı bilgi ve beceri faaliyetleri,
 9. Çocukların bilgilerini ve becerilerini geliştirmeyi destekleyen, mesleklere yönlendiren faaliyetler,
 10. Çocukların yaşam becerilerini geliştirici faaliyetler,
 11. Devlet koruması altında olan ya da devlet koruması altında olmayıp ebeveynsiz yaşamını idame ettirmek zorunda kalan çocuklarla ilgili faaliyetler,
 12. Yan faaliyet olarak sunulabilecek – proje süresince çocuklar üzerindeki etkileri ortaya çıkabilecek faaliyetler dahil (çocuklara hizmet sunumu yapan personel ile ilgili yapılacak çocuk odaklı faaliyetler, vb.) – faaliyetler.
 13. Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve çocuklara yönelik uygulanan doğrudan / yan faaliyetler.

Uygulama yerleri ve süresi
Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle iş birliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.

Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir.

Başvuru Koşulları
Programa başvuran STK’ların tüzel kişiliğe sahip olması gereklidir. STK’nın kuruluş tarihi ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz. Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüde olmayan sivil toplum, özel sektör ve/ya da kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

STK’lar, yeni ya da devam eden bir proje kapsamında eş finansman için hibe programına başvurabilir.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı ve/ya da Turkey Mozaik Foundation tarafından desteklenen STK’lar hibe programına başvuruda bulunabilir. Ancak başvurudaki projenin bu kurumlarn halen desteklediği bir proje olmaması gerekmektedir. Geçmiş bir dönemde hibe almış olan (Çocuk Fonu dahil) ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan STK’ların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

Başvuru için son tarih 8 Kasım 2018’dir. (DİKKAT, son başvuru tarihi 13 Kasım 09:00 olarak değiştirildi)

Desteklenecek projelerin başlangıç tarihleri en erken Aralık 2018 ortası olabilir.

STK’ların sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısındaki Çocuk Fonu başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerlemeniz daha kolay olur.

Başvuru formunu gönderirken:

 1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
 2. Başvuruda belirttiğiniz projeyi gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfından talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe,
 3. Ayrıntılı zaman planı,
 4. (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

Bu ek dokümanlar elimize ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜRECİ

Değerlendirme Komitesi
Hibe başvurularının değerlendirilmesiyle ilgili bir komite kurulmuştur. Komite yapılan başvuruları aşağıda ayrıntısı verilen kriterlere göre değerlendirerek görüş bildirecektir. Komite kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü taktirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Kriterleri
Yapılan başvurular aşağıdaki kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 1. Kurumsal kapasite: Başvuran kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri, uzmanlığı ve projeden birinci derecede sorumlu kişilerin başvurudaki faaliyetleri yerine getirebilecek kapasiteye sahip olması
 2. Çocuk alanıyla kurumun ilişkisi: Kurumun çocuklarla ve gençlerle ilgili sorun alanlarına ve çözüm önerilerine yönelik bilgiye hakim olma kapasitesi.
 3. Projenin sorunları oluşturan nedenlere yönelik olması: Önerilen faaliyetlerin ve yaklaşımın çocukları ve gençleri dezavantajlı durumda bırakan çevresel koşulların giderilmesine yönelik tasarlanması ve uygulanması ile ilgili net bir yol haritasının bulunması
 4. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
 5. Sosyal Etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve çocuklar/gençler alt alanlarına yönelik ölçülebilir katkısının bulunması

Değerlendirme Süreci
Programlarla başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar Vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın, vb. mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

İç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, uzmanlar ve vakıf yetkililerinden oluşur.

Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır ve destek süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

Tutarlar ve Ödeme Takvimi
2018 – 2019 döneminde hibe programı kapsamında en az 300.000 TL’lık fon desteği sağlanacaktır (Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü taktirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak fon miktarını artırma haklarını saklı tutar).

Bir STK, hibe programından en az 15.000 TL, en fazla 60.000 TL talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Gerekli görüldüğü taktirde mali denetleme istenebilir.

İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan STK’lar, hibe taksitleriyle bağlantılı olarak bir ara ve final raporlarını sunar. Buna ek, kurumların her ay düzenli olarak projenin durumuyla ilgili bilgilendirme yapması beklenmektedir. Gerekli görülürse belli aralıklarla kurumlara ziyaretler de gerçekleştirebilir.