2021'DE BAŞLAYAN HİBELER

HER YAŞTA FONU

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla, AgeSA Hayat ve Emeklilik İşbirliği ve mali desteğiyle açıldı.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ), (İZ Bırakıyoruz projesi, 49.170 TL), İstanbul
Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Fon kapsamında İZ Bırakıyoruz projesini hayata geçirecek olan Bir İZ Derneği, 65 yaş üstü toplam 60 kişinin öz yaşam hikayelerini anlatı yolu ile kayda geçirerek, psikososyal iyilik hallerini güçlendirecek. Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden 30 öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bu görüşmeler öğrencilerin görüşme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Proje kapsamında 6 otobiyografik görüşme, 3 grup çalışması ve 30 öğrencinin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği 6 adet süpervizyon toplantısı düzenlenecek. Bir İZ Derneği, proje için oluşturulacak internet sitesi ve hazırlanacak rapor ile hazırlanan hikayelerinin ve proje bulgularının daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını sağlayacak.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, (Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesi, 25.800 TL), İstanbul
Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesini hayata geçirecek olan dernek, proje kapsamında çalışmaları arasında yer alan Demans Simülatörü uygulaması ile ilgili bir eğitim modülü hazırlayacak ve bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturacak. Bu alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesinde teorik eğitimlerin simülasyon gibi aktif öğrenmeye yönelik uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümü 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilecek olan simulasyon çalışması ile demanstan en çok etkilenen yaşlı bireylerin gereksinimleri ve ihtiyaçlarını karşılayacak, yaşam kalitelerini artıracak etkin çözümlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlanacak. 

Türkiye Alzheimer Derneği, (Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesi, 120.000 TL), İstanbul 
Türkiye Alzheimer Derneği kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesini hayata geçirecek olan dernek, proje ile bakım veren kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi ve demans mağduru ailelerin sorunlarını ele almak üzere kampanya ve bilinçlendirme yoluyla toplumda yaygın olan sosyal damgalamayla mücadele etmek için çalışmalar yapacak.

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex), (SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak Projesi, 86.000 TL; Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi Projesi 80.000 TL), Antalya
Odağına yaşlılık çalışmalarını alan Senex, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları geliştiriyor. Fon kapsamında derneğin iki ayrı projesine hibe desteği sağlanacak.

Bir devam projesi olan SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak kapsamında, hak temelli yaş dostu çevrelerin ve hizmetlerin nasıl oluşturulabileceği konusunda bilgilendirici ve yaratıcı eğitimleri içeren bir öğrenme programının sunulması için açık kaynak bir internet sitesi kurulacak. İnternet sitesi üzerinden veri okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, yaş ayrımcılığı, yaş dostu çevre ve hizmetler yaratmak, kapsayıcılık ve katılım başlıklarında 5 ana modülden oluşan SOLIS-e öğrenme programı; yaşlılara hizmet sunan, yaş dostu çevre geliştirilmesi konusunda çalışan, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri ile araştırmacılar gibi konuyla ilgili kişilere iki dönemde sunulacak.

Ocak 2021’den başlayan Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesi ile dernek, yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, ihlal ve ayrımcılıkla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapacak. Proje kapsamında “yaşlı” anahtar kelimesi ile medyada yer alan haberler günlük olarak taranarak, yaşlılara yönelik ihmal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakaları düzenli olarak arşivlenecek. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 24 adet aylık izleme raporu, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere toplamda 2 tane genişletilmiş izleme raporu yayınlayacak. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara yönelik 2 adet atölye çalışması gerçekleştirecek.

CEMRE FONU

Yoksullukla mücadele alanında yapılan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması amaçlayan Cemre Fonu bireysel bağışçıların katkısı ile hayata geçiriliyor.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) & Açık Alan Derneği (Derin Yoksulluk Ağı DYA), (Mobil Gıda Bankası Projesi, 603.680 TL), İstanbul
Gıda bankacılığının Türkiye’deki çatı kuruluşu olan TİDER, bir taraftan israfı önlemeye çalışırken diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürütüyor. DYA, yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak tartışılması amacıyla faaliyetlerini gerçekleştiriyor. TİDER ve DYA tarafından geliştirilen ve ortak uygulanacak olan Mobil Gıda Bankası projesi ile İstanbul’un Ataşehir, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik, Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Esenyurt mahallelerinde açlık sınırı altında yaşayan, pandemi koşullarından dolayı gelir elde edemeyen, sosyal güvencesi bulunmayan ve devlet yardımlarından faydalanamayan ve derin yoksulluk koşullarında yaşayan ayda 300  aileye bir yıl boyunca gıda ve temizlik kolileri dağıtılacak. Bu ihtiyaçlar hibe kapsamında satın alınacak olan mobil gıda aracı üzerinden ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırılacak. Proje kapsamında işe alınacak olan sosyal hizmet uzmanı ise ailelerin eğitim, istihdam, sağlık bilgilerini tespit ederek mevcut sosyal hizmet mekanizmaları ile eşleşmelerini sağlayacak.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) (Kurumsal Destek 277.154 TL), İstanbul
TİDER, desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek oluyor. Cemre Fonu kapsamında TİDER’e sağladığımız şartlı hibe desteği ile gıda bankalarının tedarik zincirinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası, Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Gıda Bankası, İzmit Belediyesi Gıda Bankası, İzmir Karşıyaka Belediyesi iktisadi İşletmesi Gıda Bankası (Kent Market), Samsun Atakum Belediyesi Gıda Bankası, Adana Seyhan Gıda Bankası, Malatya Belediyesi Gıda Bankası ve Elazığ Belediyesi Gıda Bankası’ndan hizmet alan kişilerin sayısının ve bu gıda bankalarında ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. TİDER hibe desteğini iki sene için alacak.

EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR FONU

İlk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, çocuk,  gençlik ve diğer ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarının eğitimde yenilikçi çözüm uygulamaları ve projelerinin desteklenmesi amacıyla Latro Kimya işbirliğiyle açıldı.

Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM ), (Öğretmenler İçin Desteğim Cebimde projesi, 74.900 TL), İstanbul
BBOM, Türkiye’de erken çocukluk ve ilkokul eğitiminin katılım ve barış yönünde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, demokratik yönetim ekseninde oluşturulan BBOM modeli ile öğrenme ortamındaki tüm öznelerin (çocuklar, öğretmenler, idari ve yardımcı personel ve gerektiğinde ebeveynler) odakta olduğu barışçıl, sosyal ve duygusal becerileri destekleyici yaklaşımların yer aldığı bir öğrenme topluluğu oluşturmayı hedefliyor. Hibe desteğimizle   Öğretmenler İçin Desteğim Cebimde projesini hayata geçirecek olan BBOM, bu proje ile  öğretmenlerin sosyal ve duygusal alanda mesleki ve kişisel gelişimleri için sürdürülebilir bir destek oluşturmak amacıyla  sosyal duygusal öğrenme yaklaşımının temelinde yer alan beceri sınıflandırması çerçevesinde Android ve IOS destekli bir uygulama geliştirecek. Dernek, öğretmenlerin her an erişebileceği bu uygulamayı çeşitli ağlar üzerinden yaygınlaştırarak öğretmenlerin kullanımına açacak.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu): (Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesi, 65.000 TL), İstanbul
BoMoVu, bedensel hakları ve özgürlükleri temel alan bir metodolojiyle, sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla programlar geliştirip, uyguluyor. Dernek, çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla bu grupların sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor. BoMoVu hibe desteğimiz ile eğitim alanında yer alan çeşitli ırkçılık biçimlerini görünür kılmak ve çocuklara yönelik ırkçılık karşıtı bir eğitim aracı sunarak, öğretmenlerin bu konudaki kapasitelerini artırmak amacıyla 2019 yılından beri devam eden Irkçılık Karşıtı Pedagoji projesini daha fazla öğretmene ulaştırmak için çalışmalar yapacak. BoMoVu proje kapsamında, Türkiye’in en az 5 farklı ilinden 15 öğretmene yönelik, 3 gün sürecek çevrimiçi ırkçılık karşıtı pedagoji eğitmen eğitimleri düzenleyecek. Bu 3 günlük eğitime katılan eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek olan atölyeler ile de en az 150 öğretmene yönelik ırkçılık karşıtı pedagoji eğitimleri verilecek. Öğretmenlerin kapasitelerini güçlendirmek ve kullanabilecekleri yeni araçlar sunmak amacıyla yurtdışında yayınlanmış kaynakları Türkçe’ye çevirecek olan BoMoVu, ırkçılıkla mücadele konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya da düzenleyecek.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle açıldı.

Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), (Kadın ve Sağlık Hakkı projesi, 98.880 TL), Erzincan
Katre Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal haklar gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Dernek, saha çalışmalarını yerel kurumlarla geliştirdiği işbirlikleriyle gerçekleştiriyor. Fon kapsamında, Kadın ve Sağlık Hakkı projesini gerçekleştirecek olan Katre Kadın Derneği , bu proje ile kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konulardaki bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak için çalışmalar yapacak. Cinsellikle ilgili yanlış bilinenleri ele almayı ve cinselliğin konuşulabilir bir konu olduğuna dikkat çekmeyi hedefleyen Katre Kadın Derneği, Erzincan’ın belirli mahallerinde toplam 60 kadın ile 12 hafta süreyle devam edecek çevrimiçi ve yüz yüze atölyeler gerçekleştirecek. Proje sürecindeki deneyimlerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak üzere bir rapor hazırlayacak.

Ravandalı Kadınlar Derneği, (Kurumsal Destek, 40.000 TL), Kilis
Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor; ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütürken sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket ediyor. Ravandalı kadınların üretikleri ürünler derneğin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı ve farklı platformlar üzerinden satışa sunuluyor. Kurumsal hibe desteği sağladığımız dernek, insan kaynağı ve ofis giderlerini karşılayarak kaynak geliştirme kapasitesini ve kurumsal yapısını güçlendirmek için çalışmalar yapacak.

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPOD), (Kurumsal Destek, 92.760 TL), İstanbul
SPOD, toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasını amaçlayarak LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek amacıyla çalışıyor. SPOD, fon kapsamında sağladığımız kurumsal desteği insan kaynağı, ofis kirası ve idari giderlerini karşılamak için kullanacak.

Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER), (Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor projesi, 100.000 TL), Hakkari
YUKADER, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. YUKADER, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında yerel kamuoyunu etkileme, hane ziyaretleri ile kadınların ihtiyaçları hakkında bilgi edinme ve cinsiyet eşitliliği ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapıyor. Fon kapsamında, Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor projesini gerçekleştirecek olan YUKADER, proje kapsamında bir acil destek hattı kurarak şiddet mağduru kadınlara telefon üzerinden destek verecek. Dernek, kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla şiddeti ve türlerini tanımlamak, kadınların şiddete maruz kaldıklarında ya da risk altında olduklarında başvurabilecekleri kurum ve kuruluşların listesini oluşturmak ve şiddet mağduru kadınlara haklarını anlatmak amacıyla bir rehber de hazırlayacak.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM FONU

Çevresel sürdürülebilirlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle açıldı.

Ekosfer Derneği (Ekosfer), (Kurumsal Destek, 75.000 TL),
Ekosfer Derneği, insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmak için gerekli politikaların uygulanmasını, biyo-çeşitliliğin bozulmamasını, ekolojik dengenin korunmasını amaçlayan bir bakış açısı ile savunuculuk çalışmaları yürütüyor. Savunuculuk kampanyalarını dijitalde daha etkili bir şekilde yürütebilmeyi amaçlayan Ekosfer, hibe desteğini bir internet platformu oluşturarak dijital kampanyalarını, kaynak geliştirme çalışmalarını ve iletişim faaliyetlerini bu platform üzerinden yürütmeyi hedefliyor.

Kadın Balıkçılar Derneği (KBD), (Kurumsal Destek,75.000 TL), Ankara
Dernek, denizlerin ekolojik dengesinin sürdürülmesini sağlamak, denizlerden ve deniz ürünlerinden sağlıklı ve etkin biçimde faydalanmak ve aynı zamanda, deniz ekosistemin kullanıcılarından biri olan kadınların toplumsal, ekonomik ve mesleki olarak güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hibe kapsamında dernek, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteği ile geliştirdikleri İzmir’in Seferihisar ilçesinde ıskartaya çıkan balıkları konserveleme yöntemiyle ekonomiye geri kazandırılması projesinin dijitalde dönüşüm kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. KBD bu hedef doğrultusunda, bilgisayar destekli gıda güvenlik uygulamaları geliştirilmeyi, bir e-ticaret platformu kurmayı ve kadın balıkçılar dijital topluluğunu oluşturmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE), (Kurumsal Destek, 75.000 TL), İstanbul
SADE, Türkiye’de sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, hibe desteğini Türkiye’de gerçekleşen iklim odaklı etkinliklerin paylaşılması hedefi ile 2013 yılında kurulan Çevreci Etkinlikler platformunun altyapı ve içerik açısından yenilenmesi ve 5 adet çevrimiçi eğitim içeriğinin oluşturulması amacıyla kullanacak. Ayrıca, bu platformun çevrimiçi/kayıt temelli bir eğitim platformuna dönüştürülmesi için de çalışmalar yapılacak.

Troya Çevre Derneği, (Kurumsal Destek, 75.000 TL), Çanakkale
Dernek, kentsel ve kırsal ölçekte enerji verimliliği, enerji demokrasisi ve toplum temelli enerji üretimi üzerine çalışmalar yapıyor.  2017 yılında tamamı kadın kuruculardan oluşan Troya Enerji Kooperatifi’ni kuran dernek, diğer enerji kooperatiflerine yol göstermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Hibe kapsamında yenilenebilir enerji kooperatiflerini bir araya getirecek bir sosyal platform oluşturmayı amaçlayan dernek, böylece kooperatiflerin birbirlerinden öğrenmelerini ve bu kapsamdaki bilgi paylaşımlarını birbirlerine ve yereldeki tüketicilere aktarmalarını hedefliyor. Ayrıca dernek, 5 farklı ilden seçilecek olan kooperatif temsilcileri ile iş birlikleri sonucunda elde ettikleri verileri görselleştirilerek bu platform üzerinden paylaşılmayı ve ihtiyac halinde kooperatif temsilcilerine dijitalizasyon eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Yaşam için Toprak Derneği, (Kurumsal Destek, 75.000 TL), İstanbul
Şehirlerdeki atık sorununa odaklanan Yaşam için Toprak Derneği, atıkların kompost yapılmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklar ile ortak çalışmalar yürüten dernek, bu gruplar ile kompost konusunda hem teorik hem de pratik bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Hibe kapsamında kurulacak internet sitesinin, kompost ve toprak iyileştirme konularında bilgi almak amacıyla başvurulan ana kaynak haline gelmesini amaçlıyor. Eğitsel içeriklerin ve hayata geçirilen projelerin internet sitesine taşınması ve bağışçı ara yüzü ile bağış alma entegrasyonun sağlanması ile hem daha fazla kişiye ulaşılması hem de proje başvurularında dernek faaliyetlerini daha iyi tanıtarak hibe ve bağışların alınması ve böylelikle dernek gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

ŞARTLI DESTEK FONU

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net Gençlik Platformu-GDN),(Geleceğin Kimyası projesi , 165.000 TL), İstanbul
15-29 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapan GDN, profesyonel hayatta yer alan kişiler ile gençleri çevrimiçi ve çevrimdışı rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar, kariyer koçluğu gibi fırsatlarla buluşturarak gençlerin meslek seçimlerine destek sağlıyor. Organik Kimya işbirliği ve mali desteği ile hayata geçirilecek olan proje ile GDN, kimya ve ilişkili bölümlerde okuyan lise ve üniversite öğrencilerinin kimya sektörü ile ilgili birinci elden bilgi edinebilmesi ve kariyer seçimlerinde okudukları bölümler üzerinden meslek seçimi yapmalarını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında, kimya sektöründeki farklı meslekleri tanıtmak amacıyla 5 video hazırlanacak, Organik Kimya gönüllüleri ve gençleri bir araya getiren 10 webinar düzenlenecek, kimya sektöründeki profesyonellerle gençler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımlarını arttırmak amacıyla 25 genç ve 25 Organik Kimya gönüllüsünün eşleşmesiyle toplam 75 e-mentorluk buluşması gerçekleştirilecek . Bunlara ek olarak, projeye katılan 25 gence farklı becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla uluslararası bir program olan Goals for Good’a ve 10 gence kimya sektöründeki farklı meslekleri daha yakından tanıyabilmeleri için Organik Kimya’nın 5 farklı departmanında düzenlenecek birer günlük staj programına katılım imkanı sunulacak. 

Altyazı Sinema Derneği(Altyazı) ( Askıda Seminer projesi, 8.400 TL), İstanbul
Güncel filmler kadar, ana akım medyada fazla yer bulamayan kısa film, belgesel ve deneysel sinema gibi alanlara da görünürlük kazandıran Altyazı Sinema Derneği, film eleştirisi ve analizine önem veren bir yayın anlayışı ile sinema seminerleri gerçekleştiriyor, festivallerle işbirliği içerisinde  etkinlikler düzenliyor. Hibe desteğimizi Askıda Seminer projesi için kullanacak olan dernek , proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan, sinemaya ilgisi farklı seviyelerde olan ve sinema kültürü üzerine bilgilerini geliştirmek isteyen ancak sinema eğitimine veya etkinliklerine katılma olanağı bulunmayan öğrencilerin derneğin düzenlediği seminerlere ücretsiz olarak katılımını sağlayacak.

Çağdaş Eğitim Vakfı (Kurumsal Destek, 100.122 TL), İstanbul
Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile kurumsal hibe desteği sağladığımız Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) ulusal eğitim alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve nitelikli eğitim desteklemek amacıyla çalışıyor. Kurumsal hibe kapsamında Vakıf bünyesinde faaliyet gösteren ÇEV Sanat’ın bir çalışanın maaşının bir kısmı ve Vakıf ofisinin kirası karşılanacak. Böylece ÇEV Sanat kaynağını gençlerin yurtdışında sanat temelli eğitim görmesi için burslar sağlamaya devam edecek.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende Derneği), (Çocuk Koruma Sistemi Danışma Hattı projesi, 9.700 TL), Ankara
Hayat Sende Derneği, devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması amacıyla çalışıyor. Dernek, 2017 yılından beri devam eden Çoçuk Koruma Sistemi Danışma Hattı projesi ile koruma altındaki gençlere yönelik hukuki ve psikososyal danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Hayat Sende Derneği, hibe desteğimizi bu proje kapsamında koruma altındaki gençlerin düzenli psikolojik destek almasını sağlamak, bireysel dava masraflarını karşılamak ve bir hak ihlaline ilişkin stratejik davalama yaparak makro düzeyde savunuculuk yapmak amacıyla kullanacak.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği  (Mimoza projesi, 96.600 TL), İstanbul
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (TTM), Tarlabaşı sakinlerine yönelik ön yargıların azaltılması, burada yaşayan dezavantajlı grupların güçlenmesi ve hakları ile ilgili farkındalık elde etmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Mimoza projesi TTM’nin ev sahipliğinde çocuk hakları alanında uzmanlardan oluşan ‘’Mimoza Çocuk Çalışmaları’’ ekibi tarafından yürütülüyor. Proje ile, 5-8 yaş arası çocukların bedensel söz haklarının ihlal edilmesinin ve cinsel istismara maruz bırakılmalarının önlenmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda, çocuklara yönelik iç atölyeler; ebeveynlere, öğretmenlere ve rehber öğretmenlerine yönelik ise bilgilendirme notları ve rehberlerin hazırlanması hedefleniyor.

Yeryüzü Derneği, (Kent Bahçeleri projesi, 8.600 TL), İstanbul
Ekolojik bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalar yapan Yeryüzü Derneği,ekolojik yaşamı öğrenmek, deneyimlemek ve desteklemek amacıyla çeşitli projeler, eğitimler ve atölye çalışmaları yürütüyor. Dernek, hibe desteğimizi Kent Bahçeleri projesi kapsamında uygulamalı bir ekim-dikim eğitimi vermek, ihtiyaca yönelik tohum ve fide dağıtımı yapmak, bitkilerdeki hastalıklara karşı doğal çözümler paylaşmak ve hasat zamanı bitkilerden tohum alma tekniklerini öğreterek kent bahçelerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kullanacak.