KURUMSAL HİBE PROGRAMI

Kurumsal Destek Hibe Programı 2018 yılı başvuruları kapandı. Ocak 2019’dan  itibaren STK’ların hibelere ek, farklı biçimlerde de kapasitelerinin desteklenmesine yönelik tasarlanmış yeni bir program ile faaliyetlerimiz devam edecek.

Aşağıda halen aktif olarak yürütülen ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık Kurumsal Hibe Programıyla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Kurumsal Program, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) kurumsal açıdan gelişimlerine yönelik hibe olanaklarına imkan veriyor.

Dağıtılan Hibeler
2017 yılında desteklenen kurumların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle işbirliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir. Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir. Bir STK bu program kapsamında en fazla 2 sene için desteklenir. Ancak STK’nın her sene ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Belirlenen Sorun Alanı
Hibe desteği için başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/veya sosyal refahını artıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru Kuralları
Program STK’ların kurumsal kapasitelerini desteklemek için oluşturulmuştur. Projelere hibe sağlayan programlardan farklı olarak başvuran STK’ların iç kapasitelerinin gelişmesini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemektedir.

Örnek: Bir STK, üyelerinden düzenli bağış sağlamakla ilgili kurum içinde çeşitli faaliyetler yapmak istiyorsa, bu faaliyetlerin karşılığı olan maliyetler başvuruda belirtilebilir. Bir diğer kurum, kurumsal kapasitesini geliştirmekle ilgili tüm çalışmalarını koordine edecek bir çalışana sahipse bu kişinin maliyeti başvuru bütçesi olarak verilebilir.

Başvuruda gönüllülerle beraber çalışma, iç/dış iletişim, strateji oluşturma ve uygulama, sürdürülebilir kaynak sistemleri oluşturma, savunuculuk/lobi faaliyetlerini geliştirme, üye yönetim sistemleri kurma gibi kurumların iç kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler içe yönelik bir projeymiş gibi başvuru formunda açıklanır ve bütçelendirilir. Ancak kurumun yeni ya da zaten devam eden bir çalışmasının sahada hayata geçmesine yönelik yapılacak faaliyetler (yani tekil projeler) bu hibe programı kapsamında desteklenmez.

Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz.

Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüsünde olmayan özel sektör ve/veya kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

Kurumsal Program’a başvuran STK’ların başvurudan en az 1 sene önce kurulmuş olması gerekmektedir.

STK’nın geçen seneki gelirleri 30.000 TL’den fazla, 750.000 TL’den az olmalıdır.

İstenilen hibe kurumsal ihtiyaç çerçevesinde çeşitli ya da tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. (Örnek: Bir STK içinde burs programı yürütmekle ilgili yapılacak başvuruda, öğrencilere verilecek burs rakamı Sivil Toplum için Destek Vakfından talep edilemez. Ancak bu programın hayata geçmesiyle ilgili diğer giderler – mesela koordinatör maaşı, iletişim faaliyetlerinin masrafları vb. –  talep edilebilir.)
Sivil toplum kuruluşları hibe programlarına istedikleri zaman başvuruda bulunabilirler. Başvurular genellikle 2 ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir.

Kurumsal Program Başvuru Formu
STK’ların Kurumsal Program Başvuru Formu bağlantısındaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken:
1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
2. Başvuruda belirttiğiniz kurumsal gelişimi gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfından talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Kurumsal Program başvuruları için *.xlsxbütçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz),
3. Ayrıntılı zaman planı,
4. (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Kurumsal programa başvuran STK’lar, aşağıdaki kriterlere uygunlukları çerçevesinde değerlendirileceklerdir:

1. Kurumsal kapasite:Kurumun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması.
2. Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın özgünlüğü.
3. Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal sorundan doğrudan etkilenenlerin başvuran kurumda, o sorunun çözümüyle ilgili planlamada ve uygulamada ne kadar yer aldığı.
4. Nedenlere odaklanmak: Sosyal sorunları ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak kısıtlı kaynakla büyük sosyal etki yaratma potansiyeli.
5. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
6. Sosyal etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve sivil toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebilir katkısı.

Değerlendirme Süreci
1. Programlara başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın vb. mecralarında ilan edilir.
2. İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
3. Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
4. İç değerlendirme sonucu vakfın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular yönetim kurulu üyeleri ve danışma kurulunun katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
5. Liste, vakıf üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla son haline getirilir.
6. Vakıf yönetimi tarafından gerekli görülürse bu toplantılara dış uzmanlar da davet edilebilir.
7. Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.
8. Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır, mentorlarla eşleştirilir ve destek süreci başlar.

​Değerlendirme toplantısının katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır. Vakfımız, STK’lara aktardığı hibe miktarını artırmak için Turkey Mozaik Foundation (www.turkeymozaik.org) ve Dalyan Foundation (www.dalyanfoundation.org) ile bir işbirliği yapmaktadır. Başvurunuzu göndererek formunuzun ilgili kuruluşların yetkilileri tarafından da değerlendirilebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.

Tutarlar ve Ödeme Takvimi
2018’de Kurumsal Program ve Proje Programı için toplam hibe miktarı 600.000 TL’dir. Bu rakam Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yaptığı kurumsal işbirlikleriyle artabilmektedir. Eğer bir STK’nın aldığı hibenin bir bölümü, Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın kurumsal işbirliği yaptığı kuruluşlar tarafından karşılanıyorsa, ilgili kurumların farklı raporlama talepleri olabilir. Bu tür talepler Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda hibe almaya hak kazanan STK’ya iletilecektir.

Bir kurum başvurusunda en fazla 35.000 TL hibe talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı gerekli gördüğü taktirde mali denetleme isteyebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde bağımsız uzmanlar, Danışma kurulu, vakıf üyeleri ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Başvurularda ilk sene eş finansman şartı aranmaz. Eğer ilgili STK, Sivil Toplum için Destek Vakfının programlarından biri tarafından bir önceki sene desteklenmişse, ikinci sene aynı çerçevede talep edilen hibe miktarı kadar ayni (ya da nakdi) eş finansman beklentisi vardır.

Bir önceki dönem hibe almış kuruluşlar programa bir daha başvurabilir. Ancak yeni başvuruları değerlendirilirken ilk hibe dönemindeki başvurularında amaçlananlarla hibe dönemi sonunda hayata geçirebildikleri arasındaki ilişki bir performans kriteri olarak göz önüne alınır.

Başvuru Tarihleri
Başvurularla ilgili bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır. İlgilenen STK’lar sene içinde istedikleri zaman başvurabilirler. Değerlendirmeler her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan STK’lar, hibe döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfına hibe taksitleriyle bağlantılı olarak 2 ara ve final raporlarını sunar. Buna ek, kurumların her ay düzenli olarak güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapması beklenmektedir. Gerekli görülürse vakıf belli aralıklarla kurumlara ziyaretler gerçekleştirebilir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, başvuru kriterleriyle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başvuru sayısı çok yüksek olduğundan ilgili başvurularınızla ilgili olumsuz bir dönüş yapılamayabilir. Anlayışla karşılamanızı bekliyoruz.