TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2019 yılı başvuruları kapandı. STK’ların hibelerle kurumsal gelişimlerinin desteklenmesine olanak sağlayacak yeni çağrılara – ilan edildiğinde, 2020 ilkbaharında – bu sayfadan ulaşabileceksiniz.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2019-2020 döneminde Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilmektedir.

I.Fonun Amacı
Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8. 25 yaş üstü okur yazar olmayan nüfus oranı erkeklerde %1,6’yken kadınlarda %8,5.

İşgücüne katılım oranlarında da kadınlar (%32,5) ile erkekler (%72) arasında önemli bir fark bulunuyor. Mevsimlik çalışma ve geçici istihdamları bu rakamlardan çıkardığımızda ise iş gücüne katılma oranında tam zamanlı çalışan kadınların istihdam oranı sadece %21,9.  Bu farkın eğitim düzeyi arttıkça azaldığını görmekle birlikte, yine de cinsiyet temelli ayrımcılığın işgücü piyasalarında devam ettiğini eğitime göre istihdam verileri ortaya koyuyor. Yükseköğretim kurumlarından mezun olan erkeklerin istihdam oranı %78,4 iken kadınların oranı %61.

Dünya Bankası’nın Girişimcilik Araştırması’na göre, Türkiye’de şirketlerin yalnızca %5,4’ünde bir kadın üst düzey yönetici bulunuyor, girişimciler içinde kadınların oranıysa %9.

Kadınların siyasete katılımı ve temsili de düşük oranda gerçekleşiyor; meclisteki  kadın milletvekillerinin oranı yalnızca %17. Yerel yönetimlerde kadın belediye başkanı oranı %2,8 ile daha da kötü bir tablo sunuyor.

Kadınların kamusal yaşamda ayrımcılığa maruz bırakıldığı bu tabloda özel alan olarak tanımlanan aile içindeyse şiddet ve namus cinayetleri kadının insan hakları ihlallerinin en temel sebeplerinden olmaya devam ediyor. 2018 yılında 255 kadın erkek şiddeti sonucu öldürüldü. Cinsiyete dayalı ayrımcılık çeşitli biçimlerde toplumun katmanlarında hissedilir biçimde varlığını devam ettiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2018’e göre, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, sağlık hizmetlerine erişim ve siyasi güçlenme başlıkları altında 149 ülkede inceleyen rapora göre, Türkiye bu alanlarda 131., 106., 67. ve 113. sıralarda yer alıyor.

İşte böyle bir arka plan çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturuldu.

Hibe programı kapsamında desteklenecek başvuruların toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesini içermesi beklenmektedir:

 • Bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje fikirleri,
 • İlgili alanda çalışan bir STK’nın kurumsal faaliyetlerini ve/veya  gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar,
 • Kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetler.

İlgili başvurular içinde araştırma odaklı faaliyetler, ana fikri destekleyici nitelikte olduğu ölçüde bir faaliyet olarak yer alabilir.

II.Başvuru Koşulları
A.Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2018 yılındaki gelirleri en az 30.000 TL olan,
 • Çalışmalarının odağı toplumsal cinsiyet eşitliği olan,
 • Karar alma mekanizmalarında söz konusu toplumsal meselenin birinci derecede ilgilisi olan kesimlerin çoğunlukta olduğu (ya da değilse bunun nedenini açıklayabilen),
 • Kuruluş amacını tanımlayan resmi dokümanlarda, misyonunda ve/veya  oluşturduğu değişim teorisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine net olarak yer veren kuruluşlar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür. 

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı ve/veya Turkey Mozaik Foundation tarafından desteklenen STK’lar hibe programına başvuruda bulunabilirler. Ancak başvurudaki projenin bu STK’ların halen desteklediği bir proje olmaması gerekir.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Nisan 2019 sonudur.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak toplam hibe tutarı en az 200.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 70.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %15’ine tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.   

Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III.Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komitesi
Değerlendirme Komitesi bağışçılar ve vakıf kurullarından yetkililerinden oluşur.  Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde;

 • Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya toplumsal cinsiyet eşitliği alanına odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
 • Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
 • Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından doğrudan etkilenenlerin başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve uygulamada ne şekilde yer aldığı,
 • Nedenlere odaklanmak: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak kısıtlı kaynakla sosyal etki yaratma potansiyeline sahip olma,
 • Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olma özelliği,
 • Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği alanına yönelik ölçülebilir katkısı da değerlendirilecektir.

C. Değerlendirme Süreci
Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler ilgili, internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV.Başvurular
Başvuru yapmak  isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu başvuru formunu (bu sayfada “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu” sekmesindeki başvuru formu) 25 Mart 2019 tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerlemeniz daha kolay olur.

Başvuru formunu gönderirken;

 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
 • Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (eğer bir proje/kampanya için başvuracaksanız buradan, kurumsal destek için başvuruyorsanız buradan örnek bütçelere ulaşabilirsiniz),
 • Zaman planı,
 • (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org  adresine e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru süreci

Başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun duyurulması

6 Mart 2019

Son başvuru tarihi

25 Mart 2019

Teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

26 Mart-2 Nisan 2019

Ön elemeyi geçen başvuruların Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

3-12 Nisan 2019

Hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerine bilgilendirilme yapılması

15-19 Nisan 2019

Hibe sürecinin başlaması

22-29 Nisan 2019

VI. İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Buna ek olarak, desteklenen kuruluşların her ay düzenli olarak projenin gelişimiyle ilgili bilgilendirme yapmaları beklenir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı başvuru kriterlerinde ve başvuru formunda değişiklik yapma haklarını saklı tutar. Başvuru sayısı çok yüksek olduğundan ilgili başvurularınızla ilgili olumsuz bir dönüş yapılamayabilir. Anlayışla karşılamanızı bekliyoruz.