TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2020 dönemini Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilmektedir. İlk defa 2019 yılında açılan fon kapsamında 3 kuruma bugüne kadar 200.275 TL hibe dağıtıldı. Bilgi için buraya bakabilirsiniz.

A. Fonun Amacı
Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar oluşturuyor. 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %88,9 iken bu oran erkeklerde %95,1, kadınlarda ise %82,8. 25 yaş üstü okur yazar olmayan nüfus oranı erkeklerde %1,6’yken kadınlarda %8,5.

İşgücüne katılım oranlarında da kadınlar (%33,6) ile erkekler (%72) arasında önemli bir fark bulunuyor. Mevsimlik çalışma ve geçici istihdamları bu rakamlardan çıkardığımızda ise iş gücüne katılma oranında tam tam zamanlı çalışan kadınların istihdam oranı sadece %21,9. Bu farkın eğitim düzeyi arttıkça azaldığını görmekle birlikte, yine de cinsiyet temelli ayrımcılığın işgücü piyasalarında devam ettiğini eğitime göre istihdam verileri ortaya koyuyor. Yükseköğretim kurumlarından mezun olan erkeklerin istihdam oranı %78,4 iken kadınların oranı %61.

Dünya Bankası’nın Girişimcilik Araştırması’na göre, Türkiye’de şirketlerin yalnızca %5,4’ünde bir kadın üst düzey yönetici bulunuyor, girişimciler içinde kadınların oranı ise %9.

Kadınların siyasete katılımı ve temsili de düşük oranda gerçekleşiyor; meclisteki kadın milletvekillerinin oranı yalnızca %17. Yerel yönetimler ise kadın belediye başkanı oranı %2,8 ile daha kötü bir tablo sunuyor.

Kadınların kamusal yaşamda ayrımcılığa maruz bırakıldığı bu tabloda özel alan olarak tanımlanan aile içinde ise şiddet ve namus cinayetleri kadının insan hakları ihlallerinin en temel sebepleri. 2019 yılında 474 kadın erkek şiddeti sonuçu öldürüldü. Cinsiyete dayalı ayrımcılık çeşitli biçimlerde toplumun katmanlarında hissedilir biçimde varlığını devam ettiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporu 2020’ye göre, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde 153 ülke arasında 130. sırada yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, sağlık hizmetlerine erişim ve siyasi güçlenme başlıkları altında inceleyen rapora göre, Türkiye bu alanlarda 136., 113., 64. ve 109. sıralarda yer alıyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nu bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturmuştur.

Fon kapsamında desteklenecek başvuruların odağında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması beklenmektedir:

 • Sistematik bir değişim için tasarlanmış, uygulandığında bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje fikirleri,
 • Alanda çalışan bir STK’nın kurumsal faaliyetlerini ve/veya gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar,
 • Kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetler.

İlgili başvurular içinde araştırma odaklı faaliyetler, ana fikri destekleyici nitelikte olduğu ölçüde bir faaliyet olarak yer alabilir. Kurumsal gelişim alanında hibe almaya hak kazanan kuruluşların kurumsal ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık, mentorluk da dahil olmak üzere farklı imkanlar sağlanması da mümkündür. Bazı durumlarda bu imkanlar kurumsal hibenin kullanılma ön şartlarından biri de olabilir.

B. Başvuru Koşulları
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen,
 • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
 • 2019 gelirleri en az 30.000 TL en fazla 1.500.000 TL olan,
 • Geçmiş dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmekle ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür. Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından kurumsal destek alan kuruluşlar kurumsal destek talebiyle hibe programına başvuramazlar. Geçmiş dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

Kurumunuz ve başvurunuzun ilgili kriterlere uygun olup olmadığını anlamak isterseniz buradaki 15 soruluk anketi doldurarak bir fikir sahibi olabilirsiniz.

C. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Mayıs 2020’dir.

D. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 240.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını azaltma/artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 80.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %15’ine tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

E. Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

F. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
1. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar ve vakıf kurullarındaki yetkililerden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde bu program kapsamında hibe vermeme hakkını saklı tutar.

2. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirilir;

 • Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya toplumsal cinsiyet eşitliği alanına odaklanmak için yeterli yönetim becerisine ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
 • Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
 • STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından doğrudan etkilenenlerin başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve/ya da uygulamada yer alması,
 • Nedenlere odaklanmak: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkaran temel nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanılmış olması,
 • Ölçeklenebilir yaklaşım: (Başvuru eğer bir projeyse) Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın, ortaya çıkarılan modelin ve/veya pilot uygulamanın çoğaltılabilir olması,
 • Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

3. Değerlendirme Süreci
– Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
– İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
– Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
– Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
– Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

G. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu buradan görüntüleyebilir ve ayrı bir dosyada oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
 • Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla proje bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (eğer başvuru kurumsal destek içinse örnek bütçe için buraya, proje/kampanya başvurusuysa buraya bakabilirsiniz);
 • Faaliyetlerle uyumlu bir zaman planı,
 • Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm). Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ğ. Başvuru süreci
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na yapılan başvurular 16 Mart 2020 saat 10:00’a kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun duyurulması

21 Şubat 2020

Son başvuru tarihi

16 Mart 2020

Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

31 Mart 2020

Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması

Nisanın ilk yarısı

Hibelerin başlaması

Mayıs 2020

H. İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.