2020'DE BAŞLAYAN HİBELER

CEMRE FONU

Yoksullukla mücadele alanında yapılan sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması amaçlayan Cemre Fonu bireysel bağışçıların katkısı ile hayata geçiriliyor. Fon kapsamında 1 STK‘ya 59.600 TL hibe desteği sağladık.

Açık Alan Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 59.600 TL), İstanbul
Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik hak temelli bir bakış açısı ile eğitim alanında çalışmalar gerçekleştiren Açık Alan Derneği, yoksullukla mücadele etmek amacıyla hayata geçirdiği Derin Yoksulluk Ağı ile temel ihtiyaçlara erişmekte zorlanan ailelerle bağışçıları buluşturan bir platformun yürütücülüğünü yapıyor. Cemre Fonu kapsamında şartlı hibe desteği sağladığımız Derin Yoksulluk Ağı, ulaştığı aile sayısını arttırmayı ve yürütücülüğünü yaptıkları dayanışma modeline dair savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyor. Böylece dernek, benzer faaliyetler yürüten kamu kuruluşlarının bu modelden yararlanarak kendi sistemlerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

ÇOCUK FONU

Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve haklarının tesis edilmesi için 0-15 yaş arası çocuklarla çalışan STK’ların projelerini ve kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteği ile kuruldu. Fon kapsamında 11 STK‘ya toplam 690.680 TL hibe desteği sağladık.

Barış için Müzik Vakfı, (Çocukların Hayatı 4/4’lük Olsun Projesi, 75.000 TL), İstanbul
Çocukların sanatsal yaşama katılma hakları önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanat eğitimini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla çalışan Barış için Müzik Vakfı, sağladığımız 75.000 TL hibe ile Çocukların Hayatı 4/4’lük Olsun projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Ritim Atölyeleri ve bir Keman Sınıfı oluşturulmasının yanı sıra çocukların bütüncül bir biçimde desteklenmesi için sosyal öneme sahip konuları öne çıkaran atölyeler gerçekleştirilecek. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilecek atölyeler çocuk hakları, hayvan hakları, demokrasi, toplumsal cinsiyet gibi çeşitli başlıklarda gerçekleştirilecek. Yedi ay süreyle devam edecek proje kapsamında toplam 100 öğrencinin sosyal öneme sahip konuları öne çıkaran atölyelere katılması ve 90 öğrencinin perküsyon ve ritim hakkında bilgi ve deneyim kazanması hedefleniyor.

Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları), (Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi, 57.000 TL), İstanbul
Yenilikçi yöntemler kullanarak çocuk ve gençleri erken yaşta bilim ve bilimsel düşünceyle buluşturmak amacıyla faaliyetler yürüten Bilim Kahramanları, Turkey Mozaik Foundation bünyesineki Meltem Göçer Fonu eş finansmanıyla sağladığımız 57.000 TL hibe ile kız çocuklarına bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerileri (STEM) kazandırmayı ve kodlama, proje geliştirme, takım çalışması, sunum yapma gibi alanlarda deneyim kazanmalarını amaçlayan Kızlar Bilimle Buluşuyor projesinin 3. fazını hayata geçirecek. Önceki dönemleri deVakfımız tarafından desteklenen Kızlar Bilimle Buluşuyor projesinin 3. fazında  7 ay süreyle 20 kız takımından 120 kız çocuğunun bilimsel ve eleştirel düşünme aracılığıyla toplumsal sorunlara özgün çözümler bulacakları projelerini hazırlamaları ve  bilim fuarlarında bu projeleri sunmaları amaçlanıyor.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA), (Önce Çocuk: Çocukların Travmalarıyla Baş Etme Projesi, 51.600 TL), Diyarbakır
Dernek farklı program alanları altında yürüttüğü araştırmalarla toplumun sosyal ve siyasal gelişiminin önünü açacak araştırmalar yaparak geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasına birinci elden, nesnel ve saha çalışmasına dayalı bilgi temelinde katkıda bulunmak amacıyla çalışıyor. Proje kapsamında, psikolog, psikolojik danışman ve sanat alanında faaliyet yürüten kişilerin katılımı ile sanat terapisi, oyun terapisi ve çocuk hakları ile ilgili bir eğitim programı hayata geçirilerek ilgili alanlarda terapi veren kişilerin kapasitelerinin artmasına katkı sağlanacak. Bu eğitimlerden faydalanan 12 kişi, Diyarbakır’a bağlı Suriçi’ndeki çocuklarla ve ebeveynleriyle psikoterapi çalışmaları gerçekleştirecek. Proje kapsamında, 60 çocuğa ve ebeveynlerine yönelik olarak tekil ve grup halinde terapi çalışmaları düzenlecek ve sanat terapi yöntemi çift dilli olarak uygulanacak. Proje sonunda çocuklara yönelik çift dilli bir eğitim rehberi ile ebeveyn ve çocukların psikolojik iyileşmelerinde dilin ve sanatın etkisini inceleyen bir rapor hazırlanacak.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), (Çocuğa Yönelik Ayrımcılığa Karşı Stratejik Yaklaşım Projesi, 66.000 TL), Ankara
Dernek, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. Proje ile çocuk hakları alanında çalışan farklı paydaşları bir araya getirerek ayrımcılığa karşı ortak bir strateji oluşturmayı amaçlayan dernek, ebeveynler, meslek elemanları (sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri, psikologlar, eğitimciler), gazeteci ve sanatçılar, STK temsilcileri ve çocukların katılımıyla atölyeler düzenleyecek. Bu atölyelerden edinilen bilgilerin de yer aldığı bir Strateteji Seti hazırlamayı hedefleyen dernek, bu seti başta yerel yönetimler ve ilgili kamu idareleri olmak üzere çocuk hakları hareketi, alandaki uzmanlar ve basın mensupları ile de paylaşacak.

Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN), (Kurumsal Gelişim Desteği, 60.000 TL), İstanbul
KALBEN, koruma altındaki çocuklar ile koruyucu aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve devlet koruması altında yaşayan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Turkey Mozaik Foundation bünyesineki Meltem Göçer Fonu ortak finansmanı ile 60.000 TL kurumsal hibe desteği sağladığımız KALBEN, 12 aylık hibe sürecinde derneğin dijital altyapısını güçlendirmek ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

Nirengi Derneği, (İstismar Mağduru Destek Hattı Projesi, 75.000 TL), İstanbul
Nirengi Derneği, istismar, akran zorbalığı ve flört şiddetinin önlenmesi ve sonuçlarıyla baş edilmesi için daha sistematik, çoklu disiplinlerinin yer aldığı bütüncül ve birleştirici bir anlayışın yaygınlaşması ve bu konuda uygulanabilir politika önerilerine dayalı olarak adım atılması konusuna katkıda bulunmak amacıyla çalışıyor. Sağladığımız 75.000 TL hibe desteğiyle İstismar Mağduru Destek Hattı projesini hayata geçirecek olan Nirengi Derneği, proje kapsamında istismar mağduru çocuklara ve/veya bakım verenlerine yönelik psikososyal danışmanlık hizmeti sağlayacak. Proje kapsamında telefon hattı üzerinden alınacak başvuruların, psikolojik danışman havuzunda yer alan uzmanlarla buluşturularak yaklaşık 120 çocuğa ve ailesine psikososyal danışmanlık sağlanması hedefleniyor.

Önemsiyoruz Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği,  75.000), İstanbul
Çocukların temel haklarına erişmesi ve yaşamları için karar verici olmasını tehdit eden her türlü soruna yönelik çözüm üretmeyi amaçlayan Önemsiyoruz Derneği öncelikli faaliyet alanı olarak çocuğun gelişim hakkına odaklanıyor. Sağladığımız 75.000 TL kurumsal gelişim desteğiyle iki çalışan istihdam ederek organizasyon yapısını güçlendirecek çalışmalar yapacak. Bu kapsamda  çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve yeni iş birliği görüşmelerinin yapılmasını hedefleyen Önemsiyoruz Derneği, kaynak geliştirme çalışmaları için gerekli olan  alt yapıyı geliştirmek için de çalışmalar yapmayı planlıyor.

Rengarenk Umutlar Derneği (Rengarenk Umutlar), (Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji Projesi, 49.530 TL), Diyarbakır
Dernek başta Diyarbakır’ın Sur bölgesi olmak üzere dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek aldığı kurumsal hibe ile finansal sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak. Bu kapsamda, konuyla ilgili çalışacak bir kişi istihdamı sağlanacak, “Finansal Yönetişim Prensipleri ve Strateji” belgesi hazırlanacak ve bu belgede yer alan öncelikler doğrultusunda süreçler geliştirilecek.

Roman Hakları Derneği, (Hayal Ev Projesi, 72.000 TL), İstanbul
dernek, Romanlara karşı toplumda yaygın biçimde görülen ayrımcı tutumlar ve önyargıların sebep olduğu eğitim, istihdam ve barınma konularında eşitsizliğe karşı çalışmalar yürütüyor. Roman Hakları Derneği 2018 yılında Ankara, Kale mahallesinde kurduğu mahalle evi Hayal Ev’de, risk altındaki ve ayrımcılığa maruz kalan çocukların temel haklarına erişimlerinin sağlanması, okula devamlarının teşvik edilmesi ve sosyal içermelerinin desteklenmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştiriliyor. Sağladığımız 72.000 TL hibe desteğiyle COVID-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durma noktasına gelen Hayal Ev’deki temel faaliyetlerine ve atölye çalışmalarına devam edecek.

Ordu Kadını Güçlendirme Derneği (ORKAGÜDER), (Oyunlarla Çocuk Hakları Projesi, 36.900 TL), Ordu
Dernek çocuk ihmal ve istismarı konuları başta olmak üzere çocuk koruma ve çocuk işçiliği konularında çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında her yıl fındık hasadı sebebiyle yoğun mevsimlik tarım göçü alan Ordu’ya göç ile gelen çocuklar ve yerelde istihdam edilen çocuklara yönelik olarak oyunlarla çocuk hakları, ayrımcılık ve nefret söylemi ile mücadele ve çocuk işçiliği konularında çocuklara özel bir eğitim modülü geliştirilecek ve bu modül projenin uygulanacağı Ordu merkez ilçesi Altınordu’daki 400 çocuğun katılımıyla uygulanacak.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (Okula Dönüş Projesi, 72.650 TL), İstanbul
Dernek risk altında, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla, öncelikli olarak okulu terki önlemek ve kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla hak temelli çalışmalar yapıyor. Proje kapsamında Fatih bölgesinde okulu terk etmiş, uzun süre devamsızlık yapma eğiliminde olan, okul sisteminde kayıtlı gözüküp okula hiç gitmeyen veya yaşı nedeniyle örgün eğitim sisteminin dışında kalmış çocukların ve ebeveynlerinin güçlendirmesi yolu ile çocukların eğitim sistemine dahil olmalarının sağlanması ve okulu terk etmelerinin önlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Fatih ilçesinde okula başlamış ve bırakmış ya da uzun süreli devamsızlık yapan çocuklar tespit edilecek ve okula devam etmeye ikna edilenler için sosyal gelişim ve okula hazırlık atölyeleri düzenlenecek. Ebeveynlerinin ise, başta çocuk hakları olmak üzere risk altındaki çocuklarla ilgili konularda güçlendirilmesi ve bu sayede çocuklar için destek mekanizmaları kurulması sağlanacak.

COVID-19 ACİL DESTEK FONU

COVID-19 Acil Destek Fonu, COVID-19 salgını ekseninde yaşanan gelişmeler doğrultusunda güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında 2016-2019 döneminde vakfımızdan hibe alan STK’lara yönelik olarak Turkey Mozaik Foundation işbirliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 9 STK‘ya toplam 158.506 TL hibe desteği sağladık.

Barış için Müzik Vakfı, (Kurumsal Destek, 20.000 TL), İstanbul
Her çocuğun sanatsal yaşama katılma ilkesine inanan Barış için Müzik, çocuklara karşılıksız müzik eğitimi sağlayarak fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor. COVID-19 salgını sebebiyle finansal sürdürülebilirliği olumsuz şekilde etkilen Barış için Müzik, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle vakfın kurumsal iletişim kapasitesinin geliştirmek ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak. Vakıf, hibe desteğini 4 ay süreyle Kurumsal İletişim Koordinatörü, grafiker ve video editörü istihdam etmek ve bu sayede kurumsal iletişim araçlarını daha etkin hale getirmek için kullanacak.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, (Kurumsal Destek, 15.000 TL), Ankara
Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesini ve herkesle eşit şartlarda bilgiye erişimini sağlamak amacıyla çalışan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), eğitimde fırsat eşitliğine yönelik her türlü tedbirin alınması için çalışmalar yapıyor ve engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı sorunlar için çözüm önerileri geliştiriyor. EGED, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle derneğin hedef kitlesinin ihtiyaçları doğrultusunda etkileşimli, sesli ve görsel içerikler üretebilmesini sağlayacak dijital araçları temin edecek ve dernek ofisinin 4 aylık kirası ile fatura giderlerini karşılayacak.

İmece İnisiyatifi Derneği, (Kurumsal Destek, 18.000 TL), İzmir
İmece İnisiyatifi, ayrımcılık, adaletsizlik ve yoksulluğa karşı sürdürülebilir bir yaşam yaratmayı hedefliyor. Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin rotası üzerinde bulunan İzmir’de mültecilerin sayısının artması ile mültecilere yönelik çalışmalara öncelik vermeye başlayan dernek, mülteciler arasında en dezavantajlı grup olan Suriyeli Dom toplulukların temel ihtiyaçlarına erişimi ile geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle mevsimlik tarım işçiliği yapan Dom topluluklarına gıda ve hijyen malzemeleri sağlayacak ve bu alandaki çalışmaları yürütecek bir kişiyi 4 ay süreyle istihdam edecek.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, (Kurumsal Destek, 19.506 TL), İstanbul
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden dernek, bu alandaki davaları izliyor, kadın cinayetlerine ilişkin aylık ve yıllık verileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor ve bu konuya dikkat çekmek için kampanyalar düzenliyor. COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler ile kadınların şiddete uğrama oranın yükseldiğini tespit eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu şiddet gören kadınlara destek olmak amacıyla gönüllülerin desteğiyle acil destek hattını yürütüyor. Dernek, sağladığımız kurumsal hibe ile destek hattının kapsamını genişletecek ve 3 ay süreyle ücretli çalışanlar istihdam ederek verilen hizmetin kapsamını genişletecek ve erişilen kişi sayısını artıracak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu destek hattına gelen başvurularla ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşarak bu konuya ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacak.

Karakutu Derneği, (Kurumsal Destek, 19.000 TL), İstanbul
Toplumun, özellikle de gençlerin, egemen veya resmi olanlar dışındaki tarih anlatılarını duymasını mümkün kılmak ve olgulara başka açılardan da bakılabilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüten Karakutu Derneği, sağladığımız kurumsal hibe desteğini insan kaynağı giderlerini karşılamak üzere kullanacak. Karakutu, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle 4 ay süreyle derneğin çalışanlarının maaşlarına katkı sağlayacak ve kira, muhasebe gibi sabit giderlerini karşılayacak.

Nefes Kültür Sanat Derneği, (Kurumsal Destek, 20.000 TL), Gaziantep
Suriye ve Türkiye’den genç sanatçı ve sanatseverler tarafından kurulan dernek, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’te çocuklar ve gençler için kültür sanat eğitimi, üretimi ve katılımı üzerinden çok kültürlülüğe ve kültürel mirasın değerine vurgu yapıyor. COVID-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle Nefes Müzik Okulu kapsamındaki enstrüman ve koro derslerine ara vermek zorunda kalan dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteğiyle dijital araçlar satın alarak faaliyetlerini dijital ortama uygun hale getirecek ve derslere dijital platformlar üzerinden devam edecek.

Rengarenk Umutlar Derneği, (Kurumsal Destek, 20.000 TL), Diyarbakır
Rengarenk Umutlar başta Sur bölgesi olmak üzere Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. COVID-19 salgını sürecinde birlikte çalıştığı çocukların %90 oranında internete erişimin olmadığını belirten dernek, sağladığımız kurumsal hibe desteği Sur bölgesinin 3 ayrı yerine kurulacak radyolink ile internet altyapısını güçlendirerek hedef kitlesinin internete erişimini artırmak ve çocuklara yönelik faaliyetlerini 4 ay süreyle dijital platformlar üzerinden devam ettirmek için kullanacak.

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği, (Kurumsal Destek, 16.000 TL), İstanbul
Sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştiren ve uygulayan Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) çocuklar, mülteciler, kadınlar gibi çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik olarak yaptığı çalışmalarla bu grupların sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyor.COVID-19 salgını sebebiyle faaliyetlerini dijital platformlar üzerinden gerçekleştirmeye başlayan BoMoVu, sağladığımız kurumsal hibe desteğini çevrimiçi olarak çalışmalara devam edilmek amacıyla gerekli teknik ekipmanın alınması ve kira desteği için kullanacak.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, (Kurumsal Destek, 11.000 TL), İstanbul
Tarlabaşı semt sakinlerine eğitsel, sosyal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla çalışan Tarlabaşı Toplum Merkezi, bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek üzere hak temelli çalışmalar yapıyor. COVID-19 sürecinde azalan finansal kaynaklar nedeniyle kaynak geliştirme çalışmaları aksayan dernek sağladığımız kurumsal hibe desteğini Genel Koordinatör maaşının bir bölümünü karşılamak amacıyla 4 ay süreyle kullanacak.

ELAZIĞ ACİL DEPREM FONU

Elazığ Depremi Acil Destek Fonu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ, Malatya ve çevre illeri etkileyen depremin ardından sahada faaliyet gösteren STK’ları ve çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ile işbirliğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 3 STK‘ya toplam 200.000 TL hibe desteği sağladık.

Hayata Destek Derneği, (Elazığ Acil Destek Programı Projesi, 60.000 TL), İstanbul
Proje, Elazığ ve Malatya çevresinde Şubat ayında olan depremden etkilenen ailelerin acil ve orta dönemdeki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefledi. Dernek, Fırat Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine eğitimler vererek depremden etkilenen ailelerin acil ve özel ihtiyaçlarının tespiti ve ilgili hizmetlere yönlendirmesiyle ilgili acil destek çalışmaları yaptı.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), (Elazığ ve Malatya illerinde Gıda Bankası Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi, 70.000 TL), İstanbul
24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem felaketinde, doğrudan ve dolaylı olarak zarar gören şehir sakinleri ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmet vermesi amaçlı Gıda Bankalarının açılması sağlanacaktır. Böylece deprem bölgelerinde afet sonrası bağışların ve israftan kurtarılacak ürünlerin doğru bir sistemle, belirlenmiş ihtiyaç sahiplerine, bedelsiz şekilde yönlendirilmesini sağlamak amaçlı sürdürülebilir bir modelin hayata geçmesi mümkün olacak.

İhtiyaç Haritası, (Sosyal Pazaryeri Projesi, 70.000 TL), İstanbul
Desteklenen proje ile deprem sonucunda yaşam koşulları olumsuz etkilenen kişilerin ihtiyaçlarını tespit ederek haritalandırılmayı ve bu ihtiyaçların yerel tedarikçilerden karşılanmasını sağlayan İhtiyaç Haritası Sosyal Pazaryeri sistemi aracılığıyla giderilmesini amaçlıyor. Bu sayede depremden etkilenen kişilerin ihtiyaçları karşılanırken bu süreçte mali sıkıntılar yaşayan yerel esnafın desteklenmesi yoluyla Elazığ’ın ekonomisine de katkıda sağlanacak.

İZMİR DEPREMİ ACİL DESTEK FONU

İzmir Depremi Acil Destek Fonu, 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen depremin ardından sahada faaliyet gösteren STK’ları ve çalışmalarını desteklemek üzere Turkey Mozaik Foundation ve Kahane Foundation işbirliğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 6 STK‘ya toplam 512.000 TL hibe desteği sağladık.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), (Ekipman Alımı ve Depremden Etkilenen Ailelere Erzak ve Hijyen Paketleri Desteği Projesi, 132.000 TL) İstanbul
Doğal afetlerde veya ulaşılması zor olabilecek yerlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için faaliyet gösteren AKUT, sağladığımız 132.000 TL hibeyle  arama kurtarma ekiplerinin saha çalışmalarında ihtiyacı olan ekipmanları temin edecek ve depremden etkilenen 250 aileye erzak ve hijyen paketleri sağlayacak.

S.S. Bisikoop Bisikletliler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi (BisiKoop), (Kurumsal Gelişim Desteği, 73.000 TL), İzmir
Bisikletli ulaşımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile bisikletlilerin ortak ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler yürüten BisiKoop, İzmir’deki deprem sonrası oluşan yoğun trafik problemini bisikletli ulaşım yoluyla atlatarak çeşitli paydaşların desteklerinin depremzedelere zamanında ulaştırılması için sahada çalışmalar yaptı. BisiKoop, fon kapsamında sağladığımız 73.000 TL hibeyi kurumsal kapasitesini güçlendirerek gelecekteki afetlerde benzer çalışmalar yapmaya hazırlıklı hale gelmek için kullanacak. Bu doğrultuda , gönüllü sayısının artması ve kurumun gönüllülerle çalışma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca Bisikoop’un afet sonrası destek modelinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla BisiDestek Gönüllü Rehberi hazırlanarak  yaygınlaştırılacak.

Hayata Destek Derneği, (Geçici Çadır Alanı Portatif Tuvalet İhtiyacı Projesi, 80.000 TL), İstanbul
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, acil destek odaklı saha çalışmalarını  İzmir’deki depremden hemen sonra  gerçekleştirmeye başladı. Bu çalışmalar kapsamında geçici çadır alanlarındaki tuvalet eksikliğine ve tuvaletlerin yoğun kullanımı nedeniyle oluşan hijyen eksikliği kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat çeken  Hayata Destek Derneği, sağladığımız 80.000 TL hibe desteği ile geçici çadır alanlarındaki ihtiyaçları belirleyerek 2 ay süreyle portatif tuvalet ihtiyacını karşılayacak.

İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK), (Çocuklar için Psikolojik Destek Projesi, 70.000 TL), İzmir
İZEK, her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki temel eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ile karşılayarak yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulmasına destek olmak amacıyla çalışmalar yapıyor. İZEK, sağladığımız 70.000 TL hibe desteği ile deprem nedeniyle travma yaşayan 144 çocuk için 8 ay süreyle eğitici drama odaklı psikolojik destek sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak. Projenin izleme&değerlendirmesine yönelik de çalışmalar yapmayı planlayan  İZEK, proje sonunda Çocuk Merkezli Deprem Yönetimi El Kitabı’nı hazırlayarak farklı paydaşların da faydalanması amacıyla yaygınlaştıracak.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi (TPD), (Depremden Etkilenenler için Psikolojik Destek Projesi, 87.000 TL), İzmir
Afetler ve toplumsal olaylar sebebiyle yaşanan travmalarda dezavantajlı grupları ve bireyleri psikoterapi çalışmaları ile destekleyen TPD İzmir Şubesi, sağladığımız 87.000 TL hibe desteği ile bir yıl süreyle İzmir’de yaşanan depremden doğrudan ve dolaylı biçimde zarar gören kişilere akut ve uzun dönemde psikolojik destek sağlayacak. Proje kapsamında afet müdahale eğitimi verilen psikologlar sahada akut ve uzun vadeli desteğe ihtiyaç duyan bireyleri belirleyerek  2.400 kişiye yönelik psikolojik destek çalışmaları gerçekleştirecek.

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği (Sivil Sayfalar), (Deprem Araştırma Komisyonuna dair İzleme, Değerlendirme ve Farkındalık Projesi, 70.000 TL), İstanbul
Sivil toplum haberciliği yapan Sivil Sayfalar, sivil toplumun tecrübesini medya, kamu yönetimi ve diğer STK’lar nezdinde görünür kılmayı amaçlıyor. Sivil Sayfalar, sağladığımız 70.000 TL hibe desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partilerin ortak iradesi sonucu kurulan Depreme Karşı Alınabilecek Tedbirlerin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na dair 6 ay süreyle izleme değerlendirme ve farkındalık çalışmaları yapacak. Komisyon’un ve STK’ların bu konudaki çalışmalarını bir haber dosyası haline getirerek yaygınlaştıracak olan Sivil Sayfalar, STK’ların bu sürece dahil olmasını kolaylaştırmak amacıyla çevrimiçi bir çalıştay da düzenleyecek. Sivil Sayfalar, proje sonunda Araştırma Komisyonu’nun işleyişi ve STK’ların komisyon çalışmalarına katılım süreci ile ilgili bir rapor da hazırlayacak.

KURUMSAL DESTEK FONU

STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle kuruldu. Fon kapsamında 9 STK’ya toplam 688.440 TL hibe desteği sağladık.

Açık Alan Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 77.700 TL), İstanbul
Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden başta gençler olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik hak temelli bir bakış açısı ile eğitim alanında çalışmalar gerçekleştiren Açık Alan Derneği, Çimenev Bilim Sanat Merkezi’nde ekonomik olarak risk altındaki çocuklara yönelik okul devamsızlığını önlemek amacıyla faaliyetler yürütüyor. Dernek, yoksullukla mücadele etmek amacıyla hayata geçirdiği Derin Yoksulluk Ağı ile salgın sürecinde temel ihtiyaçlara erişmekte zorlanan ailelerle bağışçıları buluşturan bir platformun yürütücülüğünü de yapıyor. Dernek hibe kapsamında kaynak çeşitliliğini artırmak ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalar yapacak.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 80.000 TL), İstanbul
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıftaki çocukların eğitimsel ve yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla okullarda çalışmalar gerçekleştirerek çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sunan dernek, bu alandaki ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik ve kültürel her türlü engele karşı mücadele ediyor. Dernek hibe kapsamında sağladığımız hibe ile bütünsel yönetim yaklaşımını kuvvetlendirmek amacıyla organizasyon yönetimi başlığı altında çalışacak.

Dem Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği,  77.000 TL), İstanbul
İşiten toplum ile işitmeyen toplum arasında acıma duygusundan uzak diyalog alanları yaratmayı ve kolektif şekilde çözümler üretmeyi amaçlayan Dem Derneği, iletişim seminerleri ve farklı paydaşlıklar ile çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenliyor ve Türk İşaret Dili eğitimlerini dijitalleştirdikleri sosyal girişimleri bukalemun.co ile Türkiye’deki herkesin işaret dili bilgisini kazanmasını sağlıyor. Dem Derneği, fon kapsamında verdiğimiz hibe ile derneğin dijital platformlara yönelik proje geliştirme kapasitesini artırmak üzere çalışmalar gerçekleştirecek.

Rengarenk Umutlar Derneği(RUMUD), (Kurumsal Gelişim Desteği, 80.000 TL), Diyarbakır
RUMUD, başta Sur bölgesi olmak üzere Diyarbakır’daki dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altında, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, fon kapsamında sağladığımız hibe ile çalışmalarında, sahada ve çocuk hakları alanındaki sosyal etkisini ölçmek üzere kurumsal kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Tarih Vakfı, (Kurumsal Gelişim Desteği, 78.440 TL), İstanbul
Tarih Vakfı, Türkiye’de bireylerin tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla, tarih alanında oluşturulacak eleştirel, alternatif ve çok sesli eserlerin, kaynakların ve referansların öncelikli olarak öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler olmak üzere farklı hedef kitleler arasında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Tarih Vakfı, sağladığımız hibe desteğiyle sürdürülebilirliğini sağlamak üzere yeni kaynak modelleri geliştirmek için çalışmalar yapacak.

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği(TTM), (Kurumsal Gelişim Desteği, 80.000 TL), İstanbul
Tarlabaşı semt sakinlerine eğitsel, sosyal ve psikolojik destek sağlamak amacıyla çalışan TTM, bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek üzere hak temelli çalışmalar yapıyor. TTM, Kurumsal Destek Fonu kapsamında Kahane Foundation finansmanı ile sağladığımız hibeyle derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak için kaynak geliştirme ve iletişim alanında çalışmalar yapmayı planlıyor.

Temiz Giysi Kampanyası Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 75.000 TL), İstanbul
Tekstil işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan Temiz Giysi Kampanyası Derneği tekstildeki çalışma şartları, üretim metotları ve kullanılan kimyasallar hakkında araştırmalar yapıyor; tüketici aktivizm kampanyaları düzenliyor; markalar, işçi sendikaları, STK’lar ve devlet kurumları ile savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri düzenliyor, daha fazla işçinin meslek hastalıklarından korunma ve tedaviye erişebilmesi için bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Temiz Giysi Kampanyası Derneği, fon kapsamında iletişim stratejisi oluşturmak ve uygulamak için çalışacak.

Toy Gençlik Derneği(TOY), (Kurumsal Gelişim Desteği, 73.100 TL), Eskişehir
TOY, gençlerin kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımını, akranlar arası yatay öğrenme ortamlarının yaratılmasını, gençlerin gönüllülük bilinci ile tanışmasını sağlamak adına sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürütüyor. TOY, fon kapsamında sağladığımız hibe ile derneğin gençlik alanı ile ilgili savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerini çevrimiçi olarak sürdürmeyi ve geliştirmeyi planlıyor.

Yeryüzü Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 67.200 TL), İstanbul
Sürdürülebilir yaşam prensiplerinin hayata geçirilmesini, ekolojik, paylaşımcı ve doğayı koruyan toplum yaratılmasını sağlamak amacıyla çalışan Yeryüzü Derneği bu kapsamda kent bahçeleri ve gıda toplulukları oluşturuyor, tohum takas ve ileri dönüşüm şenlikleri düzenliyor, bu konularda kampanyalar, çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri düzenliyor. Dernek sağladığımız hibe desteğiyle iletişim alanında kurumsal kapasitesini iletişim geliştirmeyi hedefliyor.

KÜLTÜR SANAT FONU

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet yürüten STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini ve projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle oluşturuldu. Fon kapsamında 6 STK‘ya toplam 428.000 TL hibe desteği sağlandı.

Mardin Kültür Derneği, (Tiyatro/Online Hepimiz İçin Projesi, 75.000 TL), Mardin
Eğitim alanında farklı disiplinleri bir araya getirerek bölgenin kültürel çoğulcu yapısıyla uyumlu ve yenilikçi çalışmalar yapan Mardin Kültür Derneği, gençlerin ve kadınların topluma katılımlarını artırmayı ve pozitif sosyal değişim yaratmayı hedefliyor. Fon kapsamında 75.000 TL hibe desteği sağladığımız Mardin Kültür, salgın döneminde kültür-sanat aktivitelerine ve eğitimine erişimi kısıtlanmış Mardinli gençlerle, tiyatro klasiklerini dijital bir eğitim içeriği olarak paylaşmayı ve bu konuda gençlerle birlikte içerik üretmeyi amaçlıyor.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, (Kuir Sanatçılar Dayanışma Ağı Projesi, 69.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet gösteren Pembe Hayat, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim alanında LGBTİ+ bireylere yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştiriyor. Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile 69.000 TL hibe sağladığımız dernek, Kuir Sanatçılar Dayanışma Ağı projesi kapsamında salgın etkisiyle üretim alanları ve geçim kaynakları daralan kuir sanatçıların bir araya gelebilecekleri güvenli bir dijital alan yaratarak dayanışmayı destekleyen çalışmalar yapacak.

Performans Sanatını Geliştirme Derneği, (Evde CANLI Kal – Ev Performansları Serisi Projesi, 59.000 TL), İstanbul
Performans sanatı disiplinini geliştirmek üzere kurulan Performistanbul, Türkiye’de performans sanatını temsil eden ve sanatçılarını kendi bünyesinde toplayan bir kurum olmaması, eğitim sistemi içerisinde performans sanatına dair bölüm ya da ders bulunmaması, bu alanda yeterli Türkçe kaynağın olmaması, finansal ve hukuksal altyapı eksikliği gibi konularda çözümler üretmek amacıyla çalışıyor. Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile 59.000 TL hibe sağladığımız Performistanbul, Evde CANLI Kal – Ev Performansı Serisi kapsamında, herkese açık çevrimiçi performans programları oluşturacak ve bu sürecin çevrimiçi arşiv ve dokümantasyonunu yaparak performans sanatçılarının kendi pratikleri üzerinden içinde bulunduğumuz döneme ve bu dönemin yarattığı travmaya nasıl bir cevap oluşturduklarına dair kapsamlı bir araştırma ve çalışmalar yapacak.

S.S Semaver Kültür Sanat Eğitim Yayıncılık Hizmet Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi, (Kurumsal Gelişim Desteği, 75.000 TL), İstanbul
Sanatsal üretimi ve aktiviteleri şehir merkezinden uzağa taşımak ve bu yolla sanata sınırlı erişimi olanların da sanatsal faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Semaver Kumpanya, Kocamustafapaşa’daki sahnesinde tiyatro oyunları sahneliyor ve tiyatro atölyeleri düzenliyor. Fon kapsamında 75.000 TL kurumsal hibe sağladığımız Semaver Kumpanya kira giderlerini karşılayarak sanat üretimini salgın döneminde de sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Tiyatro Kooperatifi, (Özel Tiyatrolar için Bölgesel Kooperatifleşme Projesi, 75.000 TL), İstanbul
İstanbul’da 60 özel tiyatro üyesi bulunan Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatroların sesi olmak; sanatın kamusal bir hizmet olduğu gerçeğiyle sektörel sorunlara kalıcı yasal çözümler bulmak; sektördeki tüm üretim ve uygulama süreçlerini iyileştirmek ve profesyonelleştirmek amacıyla savunuculuk ve kapasite geliştirme çalışmaları yapıyor. Turkey Mozaik Foundation ortak finansmanı ile 75.000 TL hibe sağladığımız Tiyatro Kooperatifi, bu hibe ile Özel Tiyatrolar için Bölgesel Kooperatifleşme projesini gerçekleştirecek. Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde hem ekonomik hem de sosyal açıdan sürdürülebilir ve güçlü bir sanat hayatını tesis etmek amacıyla özel tiyatroların kültürel kalkınma modeli ile sosyal kooperatifler kurularak desteklenmesi ve bu kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kapasite geliştirme ve savunuculuk çalışmaları yapılması planlanıyor.

Yükleniyor (Loading) Çağdaş Sanat Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 75.000 TL), Diyarbakır
Diyarbakır’da faaliyet gösteren dernek, sanatçıların düşünce, üretim ve proje aşamalarında karşılaştıkları sorunları konuşarak çözmek, kentin 2000’li yılların ilk çeyreğinden bugüne gelen güncel sanat pratiklerini arşivlemek ve Diyarbakır’ın uluslararası alandaki sanatsal farkındalığı ile etkileşimini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Fon kapsamında 75.000 TL kurumsal destek sağladığımız Loading, mevcut faaliyetlerini salgın döneminde sürdürebilmek için çevrimiçi araçlar satın alarak bu alandaki kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞARTLI DESTEK FONU

Bireysel ya da kurumsal bağışçıların doğrudan yönlendirmesiyle STK’lara sağladığımız proje temelli ya da kurumsal destekleri içerir. Fon kapsamında 4 STK’ya toplam 177.900 TL hibe desteği sağladık.

Hayata Destek Derneği, (Edirne Mülteci Acil Destek Projesi, 81.000 TL), İstanbul
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan Hayata Destek Derneği, acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme ve koordinasyon program alanları altında çalışmalar yürütüyor. 28 Şubat 2020 tarihinde başlayan ve sınırlara doğru mülteci ve göçmen hareketliliğine yol açan acil durum kapsamında mültecilerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla Hayata Destek Derneği’ne Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile şartlı hibe desteği sağladık. Dernek, ilgili hibe desteğini Edirne başta olmak üzere ilgili illerde mültecilerin, başta bebek/küçük çocuk maması olmak üzere, tüm acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mal ve hizmet alımı için kullandı.

Tanısan Seversin Derneği, (Terapi Hayvanları için Veterinerlik Hizmetleri Projesi, 23.300 TL), İstanbul
İnteraktif hayvan terapisiyle hayvan ve insan arasında doğru iletişimi sağlamayı hedefleyen Tanısan Seversin Derneği, sağladığımız hibe desteğiyle terapi hayvanları için veterinerlik hizmetlerini karşılayacak.

Kuzeydoğa Derneği, (Göçmen Kuşların Peşinde, 23.600TL), Kars
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinin doğa alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yapan KuzeyDoğa Derneği, bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya çıkarma ve etkin koruma konularında çeşitli faaliyetler yürütüyor. Sağladığımız hibe ile Göçmen Kuşların Peşinde projesini hayata geçiren Kuzeydoğa Derneği, Aras Nehri vadisinde kuşların göç yolu üzerinde yer alan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde kuş halkalama ve uydu vericisi ile takip çalışması gerçekleştiriyor.

Köy Okulları Değişim Ağı, (Öğretmen Toplulukları Projesi, 50.000TL) İstanbul
Kırsaldaki okullarda bütünsel ve kaliteli eğitim sağlamak için öğretmenleri ve diğer paydaşları güçlendirmek ve bu konudaki iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışan Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Turkey Mozaik Foundation finansmanı ile sağladığımız hibe desteğiyle Öğretmen Toplulukları projesini hayata geçiriyor. Hibe desteğini Öğretmen Toplulukları projesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır’da yapılacak çalışmalarını hayata geçirmek için kullanan KODA, öğretmenlerin kendi aralarındaki dayanışmayı artırması, birbirlerinden öğrenme pratiklerinin çoğalması ve ihtiyaç duydukları konularda eğitimler alarak mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için çalışmalar yapacak.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 2 STK’ya toplam 148.050 TL hibe desteği sağladık.

Günebakan Kadın Derneği, (Yasaları Uygulansın Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Açılsın Projesi, 73.250 TL), Mersin
Mersin’deki Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde kadın danışma merkezleri ve kadın sığınma ev veya evlerinin durumlarının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin hayata geçirilmesi için diğer kadın STK’larıyla birlikte kamuoyu oluşturulması planlanıyor. İlgili kampanya sonucunda Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evindeki gerek fiziki altyapının ve gerekse de uzman personel eksikliğinin tamamlanması, ayrıca Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi olmayan ilçelerde bu kurumların gerektiği gibi açılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, (Güneş Kadınlar Projesi, 74.800 TL), Balıkesir
Kazdağları kırsalında genç kadınların yenilenebilir bir enerji kooperatifi kurarak, güneş enerjisi modelleri üzerinde iş üretmeleri ile birlikte geleneksel meslek kalıplarını yıkarak, kapasitelerini artırmaları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı rol model bir yapı geliştirmeleri hedefleniyor