Monthly Archives

Aralık 2023

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun Beşinci Aşamasında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Acil Deprem Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bölgede tespit ettiği ihtiyaçların, yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun beşinci aşamasında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı’na, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’na, Elele Federasyonu’na ve Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği’ne toplam 10.616.000 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı sağladığımız 1.690.000 TL hibe desteğiyle Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim projesini hayata geçiriyor. Vakıf proje kapsamında depremden etkilenen 11 şehrin iyi yönetişim kültürüne dayalı yeniden inşası konusunda sivil izleme ve katılımı kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma yapacak. Bu kapsamda alanda yeniden yapılanma kapsamında mevcut durumun analizi ve değerlendirmesini içeren bir rapor yazacak, bu rapordaki ihtiyaçlara dayanarak bir “sivil izleme ve katılım aracı” oluşturacak ve bu aracın sivil aktörler tarafından kullanımını kolaylaştıracak bir “kılavuz” geliştirecek. Vakıf hibe desteğimizle dört ay süreyle Proje Koordinatörü, Proje Uzmanı ve Araştırmacı istihdam edecek.

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (Bayetav) sağladığımız 5.430.000 TL hibe desteğiyle Aynı Göğün Altında: Depremden Etkilenen Öğrencileri Destekleme projesini hayata geçiriyor. Bayetav proje kapsamında depremler nedeniyle ebeveyn kaybı yaşamış olan çocukların ve gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi ve iyi olma hallerini uzun vadeli desteklemesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Elele Federasyonu sağladığımız 538.000 TL hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Ailelerin Güçlenmesi projesini hayata geçiriyor. Federasyon proje kapsamında Adana ve Kahramanmaraş’ta bulunan ve koruyucu aile alanında faaliyet yürüten STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda STK’lar arası işbirliğini ve kamu kurumları ile STK’lar arası diyaloğu artırmak amacıyla çalışmalar yapacak.

Kadın Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) sağladığımız 2.958.000 TL hibe desteğiyle Kadın Yaşam Merkezi projesinin ikinci aşamasını hayata geçiriyor. Kahramanmaraş Depremleri Doğrudan Destekler Fonu’nun üçüncü aşamasında sağladığımız hibe desteğiyle Adana Kadın Yaşam Merkezi’ni açan KÖVED, sağladığımız bu destek ile başta tek ebeveyn kadınlar olmak üzere, çocukların ve dezavantajlı grupların bir araya gelmelerini, psikososyal ve hukuki destekler almalarını aynı zamanda Yaşam Merkezi’ne gelen bireylerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda hijyen alanlarına, temel ihtiyaçlara erişebilecekleri; psikososyal ve grup çalışmaları destekleri verdikleri, oyun odalarının bulunduğu sosyalleşme mekanları sağlayacak. Bu hedefler doğrultusunda KÖVED hibe desteğimizle idari ve ofis giderleri karşılayacak; tam zamanlı Saha Koordinatörü, Finans Asistanı, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi ve yarı zamanlı proje asistanı istihdam edecek.

 

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için Başvurular Açıldı

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvurular açıldı.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri desteklenecektir.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen üç tematik alandan birine odaklanması beklenir:

 • Çocuk haklarının ve çocuk refahının geliştirilmesi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi,
 • Kültür ve sanat yaşamına katılma, erişme ve katkı sağlama hakkının geliştirilmesi.

Odaklanılan tematik alan veya alanlarla beraber depremden etkilenenlerin deprem bölgesinde veya gittikleri/transfer edildikleri şehirlerde;

 • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
 • Kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
 • Psikolojik destekler dahil olmak üzere güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
 • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
 • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
 • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gibi çalışmaları içermesi beklenir.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar,
 • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
 • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar,
 • 2022 yılı gelirleri 40.000 TL – 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar (2023 yılında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.).

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II için başvuru yapacak olan STK’lar en fazla 2.000.000 TL talep edebilirler. Fona başvurmak isteyen STK’ların başvuru formunu 1 Şubat 2024, saat 18.00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Fon ile ilgili detaylı bilgiye (hibe süreci, kurumsal gelişim bileşeni, başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve takvim) ve başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Gelecek için Dayanışma Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Gelecek için Dayanışma Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek için Paribu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Gelecek için Dayanışma Fonu’nun Fon Başlangıç Raporu yayımlandı. Fon kapsamında Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, Sivil Alan Hareket Ağı Derneği ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı’na toplam 899.800 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Gelecek için Dayanışma Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey 2023 Dönemi Başvuruları Açıldı

By | Turquoise Coast Environment Fund

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerinde depremden etkilenen alanları yeniden canlandırmak ve sürdürülebilir bir şekilde korumak; yerel halkın doğal yaşam alanlarıyla yeniden uyum içinde yaşamasına katkı sağlamak; depremden etkilenen kıyısal alanlar ve ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltmak ve iyileştirmek; hayatı olumsuz şekilde etkileyen acil çevre sorunlarına, özellikle biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri, tarımsal verimlilik, su, atık yönetimi, denizel alanlar ve kıyı arazilerinin korunmak için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Conservation Collective (ve bünyesindeki Turquoise Coast Environment Fund- Turkey), Turkey Mozaik Foundation ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Turquoise Coast Environment Fund-Turkey (TCEF)’in 2023 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun bu döngüsünde Adana, Hatay ve Mersin kıyı bölgelerindeki acil çevresel sorunları ele almak, kıyı ve deniz peyzajlarını restore etmek ve sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projeleri desteklenecektir. Bu amaç doğrultusunda proje fikirlerinde aşağıda detayları paylaşılan yedi temel öncelik alanından en az bir tanesinin yer alması beklenir:

 • Sürdürülebilir gıda sistemlerinin teşvik edilmesi:
  • Mevcut gıda-tarım bağının korunması, sürdürülmesi veya yeniden inşa edilmesi,
  • Tarladan sofraya stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü dışsallık ve etkilerini dikkate alarak ve uygulayarak, bütüncül bir yaklaşım sergilenmesi.
 • Biyoçeşitliliğin korunması için ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımları:
  • Kara ve deniz biyoçeşitliliğini ele alınması,
  • Küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar da dahil olmak üzere kıyı kullanımının bütüncül, sektörler arası, aşağıdan yukarıya, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik edilmesi ve yenilikçi yaklaşımlar içermesi.
 • Yerel STK’ların yasal ve kurumsal olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi
  • Bilgi tabanı ve ağ oluşturmak için STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi,
  • Uygun alanlarda koruma eylemlerinin harekete geçirilmesi, bilinçli kararlar almak üzere doğru veri setlerinin kullanılmasına da dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların kapasitelerinin güçlendirilmesi.
 • Doğa ve yaban hayatın korunması
  • Peyzaj yaklaşımları, peyzajın bir bütün olarak ele alınması,
  • Çok katmanlı doğal çözümler, yaban hayatının korunması, doğanın bir organik üretim yolu olarak kullanılması,
  • Nehirler ve kıyı peyzajlar da dahil olmak üzere, peyzajların doğal çözümler yoluyla restore edilmesi ve bu alanları yerel eylemlerle güçlendirilecek doğa temelli çözümler üretilmesi,
  • Depremden etkilenenlerin doğa pozitif geçim kaynaklarına yönlendirilmesi,
  • Atık döküm alanlarının geri kazandırılması,
  • Tarım arazilerinin, kıyı ve deniz alanlarının, kumulların, kara ve denizle bağlantılı sulak alanların korunması ve restore edilmesi.
 • Toprak restorasyonu ve rejeneratif tarım
  • Rejeneratif tarım, toprakların sürdürülebilir bir şekilde geri kazanılması aynı zamanda verimli, bütüncül ve doğaya uyumlu tarım uygulamasının teşvik edilmesi
 • Kıyı restorasyonu
  • Kıyı ve deniz alanların temizlenmesi ve ekolojik turizmin doğal çözümler ile yeniden başlatılması.
 • İklim çözümleri
  • Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle daha yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve deniz seviyesinde yükselme görülmektedir. Yeni imar planlarının bunları göz önünde bulundurması ve yeni planların modası geçmiş inşaat yöntemleri yerine sürdürülebilir, katılımcı, doğa ve biyoçeşitlilik odaklı yöntemleri benimsemesi gerekecektir.

TCEF hibe programı kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 1.800.000 TL‘dir.

Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 3500.000 TL talep edilebilir. Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 30 Ocak Salı günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Turquoise Coast Environment Fund-Turkey hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve proje takvimi) ve başvuru formuna  ulaşabilirsiniz.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile Kurumsal Destek Fonu Kapsamında Yürüttükleri Çalışmaları Konuştuk

By | Kurumsal Destek Fonu

Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN), temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalar yapıyor. Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla hibe desteği verdiğimiz ÇOTUN, finansal sürdürülebilirliğini ve gönüllülerle ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Tüfekçi ile gerçekleştirdiğimiz röportajda; hibe kapsamında yürüttükleri çalışmalar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası yaptıkları çalışmalar, gönüllülerle ilişkileri ve gelecek dönem planları hakkında konuştuk.

Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde Vakfımızdan aldığınız hibe desteği ile derneğinizin kurumsal gelişimi için hangi alanlara odaklandınız? Hibe desteğimizle yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Kurumsal Destek Fonu’nun 2021 döneminde kurumsal kapasitemizi güçlendirmek için derneğimizin nakdi ve beşerî kaynaklarının arttırılması için öncelikli olarak bu iki alana odaklandık. Kurumsal kapasitemizi güçlendirmek amacıyla iletişimde olduğumuz ve ilişki kurabileceğimiz bağışçıların listesini oluşturduk. Bu bilgileri doğrultusunda birey ve kurumlarla iletişime geçerek faaliyetlerimiz ve olası işbirliklerimiz hakkında toplantılar gerçekleştirdik. Öncelikli olarak saha faaliyetlerimize davet ettik. 23 kuruluş saha faaliyetlerimize katılım sağladı.

Gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra hem bireysel hem de kurumsal bağışlara yönelik kuruluşumuzun sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile bağış paketleri oluşturduk. Aynı zamanda çevrimiçi yollarla bağış alabilmemiz için sertifikalı bağış paketleri yaptık ve internet sitemizde Fonzip üzerinde bağış almaya başladık. Derneğimizin bir diğer gelir kaynağı olan fonlar için bir ekip oluşturduk. Gönüllü ekibimiz bu alanla ilgili gerekli araştırmaları gerçekleştirdi.

Beşerî kaynaklarımızın artırmak amacıyla iletişimde olduğumuz öğrenci kulüpleri ve bireysel gönüllülerimizin faaliyetlerimize katılımlarını sürdürebilir hale getirebilmek için bu gruplarla mevcut iletişimimizi arttırdık. Saha faaliyetlerine katılımları için haftalık ve aylık periyotlar üzerinden katılımlarını planlayarak süreçlerimizi yürüttük. Özellikle üniversitelerin düzenlemiş olduğu tüm organizasyonlara katılım sağlayarak gönüllü ağını genişletmeye ve organizasyonu sağlayan üniversiteler ile iletişimimizi güçlendirdik.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında sahada faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından biri olarak yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Sahadaki deneyimlerinizden yola çıkarak, deprem sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının koordinasyonu, depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarına erişimine yönelik çalışmaların etkisi konusundaki görüşleriniz nedir?

İlk günden itibaren sahada aktif olarak görev aldık. Sahada faaliyetlerimizi kurucu üyesi olduğumuz Afet Platformu çatısı altında gerçekleştirdik. Platform çatısı altında faaliyetlerimizi Hatay’da sürdürdük. Hatay ilinde depremden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacıyla depo açıldı. Bizler kuruluş olarak insani yardım deposuna düzenli olarak gönüllü koordinasyonu sağladık. Aynı zamanda bölgeye destek göndermek için bizimle iletişime geçen kurumsal ve bireysel bağışçılarımızı bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda bilgilendirilerek ihtiyaçların ulaşmasına katkı sağladık. Tüm bu süreçlerde bölgede yürütülen faaliyetleri birebir gözlemleme fırsatımız oldu. Yaşanan afetin büyüklüğü bölgede faaliyet gösteren kuruluşları oldukça zorladı. Destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulacak güvenli alanların bulunması başta olmak üzere birçok zorlayıcı faktör ile karşılaştık. Tüm bu zorluklara rağmen bölgedeki şartların ışığında hızlıca koordine olarak ihtiyaçlarını erişimi noktasını görev aldık. Aynı zamanda afetin yarattığı krizler, desteklerin kontrolsüz ve düzensiz gönderimler nedeniyle temel ihtiyaçların doğru bir şekilde ulaşmasıyla ilgili sorunlar yaşandı.

Özellikle bağışlar depremin yaşandığı ilk haftalarda sürekli olarak bölgeye ulaşmış olsa da ilerleyen tarihlerde bağışların azaldığı ve bölgedeki halkın ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanamadığı gözlemlendik. Bölgedeki en önemli ihtiyacın koordinasyon olduğu ve özellikle afetlere yönelik bilincin az olduğu gözlemledik. Tüm bunların ışığında çalışma yaptığımız süre boyunca depremde etkilenenlerin en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çektiğini gözlemledik. Yaşanan depremin yıkımı illerin neredeyse her bölgesinde aynı derecede yaşanması, ihtiyacı olan kişilere desteğin ulaştırılmasını zorlaştırdı. Faaliyet gösterdiğimiz il başta olmak üzere depremden etkilenen birçok ilde de desteklerin dağıtımının sağlanması noktasında araç desteğine ihtiyaç duyulduğunu gördük.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği çalışmalarını gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriyor. Derneğin gönüllülük sürecini ve gönüllülerin çalışmalarınıza katkıları anlatır mısınız?

Derneğimiz, inisiyatif dönemi ile birlikte yaklaşık sekiz yıldır sahada gönüllülerin desteği ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kadar süredir her gün sahada evsizlere yönelik sunmuş olduğumuz hizmetleri gönüllülerle beraber sürdürebilmemizin en önemli unsuru, gönüllülüğe yönelik bakış açımızdan kaynaklanıyor. Bizler için gönüllülük, gönlüme göre hareket etmekten öte hizmet sunduğumuz dezavantajlı gruba karşı sorumlu hissetmek ve bu bilinçle hareket etmek demektir. Her sunduğumuz hizmet öncesi kuruluşumuzda faaliyet göstermek amacı ile katılım sağlayan tüm gönüllülerimize oryantasyon veriyoruz. Bu oryantasyon metnimiz sekiz yıllık saha tecrübemiz ve çalıştığımız alanda uzman kişilere danışarak oluşturduğumuz bir metindir. Tüm gönüllülerimiz yaptığımız faaliyetlere katılım sağlamadan önce mutlaka oryantasyon sürecinden geçer. Bu oryantasyonun amacı; derneğimiz kimdir, ne yapar, kimlere hizmet eder ve derneğin gönüllüsü olarak hem sahada hem de dernek çatısı altında nelere dikkat edilmeli gibi bilgi aktarımı sağlamaktır. Yapmış olduğumuz işi kuruluş olarak çok ciddiye alıyoruz. Bizler dışarıdan bakıldığında evsizlere sadece yemek dağıtan bir kuruluş olarak görünsek de yaptığımız işin ana amacı bu değil. Bizler yapmış olduğumuz temel insani yardımlarla evsizlere ulaşıyor ve onlarla iletişim kuruyoruz. Kurmuş olduğumuz bu iletişimi daha sürdürebilir olması için temel insani yardım faaliyetlerimizi kesintisiz olarak her gün sahaya çıkarak sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz bu iletişim ile birlikte evsizlerle karşılıklı bir güven bağı oluşuyor ve bizlere hikayelerini ve karşılaştıkları zorlukları aktarıyorlar. Derneğimizin ana amacına yönelik faaliyetleri burada başlıyor. Temel insani yardımlar sırasında evsizler, bizlere sokakta karşılaştıkları zorlukları, neden sokakta yaşadıklarını ve nasıl bir desteğe ihtiyaçları olduklarını aktarıyor. Tüm bu bilgileri ışığında kişilerin kamu hizmetlerine, istihdama ve sağlık hizmetlerine vb. erişimlerine katkı sağlıyoruz. Bir çorbayla başlayan tanışıklığımızı kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hikayeye dönüştürmek için çalışıyoruz.Tüm bu anlattığımız faaliyetlerde gönüllülerimizin katkısı çok büyük. Derneğimizin faaliyet gösterdiği her alanda gönüllülerimiz sorumluluk alarak faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Kurumsal Destek Fonu kapsamında aldığınız desteğin derneğinize ve çalışmalarınıza nasıl bir katkısı oldu? Fonu destekleyen bağışçılarımızla paylaşmak istediğiniz bir mesajınız var mı?

Öncelikli olarak derneğimize sunmuş olduğunuz katkılar ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Almış olduğumuz hibe desteğiyle mevcut faaliyetlerimizi daha sistemli bir hale getirmeyi başardık. Kurmuş olduğumuz bu sistem ile derneğin bağış ve gönüllü kaynağının büyümesini sağlamış olduk. Aynı zamanda hibe sürecinde vermiş olduğunuz mentorluk desteğiniz sayesinde bu süreci daha verimli bir şekilde yürütmemizi sağladığınız için teşekkür ederiz.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nin gelecek dönemde yapmayı planladığı çalışmalardan ve önceliklerinden bahseder misiniz?

Gelecek dönemde öncelikli olarak gönüllülere yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda derneğin görünürlüğünü arttırmak amacıyla sosyal medya hesaplarımızı daha profesyonel bir destek alarak yönetmeyi planlıyoruz. Yapacağımız görünürlük faaliyetleri ile birlikte derneğin gönüllü ve bağış ağını genişletmeyi hedefliyoruz.

Derneğin gelir kaynaklarının yönetimi ve gelişimi sağlamak için daha profesyonel destek almayı ve kaynaklarımızın sürdürebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak kuruluş için kaynak geliştirme biriminde çalışan personel ve gönüllülerimizin gerekli eğitimleri almasını sağlayacağız. Aynı zamanda bildiğiniz üzere fon süreci içerisinde iktisadi işletme açmak istiyorduk. İktisadi işletme planımız ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Yerel Güçlenmeye Destek Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve/veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu‘nun Fon Başlangıç Raporu yayımlandı. Fon kapsamında ‘ya toplam 43.453.500 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 Döneminde Yapılan Başvurulara Dair Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

By | Kurumsal Destek Fonu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause FoundationDalyan FoundationFondation de FranceKarl Kahane FoundationKreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)Turkey Mozaik FoundationWNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Kurumsal Destek Fonu’nun 2023 döneminin başvuru ve seçim süreçleri tamamlandı.

STK’ların bu süreçte öne çıkan ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla fonun bu dönemi için yapılan başvuruların yoğunlaştığı konulara, başvuru yapan kuruluşların genel durumu ve ihtiyaçlarına dair değerlendirmelerimizin yer aldığı açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Her Yaşta Fonu’nun 2023 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

By | Her Yaşta Fonu, Her Yaşta Fonu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla Vakfımız koordinasyonunda AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuz yayımlandı. Fon kapsamında Dem Derneği’ne, Sınırlı Sorumlu Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne, Türkiye Alzheimer Derneği’ne ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı’a toplam 799.400 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Her Yaşta Fonu’nun yapısı, desteklediğimiz STK’lar ve yapacakları çalışmalara dair bilgilerin yer aldığı raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.