CEMRE FONU ÖN BAŞVURU ÇAĞRISI

I. ARKA PLAN
COVID-19 salgını sonrası güncellediğimiz hibe stratejimizde…bir küresel ekonomik daralmanın da sonucunda yoksulluk ve yoksunlukla mücadele konularına özellikle odaklanılması ve bu bağlamda halihazırda kırılgan durumda olan grupların dezavantajlarının artmasından dolayı bu gruplarla çalışan kuruluşlara verilecek desteklerin önceliklendirilmesi” meselesinin sadece Sivil Toplum için Destek Vakfı özelinde değil sivil topluma destek veren bireysel ve kurumsal bağışçılar nezdinde de stratejik bir öncelik haline gelmiş olduğunu tespit etmiştik.

Cemre Fonu, özellikle bu ihtiyacın artışını gözlemleyen ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi gerektiğini düşünenlerin inisiyatif almasıyla bir hibe fonu olarak Ekim ayında kuruldu. Amacını yoksullukla mücadele alanında yapılan sivil toplum çalışmalarının desteklenmesi yoluyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve ortaya çıkacak modellerin diğer sivil ve kamu paydaşları tarafından benimsenmesiyle bu alandaki deneyimin artırılması olarak tanımlayan Cemre Fonu ile ilgili daha fazla ayrıntıya ve ilk aşamada desteklenmeye başlanan STK’lara buradan ulaşabilirsiniz.

II. CEMRE FONU ÖN BAŞVURU ÇAĞRISI
Cemre Fonu Türkiye’de yoksullukla mücadele alanına giren uygulama ve/veya güçlendirme içeren;
• Yeni/devam eden,
• Bir kurumun kapasitesinin geliştirilmesi aracılığıyla yararlanıcı hedef kitlenin yaşam kalitesinin gelişmesini sağlayan,
• Desteklendiği ölçüde bir model olabilme potansiyeline sahip tüm proje fikirleriyle ilgileniyor.

Basitleştirilmiş bir çerçevede alınacak başvurular Cemre Fonu’nun bu alanda ne tür çalışmalar yapıldığını ya da yapılmak istendiğini görmesini sağlayacak ve önümüzdeki dönem hibeler biçiminde verilecek desteklerle potansiyel yol arkadaşlarını belirlemesini kolaylaştıracak.

III. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Aranan özellikler
Aşağıdaki kriterlere uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ilgili ön başvuru formunu doldurarak proje fikirlerini paylaşabilirler:
• Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen (statüsü şirket olan kuruluşlar başvuramaz),
• 2019 veya daha öncesinden beri sahada aktif olarak çalışan,
• 2019’daki gelirleri 30.000 TL üstünde olan kuruluşlar.

Doğrudan yoksullukla mücadele alanında çalışmasa da çalıştıkları hedef kitle çerçevesinde kurumsal bir uzmanlık biriktirmiş olan STK’ların, bu yeni dönemin oluşturduğu ihtiyaçlar kapsamında yoksulluk alanında yapmak istedikleri çalışmalar özellikle teşvik edilmektedir.
Örnek: Çocuk, toplumsal cinsiyet, kadın, vb. alanında çalışan bir STK, dönemin değişen koşulları çerçevesinde ilgili hedef kitlenin yoksullukla ilişkisi temelinde çalışmalar yapmak istiyor olabilir.

Fikirlerin üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği modelleri içermesi mümkündür. Meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamaz.

B. Uygulama Yeri ve Süresi
Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Şubat 2021‘dir.

C. Hibe tutarı
Önerilen proje fikirlerinin bütçesinin en fazla 150.000 TL olması bekleniyor. Ancak fon eşleşmesi kapsamında önerilen fikre yönelik başka finansal katkılar da bulunabiliyorsa (ayni/maddi) projenin toplam bütçesi daha fazla olabilir.

IV. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komitesi
Cemre Fonu Değerlendirme Komitesi bağışçılar, bağışçı kurum yetkilileri ve vakıf kurullarının yetkililerinden oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal sorunun sonuçlarından doğrudan etkilenenlerin hibe programına başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve uygulamada ne ölçüde yer aldığı,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiğinde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve sivil toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebilir (potansiyel) katkısı.

C. Değerlendirme Süreci
Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahiplerinden ek bilgi talep edilebilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Cemre Fonu Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda incelenir.

Ayrıtılı başvuru formu doldurması için davet edilecek kuruluşlar belirlenir ve ilgili formu gönderilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde, Cemre Fonu Değerlendirme Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Formu doldurmak için lütfen tıklayın.

V. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Cemre Fonu Ön Başvuru Formu‘nu eksiksiz şekilde doldurarak 23 Aralık Çarşamba günü saat 10:00’a kadar göndermeleri gerekir.

Ön hazırlık yapmak için Cemre Fonu Ön Başvuru Formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerlemeniz daha kolay olacaktır.

VI. Başvuru Süreci
Cemre Fonu’na yapılan aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.
Fonun duyurulması: 25 Kasım
Son başvuru tarihi: 23 Aralık
Değerlendirme: 23 Aralık 2020-1 Ocak 2021
Ayrıntılı başvuru formunun doldurulması: Aralık sonu-Ocak ortası 2021
Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara bilgilendirilme yapılması: Ocak sonu

VII. Sıkça Sorulan Sorular
Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.orgadresindene e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.