ÇOCUK FONU 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Çocuk Fonu’nun 2021 dönemini Turkey Mozaik Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Çocuk Fonu’nu, Hakan Özkök ve ailesi ile Turkey Mozaik Foundation’ın desteğiyle çocuk hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal gelişimlerini ve projelerini desteklemek amacıyla ilk kez 2017 yılında hayata geçirdik. Fon 2017-2020 dönemlerinde 4 hibe döngüsüyle 272 başvuru aldı. Bugüne kadar 24 hibeyle toplam 1.274.205 TL hibe desteği sağladık.

I. Fonun Amacı
Çocuk Fonu, çocukların ihtiyaçları ve hakları üzerine çalışan STK’ların çalışmalarını destekler. Fon kapsamında desteklenecek başvuruların odağında 0 – 15 yaş arası çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri ve/veya bu alanda çalışan kuruluşların kapasite gelişim ihtiyaçlarının giderilmesi için sağlanacak kurumsal destekler yer alır.

Çocuk Fonu ile, çocuk alanında çalışan STK’ların devam eden veya yeni projeleri (belirli bir amaç doğrultusunda ve hedef kitleye yönelik olarak tasarlanmış faaliyetler bütünü) ya da kurumsal gelişimleri (belirlenen bir öncelik alanında – finansal sürdürülebilirlik, iletişim, gönüllülerle çalışma vb.- kurumun kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar) desteklenecektir. Kurumsal gelişim için başvuracak kuruluşların belirtilen kurumsal iç kapasitelerin mevcut dönemin gerekliliklerine uyumu ya da bu tür kapasitelerin gelişimi için başvuru göndermeleri beklenir. Kurumsal gelişim kapsamında mevcut faaliyetlerin devamı desteklenmemektedir.

Çocuk Fonu’nun bu seneki çağrısı iki öncelik alanı ve bu belirlenmiş iki temel alanın altındaki odaklanılmış alt alanlara yönelik yapılacaktır. Bu çerçevede başvurularda, çocuk çalışmaları alanını desteklemeye yönelik aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması gerekir.

A. Çocuk alanının ve bu alanda çalışan STK’ların diğer alanlarla ve kurumlarla diyaloğunu artırılması,
a. Alanda çalışan paydaşların pandemi, iklim, ekonomi gibi halen yaşanan krizlere yönelik kurumsal ve program bazında uyum faaliyetleriyle hedef kitlelerine yönelik gelişen yeni ihtiyaçlara yönelik çalışmalar,
b. Başta yerel yönetimlerle işbirliği olmak üzere politika uygulayıcı kurumlarla, çocuk alanı içi ve dışındaki paydaşlarla (örneğin kadın hareketi gibi), özel sektör ile işbirlikleri,
c. Yoksulluk, insan hakları, çevre gibi diğer alanlarda çalışan STK’ların mevcut çalışmalarını çocuk hakları alanını destekleyecek biçimde geliştirmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar (bu çalışmalarda çocuk alanıyla ilgili içerik desteğini nereden alacakları özellikle belirtilmelidir),

B. Çocuk alanının kapasitesinin güçlendirilmesi,
a. Alandaki diğer sivil paydaşlarla çocuk hakları özelinde işbirliği ve ağ kurma faaliyetleri,
b. Hikaye anlatıcılığı, dış iletişim, bireysel bağışçılık temelli iletişim ve kaynak geliştirme, vb. alanlarda kurum içi kapasite güçlendirme stratejilerinin faaliyetlendirilmiş biçimleri,
c. Çocuklarla, çocuk haklarıyla ve çocuk alanıyla ilgili verilerin, araştırmaların ve bulguların farklı paydaşlar tarafından kolay anlaşılabilmesi, kullanılması ve ulaşılması için oluşturulacak çalışmalarla çocuk alanıyla ilgili yeni veri, rehber, vb. hazırlanması,
d. Çocuk hakları alanını, bu alanda çalışan kişileri ve kurumları desteklemek amacıyla materyal ve metodoloji geliştirme çalışmaları.

Araştırma çalışmaları, başvurunun ana eksenini oluşturacak saha faaliyetlerini destekleyecek biçimde olduğu ölçüde, başvurunun bir parçası olarak sunulabilir.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde başvurunun;
– Hak temelli bir perspektifle konuları ele alması,
Süreçlerinde çocukların katılımını hayata geçirmesi,
– Çocuklar içindeki dezavantajlı kesimlere öncelik vermesi,
– Ortaya çıkarttığı ürün, materyal, içerik ve uygulamaların herkes tarafından açık ve ulaşılabilir olmasını sağlaması,
– Bir pilot çalışmayı model haline getirmeyi odağına alan yaklaşıma sahip olması teşvik edilir.

II. Başvuru Koşulları
A. Başvuru Sahibi Kuruluşlarda Aranan Özellikler
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:
a. Dernek, vakıf, kooperatif ya da diğer kar amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve çocuk alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)
b. Başvuru sahibi ekibin çocuk alanında deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip olması,
c. Başvuru sahibi kuruluşların 2020 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması gerekir

Meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Geçmiş dönemde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almış olan ya da başka bir fon için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Ancak halen Vakfın bir kurumsal destek fonundan yararlanan kuruluşlar bu fona kurumsal bir destek almak için başvuramazlar.

B. Uygulama Yeri ve Süresi
Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Ekim 2021’dir. Ancak şartlar elverdiği ölçüde daha erken de başlamak mümkün olabilir.

C. Hibe Tutarı ve Ödeme Takvimi
Çocuk Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak fonunun toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma/azaltma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 100.000 TL talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve teşvik edilir ancak zorunlu değildir.

Kurumsal destek hibesinden yararlanmaya hak kazanan kuruluşlara sağlanacak kapasite gelişim bileşeni ile ilgili maliyetler Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler iki ya da üç taksit halinde ve banka yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, masrafları STDV tarafından karşılanacak biçimde, mali denetim istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar:
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. (Örneğin; bir STK içinde burs programı yürütmekle ilgili yapılacak başvuruda, öğrencilere verilecek burs rakamı Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edilemez. Ancak bu programın hayata geçmesiyle ilgili diğer giderler – koordinatör maaşı, iletişim faaliyetlerinin masrafları vb. – talep edilebilir.) Tamirat türü çalışmalar harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komiteleri
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla çeşitli aşamalarda çalışan komiteler kurulmuştur. Bu Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, bağışçı kurum yetkilileri vakıf kurulları ve çocuk alanında çalışan uzmanlardan oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirir. Komiteler belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:
Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla çocuk alanına odaklanmış olması ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü (eğer benzer bir çalışma/kurum varsa başvurunun neden farklı olduğunun belirtilmesi),
STK’nın ve ekibin hibe programı alanıyla ilişkisi: Kurumun çocuk alanıyla ilişkisinin çocukların haklarını geliştirecek bir yaklaşımla olması ve bu konuda bir kurumsal tarihinin bulunması
Nedenlere odaklanmak: Çocukların ihtiyaçlarını ortaya çıkaran nedenlerin giderilmesine odaklanarak kısıtlı kaynakla sosyal etki yaratma potansiyeline sahip olması,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiğinde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin/pilot uygulamanın çocuk alanında çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da çocuk alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahiplerinden ek bilgi talep edilebilir. Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda incelenir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar. Başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik tüm bilgiler, işlemler, görüşler ve görüşmeler gizlilik çerçevesinde ele alınır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde, Değerlendirme Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

IV. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların Çocuk Fonu başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar göndermeleri gerekir. (Forma buradan da ulaşabilirsiniz – https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/tGak2MJG)

Ön hazırlık yapmak için başvuru formun bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe kalemleri (Kurumsal destek için örnek bütçeye buradan, proje başvurusu için örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz.)
Ayrıntılı zaman planı,

(Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile gönderilmesi gerekir.

Tüm bu dosyaları tek bir *.zip dosyasında sıkıştırılarak göndermenizi rica ediyoruz. Bu ek belgeler Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç Tarih
Çocuk Fonu’nun duyurulması 2 Ağustos 2021
Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2021, saat 15:00
Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması 23 – 27 Ağustos 2021
Ön elemeyi geçen başvuruların Değerlendirme Komiteleri tarafından incelenmesi 28 Ağustos – 20 Eylül 2021
Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara bilgilendirilme yapılması 21 – 27 Eylül 2021
Hibe sürecinin başlaması Ekim 2021

VII. İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve görüşmeler talep edilebilir.

Fondan yararlanacak kuruluşların, fonun etki ölçümü ile ilgili yapılacak çalışmalarda Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile iş birliği yapması beklenir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.