CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE DERNEĞİ (CŞMD)

www.cinselsiddetlemucadele.org

Kurumsal Fon, 19.800 TL

Ekim 2016 – Ağustos 2017

Resmi olarak 2014 yazında kurulan dernek, 2009-2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma ve yazılarından, aktivistlerin kişisel birikimlerinden beslenerek bugünkü halini aldı.

CŞMD; feminist, LGBTIQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen kişilerden oluşmakta. Kuir tahayyülü, feminizmi, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenme olarak faaliyetlerine devam etmekte. Sağlanan hibeyle CŞMD’nin finansal sürdürülebilirliğine yönelik bir destek verildi.

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ
http://erg.sabanciuniv.edu

Proje Fonu, Öğretmen için Festival, 6.000 TL

Nisan 2016 – Nisan 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir.

Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması yapısal dönüşümün ana unsurlarıdır. 2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde kuruldu.

ERG, Eğitim Gözlemevi birimi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ve Öğretmen için Festival etkinlikleri ve ATÖLYE Labs ile ortak girişimi Eğitim Laboratuvarı yoluyla çeşitli faaliyetleri hayata geçirmekte. Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın da destekçilerinden biri olduğu Öğretmen için Festival eğitim alanındaki paydaşların birbirleriyle ilişkilenmelerini ve politika düzeyinde eğitimin sorunlarını tartışmayı amaçlamakta. Bu amaçla öğretmenlere, İstanbul’un farklı mekanlarında çeşitli atölye ve etkinliklerle keyifli zaman geçirmeleri ve aynı zamanda ortak üretime geçmeleri, karşılıklı paylaşımlarda bulunmaları ve farklı bakış açıları kazanmaları için bir ‘karşılaşma’ ortamı sunmakta.

Kurumsal Fon, 25.000 TL

Haziran 2016 – Ocak 2017

2007 yılında koruma altında yetişmiş bir grup genç tarafından kurulan Hayat Sende Derneği, devlet koruması altında yuvalarda yetişen çocuk ve gençlerin aile yanında eşit ve güçlü bir şekilde hayata atılmasını desteklemek amacıyla kuruldu. Bu çerçevede, koruma altında yetişen çocuk ve gençleri eğitim, iş, burs, staj ve hakları konusunda desteklemek, onların sorunları hakkında farkındalık oluşturmak, projeler hazırlamak başlıca hedeflerinden. Ayrıca Hayat Sende Derneği, koruma altında yetişen çocuk ve gençlere ilişkin medyada ve toplumdaki olumsuz eylem ve söylemlerle mücadele etmekte.

Hayat Sende Derneği, finansal sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan Kurumsal Program dahilinde hibe desteği aldı.

Kurumsal FON, 27.300 TL

Mayıs 2016 – Mayıs 2017

Karakutu Derneği gençlerin, resmi tarih yaklaşımı ile sunulanlar dışındaki anlatıları duymasını mümkün kılmak ve aynı olay ya da durumlara başka açılardan da bakılabileceğini hatırlatmak için 2014 yılında İstanbul’da kuruldu.

Temel faaliyetleri:

– Gençlerin katıldığı hafıza projeleri
– Geçmişle yüzleşme üzerine eğitim ve toplantılar
– Toplumlar arası tarihsel diyalog çalışmaları.

Hafıza Yürüyüşleriyle” gençlerin dini, cinsiyete dayalı, etnik, vb. nedenlerle tarihsel olarak dışlanmış gruplara yapılan haksızlıkları keşfetmesini ve sorgulamasını hedefliyorlar. Yaptıkları çalışmalara katkıda bulunmak adına Kurumsal Hibe Programı kapsamında idari giderlerine katkı sağlandı.

Derneğin faaliyetleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradaki röportajdan ulaşabilirisiniz.

Şartlı Fon, 7.500 TL

Nisan 2016 – Eylül 2016

Ocak 2008’de Kars’ta kurulan dernek, gelişen dünyada toplum temelli doğa koruma çalışmalarının çoğalması için uğraşmakta ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerel halk ve özel sektörün bilinç ve etkinliğinin artmasını sağlamayı amaçlamakta.

Dernek, faaliyetlerini ağırlıklı olarak Aras havzasında (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı) bulunan korunan alanlar (milli parklar, sulakalanlar vb.), önemli kuş alanları, önemli bitki alanları ve önemli doğa alanları gibi öncelikli, özellikli, aynı zamanda da insan yaşamı için de önemli olan ekosistem bölgelerinde yürütmekte. Bu alanların biyolojik çeşitliliğinin ortaya çıkarılması, önem ve değerlerinin tanıtılması ile etkin korunmasının sağlanması derneğin ana amaçlarından.

Bu çerçevede Aras Kuş Araştırma Merkezinde Nisan – Ağustos 2016 döneminde yürütülmesi planlanan kuş halkalama çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla şartlı bağış fonu verildi.

MAVİ KALEM SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
www.mavikalem.org

Kurumsal FON, 27.300 TL

Mart 2016 – Kasım 2016

Marmara Depremi sonrası kurulan Mavi Kalem, İstanbul’da Balat ve çevresinde çocuklar ve kadınlarla çalışmakta.

Dernek son dönemde mahalle düzeyinde göçmenlerle de çalışmaya başladı.

Kurumsal destek, derneğin 8 aylık faaliyetlerinin kurumsal açıdan desteklenmesi ve finansal sürdürülebilirlikle ilgili bir sistematik oluşturulabilmesi amacıyla sağlandı.

Derneğin, Kurumsal Destek kapsamında neler yaptığıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

RUH SAĞLIĞINDA İNSAN HAKLARI GİRİŞİMİ DERNEĞİ (RUSİHAK)

www.rusihak.org

Proje Fonu, 12.295 TL

Ekim 2016 – Nisan 2017

Ruh sağlığı alanında toplumsal, hukuki ve kurumsal anlamda gerçekleşen hak ihlalleriyle mücadele eden bir sivil toplum örgütü olan RUSİHAK 2006 yılında kuruldu.

RUSİHAK’ın kurucuları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının büyük kısmı, ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ya da yakınlarından oluşmakta.

Ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin ve yakınlarının toplumsal hayata eşit ve tam katılımını benimseyen RUSİHAK, başta BM Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (BM EHS) olmak üzere, uluslararası ve bölgesel sözleşmeler ve temel insan hakları prensipleri ışığında çalışmalarını sürdürmekte.

Sağlanan destekle Depo adlı filmin 2 ilde konuyla ilgili paydaşların katılımıyla izlenmesi ve bu süreçte yerelde sorunların çözümüyle ilgili kesimlerin etkileşimi hedeflendi.

Derneğin faaliyetleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradaki röportajdan ulaşabilirsiniz.

SOSYAL KÜLTÜREL YAŞAMI GELİŞTİRME DERNEĞİ (SKYGD)

www.sosyalkulturelyasam.org

Kurumsal Fon, 13.440 TL

Temmuz 2016 – Şubat 2017

Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bir grup gönüllü tarafından 2000’de kuruldu. SKYGD ise gündelik yaşamın bir an önce onarılması, sosyal-kültürel hayatın canlandırılması için birçok sanat disiplinini bir araya getirerek deprem bölgesindeki çocuklarla çalışmaya başladı. Dernek, daha sonra hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlüler, madde bağımlıları gibi sosyal dışlanmaya maruz kalmış diğer grupları da çalışma alanına dahil etti.

Kurumsal destek kapsamında SKYGD’nin finansal sürdürülebilirliğinin geliştirilmesine yönelik hibe desteği sağlandı.

SOSYAL POLİTİKALAR, CİNSİYET KİMLİĞİ VE CİNSEL YÖNELİM ÇALIŞMALARI DERNEĞİ (SPoD)
www.spod.org.tr

Kurumsal Fon, 20.000 TL

Mayıs 2016 – Şubat 2017

SPoD, toplumun her alanında yaşanan ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlayan bir dernek olarak 2011 yılında kuruldu. Dernek bu doğrultuda öncelikli olarak ekonomik, sosyal haklar ve sosyal politika alanlarına yoğunlaşmakta.

SPoD Kurumsal Program dahilinde 8 aylık kira desteği aldı. Hibe sürecinde özellikle kaynak geliştirme çalışmalarına ağırlık verdi.

SULUKULE GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
www.sulukulegonulluleri.org

Kurumsal Fon, 29.600 TL

Mayıs 2016 – Ocak 2017

Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından 2010 yılında kuruldu.
Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemekte.
Okul terklerini önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak SGD’nin hedeflerinin başında gelmekte.
İlgili kurumsal destek derneğin kurumsal kapasitesini geliştirmek üzere 8 ay için sağlandı.

Sulukule Gönüllüleri Derneği’nin Kurumsal Destek Hibe Programı kapsamında yaptıklarıyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TARLABAŞI TOPLUMUNU DESTEKLEME DERNEĞİ (TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ)
www.tarlabasi.org

Proje desteği, 7.450 TL

Mayıs 2016 –  Eylül 2016

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımını desteklemek için 2006 yılında kuruldu.
Amaçları arasında sosyal hayattan dışlanan, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla mücadele eden bölge sakinlerinin güçlendirilmesi ve yürüttüğü savunuculuk çalışmaları aracılığıyla Tarlabaşı’na yönelik ön yargıların azalmasını sağlamak, haklarla ilgili ve hak ihlallerine karşı farkındalık kazandırmak vardır.
TTM, 2006 yılından bu yana Tarlabaşı’nda 13000’in üzerinde dezavantajlı çocuk, genç ve kadına sosyal, psikolojik ve eğitsel destek ve danışmanlık sağladı.

Sağlanan hibeyle Tarlabaşı’ndaki çocuklara yönelik çeşitli sanat atölyeleri desteklendi.

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ)
www.psikolog.org.tr

Proje Fonu, 20.000 TL

Haziran 2016 – Nisan 2017

Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi, 1989 yılında toplum yararına yönelik programların oluşturulmasını, uygulanmasını sağlamak ve psikolojinin hem yerel hem de uluslararası arenada desteklenmesinde aktif bir rol almak amacıyla kuruldu.
Derneğin İzmir Şubesi içinde LGBTI Çalışmaları Birimi, Travma, Afet ve Krize Müdahale Birimi, Çocuk ve Ergen Çalışmaları Birimi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi, son olarak 2016 Genel Kurulu’ndan sonra kurulan Ar-Ge ve Proje Birimi bulunmakta.
Bahsedilen sorun alanları içinde tüm birimler hak temelli çalışmalarını aktif olarak yürütmekte, ancak son 2 yıldır özellikle travma, afet ve krize müdahale alanında; doğal ve doğal olmayan afetler ile insan eliyle yapılmış travmalarda, travmalardan etkilenen kişilere ve gruplara ücretsiz psikososyal destek çalışmalar yürütmekte.

Sağlanan hibe derneğin travmatik olaylara müdahale kapasitesini artırmak için 10 gönüllü uzmanın alacağı EMDR eğitimi için kullanıldı.