2023'DE BAŞLAYAN HİBELER

GELECEK İÇİN DAYANIŞMA FONU

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, depremden etkilenen gençlerin iyi olma hâlini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten STK’ların projelerini desteklemek için Paribu iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Fon kapsamında 3 STK’ya toplam 899.800 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab), (STEMWomen: Afetten Etkilenen Kadınların Mentorluk ve Eğitimlerle STEM Alanlarında Güçlenmesi Projesi, 300.000 TL), İstanbul
SistersLab, kız çocuklarının ve kadınların STEM (Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik)) alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve üniversitelerin STEM alanında okuyan veya mezun olan 18-35 yaş arası kadınların istihdama katılımını güçlendirmek amacıyla Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ortaklığıyla STEMWomen: Afetten Etkilenen Kadınların Mentorluk ve Eğitimlerle STEM Alanlarında Güçlenmesi projesini hayata geçirecek. SistersLab proje kapsamında STEM alanında minimum üç yıl deneyimi olan 100 mentor ile bu alanlarda eğitim gören veya mezun 100 kadını çalışma alanları doğrultusunda eşleştirerek, çeşitli eğitim ve atölyeler gerçekleştirilecek. 50 kişinin bulunduğu birinci grup 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri veya yeni mezunlardan oluşacak. İkinci grup ise 25-35 yaş arası NEET (“Not in Education, Employment, or Training” – Öğretimde, İstihdamda veya Eğitimde Değil) kadınlardan oluşacak. Eğitimler ve atölyeler öncesi depremden etkilenen bireylerle sağlıklı iletişim kurulması çerçevesinde mentor ve eğitmenlere yönelik Travmaya Maruz Kalan Gençlere Yönelik Destek ve Yaklaşım Eğitimi düzenleyecek olan SistersLab, proje sonunda proje etki raporu yayımlayacak.

Sivil Alan Hareket Ağı Derneği (Saha), (Yuva Projesi, 300.000 TL), İstanbul
Saha yerel kaynaklar aracılığıyla yerel inisiyatifleri bir araya getirmek ve afet dönemlerinde uygulanabilecek ihtiyaç odaklı alternatif çözüm önerileri oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 300.000 TL hibe desteğiyle hem insanı hem de doğayı koruma motivasyonu ile tasarlanmış ve yerel işgücü ile geçici/yarı geçici barınma ünitelerinin üretildiği Yuva projesi kapsamında bir kişiyi üç ay süreyle istihdam edecek Aynı zamanda projede çalışan ve bölgede ikamet eden gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütecek.

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (Yöret), (AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme Projesi, 299.800 TL), İstanbul
Yöret, toplumun her kesimine yönelik eğitim ve hizmet projeleri hayata geçiren Yöret, toplumun yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 299.800 TL hibe desteğiyle AFGEP: Afet Sonrası Gençleri Güçlendirme projesini hayata geçirecek olan Yöret proje kapsamında Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta ikamet eden ve depremden etkilenen gençlerin iyi olma halini desteklemek ve akran dayanışmasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda gençlere yönelik Akran Destek ve Dayanışma grupları oluşturacak olan Yöret, afet sonrası travmatik sonrası stres bozukluğu alanında en az üç yıllık deneyimi bulunan sosyal hizmetler uzmanlarından, psikologlardan ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan grup kolaylaştırıcılarıyla beraber gençlere yönelik sekiz haftalık atölyeler düzenleyecek.

HER YAŞTA FONU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten STK’ların projelerini desteklemek amacıyla Vakfımız koordinasyonunda AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu’nun 2023 döneminde desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 4 STK’ya toplam 799.400 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Dem Derneği, (Sesimi Duyan Var Mı? Projesi, 200.000 TL), İstanbul
Dem Derneği, işiten toplum ile sağır toplum ve işitme engelliler arasında acıma duygusundan uzak ve istihdamı destekleyen diyalog alanları yaratmak amacıyla çalışmalar yapıyor. İşaret Dili eğitimlerini dijitalleştirdikleri bukalemun.co internet sitesi aracılığıyla çeşitli paydaşlara yönelik düzenledikleri etkinlikleri erişilebilir hale getiriyor ve bireylerin işaret dili bilgisini test edebilmesini sağlıyor. Dernek sağladığımız 200.000 TL hibe desteğiyle Sesimi Duyan Var Mı? projesini hayata geçirecek. Dem Derneği proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bulunan toplam 30 çadır kenti ziyaret ederek başta yaşlılar olmak üzere işitme kaybı yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını tespit edecek ve bu ihtiyaçların giderilmesi için kaynak geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Sınırlı Sorumlu Meryem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Meryem Kadın Kooperatif), (Biz de Varız! Projesi, 199.900 TL), Adana
Adana’da faaliyet yürüten Meryem Kadın Kooperatifi farklı üretim alanlarıyla kadınlara istihdam olanakları yaratmak aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor. Kooperatif sağladığımız 199.900 TL hibe desteğiyle Biz de Varız! projesini hayata geçirecek. Meryem Kadın Kooperatifi proje kapsamında Kahramanmaraş depremlerinden etkilenmiş ve Adana’da ikamet eden 65 yaş üstü 20 kadının iyi olma halini bütüncül bir yaklaşımla desteklemek için bir model geliştirecek. Bu amaç doğrultusunda kadınların sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve hukuki kapasitelerini güçlendirmek aynı zamanda teknolojik araçlara erişebilirliklerini arttırmak amacıyla etkinlikler, eğitimler düzenleyecek ve öz bakım hizmetleri sağlayacak. Ayrıca yaşanan depremlerin yaşlılar üzerindeki etkisini görünür kılmak amacıyla farkındalık geliştirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD), (Depremzedeleri Unutmuyoruz! Projesi, 200.000 TL), İstanbul
TAD kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek sağladığımız 200.000 TL hibe desteğiyle Depremzedeleri Unutmuyoruz! projesini hayata geçirecek. Deprem bölgesinde yer alan altı farklı şehirdeki çadır kentleri ziyaret edecek olan TAD; doktor, diyetisyen ve psikologlardan oluşan gönüllü ekibiyle birlikte bu kentlerde yaşayan yaşlıların sağlık durumları düzenli olarak takip edecek ve riskli bulunan kişileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirecek. Çadır kentlerde yaşayan yaşlıların ve bakım verenlerin iyi olma haline desteklemek amacıyla psikososyal destek çalışmaları yürütecek olan TAD yaşlıların beslenme ihtiyacına yönelik destek çalışmalar da yapacak.

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (Yöret), (Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları Projesi, 199.500 TL), İstanbul
Yöret, toplumun her kesimine yönelik eğitim ve hizmet projeleri hayata geçiren Yöret, toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Vakıf sağladığımız 199.500 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Yaşlılık Çalışmaları projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında afetlerden etkilenen yaşlıların iyi olma halini desteklemek ve yaşanacak afetlerde yaşlılara yönelik hizmetlerde kullanılabilecek Afet ve Sonrası Yaşlılık kılavuzunu hazırlayacak olan Yöret, bu kılavuzu alanda çalışan profesyonellerin kullanımına açılacak. Bu amaç doğrultusunda uygulanacak anketler ve grup görüşmeleriyle, bölgede yaşayan yaşlıların depremler öncesi ve sonrası ihtiyaçları tespit edilecek. Aynı zamanda yaşlılarla birlikte çalışan sağlıkçılara, sosyal hizmet uzmanlarına ve psikolojik destek birimlerine yönelik eğitimler, farkındalık çalışmaları yürütülecek.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ DOĞRUDAN DESTEKLER FONU

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkez üssünde meydana gelen depremin ardından, sahada aktif olarak faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) acil ihtiyaçların giderilmesi, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayan farklı gruplar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 25 farklı STK’nın 33 projesine toplam 28.875.967 TL hibe desteği sağladık.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, (Ekipman Alımı Desteği Projesi, 339.000 TL), İstanbul
AKUT Arama Kurtarma Derneği, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, kazazedelere en kısa sürede ulaşmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilkyardım desteği sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 339.000 TL hibe desteği ile Ekipman Alımı Desteği projesini hayata geçirecek olan dernek; arama kurtarma ekiplerinin saha çalışmalarında ihtiyacı olan ekipmanları temin edecek.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), (ALİKEV Genel Merkezi’nin Yeniden İnşası Projesi, 956.850 TL), Hatay
ALİKEV, gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak önyargısız, çatışmasız, eşitlikçi ve sosyal bireyler haline gelmeleri amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 956.850 TL hibe desteğiyle ALİKEV Genel Merkezi’nin Yeniden İnşası projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası yıkılan ofis binası için ofis malzemeleri temin edecek ve ofis giderlerini karşılayacak. Aynı zamanda bölgedeki sosyal güçlenmeyi desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin prova yapabilmesi için kurulacak müzik stüdyoları için enstrüman ve ekipman satın alacak.

Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı, (Türkiye’de Kentsel Dönüşümün İyi Yönetişimi Projesi, 1.660.000 TL), İstanbul
Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı sağladığımız 1.690.000 TL hibe desteğiyle Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim projesini hayata geçiriyor. Vakıf proje kapsamında depremden etkilenen 11 şehrin iyi yönetişim kültürüne dayalı yeniden inşası konusunda sivil izleme ve katılımı kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma yapacak. Bu kapsamda alanda yeniden yapılanma kapsamında mevcut durumun analizi ve değerlendirmesini içeren bir rapor yazacak, bu rapordaki ihtiyaçlara dayanarak bir “sivil izleme ve katılım aracı” oluşturacak ve bu aracın sivil aktörler tarafından kullanımını kolaylaştıracak bir “kılavuz” geliştirecek. Vakıf hibe desteğimizle dört ay süreyle Proje Koordinatörü, Proje Uzmanı ve Araştırmacı istihdam edecek.

Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (Aynı Göğün Altında: Depremden Etkilenen Öğrencileri Destekleme Projesi, 5.430.000 TL), İstanbul
Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (Bayetav), hayatın her alanında süregiden ayrışmayı ve kutuplaşmayı aşmak ve bir arada yaşama kanallarını genişletmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Bayetav, sağladığımız 5.430.000 TL hibe desteğiyle Aynı Göğün Altında: Depremden Etkilenen Öğrencileri Destekleme projesini hayata geçiriyor. Bayetav proje kapsamında depremler nedeniyle ebeveyn kaybı yaşamış olan çocukların ve gençlerin eğitimlerine devam edebilmesi ve iyi olma hallerini uzun vadeli desteklemesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Buradayız Hatay Derneği, (Kıyafete Erişim Projesi, 30.000 TL), Hatay
Buradayız Hatay Derneği 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası Hatay’ın yeniden yapılandırılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 30.000 TL hibe desteğiyle Kıyafete Erişim projesini hayata geçiren dernek depremden etkilenen 40 kişinin yazlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kişi başı 750 TL değerinde hediye çekleri satın alacak.

Çocuk Çalışmaları Derneği(ÇocukÇA)(Yeni Yaşam İnşasında Çocukçayız, Hep Beraberiz Projesi, 734.400 TL), Diyarbakır
Çocuk Çalışmaları Derneği, Diyarbakır’ın sur bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik; psikolojik ve sosyo-kültürel destek çalışmaları yürütüyor. ÇocukÇA sağladığımız hibe desteğiyle Yeni Yaşam İnşasında Çocukçayız, Hep Beraberiz projesini hayata geçirecek. Adıyaman merkezde yürütülecek proje kapsamında ÇocukÇA, depremden etkilenen ve barınma sorunu yaşayan 240 çocuğa yönelik psiko-sosyal destek atölyeleri düzenleyecek. Psiko-sosyal çalışmaları öncesinde anadilde psiko-sosyal destek, çocuk algısı, çocuk güvenliği, modüllerin aktarımı, ilke ve değerler başlıklarında üç günlük eğitici eğitimi düzenlenecek olan ÇocukÇA, hibe kapsamında 12 ay süreyle tam zamanlı Çocuk Gelişim Uzmanı ve Sosyal Çalışmacı istihdam edecek.

El Ele Federasyonu, (Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi Projesi, 1.400.000), Denizli
El Ele Federasyonu koruma altındaki çocuklar ve aile temelli bakım sistemlerinin çocuğun yararına geliştirilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, alanda güçlü sivil toplum yapısının oluşması ve bu alanda çalışma yapmak amacıyla yeni kurulan STK’ların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Federasyon, sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Aile Sisteminin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Federasyon proje kapsamında Kahramanmaraş depreminden etkilenen 300 koruyu ailenin ve 150 koruma altındaki çocuğun ve gencin iyi olma halini desteklemek amacıyla 1800 saat çevrimiçi ve/veya telefon üzerinden psikososyal destek verecek. Aynı zamanda deprem sonrası refakatsiz çocuklara koruyucu aile olmak için başvurmuş 590 aileye yönelik telefon üzerinden 2360 saatlik psikososyal destek sağlanacak. Son olarak, deprem sonrası koruyucu aile olmak isteyen 3000 aileye yönelik 6 modülden oluşan psikoeğitim programı hazırlayıp, uygulayacak.

Elele Federasyonu, (Zor Koşullarda Koruyucu Ailelerin Güçlenmesi Projesi, 538.000 TL), Denizli
Elele Federasyonu, koruma altındaki çocuklar ve aile temelli bakım sistemlerinin çocuğun yararına geliştirilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, alanda güçlü sivil toplum yapısının oluşması ve bu alanda çalışma yapmak amacıyla yeni kurulan STK’ların kurumsal gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor.Federasyon sağladığımız 538.000 TL hibe desteğiyle Zor Koşullarda Koruyucu Ailelerin Güçlenmesi projesini hayata geçiriyor. Federasyon proje kapsamında Adana ve Kahramanmaraş’ta bulunan ve koruyucu aile alanında faaliyet yürüten STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda STK’lar arası işbirliğini ve kamu kurumları ile STK’lar arası diyaloğu artırmak amacıyla çalışmalar yapacak.

Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), (Gıdaya Erişim Projesi, 400.000 TL), İstanbul
GKTD, gıdaya adil erişimdeki zorluklarla, üretim ve tüketim ilişkisinin dengesizliğiyle, üretim ve tüketim zincirinde oluşan gıda kayıplarının yarattığı kaynak tüketimleriyle ve bütün bunların neden olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Halihazırda deprem bölgesinde bulunan tüm profesyonel mutfakların hem kapasite hem de aktiflik durumlarının haritasını çıkaran GKTD sağladığımız 400.000 TL hibe desteğiyle; TOKTUT işbirliğiyle, haritada belirledikleri noktaları önceliklendirerek, üretilen ürünlerin kalitesinin arttırılması, gıda güvenliği ve öğün besin değerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek. Aynı zamanda bu hedef doğrultusunda GKTD, Fazla işbirliğiyle bölgede gerekli olacak her türlü ürünün temini konusunda çalışmalar yürütecek.

Hayata Destek Derneği (Hayata Destek), (Sıcak Yemek Dağıtım Noktalarına Lojistik ve Hammadde Desteği Projesi, 204.500 TL), İstanbul
Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan Hayata Destek Derneği, acil yardım, mülteci destek, çocuk koruma ve sivil toplumu güçlendirme ve koordinasyon program alanları altında çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 204.500 TL hibe desteğiyle Adıyaman, Hatay ve Şanlıurfa’da sıcak yemek dağıtım noktalarına lojistik ve hammade desteği sağlayacak.

Herkes için Mimarlık Derneği (HİM)(ALİKEV Mekân Tasarım Projesi, 1.987.155 TL), İstanbul
HİM, sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirmek, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak aynı zamanda mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 1.987.155 TL hibe desteğiyle ALİKEV Mekân Tasarım projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Kahramanmaraş depremleri sonrası ofis binasını kaybeden ALİKEV için Antakya merkezde yeni bir bina ve genç müzisyenlerin prova yapabileceği müzik stüdyoları inşa edecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), (Enstrüman Destek Fonu Projesi, 500.000 TL), İstanbul
İKSV, İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenliyor. Enstrüman Destek Fonu’na sağladığımız hibe desteğiyle, deprem bölgesinde veya yaşanan afet nedeniyle taşınarak başka şehirlerde ikamet eden, güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören ve depremde enstrümanı hasar gören öğrenciler ile ilgili bölümlerde görev yapan eğitmenlerin enstrüman ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar yürütecek

Kadın Koalisyonu, (Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyonu Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu Projesi, 1.400.000 TL), Adana
Türkiye’nin dört bir yanından toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan birçok STK’nın bir araya geldiği bir oluşum olan Kadın Koalisyonu, belediye hizmetlerinin cinsiyet eşitliğini gözetmesi, kadınların ve LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramamaları ve eşit hemşehriler haline gelmeleri amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kadın Özgürlük ve Eşitlik Derneği ev sahipliğinde Kadın Koalisyonu’na sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle, Koalisyonu Afet Koordinasyonu Ağı: Kadınlar için Kadın Koalisyonu projesini hayata geçirecek. Kadın Koalisyonu proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların ve deprem nedeniyle Ankara, Antalya, Bursa, Elâzığ, Kahraman, Kayseri, Mardin, Mersin ve Muğla başta olmak üzere toplu yerleşimlerin yapıldığı farklı şehirlerdeki kadınların ihtiyaçlarının tespit edilmesi, giderilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla savunuculuk ve kaynak geliştirme çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlarla ve yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirecek olan Kadın Koalisyonu, sahada çalışan kadın kuruluşlarının kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacak. Bu amaçlar doğrultusunda Kadın Koalisyonu tam zamanlı Danışman ve Yerel Koordinatör aynı zamanda yarı zamanlı Proje Asistanı istihdam edecek.

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği, (Kadın Yaşam Merkezi Projesi, 2.958.000 TL), Adana
Kadın Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED), ulusal ve uluslararası belgeler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayıncaya kadar, cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın giderilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. KÖVED sağladığımız 2.958.000 TL hibe desteğiyle Kadın Yaşam Merkezi projesinin ikinci aşamasını hayata geçiriyor. Kahramanmaraş Depremleri Doğrudan Destekler Fonu’nun üçüncü aşamasında sağladığımız hibe desteğiyle Adana Kadın Yaşam Merkezi’ni açan KÖVED, sağladığımız bu destek ile başta tek ebeveyn kadınlar olmak üzere, çocukların ve dezavantajlı grupların bir araya gelmelerini, psikososyal ve hukuki destekler almalarını aynı zamanda Yaşam Merkezi’ne gelen bireylerin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Aynı zamanda hijyen alanlarına, temel ihtiyaçlara erişebilecekleri; psikososyal ve grup çalışmaları destekleri verdikleri, oyun odalarının bulunduğu sosyalleşme mekanları sağlayacak. Bu hedefler doğrultusunda KÖVED hibe desteğimizle idari ve ofis giderleri karşılayacak; tam zamanlı Saha Koordinatörü, Finans Asistanı, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişimcisi ve yarı zamanlı proje asistanı istihdam edecek.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği (Kırkayak Kültür)(Dezavantajlı Toplulukları Destekleme Projesi, 1.138.000 TL), Gaziantep
Kırkayak Kültür, Gaziantep’te faaliyet yürüten Kırkayak Kültür, toplumsal kaynaşmaya ve bir arada yaşam kültürüne katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip grupların ve bireylerin bir araya gelebileceği gönüllü temas alanları oluşturmak ve var olan temas alanlarını genişletmek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Kırkayak Kültür sağladığımız hibe desteğiyle Dezavantajlı Toplulukları Destekleme projesini hayata geçirecek. Gaziantep ve Adıyaman’da gerçekleşecek proje kapsamında depremlerde tüm birikimlerini kaybeden dezavantajlı grupların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek amacıyla 400 adet 1000 TL değerinde alışveriş kartı dağıtacak. Aynı zamanda 2 yaş altı 300 çocuğa mama ve çocuk bezinden oluşan çocuk kitleri dağıtacak.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, (Deprem Bölgesindeki Sağlık Personellerinin Desteklenmesi Projesi, 348.000 TL), İstanbul
Lokman Hekim Sağlık Vakfı maddi yetersizlikler içinde eğitimini sürdürmekte olan tıp fakültesi öğrencilerine destek olmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 658.000 TL hibeyle deprem bölgesinde çalışan Hatay’da çalışan sağlık personelinin depremzedelere daha iyi hizmet verebilmesi için sağlık personelinin dinlenebileceği 8 adet konteyner ve diyaliz hastaları için hasta odası olarak kullanılacak 2 konteyner temin edecek.

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği (Lotus Kadın)(Afet Bölgesindeki Kadınların Güçlenmesi Projesi, 600.000 TL), Kocaeli
Lotus Kadın, kadına yönelik şiddetin son bulması hedefiyle başta yerel düzeyde olmak üzere tüm mekanizmaların işlemesi amacıyla dayanışma ağları kuruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlayacak yerel ve ulusal politikalar üretilmesine katkı sağlayan dernek; eğitimler ve atölyeler düzenliyor. Veri toplayarak politikalar geliştiren dernek bu kapsamda savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Lotus Kadın sağladığımız hibe desteğiyle Afet Bölgesindeki Kadınların Güçlenmesi projesini hayata geçirecek. Lotus Kadın, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı Söğütlü Köyü’ndeki üretici kadınların üretimlerini devam ettirebilmelerini desteklemek amacıyla kurutmalık sebze, meyve vb. köyde üretim için gerekli malzemeleri temin edecek. Kahramanmaraş, Adıyaman ve deprem nedeniyle Kocaeli’ne giden kadınların ve çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla psiko-sosyal destek etkinlikleri düzenleyecek olan Lotus Kadın, bu illerdeki kadınların ve çocukların devam eden hijyen malzemeleri, eğitim malzemeleri, kıyafet ve ayakkabı vb. ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Son olarak, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının devam ettiği ve afetlere yönelik önleyici çalışmaların önemine dair farkındalık çalışmaları yürütecek. Dernek hibe kapsamında 3 ay süreyle Proje Koordinatörü, Eğitmen, Sosyal Medya Sorumlusu ve Psikolog istihdam edecek.

Mimoza Kadın Derneği(Deprem Sonrası Kadınların Güçlenmesi, 600.000 TL), Mersin
Mimoza Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız hibe desteğiyle deprem sonrası Mersin’e göç etmek zorunda kalan kadınların ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla Deprem Sonrası Kadınların Güçlenmesi projesini hayata geçirecek. Bu amaç doğrultusunda dernek, 6 ay süreyle 65 kadına 1000 TL değerinde alışveriş kartı dağıtacak. Aynı zamanda, kadınların iyi olma haline destek olmak ve toplumsal hayata yeniden katılımını desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti verecek. Dernek hibe kapsamında 6 ay süreyle tam zamanlı Proje Koordinatörü ve Sosyal Çalışmacı istihdam edecek.

Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD)(Yan Yana Yeni Bir Yaşama Projesi, 722.000 TL), Diyarbakır
RUMUD, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütüyor. Hibe desteğiyle Yan Yana Yeni Bir Yaşama projesini hayata geçirecek olan RUMUD proje kapsamında, Adıyaman merkezideki Narlıkuyu çadır kentte ve farklı iki yaşam alanında yaşayan 5-18 yaş arası çocuklara yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları yürütecek. Bu amaç doğrultusunda çocukların öneri ve sorunlarını dile getirebileceği güvenli ve özgür alanlar tesis edecek olan RUMUD aynı zamanda çocukların ve bakım verenlerin ihtiyaçlarına uygun bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütecek.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, (Gençlik Destek Projesi, 798.000 TL), Ankara
Dernek, gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları alanında çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız hibe desteğiyle Hatay’da yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin ihtiyaçlarına erişimi ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla Gençlik Destek projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında 2000 kadının menstrual ürünlere erişimi desteklemek amacıyla hijyenik pedler ve 500 genç kadına iç çamaşırı desteği sağlayacak. Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları konusunda farkındalık çalışmaları yürütüleceği bir çadır kuracak olan Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, 1500 kadına gebelik testi dağıtacak. Bölgede yaşayanların temiz giysiye erişimini desteklemek amacıyla 6 çamaşır makinası ve 3 kurutma makinası temin edilecek. Son olarak bölgede yaşayanların düzenli olarak temiz suya erişimini sağlamak amacıyla 2 su tankı satın alacak olan dernek, 1000 kişiye temiz su taşıma kovası dağıtacak.

Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi (İhtiyaç Haritası), (Afetzedelerin Temel İhtiyaçlara Erişim Projesi, 339.000 TL), İstanbul
İhtiyaç Haritası ihtiyaç sahiplerini, destek olmak isteyen birey, kurum ve kuruluşlarla buluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 339.000 TL hibe desteğiyle Afetzedelerin Temel İhtiyaçlara Erişimi projesini hayata geçirecek olan İhtiyaç Haritası, kamu kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışarak erzak ve hijyen paketlerinin yanı sıra depremzedelerin çadır, battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak.

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği (Sivil Sayfalar), (Saha Gözlemleri Projesi, 572.000 TL), İstanbul
Sivil toplum haberciliği yapan Sivil Sayfalar, sivil toplumun tecrübesini medya, kamu yönetimi ve diğer STK’lar nezdinde görünür kılmayı amaçlıyor. Sağladığımız 572.000 TL hibe desteğiyle farklı dönemlerde deprem bölgesine saha ziyareti gerçekleştirecek olan Sivil Sayfalar, sahada edindikleri deneyimler doğrultusunda 3 adet yazılı, 2 adet video gözlem ve analiz içeriği yayımlayacak. Aynı zamanda Sivil Toplum için Destek Vakfı’ın 2023 döneminde Kahramanmaraş depremleri özelinde desteklediği kuruluşlarla video ve röportaj çalışmaları yürütecek.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), (Gıda Bankalarının İhtiyaçlarının Giderilmesi Projesi, 102.250 TL), İstanbul  
TİDER, desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek oluyor. Fon kapsamında sağladığımız 102.250 TL hibe desteğiyle deprem bölgesinden farklı şehirlere giden bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için göç alan illerdeki gıda bankalarının gıda, hijyen, temizlik ve yakacak ihtiyacını karşılayacak.

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), (Deprem Destek Projesi, 1.400.000 TL), İstanbul
TİDER, desteklediği gıda bankaları ağı ile Türkiye’de hem gıda israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıyor hem de dezavantajlı kesimlerin bu bankalardan yararlanmasına destek oluyor. TİDER sağladığımız 1.400.000 TL hibe desteğiyle Deprem Destek projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında TİDER, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan gıda bankalarının ihtiyaçlarını ve kapasitelerini tespit etmek aynı zamanda bu ihtiyaçları temin etmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Dernek, deprem sonrası göç alan illerdeki gıda bankalarının da güncel durumunu tespit ederek gerekli oranda ürün desteği sağlayacak. Dernek, ihtiyaçları karşılamak amacıyla 900 adet gıda ve hijyen kolisi temin edecek. Son olarak TİDER, başta İstanbul olmak üzere deprem nedeniyle farklı şehirlere gitmek zorunda kalan kişilerin istihdam edilmesine katkı sunmak için Destek İK sistemi üzerinden çalışmalar gerçekleştirecek. Bu amaçlar doğrultusunda TİDER, tam zamanlı Tedarik Zinciri Sorumlusu ve Operasyon Sorumlusu istihdam edecek.

Türk Eğitim Derneği (TED), (Deprem Geleceğimizi Yıkmasın Kampanyası Projesi, 205.000 TL), İstanbul
TED eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını Türkiye’de ve uluslararası düzeyde sürdürmek, uygarlık değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 205.000 TL hibe desteğiyle, yürüttükleri Deprem Geleceğimizi Yıkmasın Kampanyası doğrultusunda depremlerde ailelerini kaybetmiş çocuklara yönelik 10 ay süreyle psikososyal ve eğitim desteği verecek. Aynı zamanda çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla kültür-sanat, bedensel ve eğitsel aktiviteler gerçekleştirecek.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), (Bisiklet Projesi, 1.000.000 TL), İstanbul
TEGV, ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile güçlendirmeleri için devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla çeşitli eğitim programları hayata geçiriyor. Sağladığımız 1.000.000 TL hibe desteğiyle Bisiklet projesini hayata geçirecek. Çadır kentte veya farklı yaşam alanlarında yaşayan çocukların sosyal becerilerinin gelişimlerine destek olmak amacıyla 267 bisiklet satın alacak.

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi (TPD İstanbul Şubesi), (Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı Projesi, 1.400.000 TL), İstanbul
TPD İstanbul Şubesi, psikologların mesleki haklarını korumak, psikologlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve psikoloji bilimini Türkiye’de tanıtmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. TPD İstanbul Şubesi sağladığımız 1.400.000 TL ile Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında depremden etkilenenlerin, yakınlarının ve deprem bölgesinde çalışanların psikolojik iyi olma hallerinin ve dayanıklılıklarının artırılması amacıyla çalışmalar yapacak olan TPD İstanbul Şubesi Osmaniye’de Psikososyal Destek Merkezi kuracak. Aynı zamanda proje ile Osmaniye’nin 61 köyünü ve ilçesini ziyaret edecek olan TPD İstanbul Şubesi düzenli bireysel psikolojik danışmanlık dahil olmak üzere 400’den fazla kişiye psikososyal destek sağlayacak.

Toktut’mak Elimizde Derneği (TOKTUK), (Afetzedelere Acil Gıda Yardımı Projesi, 767.812  TL), İstanbul
Yetersiz beslenme sorununa odaklanan TOKTUT, derin yoksulluk koşulları içerisinde yaşam mücadelesi veren bireylere sağlıklı ve sıcak öğünler sağlayarak, dezavantajlı bölgelerde yemek ve erzak dağıtımları gerçekleştiriyor. Fon kapsamında sağladığımız 441.250 TL hibe desteğiyle Afetzedelere Acil Gıda Yardımı projesini hayata geçirecek olan TOKTUT, depremzedelerin acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda paketleri dağıtacak.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ KÜÇÜK DESTEK FONU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler sonrası, sahada aktif olarak faaliyet gösteren STK’ların bölgede tespit ettiği acil ihtiyaçların sağlanması, deprem bölgesinde yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremin bölgede yaşayanlar üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz. Fon kapsamında 26 STK‘ya toplam 3.783.170 TL hibe desteği sağladık.

65+ Yaşlı Hakları Derneği (65+ YHD), (Yaşlıların İhtiyaçlarının Belirlenmesi Projesi, 149.905 TL), İstanbul
65+YHD, yaşlılar için sosyal politikaların gelişmesi amacıyla araştırma ve proje çalışmaları yapıyor. Dernek, sağladığımız 149.905 TL hibe desteğiyle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da depremden etkilenen yaşlıların yaşam alanlarındaki ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla saha ziyareti gerçekleştirecek. Aynı zamanda orta vadede yaşlılara yönelik verilecek hizmetlerin planlanması için veri toplama çalışması yapacak. Son olarak dernek, saha ziyaretleri sırasında 100 yaşlıya temel ihtiyaç malzemesi dağıtacak.

Adana Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği (Adana Soroptimist), (Mobil Tuvalet Projesi, 150.000 TL), Adana
Adana Soroptimist Kulübü, kadınların ve kız çocuklarının tüm yaşamları süresince eşit olarak eğitim ve fırsatlarına erişerek eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak, kadınların tüm sosyal ve ekonomik haklarını koruyarak yoksulluk ve cinsiyet ayrımcılığını gidermek ve kadınları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Hatay Antakya’da kurulmuş olan 25 adet konteyner ve 15 adet çadırdan oluşan yaşam alanının tuvalet ve duş ihtiyacını karşılamak için 8 adet mobil tuvalet temin edecek.

Akdeniz Gençlik Derneği (AGDER), (Oyun Terapisi Projesi, 150.000 TL), Antalya
AGDER, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini katkı sağlamak; eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek; gençlik politikalarının iyileştirilmesine ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle afet bölgesinden Antalya’nın Alanya ilçesine gelen çocuklara yönelik grup oyun terapisi uygulayacak. Alanya’daki 5 farklı otele yerleştirilen çocuklarının yaşlarını ve cinsiyetlerini tespit edecek olan dernek, 2 ay süreyle toplam 16 grup oyun terapisi gerçekleştirecek. Dernek, terapilerde kullanabileceği 500 adet oyuncak alacak ve çocuklarda yaşanacak gelişimi göstermek için hibe sonunda rapor yayımlayacak.

Akut Vakfı, (Gönüllü Ekiplere Destek Projesi, 149.500 TL), İstanbul
Akut Vakfı arama-kurtarma, afet ve acil durum yönetimi yanı sıra spor, çevre, doğa gibi sosyal ve kültürel konularda farkındalık çalışmaları yürütüyor. Akut Vakfı sağladığımız 149.500 TL hibe desteğiyle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki ayni bağışların tasnifinde görev alan 100 gönüllüye kişisel koruyucu donanım ve hijyen seti temin edecek.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, (Depremden Etkilenen Kadınların Hijyen Ürünlerine Erişimi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği şiddete maruz kalan bireylere destek olmak ve toplumda daha az görünür olan cinsel şiddet türlerini görünür kılmak üzere çalışmalar yürütüyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği sağladığımız 150.000TL hibeyle Hatay’da bulunan depremzede kadınların hijyen ürünlerine erişebilmesi ve bu ürünleri rahatlıkla kullanabilecekleri bir alanın oluşması için çalışmalar yapacak. İki otobüsle Hatay’a gidecek olan dernek; otobüslerden birisini kadınların tek kullanımlık iç çamaşırlarını değiştirebileceği, hijyen ürünlerini kullanabileceği ve tıbbi danışmanlık alabileceği bir alana dönüştürecek. İkinci otobüs ise sahada çalışan dernek ekibinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacak. Dernek aynı zamanda hukuki ve sosyal danışmanlık desteği sağlayacak. Bölgede 10 gün kalacak olan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu sürenin sonunda keşif ve gözlem raporu yayımlayacak.

Çocuk Çalışmaları Derneği, (Çocuklar için Hediye Kiti Projesi, 147.225 TL), Diyarbakır
Çocuk Çalışmaları Derneği, Diyarbakır’ın sur bölgesinde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik; psikolojik ve sosyo-kültürel destek çalışmaları yürütüyor. Dernek, sağladığımız 147.225 TL hibe desteğiyle Diyarbakır’da yaşayan ve depremden etkilenen 195 çocuğa içerisinde kitap, oyuncak, resim defteri, pastel boya, diş macunu, diş fırçası, şampuan, iç çamaşırı ve ıslak mendil olan çantalar dağıtacak.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği, (Gönüllü Yönetimi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
Temel insani yardım dağıtımları ile evsizlerin günlük ihtiyaçlarını karşılarken, topluma geri kazanımlarını sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturarak, toplumsal kalkınmayı, toplumun gerisinde hiç kimseyi bırakmadan gerçekleştirmeyi amaçlayan Çorbada Tuzun Olsun, her akşam İstanbul Beyoğlu’nda, haftada birgün ise Beşiktaş’ta evsizlere gıda dağıtımı yapıyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle insani yardım depolarındaki ürünlerin tasnifi için afet bölgesine gelecek 200 gönüllünün ulaşım ve temel ihtiyaçlarını giderlerini karşılayacak. Aynı zamanda depo ve saha çalışmalarında kullanılacak ekipmanları temin edecek olan dernek, hibe kapsamında gönüllü yönetiminden sorumlu olacak 2 kişiyi istihdam edecek.

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği, (Kadınların Hijyen Ürünlerine Erişimi Projesi, 144.000), Diyarbakır
Dayanışmanın Kadın Hali Derneği, cinsiyet eşitsizliğine karşı olarak kadınların sosyal, kültürel, psikolojik ve sosyo-ekonomik durumlarını araştırmak ve kadınları güçlendirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 144.000 TL hibe desteğiyle Diyarbakır ve Adıyaman’da depremden etkilenen, konteyner veya çadır yaşam alanlarında yaşayan kadınların hijyen ürünlerine erişimini desteklemek için 4000 adet kadın pedi, iç çamaşırı ve antiseptik ıslak mendil dağıtacak. Dayanışmanın Kadın Hali Derneği bu süreç sonunda keşif ve gözlem raporu yayımlayacak.

Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (DOHAK), (Sokak Hayvanlarının Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Projesi, 150.000 TL), Bartın
DOHAK, doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincini arttırılması, doğayla ilgili sorunlar hakkında farkındalık geliştirilmesi, hayvanlara sağlıklı ortamda bakım verilmesi için barınakların kurulması ve doğal yaşam ortamının arttırılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş ve Hatay’da sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 15’er kiloluk 120 adet kedi/köpek maması ve 100 adet ahşap hayvan barınağı temin edecek.

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, (Depremden Etkilenenlerin Sıcak Yemeğe Erişimi Projesi, 149.849 TL), Gaziantep
Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, toplumda fayda yaratmak adına eğitim, sosyal sorumluluk ve kültürel alanlarda çalışmalar yapıyor. Dernek, sağladığımız 149.849TL hibe desteğiyle Gaziantep’te üç hafta boyunca her gün 18.000 öğün yemek çıkaracak. Bu amaç doğrultusunda dernek, gıda malzemeleri, kullan at kâse, bardak, kaşık ve çölyak hastaları için gıda paketleri temin edecek.

Eşitlik ve Diyalog Derneği, (Enerji Desteği Projesi, 149.350 TL), İstanbul
Eşitlik ve Diyalog Derneği, eşitlik politikaları geliştirme ve ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek 149.350TL hibe desteğimizle Adıyaman’a enerji desteğinin ulaşmasına katkı sağlamak için 6 jeneratör ve 30 adet taşınabilir şarj cihazı temin edecek. Bölgedeki barınma ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 7 adet izolasyonlu afet çadırı temin edecek olan dernek ayrıca 7 adet ısıtıcı desteği de verecek. Adıyaman’da yaşayan depremzede kadınların hijyen ürünlerine erişimini desteklemek için 100 paket hijyenik ped dağıtacak olan dernek aynı zamanda 40 paket hasta bezi, 400 adet iç çamaşırı ve 20 adet oyuncak dağıtacak.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği,(Temel İhtiyaçlara Erişim Projesi, 150.000 TL), Hatay
Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, ücretsiz sağlık taramaları, meme kanseri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve sosyal aktiviteler yapıyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Hatay’ın Arsuz ilçesinin merkezine ve 25 köyüne 500 adet gıda kolisi, 125 adet ısıtıcı ve 500 adet hijyen kiti dağıtacak.

Gea Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım Derneği (GEA), (Arama-kurtarma Ekiplerinin İhtiyaçlarının Desteklenmesi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
GEA afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama-kurtarma operasyonları aynı zamanda afet bölgelerinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri yürütüyor. GEA sağladığımız 150.000TL hibe desteğiyle Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler için 15 adet koruyucu kask, iş ayakkabısı, çalışma kıyafeti, polar ve yağmurluk temin edecek.

Herkes için Mimarlık Derneği (HİM), (Topluluk Merkezi Projesi, 149.991 TL), İstanbul
HİM, sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirmek, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak aynı zamanda mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 149.991 TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş’ta depremden etkilenenlerin bir araya gelebileceği, ortak paylaşıma olanak sunan geçici topluluk merkezi inşa edecek.

İstanbul Mor Dayanışma Derneği, (Kırılgan Grupların Temel İhtiyaçlara Erişimi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
İstanbul Mor Dayanışma Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek amacıyla bilinç yükseltme çalışmaları, film gösterimleri, çeşitli atölyeler ve paneller düzenliyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle başta kadınlar, çocuklar ve LGBTİ+’lar olmak üzere Hatay kırsalda bulunan ve depremden etkilenen kırılgan grupların gıda, hijyen kiti, sağlık ürünleri gibi temel ihtiyaçları temin edilecek.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği (Kırkayak Kültür), (Temel İhtiyaçlara Erişim Projesi, 150.000 TL), Gaziantep
Kırkayak Kültür, Gaziantep’te faaliyet yürüten Kırkayak Kültür, toplumsal kaynaşmaya ve bir arada yaşam kültürüne katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip grupların ve bireylerin bir araya gelebileceği gönüllü temas alanları oluşturmak ve var olan temas alanlarını genişletmek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Toplumsal gelişmeyi arttırmak, demokratik değerleri teşvik etmek ve kültürel açıdan zengin yaşam koşulları yaratmak amacıyla da faaliyetlerini yürüten Kırkayak Kültür; dezavantajlı gruplar, mülteciler ve göçmelerle birlikte çalışıyor. Kırkayak Kültür sağladığımız 150.000TL hibe desteği ile Gaziantep’te depremin en fazla etkilediği İslâhiye, Nizip, Nurdağı, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yaşayan dezavantajlı Türkiye’den ve mülteci 150 aileye temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için alışveriş kartı dağıtacak.

Kırmızı Çocuklar Derneği, (Koruyucu Ailelerin Temel İhtiyaçlarına Erişimi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
Kırmızı Çocuklar Derneği koruma altındaki çocukların aile ortamı içinde bedensel, eğitsel, psiko-sosyal yönden sağlıklı bir birey olarak yetişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmasını, sevgiyle büyüyerek hayata hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle halihazırda İstanbul Çekmeköy’de depremden etkilenen koruyucu aileler için kurduğu 2 eve yerleşecek ailelerin ulaşım masraflarını aynı zamanda mevcutta var olan evlerin faturalarını, gıda giderlerini ve hijyenik ürün ihtiyaçlarını karşılayacak. Aynı zamanda, sağlık sorunları yaşayan çocukların ve yetişkinlerin tedavi sürecinin devam edebilmesi için çalışmalar yapacak.

Konuşmamız Gerek Derneği, (Kadınların Menstüel Bakım Kitlerine Erişimi Projesi, 150.000 TL), İstanbul
Konuşmamız Gerek Derneği, Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Adana, Adıyaman ve Gaziantep’te depremden etkilenen kadınlara ve kız çocuklarına menstrüel bakım kitlerinin ulaşmasına aynı zamanda kurulan çadır kentlerde ve diğer yaşam alanlarında menstrüel bakım uygulanabilecek hijyenik alanların oluşturulmasına katkı sağlayacak. Dernek ekibi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı uzmanıyla yapılacak saha ziyaretiyle kadınların ve kız çocuklarının regl ve kadınlık deneyimleriyle ilgili konuşabilecekleri güvenli alanlar oluşmasına katkı sağlayacak.

Kültürhane Bilim, Sanat, Müşterekler ve Ekolojik Yaşam Dayanışma Derneği (Kültürhane), (Temel İhtiyaçlara Erişimin Desteklenmesi Projesi, 150.000 TL), Mersin
Kültürhane kişi ve kurumlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma pratiklerinin yaygınlaştırılması; demokratik, adil, kamusal ve eşitlikçi bir hayatın tesis edilmesi; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sosyo-ekonomik, politik, etnik ve kültürel ayrımcılıkların azaltılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kültürhane sağladığımız150.000 TL hibe desteğiyle Mersin’de depremden etkilenen 150 sığınmacının temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği, (Oyun Çadırı Projesi, 149.600 TL), Kocaeli
Lotus Kadın, kadına yönelik şiddetin son bulması hedefiyle başta yerel düzeyde olmak üzere tüm mekanizmaların işlemesi amacıyla dayanışma ağları kuruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlayacak yerel ve ulusal politikalar üretilmesine katkı sağlayan dernek; eğitimler ve atölyeler düzenliyor. Dernek, sağladığımız 149.600 TL hibe desteğiyle depremden etkilenen kadınların ve çocukların duygularını ve yaşadıklarını ifade edebilecekleri alanlar oluşturmak için bu gruplara yönelik psiko-sosyal ilk yardım desteği sağlayacak. Diyarbakır’da çadır yaşam alanında yaşayan çocuklar için oyun çadırı kuracak olan dernek aynı zamanda kadınların ve çocukların orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarını tespit etmek için saha ziyaretleri gerçekleştirecek.

Mimoza Kadın Derneği, (Kadınların ve Çocukların Temel İhtiyaçlara Erişimi Projesi, 150.000 TL), Mersin 
Mimoza Kadın Derneği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Mersin’de yaşayan ve depremden etkilenen kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek için psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile saha ziyaretleri gerçekleştirerek, sonraki aşamada bu grupların sistematik ve düzenli terapi desteği almasını sağlayacak. Bu ziyaretler sırasında kadınların ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanacak 100 adet gıda kolisi, hijyen kiti ve iç çamaşırı temin edecek.

Önce Çocuklar Derneği, (Çocukların Temel İhtiyaçlarına Erişimi Projesi, 149.500 TL), Diyarbakır
Önce Çocuklar Derneği, çocuk hakları sözleşmesi çerçevesinde çocukların psiko-sosyal, kültürel, sanatsal, dilsel, zihinsel ve fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar yapıyor. Önce Çocuk Derneği sağladığımız 149.500 TL hibe desteğimizle deprem nedeniyle Diyarbakır’a gitmek zorunda kalan ve çadır kentte yaşayan 50 çocuğun bir aylık mama, 0-3 yaş arası 50 çocuğun bir aylık  bebek bezi ve 0-12 yaş arası 50 çocuğun temel ve kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılayacak.

Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD), (Çadır Kentlerde Oyun Atölyeleri Projesi, 149.250 TL), Diyarbakır
RUMUD, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütüyor. Dernek, sağladığımız 149.250 TL hibe desteğiyle Diyarbakır’da 5 farklı bölgede kurulan çadır kentlerde ve yaşam alanlarında oyun atölyeleri kuracak. Psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanacak atölyeler her gün 2 oturum şeklinde gerçekleşecek.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), (Solat Set Kurulumu Projesi, 150.000), Ankara
SEFİA, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilirliğin finansmanı alanlarında çalışmalar yapıyor. Dernek, sağladığımız 150.000 TL hibe desteğiyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği koordinasyonuyla Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulacak konteyner yaşam alanlarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretecek 8 adet solar set temin edecek.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER), (Çocuklar için Oyun Seti Projesi, 128.000 TL), Hatay
YAKORDER, sürdürülebilir doğa, yaban hayatı, eko turizm, tarım, çevre ve orman alanlarında farkındalık yaratmak amacıyla bilimsel çalışmalar, incelemeler, projeler ve araştırmalar yapıyor. Dernek, sağladığımız 128.000 TL hibe desteğiyle Hayat Dörtyol ilçesinde depremden etkilenen ve çadır yaşam alanlarında ya da hastanelerde kalan çocukların iyi olma haline destek olmak amacıyla 250 çocuğa oyuncak seti, gıda kolisi ve kırtasiye malzemeleri dağıtacak.

Yer Çizenler Herkes için Haritacılık Derneği (Yer Çizenler), (Afet Bölgesinin Haritalandırılması Projesi, 67.000 TL), İstanbul
Yer Çizenler, insani yardım amaçlı çalışmalarda kullanılmak üzere açık ve özgür uzamsal veri kullanımını desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, sağladığımız 67.000 TL hibe desteğiyle afet bölgesindeki hasarlı ve sağlam binaları ve yolları aynı zamanda verilen hizmetler hakkındaki bilgileri toplayarak haritalandıracak ve açık kaynak olarak yayımlayacak. Hibe kapsamında 2 ay süreyle proje koordinatörü ve iletişim uzmanı istihdam edilecek.

KORUYUCU AİLE FONU

Devlet koruması altında bulunan çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında hayata hazırlanması ve aile temelli bir bakım altında büyümesi için koruyucu aile ve evlat edinme sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının projelerini desteklemek amacıyla Merve ÜretmenKRM Yönetim Danışmanlık ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Koruyucu Aile Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 5 STK’ya toplam 833.500 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Çanakkale Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği (ÇAKEV), (Çocuğumla İlk Temas: Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi Projesi, 137.000 TL), Çanakkale
ÇAKEV, devlet koruması altındaki çocukların aile temelli bakım altında yetişmesine katkı sağlamak, toplumun koruyucu aile konusunda farkındalığını arttırmak aynı zamanda sistemin tüm tarafları ile çalışmalar yaparak nitelikli koruyucu ailelerin sayısını artırmak ve mevcut koruyucu aileleri, evlat edinen aileleri ve çocuklarını desteklemek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 137.000 TL hibe desteğiyle Çocuğumla İlk Temas: Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi projesini hayata geçirecek. ÇAKEV proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocukların değişen ihtiyaçlarını göz önüne alarak koruyucu aile olmaya ya da evlat edinmeye karar vermiş ailelerin aynı zamanda çocuğun ekosistemi içerisinde yer alan öğretmenlerin tanışma sürecindeki farkındalıklarını arttırmak, çocukların uyum sürecine destek olmak ve çocuğun ekosistemi içerisinde yer alacak bireyleri bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Denizli Koruyucu Aile Derneği, (Koruyucu Aile Yolculuğu: Hüzünlü Bir Umuda Dokunmak Projesi, 198.500 TL), Denizli
Dernek, koruyucu aile sisteminin yerel ve ulusal ölçekte yaygınlaştırılması, koruyucu aile adaylarının duygu ve deneyim yoluyla sürece hazırlanması, sisteme dâhil olan ailelerin ve çocukların desteklenmesi yoluyla koruyucu aile sisteminin uygulamadaki niteliğinin artırılması amacıyla çalışmalar yapıyor. Sağladığımız 198.500 TL hibe desteğiyle Koruyucu Aile Yolculuğu: Hüzünlü Bir Umuda Dokunmak projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında koruyucu ailelikle ilgili farkındalığı ve bilinci arttırmak aynı zamanda koruyucu aile olma deneyimini tüm boyutlarıyla ortaya koymak amacıyla beş bölümden oluşacak bir belgesel hazırlayacak.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), (Çocuk Hakları Ekseninde Koruyucu Ailelik: İhtiyaçlar ve Haklar Projesi, 200.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet gösteren Hayat Sende, koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere yönelik yenilikçi politikalar ve buna hizmet edecek uygulamalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 200.000 TL hibe desteğiyle Çocuk Hakları Ekseninde Koruyucu Ailelik: İhtiyaçlar ve Haklar projesini hayata geçirecek. Hayat Sende proje kapsamında Koruyucu Aile ve Koruyucu Aile Bakımındaki Çocuk Hakları Bildirgesi hazırlayacak. Bu çerçevede koruyucu ailelerle, koruyucu aile yanında kalan çocuklarla ve sosyal hizmet uzmanlarıyla derinlemesine görüşmeler yapılacak. Derinlemesine görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bildirinin ilk taslağı hazırlanacak. Bildiri taslağı koruyucu aileler, koruyucu aile yanında yetişen gençler, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, psikologlar, sivil toplum ve kamu temsilcilerinden oluşan bir ekiple birlikte son haline getirecek. Hazırlanacak bildiri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılacak ziyaretlerle mevzuata yönelik bir öneri olarak sunulacak.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği (ISTKAD), (Bilişsel Becerileri Geliştirme Projesi, 173.000 TL), İstanbul
Koruyucu aileliğin daha geniş kesimlere anlatılması, nitelikli koruyucu aile sayısının arttırılması ve mevcut koruyucu ailelere destek verilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 173.000 TL hibe desteğiyle Bilişsel Becerileri Geliştirme projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ve koruyucu aile yanında yaşayan 7-15 yaş arası çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla çalışmalar yapacak.

KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN Derneği), (Kalben Birlikteyiz Projesi, 125.000 TL), İstanbul
KALBEN Derneği, koruma altındaki çocuklar ile koruyucu aileler arasındaki bağı güçlendirmek ve devlet koruması altında yaşayan çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 125.000 TL hibe desteğiyle Kalben Birlikteyiz projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında koruyucu aile kavramıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Aynı zamanda devlet koruması altındaki çocukların koruyucu aileleriyle bütünleşmesi, psiko-sosyal ve iyi olma hallerini desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapacak.

KURUMSAL DESTEK FONU

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından, bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenenlerin iyi olma halinin desteklenmesi için sahada aktif olarak faaliyet gösteren, bölgeye destek olan ve/veya deprem bölgesinde yer alan STK’ların kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Bcause FoundationDalyan FoundationFondation de FranceKarl Kahane FoundationKreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA)Turkey Mozaik FoundationWNS (Holdings) Limited işbirliğiyle ve mali desteğiyle hayata geçiriyoruz. Kurumsal Destek Fonu kapsamında 7 STK’ya toplam 6.271.631 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Ali İsmail Korkmaz Vakfı, (Kurumsal Destek, 999.431 TL), İstanbul
Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak önyargısız, çatışmasız, eşitlikçi ve sosyal bireyler haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. ALİKEV sağladığımız 999.431 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Kaynak Geliştirme Sorumlusu istihdam edecek ve idari giderlerini karşılayacak.

Dayanışma İnsanları Derneği (Kurumsal Destek, 790.000 TL), Adıyaman
Dayanışma İnsanları Derneği, gençlerin ve kırılgan grupların kalkınmada yer almasına ve afetlere dayanıklı bir sivil toplumun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Adıyaman’da faaliyetlerini yürütüyor. Sağladığımız 790.000 TL hibe desteğiyle organizasyon yönetimini güçlendirecek olan Dayanışma İnsanları Derneği; derneğin politika metinlerini hazırlamak, organizasyon şemasını ve izleme & değerlendirme sistemini oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Genel Koordinatör ve yarı zamanlı Gençlik Çalışanı istihdam edecek ve idari giderlerini karşılayacak.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği, (Kurumsal Destek, 999.000 TL), Hatay
Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği (HSO), Hatay ve çevresinde kültür ve sanat alanında bir dönüşüm yaratmak amacıyla çeşitli konserler, projeler ve eğitim atölyeleri gerçekleştiriyor. HSO sağladığımız 999.000 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda iki tam zamanlı çalışan istihdam edecek olan HSO aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderleri karşılayacak.

Kolektif Koordinasyon Derneği, (Kurumsal Destek, 986.000 TL), Adana
Kolektif Koordinasyon Derneği (KKD), afetlerden etkilenen toplulukların dayanıklığını ve refahını arttırmak amacıyla sürdürülebilir çözümler geliştirmek için Adana’da faaliyetlerini yürütüyor. KKD sağladığımız 986.000 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini artırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda KKD tam zamanlı Genel Koordinatör ve İletişim Sorumlusu istihdam edecek. Aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderlerini karşılayacak.

Konuşmamız Gerek Derneği, (Kurumsal Destek, 1.000.000 TL), İstanbul
Konuşmamız Gerek Derneği, Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatı’na kapsamlı cinsellik ve regl olma eğitiminin dahil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Konuşmamız Gerek Derneği sağladığımız 1.000.000 TL hibe desteğiyle gönüllülerle işbirliği ve ağ ve ortaklık kurma başlıkları altında çalışmalarını yürütecek. Bu amaç doğrultusunda gönüllü ağının işlerliğini sağlamlaştırmak, gönüllülük stratejisi oluşturmak ve Konuşmamız Gerek Adana pilot temsilciliğini açarak yerel STK’larla işbirlikleri geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı iki çalışan istihdam edecek olan dernek aynı zamanda idari giderlerini karşılayacak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği, (Kurumsal Destek, 999.200 TL), Ankara
Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. MEDAK sağladığımız 999.200 TL hibe desteğiyle kaynak çeşitliliğini arttırmak ve derneğin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı Finans Sorumlusu istihdam edecek olan MEDAK aynı zamanda hibe desteğiyle idari giderleri karşılayacak.

Yeniden Antakya Platformu Derneği, (Kurumsal Destek, 498.000 TL), Hatay
Yeniden Antakya Platformu Derneği (YAP) Hatay’ın kültürel, sosyal ve ekonomik yapısının korunması ve yeniden canlandırılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. YAP sağladığımız 498.000 TL hibe desteğiyle proje yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda tam zamanlı ve yarı zamanlı iki çalışan istihdam edecek. Aynı zamanda muhasebe hizmeti alacak olan YAP, hibe desteği kapsamında iletişim çalışmalarıyla ilgili kalemleri de karşılanacak.

ŞARTLI DESTEK FONU

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Kurumsal Destek, 30.000 TL), İstanbul
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişilebilirliğinin sağlanması, kadınlara mesleki ve ekonomik güç ile yaşam özgürlüğü kazandırılması, kadınların sosyal ve siyasi karar mekanizmalarına katılımlarının artmasıyla söz sahibi kılınması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkındalık, bilgi-bilinçlendirme, yaygınlaştırma yoluyla tesis edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek sağladığımız 30.000 TL hibe desteğiyle kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütecek.

TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND-TURKEY 

Kara ve denizle bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin güney ve/veya batı kıyı bölgelerinde; doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak faaliyet yürüten STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla Conservation Collective işbirliği ile açıldı. Fon kapsamında 14 STK‘ya toplam 2.598.536 TL hibe desteği sağlıyoruz.

Antalya Sualtı Derneği (ANTSAD), (Falezler Bizim Evimiz Projesi, 156.000 TL), Antalya
ANTSAD, Antalya’daki dalış turizmini tanıtmak, geliştirmek, sualtı canlılarını, doğasını ve tarihini korumak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 156.000 TL hibe desteğiyle Falezler Bizim Evimiz projesini hayata geçirecek olan ANTSAD, dalış eğitimi vereceği 10 gönüllü ile periyodik olarak Antalya falez kıyı bandında sualtı temizliği yaparak deniz kirliliğinin önlenmesine katkı sunmayı ve soyu tükenmekte olan deniz canlılarını korumayı hedefliyor.

Bodrum Klasik Müzik Derneği, (Bodrum Kavakderesi’ni Koruma ve Yaşatma Projesi, 272.000 TL), Muğla
Bodrum Klasik Müzik Derneği, Gümüşlük köyü ve Bodrum bölgesinde uluslararası etkinlikler düzenliyor. 2004 yılından beri Gümüşlük Müzik Festivali’ni hayata geçiren dernek, ekoloji konularını da kültürel bir değer olarak ele alıyor. Fon kapsamında derneğin iki ayrı projesine hibe desteği sağlanacak.

Sağladığımız 72.000 TL hibe desteğiyle Bodrum Kavakderesi’ni Koruma ve Yaşatma projesini hayata geçirecek olan dernek; Kavakderesi bölgesinin biyoçeşitliliğinin, arkeolojik değerlerinin ve sualtı kaynaklarının korunmasının önemi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapacak.

Fon kapsamında sağladığımız ikinci hibe olan 200.000 TL hibe desteğiyle Bodrum Yarımadası’nın Serbest Akan Son Nehir Sistemi için Yerel Yönetim Modeli: Kavakderesi Havzası projesini hayata geçirecek. Dernek proje ile Bodrum Yarımadası, Muğla ve Güneybatı Anadolu’da bulunan son agrosilvopastoral sistemler (çoklu üretim sistemleri) sistemlerinden biri olan Kavaklıdere Havzası’nı bir peyzaj alanı olarak koruması, yerel katılımcı bir yönetişim planı oluşturması ve bölge sakinleriyle politika üreticilerinin peyzajın önemi konusunda farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK), (Kaplumbağa Dostu Side-Manavgat Boğaz Sahili Projesi, 179.500 TL), Antalya
DEKAFOK, Manavgat kıyı şeridinde sağlıklı ve gelişen bir deniz ekosistemin var olması ve Manavgat deniz yaşamının korunması amacıyla çeşitli eğitimler, araştırmalar ve projeler yapıyor. Sağladığımız 179.500 TL hibe desteğiyle Kaplumbağa Dostu Side-Manavgat Boğaz Sahili projesini hayata geçirecek olan DEKAFOK, Side-Manavgat Boğaz sahilinin deniz kaplumbağaları için yumurtlama kumsalı olarak tanımlanması amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD), (Akdeniz’in Bayrak Türleri, Derin Denizlerin Dev Koruyucularının İzinde Projesi, 179.000 TL), İstanbul
Deniz memelilerinin kritik yaşam alanları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında bilimsel çalışmalar yürüten DMAD aynı zamanda konuyla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, Levant, Ege ve Adriyatik denizlerinde, deniz biyoçeşitliğini korumak için veri tabanı oluşturuyor. Sağladığımız 179.000 TL hibe desteğiyle Akdeniz’in Bayrak Türleri, Derin Denizlerin Dev Koruyucularının İzinde projesini hayata geçirecek olan DMAD, deniz koruma alanlarının belirlenmesinde “bayrak tür” olarak adlandırılan Cetacea türlerini kullanarak Kaş-Kekova ve Finike Derin Deniz Dağları Koruma alanlarındaki ekosistemi korumayı amaçlıyor.

Doğa Derneği, (Gediz Deltası Hep Yaşasın Projesi, 180.000 TL), İzmir
Doğa Derneği, Türkiye ve dünyadaki önemli doğa alanlarının yaşaması için çalışmalar yürütüyor. Doğa Derneği, yüzden fazla ülkeden ortağı olan geniş bir doğa koruma ağı olan Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun Türkiye ortağı olarak hem yerelde hem de uluslararası düzeyde birçok proje çalışması yürütüyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle Gediz Deltası Hep Yaşasın projesini hayata geçirecek olan Doğa Derneği; Gediz Deltasının sürdürülebilir yönetimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Doğal Denge Derneği, (Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesindeki İstilacı Yabancı Türlerin Vatandaş Katılımı ile İzlenmesi Projesi, 220.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten Doğal Denge Derneği Türkiye’deki mevcut ve potansiyel çevre koruma alanlarındaki doğal ve kültürel varlıkların korunması için sürdürülebilir yöntemlerin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesindeki İstilacı Yabancı Türlerin Vatandaş Katılımı ile İzlenmesi projesini hayata geçirecek. Vatandaşlık biliminden faydalanacak olan dernek proje kapsamında bireylerin gözlem ve deneyiminden faydalanarak Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin kıyı ve deniz alanlarında bulunan Aslan Balığı, Balon Balığı, Uzun Dikenli Deniz Kestanesi gibi istilacı yabancı türlerden (İYT) etkilenen alanların biyoçeşitliliğe, sağlığa ve ekonomiye etkilerinin azaltılması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), (Konyaaltı ve Serik Halk Plajlarındaki Kumsal Kullanıcılarında Plastik Kirlilik Farkındalığının Artırılması Projesi, 179.000 TL), Antalya
EKAD, ekolojik bilinci arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Sağladığımız 179.000 TL hibe desteğiyle Konyaaltı ve Serik Halk Plajlarındaki Kumsal Kullanıcılarında Plastik Kirlilik Farkındalığının Artırılması projesini hayata geçirecek olan dernek; projeyi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’yle beraber yürütecek. Dernek proje kapsamında plaj ve deniz kirliliğini engellemek, deniz ve plaj kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Etki Çemberi Vakfı, (Gökçeada Sakinlerini, Yerel Yönetimlerini ve STK’larını Gökçeada’yı Korumak ve Gökçeada’nın Çevresel Sürdürülebilirliğini Sağlamaları için Güçlendirmek Projesi, 178.050 TL), İstanbul
Sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, döngüsel ekonomi modellerini ve sosyal etki odaklı yatırımcılığı Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda, “Müsilajsız Marmara” hedefiyle çalışmalar yapan vakıf, Marmara Kıyı Bölgeleriyle benzeşen Gökçeada’da Müsilajsız Marmara için saha çalışmaları yürütüyor. Sağladığımız 178.050 TL hibe desteğiyle, Gökçeada Sakinlerini, Yerel Yönetimlerini ve STK’larını Gökçeada’yı Korumak ve Gökçeada’nın Çevresel Sürdürülebilirliğini Sağlamaları için Güçlendirmek projesini hayata geçirecek. Vakıf proje ile yerel yönetimlerin, yerel halkın, sürdürülebilirlik odaklı işletme sahiplerinin ve STK’ların çevresel sürdürülebilirliğin korunması konusundaki farkındalığını artırmayı ve bu aktörlerin güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, (Sazlıklarda Hayat: Poyraz Kuşu ve Yılan Balığı Projesi, 220.000 TL), Balıkesir
Balıkesir’de faaliyet yürüten dernek Türkiye’nin ve özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla çalışmalar yapıyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Sazlıklarda Hayat: Poyraz Kuşu ve Yılan Balığı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Ege Havzası’nda Edremit Körfezi kıyısında yer alan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın doğa alanı olarak korunması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar yapacak. Bu amaç doğrultusunda, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın tescil alanının genişletilmesi ve ekosistem tabanlı yönetim planının hazırlanması amacıyla ulusal kampanya düzenleyecek ve farkındalık faaliyetleri yürütecek.

Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, (Marmaris Kasaba: Kadın Sağlık Bahçeleri Projesi, 215.000 TL), Muğla
Muğla’da faaliyet gösteren kooperatif, başta Marmaris olmak üzere Muğla’nın tarımsal ürünlerinin ekolojik koşullar altında ekilmesi, hasat edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 215.000 TL hibe desteğiyle Marmaris Kasaba: Kadın Sağlık Bahçeleri projelerini hayata geçirecek. Kooperatif proje ile Marmaris’te sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sisteminin teşvik edilmesi ve ekosistem tabanlı yönetim uygulama modellerinin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapacak.

S.S. Ayvalık Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi (BBOM Ayvalık Kooperatifi), (Ayvalık Adalarında Kuşların ve Biyoçeşitliliğin Araştırılması Projesi, 220.000 TL), Balıkesir
Balıkesir’de faaliyet yürüten kooperatif; Ayvalık ilçesi genelinde eşitlik, özgürlük, toplumsal adalet, duyarlılık, çoğulculuk, ekolojik düşünce, yaratıcılık ve bilimsellik gibi değerlerin eğitim alanında yaygınlaştırılması amacıyla çocuklara, ebeveynler ve eğitmen/öğretmenlere yönelik çeşitli etkinlik ve çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 220.000 TL hibe desteğiyle Ayvalık Adalarında Kuşların ve Biyoçeşitliliğin Araştırılması projesini hayata geçirecek. Kooperatif proje kapsamında Ayvalık Adaları ve deniz sahasındaki biyolojik çeşitliliğin araştırılması, tehdit unsurlarının belirlenerek etki değerlendirmelerinin yapılması, elde edilen ön bulgularla Ayvalık’ta okul çağındaki öğrencilerle farkındalık arttırma çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), (Bodrum Yarımadasının Deniz Çayırlarını Koruma ve Yaşatma Projesi, 219.986 TL), Ankara
SAD, deniz canlıların araştırılması ve korunması, kıyı ve deniz yaşam alanlarının ve yabanıl kıyı habitatlarının korunması, yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 219.986 TL hibe desteğiyle Bodrum Yarımadasının Deniz Çayırlarını Koruma ve Yaşatma projesini hayata geçirecek. SAD proje kapsamında Küdür Yarımadası 1. Derece Doğal SİT ve Akdeniz Foku Koruma Alanı başta olmak üzere Bodrum çevresindeki adaların ve diğer önemli yaban hayatı yaşam alanlarının etkin bir şekilde korunması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Yolda Derneği, (Kültürel Peyzaj Temelli Bir Değerlendirme: Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği Projesi, 180.000 TL), Ankara
Yolda Derneği, biyolojik çeşitliliğin korunmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek aynı zamanda göçebe hayvancılık başta olmak üzere geleneksel üretim biçimlerine odaklanıyor. Sağladığımız 180.000 TL hibe desteğiyle Kültürel Peyzaj Temelli Bir Değerlendirme: Ege Kıyılarında Doğa ve Kültür Birlikteliği projesini hayata geçirecek olan dernek; Ege kıyılarında biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilir geleneksel ve/veya küçük ölçekli alan kullanım sistemlerinin üretim biçimlerine odaklanacak.

YEREL GÜÇLENMEYE DESTEK FONU

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından sahada aktif olarak faaliyet gösteren ve bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan STK’ların uzun vadeli projelerini desteklemek amacıyla Dalyan Foundation ve Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdi. Fon kapsamında 19 STK’ya 43.453.500 TL hibe desteği sağladık.

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab), (Afetten Etkilenen Yazılımcı Gençlerin Güçlenmesi ve İstihdama Erişimi, 1.103.300 TL), İstanbul
SistersLab, kız çocuklarının ve kadınların STEM alanlarına katılımlarını ve bu alanlardaki görünürlüklerini destekleyici çalışmalar yapıyor. Tüm çalışmalarını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yürüten SistersLab, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı bilgilendirme, farkındalık yaratma ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiriyor. Fon sağladığımız 1.103.300 TL hibe desteğiyle Afetten Etkilenen Yazılımcı Gençlerin Güçlenmesi ve İstihdama Erişimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta kadınlar olmak üzere üniversitelerin yazılımla ilgili bölümlerinde okuyan veya yeni mezun olan gençlere yönelik yazılım akademileri ve uzaktan eğitim sistemi sunacak. Aynı zamanda depremden etkilenen gençlerin teorik ve pratik bilgi seviyelerini arttırmak ve istihdam süreçlerine katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, (Defne Yeniden Projesi, 2.288.800 TL), Hatay
Hatay’da faaliyet gösteren Defne Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Defne Kadın Kooperatifi), kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Hataylı kadınların ürettikleri ürünler kooperatifin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.288.800 TL hibe desteğiyle Defne Yeniden projesini hayata geçirecek. Kooperatif proje ile Defne/Hatay’da bulunan kooperatif binasını yenileyecek ve üretim kapasitesini arttıracak ekipmanları temin edecek. Kooperatif bu amaç doğrultusunda, depremden etkilenen kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Eşitlik için Dayanışma Derneği, (Deprem Göçü Alan İllerdeki STK’lar için Çocuk Odaklı Kapasite Geliştirme Programı, 2.437.400 TL), İstanbul
Eşitlik için Dayanışma Derneği, İstanbul’un kırılgan bölgelerinde yaşayan insanların haklarına erişimini güçlendirmek, haklarına erişim araçlarına yönelik bilgilerin yaygınlaşmasını desteklemek, bu bölgelerde yaşayan özellikle kadın ve çocuklar için güvenli alanlar yaratmak, yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele etmek için çeşitli izleme çalışmaları ve araştırmalar yapıyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.437.400 TL hibe desteğiyle Deprem Göçü Alan İllerdeki STK’lar için Çocuk Odaklı Kapasite Geliştirme Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem bölgesinden yoğun göç alan üç ilde bulunan ve depremden etkilenen çocuklarla beraber çalışan altı STK’nın hak temelli çocuk çalışmaları kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütecek.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, (Afet Sonrası Dönemde Çocuk Hakları Temelli Piko-sosyal Destek Çalışması, 1.557.000 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA), çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla, çocuk ihmali ve istismarı, çocuk işçiliği, ayrımcılık, çocuk katılımı, çocuk ve göç, engellilik ve eğitim alanlarında proje ve programlar yürütüyor. Mayıs 2019’da FİSA bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Merkezi ise Türkiye’de özellikle çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin görünür kılınmasına, bu ihlal alanlarıyla ilgili bütüncül ve hak temelli politikaların ve uygulamaların geliştirilmesine, bu süreçlere sivil toplumun ve çocukların katılımı ile müdahale becerilerinin güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 1.557.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Dönemde Çocuk Hakları Temelli Piko-sosyal Destek Çalışması projesini hayata geçirecek. Dernek Adıyaman’da yürüteceği proje kapsamında; yaşanan depremlerin çocuklar üzerinde yarattığı travmatik etkiyi en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dernek, Adıyaman Yenimahalle’de bulunan konteyner kentte çocuklara ve bakım verenlerine yönelik 12 haftalık bireysel ve grup psiko-sosyal ilk yardım programları uygulayacak. Aynı zamanda deprem sonrası çocuklara yönelik yapılan çalışmaları, hizmetleri, politikaları ve hak ihlallerini çocuk hakları odaklı izleyerek, raporlaştıracak.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, (Dokunan Hayatlar Projesi, 2.018.000 TL), Hatay
Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, ücretsiz sağlık taramaları, meme kanseri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, çeşitli etkinlikler ve sosyal aktiviteler yapıyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.018.000 TL hibe desteğiyle Dokunan Hayatlar projesini hayata geçirecek. Dernek, Arsuz/Hatay’da yaşayan kadınların ekonomik olarak güçlendirlemesine katkı sunmak ve bölgedeki geleneksel el sanatları arasında yer alan ipekçiliği yeniden canlandırılmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu amaç doğrultusunda dokuma atölyesi kuracak olan dernek, 3 ay süreyle 60 kadına dokuma sanatı ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verecek. Aynı zamanda kadınların ürettikleri ürünleri satabileceği bir kooperatif kurmasına ve çeşitli platformlar üzerinde de üretilen ürünlerin satılmasına destek olacak.

İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı (INSEV), (Depremden Etkilenen Çocukların Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi, 2.290.800 TL), İstanbul
INSEV, özellikle kentlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerinde, toplumu sağlık ve eğitim konularında bilinçlendirmek, doğrudan sağlık ve eğitim hizmetleri sunmak, bu konularda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu hizmetlerin verilebileceği tesisler kurmak, personel eğitmek, sosyal ve kültürel etkinlikler ile danışma ve rehberlik hizmetlerini çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.290.800 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocukların Sağlık Hakkına Erişimlerinin Desteklenmesi projesini hayata geçirecek. Hatay merkez ve ilçelerinde faaliyet yürütecek olan dernek, depremden etkilenen çocukların psiko-sosyal olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütecek. Bu bağlamda çocukluk dönemi aşı takviminin sağlıklı bir şekilde uygulanması, solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, vektörle bulaşan hastalıklar ve yaralanmalara bağlı gelişen enfeksiyon risklerinin azaltılması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kadın Dayanışma Vakfı, (Depremden Etkilenen Kadınlarla Dayanışma Kurmak Projesi, 2.499.100 TL), Ankara
Ankara’da faaliyet yürüten Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yapıyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.499.100 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Kadınlarla Dayanışma Kurmak projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Diyarbakır, Hatay ve deprem sonrası göç alan Ankara ve Mersin’de şiddete uğrama riski bulunan ve/veya şiddete maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda vakıf sosyal çalışmacı, psikolog ve avukat eşliğinde kadınlara yönelik güçlendirme toplantıları düzenleyecek. Aynı zamanda kadınların temel gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek için ihtiyaç kitleri dağıtacak.

KAMER Kadın Merkezi Eğitim Üretim Danışma ve Dayanışma Vakfı (KAMER Vakfı), (Dayanışma Yaşatır Projesi, 2.395.000 TL), Diyarbakır
Diyarbakır’da faaliyet yürüten KAMER Vakfı, cinsiyetçi değerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.395.000 TL hibe desteğiyle Dayanışma Yaşatır projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da çadır kentlerde yer bulamayan ve sokakta barınmak zorunda kalan kadınların ve çocukların gıdaya ve hijyen ürünlerine erişimini desteklemek aynı zamanda depremden etkilenenlere yönelik psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak amacıyla çalışmalar yürütecek.

Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği (Kırkayak Kültür), (MutfakNa Projesi, 2.148.000 TL), Gaziantep
Kırkayak Kültür, Gaziantep’te faaliyet yürüten Kırkayak Kültür, toplumsal kaynaşmaya ve bir arada yaşam kültürüne katkıda bulunmak amacıyla farklı sosyo-ekonomik koşullara sahip grupların ve bireylerin bir araya gelebileceği gönüllü temas alanları oluşturmak ve var olan temas alanlarını genişletmek amacıyla faaliyetlerini yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.148.000 TL hibe desteğiyle MutfakNa projesini hayata geçirecek. Dernek, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla Gaziantep’te yaşayan Türkiye’den ve Suriye’den kadınların bir arada çalışacağı MutfakNa (Bizim mutfağımız) adı altında fiziksel mutfak ve mobil mutfak açacak. Sekiz kişinin istihdam edileceği proje kapsamında günlük 150-200 kişiye yemek hazırlanacak.

Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA), (Afet Sonrası Kırsalda Destek Programı Projesi, 3.038.000 TL), İstanbul
KODA, köyde yetişen çocukların eğitim süreçlerini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeyi hedefleyerek köylerde, çocuktan başlayarak tüm topluluğa yayılacak ve kırsal kalkınmayı destekleyecek yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 3.038.000 TL hibe desteğiyle Afet Sonrası Kırsalda Destek Programı projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında deprem sonrası eğitimin sekteye uğradığı 70 köy okulundaki köy öğretmenlerinin bire bir mentorluk ve eğitimler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütecek. Aynı zamanda aile eğitimleri ve sosyal duygusal öğrenme programları aracılığıyla köylerdeki çocukların evde ve okulda aldıkları eğitim niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek.

Kültürhane Bilim, Sanat, Müşterekler ve Ekolojik Yaşam Dayanışma Derneği (Kültürhane), (Kültür Mecrası Projesi, 1.719.000 TL), Mersin
Mersin’de faaliyet gösteren Kültürhane, kişi ve kurumlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma pratiklerinin yaygınlaştırılması; demokratik, adil, kamusal ve eşitlikçi bir hayatın tesis edilmesi; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve sosyo-ekonomik, politik, etnik ve kültürel ayrımcılıkların azaltılması amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 1.719.000 TL hibe desteğiyle Kültür Mecrası projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında dernek, Mersin’de depremden etkilenen kişilerin sosyal yaşamının güçlenmesini desteklemek amacıyla içerisinde toplantı salonu, çocuk, sanat, tamir atölyeleri ve bir eşya kütüphanesinin bulunacağı faaliyet alanı kuracak.

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK), (Afetlerde Cinsel ve Üreme Sağlığının Desteklenmesi Projesi, 2.212.000 TL), İstanbul
MEDAK deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, toplumsal ayaklanmalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, eğitimli ve organize olmuş tıbbi personelin olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmeti yapabilmesi için gereken koordinasyonunu sağlamak ve bu personele bu gibi acil durumlarda kendi hayatını idame ve hayat kurtarma görevleri için gereken tüm eğitimi vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.212.000 TL hibe desteğiyle Afetlerde Cinsel ve Üreme Sağlığının Desteklenmesi projesi hayata geçirecek. Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya’da yaşayan kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı kapasitesini güçlendirmek aynı zamanda bölgedeki sağlık kuruluşlarının SRH kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacak.

Nesin Vakfı, (Aziz Dede’nin Gezgin Atölyesi Projesi, 6.191.600  TL), İstanbul
Nesin Vakfı, eğitim olanaklarından yoksun çocukların eğitime katılımına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 6.191.600 TL hibe desteğiyle Aziz Dede’nin Gezgin Atölyesi projesini hayata geçirecek. Vakıf proje kapsamında Hatay’da ikamet eden çocukların ve gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla psiko-sosyal destek çalışmaları yürütecek. Aynı zamanda deprem bölgesinde psiko-sosyal çalışmalar yürüten eğitimcilerin ve genç gönüllülerin bu alandaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Öğretmen Ağı, (Yaşamın İnşasında Öğretmen Var! Projesi, 2.359.400 TL), İstanbul
Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Fon kapsamında sağladığımız 2.359.400 TL hibe desteğiyle Yaşamın İnşasında Öğretmen Var! projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında öğretmenlerin deprem bölgesine ilişkin belirledikleri ihtiyaçlara çözüm üretebilecekleri içerikler üretmesine, deprem sonrası okula uyum sağlamak üzere insan kaynağını düzenli ve sürdürülebilir kılınmasına ve yerelde öğretmenlerin oluşturdukları dayanışma topluluklarını desteklemesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, (Afet Bölgesinde Yaşayan Kadınların ve Çocukların Güçlendirilmesi Projesi, 1.148.600 TL), Antalya

Antalya’da faaliyet yürüten Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği şiddete maruz kalan kadınların ve çocuklara hukuki ve psikolojik destek sunmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 1.148.600 TL hibe desteğiyle Afet Bölgesinde Yaşayan Kadınların ve Çocukların Güçlendirilmesi projesini hayata geçirecek. Adıyaman ve Hatay’da yürütülecek proje kapsamında, depremden etkilenen kadınların ve çocukların şiddetten, cinsel taciz ve istismardan koruması için ilgili mekanizmalara ve bilgiye erişimini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Dernek kadınların ve çocukların iyi olma halini desteklemek amacıyla çeşitli psiko-sosyal destek atölyeleri düzenleyecek.

Robot El Derneği, (Robotel Afet Projesi, 1.900.000 TL), İstanbul
Robot El Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik elleri ücretsiz olarak ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 1.900.000 TL hibe desteğiyle Robotel Afet projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında başta çocuklar olmak üzere deprem nedeniyle uzuv kaybı yaşayan yaklaşık 1000 kişiye protez uzuv desteği sağlayacak.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP), (Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi Projesi, 1.630.300 TL), İstanbul
TAP, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 1.630.300 TL hibe desteğiyle Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi projesini hayatını geçirecek. Vakıf proje kapsamında depremden etkilenen bölgelerde ikamet eden ergenlik dönemindeki çocukların ve gençlerin cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet türleri başta olmak üzere ergenlik dönemi risklerine karşı korunması aynı zamanda okul terkinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Yaşam için Toprak Derneği, (Tarımla Onaralım: Sağlıklı Topraklardan Dirençli Topluluklara Projesi, 2.279.200 TL), İstanbul
Şehirlerdeki atık sorununa odaklanan Yaşam için Toprak Derneği, atıkların kompost yapılmasını teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Özellikle kadın, genç ve çocuklar ile ortak çalışmalar yürüten dernek, bu gruplar ile kompost konusunda hem teorik hem de pratik bilgi paylaşımı ve uygulama projeleri geliştiriyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.279.200 TL hibe desteğiyle Tarımla Onaralım: Sağlıklı Topraklardan Dirençli Topluluklara projesini hayata geçirecek. İslahiye/Gaziantep’te yürütülecek proje kapsamında Türkiye tarımsal ekonomisinde önemli payı bulunan fakat ekonomik kriz, deprem ve beklenen kuraklık nedeniyle kırılganlığı artmış afet bölgelerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal dönüşümünü kapsayan bölgesel dirençliliklerinin geliştirilmesi, bireylerin afetler karşısındaki dayanıklılık, uyum ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütülecek.

Yuva Derneği, (Depremden Etkilenen Çocuklar için Okul Öncesi Eğitimi Projesi, 2.238.000 TL), İstanbul
Yuva Derneği, yetişkinlerin ve gençlerin okul dışı eğitimlerini ve yaşam boyu öğrenme yoluyla gelişimlerini desteklemek, çevreyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 2.238.000 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Çocuklar için Okul Öncesi Eğitimi projesini hayata geçirecek. Dernek proje kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bulunan iki çardır kentteki 3-6 yaş arası çocuklara yönelik okul öncesi eğitim verilmesi aynı zamanda çocuklara ve ailelerine rehberlik ve psiko-sosyal destek sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütecek.

YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

Depremden etkilenen gençlerin iyi olma halini desteklemek amacıyla faaliyet yürüten  STK’ların çalışmalarını desteklemek amacıyla Pegasus Hava Yolları mali desteği ve işbirliği ile açıldı. Fon kapsamında bir STK‘ya 450.000 TL hibe desteği sağladık.

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net Gençlik Platformu-GDN), (Depremden Etkilenen Gençler için Kariyer Destek Programı Projesi, 450.000 TL), İstanbul
GDN, 15-29 yaş arası gençlerin hayatları ile ilgili bilinçli kararlar alabilmelerine ve hayatlarının hakimi olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalar yapan GDN, profesyonel hayatta yer alan kişiler ile gençleri çevrimiçi ve çevrimdışı rehberlik, mentorluk, eğitimler, buluşmalar, videolar, kariyer koçluğu gibi fırsatlarla buluşturarak gençlerin meslek seçimlerine destek sağlıyor. GDN sağladığımız 450.000 TL hibe desteğiyle Depremden Etkilenen Gençler için Kariyer Destek Programı projesini hayata geçiriyor. GDN proje kapsamında Deprem bölgesindeki gençlere yaşadıkları travmatik deneyimin etkileriyle başa çıkabilmelerine yönelik psikososyal destek sunmak, yeniden güvende ve değerli hissetmelerini sağlamak, kişisel ve mesleki beceriler geliştirerek bilinçli hedefler belirlemelerine ve böylece kendileri için güçlü birer gelecek inşa etmelerine destek olmak amacıyla çalışmalar yürütecek.