2019'DA BAŞLAYAN HİBELER

KURUMSAL DESTEK FONU

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle kuruldu. Fon kapsamında 6 STK’yı toplam 335.000 TL ile destekledik.

Arada Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 55.000 TL), İstanbul
Arada Derneği sosyal uyum ve herkes için fırsat eşitliği yaratmak adına sanatı merkeze alan faaliyetler gerçekleştiriyor. Şehirlerde dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlar, LGBTİ+’lara, engelliler ve çocuklardan oluşan sosyoekonomik ve kültürel olarak dışlanmış gruplarla birlikte, başta performans sanatları ve görsel sanatlar olmak üzere disiplinlerarası sanat konusunda çalışıyor. Dernek, Kurumsal Destek Fonu kapsamında aldığı hibeyi bir kaynak geliştirme sorumlusu istihdam etmek ve kaynak geliştirme faaliyetleriyle ilgili idari giderleri karşılamak amacıyla kullanıyor. Arada, hibe kapsamında kurumsal görünürlüğünü artırma ve bireysel ve kurumsal bağışçılarla ilişkiler geliştirme yoluyla kaynak geliştirme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

S.S. Filmmor Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi – Filmmor, (Kurumsal Gelişim Desteği, 55.000 TL), İstanbul
Filmmor, kadınların sinema ve medya çalışmalarına katılımını artırmak, üretim alanlarını geliştirmek, bu alanlarda kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak ve kadınların cinsiyetçi olmayan medya temsillerini ve deneyimlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışıyor. Filmmor, Vakfımızdan aldığı kurumsal hibeyi iç iletişimini ve organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla kullanıyor. Filmmor, bu hedef doğrultusunda, iş tanımlarını yazılı hale getirmek, iş akışları oluşturmak, kurum arşivlerini kaydetmek için bir sistem geliştirmek, kurum içi koordinasyon ve iletişimini güçlendirebilecek araçlar kullanmak üzere çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların yapılması amacıyla 4 aylık bir süre için idari işler sorumlusu ve iletişim sorumlusu olarak görev yapacak iki ücretli çalışan istihdam ediliyor.

İmece İnisiyatifi Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 55.000 TL), İzmir
İmece İnisiyatifi Derneği, sürdürülebilir bir yaşam yaratmak için ayrımcılık, adaletsizlik ve yoksulluğa karşı çalışmalar yapıyor. Ekolojik bir köy olan İmece Köyü’nü kurarak faaliyetlerine devam eden İmece mülteciler arasında en dezavantajlı grup olan Suriyeli Dom kadın ve çocukların eğitim olanaklarına ve temel ihtiyaçlara erişimi ile geçim kaynaklarının çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yapıyor. İmece, vakfımızdan aldığı kurumsal hibe ile başta mülteci kadınlar tarafından üretilen ve güneş enerjisiyle çalışan taşınabilir bir şarj kaynağı olan Energy for Everyone – EFE ürünü için bir pazarlama ve satış ağı oluşturmak olmak üzere kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Dernek aynı zamanda sosyal medyadaki varlığını artırmaya odaklanan bir iletişim stratejisi üzerinde de çalışıyor.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), (Kurumsal Gelişim Desteği, 55.000 TL), İstanbul
Zihinsel engelli çocukları olan aileler tarafından 1997 yılında kurulan İZEV; çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitimlerini, bireyselleşmelerini ve istihdam edilmelerini destekleyerek hayatın her alanında yer almaları için faaliyetler yürütüyor. İZEV, kurumsal hibe desteğiyle Vakfın stratejik planını hazırlamak ve kurumsal süreçlerini bu plan doğrultusunda yeniden kurgulamak amacıyla çalışmalar yapıyor. İZEV, sağladığımız hibeyle bu çalışmaları koordine etmek üzere bir çalışan istihdam ediyor ve kira giderlerinin bir kısmını karşılıyor.

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), (Kurumsal Gelişim Desteği, 60.000 TL), İstanbul
Türkiye genelindeki kırsal okullarda eğitim kalitesini artırmayı amaçlayan Köy Okulları Değişim Ağı, çoğu zaman dezavantajlı olarak görülen kırsal kesimdeki okullara bütünsel ve kaliteli eğitim sağlamak için öğretmenleri güçlendirmek ve bu konudaki iyi uygulamalar yaygınlaştırmak için çalışıyor. KODA, vakfımızdan aldığı kurumsal hibeyi iletişim ve kaynak geliştirme kapasitesini güçlendirerek finansal sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla kullanıyor. Kurumun iç ve dış iletişimini artırmak ve kaynak geliştirme faaliyetlerini ve bağışçı ilişkilerini geliştirmek için bir iletişim stratejisi oluşturuyor. Hibe, bu faaliyetleri yürütmek üzere istihdam edilen iletişim koordinatörünün maaşı ile iletişim araçları ve hizmetleriyle ilgili maliyetleri karşılamak amacıyla kullanılıyor.

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 55.000 TL), İzmir
Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, hıza ve tüketime dayanmayan, insanlara veya diğer canlılara zarar vermeyen ve geleneklerin, tarihin, doğanın, yerel üretimin korunduğu daha iyi bir yaşama inanıyor. Derneğin hedefleri arasında doğal, kültürel, kentsel ve tarihi dokunun korunması, kırsal ve kentsel sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve yeniden kullanımın teşvik edilmesi yer alıyor. Yavaş Yaşam, vakfımızdan aldığı kurumsal desteği iletişim kapasitesini güçlendirmek için kullanıyor. Bu amaçla bir iletişim koordinatörü istihdam eden Yavaş Yaşam, kapasite geliştirme hedefleri doğrultusunda bir iletişim planının hazırlanması ve uygulanması için çalışıyor.

KÜLTÜR SANAT FONU

Kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların projelerini ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 5 STK’yı toplam 300.020 TL ile destekledik.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), (Engelsiz Nota Projesi, 67.200 TL), Ankara
Görme engelli bireylerin eğitim olanaklarının iyileştirilmesi ve herkesle eşit şartlarda bilgiye erişimini mümkün kılmak amaçlarıyla çalışıyor. İlköğretimden yaygın öğretime kadar her türlü eğitim kademesinde öğrenim gören görme engelli öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan görme engelli öğretmenleri ve görme engelli çocuğu bulunan velileri hedef kitlesi olarak belirleyen EGED; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması için çalışmalar yapıyor ve engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaştığı sorunlar için çözüm önerileri geliştiriyor. Hibe kapsamında üniversitelerin müzik bölümleri ile iş birliği yaparak 2.500 adet Türk müziği eserini kabartma yazıcıdan çıktı alınabilir ya da Braille ekranlarca görüntülenebilir brf formatında hazırlaması yoluyla görme engelli bireylerin müzik eğitimine erişiminin artması sağlanacak. EGED’e yapılan hibe desteği Turkey Mozaik Foundation bünyesindeki Meltem Göçer Fonu aracılığıyla karşılanıyor.

S.S. Kalkınma Atölyesi Bilim, Kültür, Eğitim, Araştırma, Uygulama, Üretim ve İşletme Kooperatifi (Kalkınma Atölyesi), (Sihirli Lamba Projesi, 61.870 TL), Ankara
15 yıldır ağırlıklı olarak mevsimlik gezici tarım işçiliğinde insana yakışır yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması ile farklı sektörlerde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda çalışıyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sosyal kalkınma veya kırsal kalkınma, gençler için kooperatifçilik hareketi, arı dostu kent ve okul girişimi, mesleki eğitim modellemeleri gibi alanlarda saha araştırmaları yaparak politika önerileri ve uygulama modelleri geliştiriyor, yerel aktörlerin kapasitelerini güçlendiriyor, savunu ve eğitim çalışmaları yapıyor. Projede yapılacak çalışmalar ile mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelerdeki bireylerin sinema sanatı yoluyla kendilerini ifade etmelerine yönelik eğitim ve destekler verilecek. Projeye katılanların çekecekleri kısa filmlerin bir savunu aracı haline getirilerek, çeşitli kurum, kuruluş veya kişilerin, bu ihtiyaçları ve deneyimleri dinlemeleri ve harekete geçmeleri sağlanacak.

Mezopotamya Caz Müzik ve Dans Kültürü Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 40.950 TL), Diyarbakır
Kültürler arası etkileşim, ifade özgürlüğü çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında dansın ve müziğin temel araç olduğu çalışmalar yapıyor. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı yetişkinler, gençler ve çocuklar için dans atölyeleri düzenleyerek; onlara toplumsal cinsiyet, beden/sınırlar ve mahremiyet, farklılıklara saygı gibi alanlarda özgür tartışma ortamı ve kendilerini ifade şansı sunuyor. Hibeyle dans atölyelerini çoğaltmayı, Diyarbakır’da özellikle çocuklarla çalışan STK ile iş birliği yaparak daha fazla sayıda çocuğa ulaşmayı ve derneğin ulusal ve uluslararası etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Nefes Kültür Sanat Derneği, (Nefes Müzik Okulu Projesi, 65.000 TL), Gaziantep
Suriye ve Türkiye’den genç sanatçı ve sanatseverler tarafından kurulan dernek, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Gaziantep’te çocuklar ve gençler için kültür sanat eğitimi, üretimi ve katılımı üzerinden çok kültürlülüğe ve kültürel mirasın değerine vurgu yapmak ve formel olmayan eğitim süreçlerine imkan sağlayacak kültür sanat mekânları yaratmak amacıyla çalışıyor. Birey ve toplulukların kendini sanat aracılığıyla ifade etmeleri ve kültürel – sanatsal beceriler edinerek güçlenmelerini amaçlıyor. Hibeyle bir devam projesi olan Nefes Müzik Okulu’nun 2020 faaliyetlerini hayata geçirecek. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ritim, ud, ney, kanun, gitar ve koro konularında yetişen çocukların mevcut eğitim seviyelerini geliştirerek profesyonel müzik hayatının kapılarını açmaları ve bir müzik orkestrası kurulması hedefleniyor.

Puruli Kültür Sanat Derneği, (Kurumsal Gelişim Desteği, 65.000 TL), Ankara
Engelli bireylerin sosyal ve kültürel haklarından faydalanabilmelerine olanak tanıyan projeler gerçekleştiriyor ve görme, işitme, ortopedik engellilerin de erişebildikleri bir altyapı ile her yıl Engelsiz Filmler Festivali’ni düzenliyor. İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da düzenlenen bu festival bünyesinde Türkiye ve dünyadan 40 film sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriliyor. Yönetmen ve oyuncularla söyleşiler, çeşitli engel gruplarına yönelik animasyon, senaryo ve dans atölyeleri ile otizm dostu gösterimler hayata geçiyor. Hibeyle engelliler ve/veya kültür sanat alanında Ankara’da çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek ve Türkiye’deki diğer film festivallerle erişilebilirlik konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla çalışmalar yapacak bir kişiyi istihdam edecek.

ŞARTLI DESTEK FONU

Bireysel ya da kurumsal bağışçıların doğrudan yönlendirmesiyle STK’lara sağladığımız proje temelli ya da kurumsal destekleri içerir. Fon kapsamında 11 STK’ya toplam 1.433.160 TL hibe desteği sağladık.

Barış İçin Müzik Vakfı, (Gülümseten İşler: Akordeon Sınıfı ve Gençlik Korosu Projesi, 55.000 TL), İstanbul
Çocukların sanatsal yaşama katılma hakları önündeki engelleri ortadan kaldırmak ve sanat eğitimini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla çalışan Barış için Müzik Vakfı Turkey Mozaik Foundation’ın Meltem Göçer Fonu kapsamında sağladığımız hibe desteğini Gülümseten İşler: Akordeon Sınıfı ve Gençlik Korosu projesini hayata geçirmek için kullanıyor. Proje kapsamında uygulanan Akordeon Sınıfı ve Gençlik Korosu ile enstrüman grupları, korolar ve orkestra çalışmaları aracılığıyla çocukların farklı seslere saygı, kolektif çalışma ve dayanışma gibi değerler temelinde güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Eğitimlere katılan 51 çocuk ve gencin proje dönemi sonunda Vakfın takipçileri, aileleri ve arkadaşlarına yönelik iki konser vermesi planlanıyor.

Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (Araştırma Projesi, 139.250 TL), İstanbul
Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Dalyan Foundation tarafından sağlanan hibe kapsamında çocukların okulu terk sebepleri, eğitim hayatı boyunca duyduğu ihtiyaçların belirlenmesi, bu soruna bütünlüklü bir çözüm sunulması ve derneğin uzun yıllardır sahada uyguladığı modelin sorunun çözüme sunduğu katkıyı daha yakından görmek amacıyla bir araştırma projesi yürütüyor. Araştırmayı Fatih bölgesinde saha çalışması yaptıkları ve gelecek dönemde çalışmayı planladıkları 6 okulda uygulayacak olan SGD, çocukların eğitim ortamlarına ilişkin beklentileri ve farklı paydaşların okul terkindeki rolleri gibi konularda bilgi edinmeyi ve SGD’nin sahadaki yöntem ve yaklaşımların etkilerinin ölçümü yoluyla bu yöntemlerin geliştirilmesi ve modelinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçiriyor.

Zeytin Çekirdekleri Derneği, (Renkli Saatler Projesi, 47.000 TL), Balıkesir
Her çocuğunun, insanın gelişimdeki en önemli dönem olan çocukluk çağlarını verimli bir şekilde yaşaması amacıyla faaliyet Ayvalık’ta gösteren Zeytin Çekirdekleri Derneği, sağladığımız hibe desteğiyle Renkli Saatler projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Ayvalık’ın 14 köyünde ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerindeki 300 çocuğun 8 haftalık atölyeler aracılığıyla müzik, sinema, tiyatro, yaratıcı drama gibi sanatsal alanlarla tanışması hedefleniyor. Proje ile faaliyetlere katılan 6-12 yaş grubundaki çocuklara özgür ve interaktif bir ortam sağlanarak olumlu yönde gelişimleri için fırsat yaratılması, hayatlarında farklı pencereler açılmasına destek olunması, sosyalleşmeleri ve kendilerini daha iyi tanımaları için olanak sunulması amacıyla Renkli Saatler programı uygulanıyor ve ev çalışmaları ile ailelerinin de katılımı sağlanıyor.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Uçan Süpürge Derneği), (STEM Girls Projesi, 30.000 TL), Ankara
Türkiye’deki kadınların ve kız çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yaparak farkındalık ve çözüm önerileri sunan Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği desteklenen proje kapsamında 7-16 yaş arasındaki kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgisini artırmayı, STEM alanlarında rol modellerin ve çeşitli içeriklerin olduğu çevrimiçi bir ağ oluşturarak STEM ile ilgili eğitim ve kariyer alanlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje STEM kavramına Sanat ve Tasarım (STEM + Arts) bileşenlerini de ekleyerek daha kapsayıcı bir bakış açısıyla kız çocuklarının bu alanlara dahil olmalarına olanak sağlıyor.

Small Projects İstanbul (Zeytin Ağacı Derneği) (Kurumsal Gelişim Desteği, 12.150 TL), İstanbul
Small Projects İstanbul, 2013 yılından bu yana Zeytin Ağacı Derneği çatısı altında mülteci çocuklar ve kadınlarla çalışmalar yapıyor.  Dernek, sağladığımız hibe desteğini mülteci çocuklara yönelik çalışmalarda görev alan Türkçe öğretmeni ve Çocuk Gelişim Uzmanı’nın iki aylık maaşını ve on çocuğun okula ulaşım masrafını karşılamak amacıyla kullanacak.

Bilim Kahramanları Derneği (Bilim Kahramanları), (Kızlar Bilimle Buluşuyor Projesi, 95.500 TL), İstanbul
Yenilikçi yöntemler kullanarak çocuk ve gençleri erken yaşta bilim ve bilimsel düşünceyle buluşturmak amacıyla faaliyetler yürüten Bilim Kahramanları Derneği, Destekle Değiştir etkinliğinde Kızlar Bilimle Buluşuyor projesini bağışçılara sundu. Kızlar Bilimle Buluşuyor projesi ile kız çocuklarına bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerileri (STEM) kazandırmayı ve kodlama, proje geliştirme, takım çalışması, sunum yapma gibi alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun illerindeki 20 devlet okulunda okuyan 120 kız öğrenci ve 20 öğretmenle çalışmalar yapılacak.

İstanbul Koruyucu Aile Derneği, (Koruyucu Aile Hizmet ve Bakım Modellerinin Yaygınlaştırılması Projesi, 105.500 TL), İstanbul
İstanbul Koruyucu Aile Derneği, devlet korumasındaki çocukların kurum bakımında personel eliyle bakım yerine koruyucu aileler yanına yerleştirilerek, sevgi dolu, güvenli ortamlarda bakılmalarını sağlayan Koruyucu Aile Hizmet ve Bakım Modeli’nin yaygınlaşması için çalışmalar yapıyor. Destekle Değiştir etkinliğinde İlk Temas projesini sunan İstanbul Koruyucu Aile Derneği, koruyucu ailelere ve onların çocuklarına psikolojik destek sağlayarak ailelerin yaşayabilecekleri zorluklara hazırlıklı hale gelmelerini sağlamayı ve çocukların yeniden kurum bakımına dönüş ihtimalini en aza indirmeyi hedefliyor. Proje boyunca, yapılacak yönlendirmelerle, yeni koruyucu aile olmuş 16 aileye toplam 128 saat süreyle psikolojik danışmanlık sağlanacak. Bununla birlikte, çalışmalara katılacak ailelere aile işlevselliğini ve bağlanma düzeylerini ölçen envanterler uygulayarak oyun terapisinin bu alanlardaki etkisi üzerine bir rapor yazılması ve oyun terapisi yöntemlerini tanıtan 2 dijital kitapçık ve 1 video hazırlayacak.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (SGYD), (Kendine İyi Bak Eğitsel Kutu Oyunu Projesi, 80.500 TL), Ankara

18-25 yaş arasındaki gençlik gruplarıyla çalışarak sağlık ve eğitim başta olmak üzere benzeri alanlarda doğru bilgiye erişimlerini sağlayarak genç insanlarda tutum ve davranış değişikliği yaratmayı ve buna paralel olarak genç insanların başta karar alıcılar olmak üzere tüm alanlarda özne olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla çalışan SGYD, Destekle Değiştir etkinliğinde Kendine İyi Bak Eğitsel Kutu Oyunu projesini sundu. SGYD, proje ile 15- 25 yaş arasındaki gençlere, HIV ve AIDS konularında temel bilgileri, eğlenceli ve yaygınlaştırılabilir bir araç olan Kendine İyi Bak Kutu Oyunu aracılığıyla ile aktaracak. Yapılacak atölyelerde kullanılmak üzere yenilenen oyundan 100 adet basılacak ve sosyal medya kampanyası ile konuyla ilgili farkındalık yaratılarak oyunun yaygınlaşmasını sağlanacak. SGYD, özellikle insan hakları, cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik alanında çalışan kurumlar, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin öğrenci toplulukları ve akademisyenler ile iş birlikleri geliştirerek 55 kutu oyunu atölyesi düzenlemeyi ve bu sayede 1.320 gencin HIV ve AIDS konusunda temel bilgi ve yönlendirme becerisine sahip olup akran bilgilendirmesi yapabilecek duruma gelmesini hedefliyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), (Gençlerin İyi Olma Halinin Desteklenmesi Projesi, 247.000 TL), İstanbul
Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda, TOG yürütücülüğünde ve Pegasus Hava Yolları desteğiyle 2018 yılından beri gerçekleştirilen Pegasus Yarınlara Uçuyoruz projesi kapsamında oluşturulan seyahat fonu ile 18-29 yaş aralığındaki gençlerin, gençlik gruplarının ve bu yaş aralığındaki gençlerle çalışan STK’ların Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma odaklı proje fikirleri destekleniyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’ların yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirildi. Fon kapsamında 3 STK’ya toplam 200.275 TL hibe desteği sağladık.

Uçan Süpürge Vakfı, (Kurumsal destek, 60.000 TL), Ankara
23.’sü düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ile kadın yönetmenlerin çektikleri filmleri gösteren bir festival olarak sektördeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kurmaya, iletişimde iş birliklerini güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler veriyorlar. Hibeyle vakıf bünyesinde insan kaynağını geliştirmek ve bu sayede kurumsal sürdürülebilirlik adına yeni kaynaklar yaratmak amacıyla çalışmalar yapıyorlar. Bu sayede, dernek hedef kitlesine ulaşmak için planladığı projeleri hayata geçirecek ve yeni projeler ile kapasitesini güçlendirmeye devam edecek. Röportaj için buraya bakabilirsiniz.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği, (Kadınların Can Simidi: 6284 Sayılı Kanun Projesi, 80.000 TL), İstanbul
Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele ediyor. Her yıl artan kadın cinayetlerine ilişkin aylık ve yıllık verileri derleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. Platform, kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar ile ilgili davaları izliyor ve bu davalarla ilgili kamuoyu oluşturmak için kampanyalar düzenliyor. Hibeyle belediye çalışanlarına, muhtarlara ve şiddete maruz bırakılan ya da şiddete maruz kalma tehlikesi bulunan kadınlara eğitimler verilecek bir program tasarlandı. Proje kapsamında İstanbul, Manisa, Samsun, Gaziantep ve Mersin’de belediye çalışanları, muhtarlar ve yerel halktan kadınlara 6284 sayılı Kanun hakkında eğitimler verilmesi ve kadınların hakları konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalar yapılıyor.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)(Yerinden Edilen Çocukluk Çocuk Yaşta Zorla Evlendirilme Araştırma Projesi, 60.275 TL), İstanbul
Çoklu ayrımcılığa maruz kalan gruplarla çalışmaya öncelik vererek şiddet, göç, istihdam, hapis ve ekoloji gibi konularda bütünsel olarak çalışıyor ve katılımcı yaklaşımlarla, dezavantajlı grupları güçlendirecek politikalar geliştiriyor. Çeşitli kurumlara kapasite güçlendirme ve cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyor. Saha ziyaretleri, savunuculuk faaliyetleri, kadınlar için istihdam edilebilirlik çalıştayları, cinsiyete dayalı verilerin izlenmesi gibi faaliyetler yapıyor. Hibeyle göçmen kadınların, zorla çocuk yaşta evlendirilme deneyimlerine dayanarak Suriye ve Türkiye’de çocuk evliliğine yol açan mekanizmaların benzerliklerini ve farklılıklarını tespit ederek mücadele için ortak zeminin güçlendirilmesi amaçlanmakta. Bu araştırma ile çocukluk kaybının kadınlar üzerindeki etkilerinin, bu deneyimlerin nedenleri ve sonuçlarının belirlenmesi ve rıza inşa süreçlerine temel oluşturan faktörlerin ortaya çıkarılması hedefleniyor.