EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR FONU 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nu Latro Kimya AŞ iş birliği ve mali desteğiyle hayata geçirmektedir.

I. FONUN AMACI
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu, Türkiye’de ilk ve orta öğrenimdeki eğitim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitimde yenilikçi çözüm uygulamalarının ve projelerinin desteklenmesine olanak sağlamak için 2021’de kuruldu. Fon kapsamında eğitim, çocuk, gençlik ve diğer ilgili alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmaları desteklenerek eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’na yapılacak başvurularda aşağıdaki konulardan en az birinin olması beklenir:
– Mevcut eğitim sistemi dönüşürken bu dönüşüm sonrası ortaya çıkacak “yeni” modelin arayışında olunması,
– Yeni dönemde öğrencilerde oluşan sosyal – duygusal öğrenme ihtiyaçlarının giderilmesi,
– Öğrencilerin toplumsal bilinçlerinin gelişmesi ve çevrelerine duyarlılıklarının artmasının desteklenmesi,
– Örgün eğitim dışındaki çocukların temel eğitime erişiminin sağlanması,
– Öğretmenleri güçlendirmeye, inisiyatif almalarını desteklemeye ve/ya da farklı biçimlerde yeni eğitim modellerine adapte olmalarına yönelik stratejik bir yaklaşımın temel alınması,
– Öğretmen ve ebeveyn ilişkisinin çocukların gelişimini önceliklendiren bir yaklaşımla desteklenmesi,
– Eğitimi ve eğitimi destekleyen aktörlerin (öğretmenler, veliler gibi) daha az kırılgan hale gelmesi ve dayanıklılıklarının artırılmasının sağlanması,
– Alternatif eğitim modellerinin ev içi ve sınıf ortamı ile ilişkilendirilmesi,
– Yüz yüze eğitime dönüş döneminde öğrencilerin sosyal uyumunun geliştirilmesi.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda;
1. Diğer paydaşların da kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretildiği,
2. Eğitim alanındaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/ya da bilgi/beceri paylaşım olanaklarına imkan veren,
3. Eğitim modellerini günün şartlarına uyarlayan,
4. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alan,
5. İlham veren yaklaşımlar teşvik edilmektedir.

II. BAŞVURU KOŞULLARI
1. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:
– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kar amacı gütmeyen,
– En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
– 2020 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
– Geçmişinde fonun kapsamına girecek biçimde odağında eğitim temalı çalışmalar yapmış bulunan.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların diğer üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve teşvik edilir. Vakıf Üniversitelerinin Merkezleri başvururken Merkezlerinin bütçesini iletmelidir.

Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Ayrıca ev sahibi kuruluşun da yukarıda bahsi geçen başvuru sahibi kuruluşta aranan özelliklere sahip olması gerekir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe alan STK’lar da bu fona başvurabilir.

Geçmiş dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

2. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Haziran 2021’dir.

3. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 180.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

4. Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Fakat farklı kişi ve kuruluşlardan danışmanlık almak ve bunun bütçelenmesi mümkündür.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜRECİ
1. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, vakıf kurullarından yetkililer ve eğitim alanında uzmanlığı bulunan kişilerden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

2. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.
– Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya eğitim alanında yeterli yönetim becerisine ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
– Özgünlük: Fikrin ve yaklaşımın Türkiye’deki eğitim alanı özelinde özgünlüğü,
– STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Eğitim alanındaki paydaşların başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve/ya da uygulamada nasıl yer aldığı,
– Nedenlere odaklanmak: Eğitimle ilgili sorunların temel/kök nedenlerinin ortadan kalkmasına odaklanılmış olması,
– Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın, ortaya çıkarılan modelin ve/veya pilot uygulamanın çoğaltılabilir olması,
– Sosyal etki: Yapılan işin eğitim alanına ve hedef kitlelere yönelik ölçülebilir katkısının olması.

3. Değerlendirme Süreci
– Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
– İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
– Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
– Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
– Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak  isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu başvuru formunu 24 Mayıs 2021  tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz),
– Ayrıntılı zaman planı,
– Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org  adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU SÜRECİ
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’na yapılan başvurular 24 Mayıs 2021 saat 18:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç Tarih
Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu’nun duyurulması 3 Mayıs 2021
Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2021
Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi 25 Mayıs – 2 Haziran 2021
Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması 21 Haziran 2021 haftası (*güncellendi)
Hibelerin başlaması Haziran 2021

VI.İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.