HER YAŞTA FONU ÇAĞRISI 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Her Yaşta Fonu’nu AvivaSA işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirmektedir.

I. Fonun Amacı

Her Yaşta Fonu, yaşlanma ve yaşlılıkla ilişkili konulardaki (sağlık, eğitim, istihdam, yaşam alanı vb.) sivil toplum çalışmalarını desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini desteklemek amacıyla oluşturuldu.

Fon kapsamında yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten STK’ların çalışmaları desteklenecektir.

Yapılan başvuruların odağında, yaşlılık ve yaşlanma alanlarını desteklemeye yönelik aşağıda yer alan yaklaşımlardan en az bir tanesinin yer alması gerekir:
• Hizmetlere erişim çerçevesinde teknoloji, finans, vb. alanlarda üretilen ürün ve hizmetlerden eşit yurttaşlık temelinde yararlanılmasını sağlamaya yönelik savunuculuk, işbirliği ve uygulama projeleri,
• Yaşlıların günlük hayatta karşılaştığı izolasyon, ayrımcılık ve istihdam gibi temel konularda yaşanılan problemlerin çözümlerini teşvik eden, uygulayan ve model haline getirme potansiyeli bulunan çalışmalar,
• Yaşlılara ve yaşlılığa dair ayrımcı yaklaşımları değiştirmeyi hedefleyen çalışmalar ve kampanyalar,
• Yaşlılara yönelik oluşturulan dil temelli ayrımcılıkla mücadele eden projeler,
• Sivil toplum, özel sektör, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliği kapsamında kurumların yaşlıların lehine ortak ve kalıcı çözümler üretmelerini destekleyen faaliyetler,
• Kamusal hayata katılımı geliştirme temelinde yaşlıları güçlendiren projeler,
• Yaşlılık alanıyla sivil toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, engellilik, gençlik gibi diğer alanlarının diyaloğunu ve işbirliğini sağlayarak sivil alan paydaşlarının arasındaki sinerjiyi  geliştirme ve yaşlılık alanını genişletme perspektifiyle uygulanan diyalog ve işbirliği projeleri,
• Yaş dostu şehirler başta olmak üzere yaşlılarla yaşam alanlarının bağını güçlendirme odaklı çalışmalar,
• Daha iyi yaşlanma konusunu gündem haline getirecek, başta üst orta yaş grubu (ve onların kadınlar, engelliler gibi alt kırılımındaki gruplar) olmak üzere toplumun diğer kesimlerinin yaşlılığa hazırlanmasını ve yaşlanma perspektifini desteklemeye yönelik çalışmalar,
• Türkiye’deki yaşlı haklarını geliştirici politikaların ve yasal altyapının oluşması ve gelişmesine yönelik yapılacak savunuculuk faaliyetleri.

Araştırma çalışmaları, başvurunun ana eksenini oluşturacak saha faaliyetleri kısmını destekleyecek biçimde olduğu ölçüde, projeyi destekleyici bir faaliyet olarak başvurunun bir parçası olarak sunulabilir.

Yukarıdaki içeriği tamamlayacak biçimde tüm başvurularda;
1. Yaşlılık algısının hak temelli bir perspektifle gelişmesini sağlamaya yönelik çalışmalar,
2. Konuyla ilgili farklı paydaşların kullanabileceği açık uygulama ve içeriklerin üretildiği çalışmalar,
3. Türkiye’de sivil toplumda yaşlılık alanının gelişmesine olanak sağlayacak çalışmalar,
4. Bu alandaki kurumlar ve kişiler arası işbirliği, eşgüdüm ve/ya bilgi,beceri paylaşım olanaklarına imkan veren projeler,
5. Bir pilot projeyi model haline getirmeyi odağına alan yaklaşımlar teşvik edilir.

II. Başvuru Koşulları

A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:
• Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, vakıf üniversitelerinin araştırma ve uygulama merkezleri ve diğer kar amacı gütmeyen,
• En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
• 2020 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan (Senelik geliri 30.000 TL’sının altında olan kuruluşların yaşlılık alanında yapmış olduğu çalışmalar bir referans olarak kabul edilebilir, bu yüzden gelirleri 30.000 TL’sının altında olabilir. Ayrıca kurumun kullandığı hibelerin kuralı gereği harcamaların hibe veren kuruluş tarafından yapıldığı ve başvurucu kurumun kasasına girmediği durumlarda da 30.000 TL’sının altında gelirler kabul edilebilir.),
• Geçmişinde yaşlılık alanında çalışmalar yapmış olan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim, yoksulluk, vb. alanlarında biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi planlayan kadın, eğitim, engelli, vb. hakları alanlarında çalışan kuruluşlar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların diğer üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve teşvik edilir. Vakıf Üniversitelerinin Merkezleri başvururken Merkezlerinin bütçesini iletmelidir.

Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, akademisyen/sosyal hizmet uzmanı grubu, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür. Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe alan STK’lar da bu fona başvurabilir. Geçmiş dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi

Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Temmuz 2021’dir.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi

Her Yaşta Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 200.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 120.000 TL talep edebilir. Başvuran kuruluşların mevcut fikirlerini büyütmekle ilgili bir vizyonları ve bu vizyonu hayata geçirmek için ek kaynak ihtiyaçları da olursa başvuruda ayrıca belirtmeleri beklenir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt yoktur.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Fakat farklı kişi ve kuruluşlardan danışmanlık almak ve bunun bütçelenmesi mümkündür.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

A. Değerlendirme Komitesi

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, vakıf kurullarından yetkililer ve alanında uzmanlığı bulunan kişilerden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri

Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla yeterli yönetim becerisine ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Başvuruda sunulan fikrin ve yaklaşımın Türkiye özelinde ve yaşlılık alanında özgünlüğü,
STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Kuruluşun yaşlanma ve yaşlılık alanında çalışma deneyimine sahip olması ya da başka bir alanda oluşturduğu deneyimi yaşlılık alanına taşıyacak biçimde farklı bir alan tecrübesine sahip olması,
Nedenlere odaklanmak: Yaşlanma ve yaşlılık alanında görülen sosyal sorunları ortaya çıkaran temel/kök nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanılmış olması,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli ve ek kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın, ortaya çıkarılan modelin ve/veya pilot uygulamanın genel çerçevesiyle ve farklı yerlerde çoğaltılabilir olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da yaşlanma ve yaşlılık alanında yapılan çalışmalara yönelik ölçülebilir potansiyel katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci

• Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
• İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
• Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle ön görüşmeler yapılabilir.
• Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular bir kısa liste biçimin de ve Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
• Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların Başvuru Formları bağlantısında yer alan Her Yaşta Fonu başvuru formunu 21 Haziran Çarşamba günü saat 18:00’e kadar kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir. Sistem otomatik olarak kapandığı için formu bu saatten sonra göndermek mümkün olmamaktadır.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
• Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
• Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz),
• Ayrıntılı zaman planı,
• Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org  adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru süreci

Her Yaşta Fonu’na yapılan başvurular 21 Haziran Pazartesi günü saat 18:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Her Yaşta Fonu’nun duyurulması 26 Mayıs 2021
Son başvuru tarihi 21 Haziran 2021
Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi 22 – 30 Haziran 2021
Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması 5 Temmuz 2021 haftası
Hibelerin başlaması Temmuz 2021

VI.İzleme ve Değerlendirme Süreci

Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından bağışçıların da katılımıyla belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.