ORMAN YANGINLARI ACİL DESTEK FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Orman Yangınları Acil Destek Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation, 212, Actecon iş birliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle hayata geçirmektedir. (Bu liste yeni kurumsal bağışlarla güncellenmektedir.)

I. FONUN AMACI
Fon, 28 Temmuz 2021’de başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde sayısı 100’den fazla olan yangın sonrasında ilgili bölgelerde ortaya çıkan orta ve uzun vadeli ihtiyaçların gidirilmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek amacıyla kuruldu.

Durumun aciliyeti nedeniyle oluşturulan başvuru formu STK’ların ilgili faaliyetlerini en iyi biçimde anlarken sahadaki çalışmalarına da ek bir yük getirmemek için oluşturulan basitleştirilmiş bir başvuru formudur. Acil Destek Fonu kapsamında dağıtılacak toplam hibe miktarı en az 400.000 TL’dır. (Bu rakam yeni bağışçıların eklenmesi durumunda artabilir. Bu yüzden özellikle çağrının bu bölümü bu yönde güncellenebilir.)

Fon kapsamında acil ve orta/uzun dönem çalışmalar için iki adet son başvuru çağrısı mevcuttur. Bununla ilgili bilgi aşağıdadır.

II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
– Tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmak (dernek, vakıf, kooperatif. vb.)
– Yangınlar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için ilgili afet sahasında çalışıyor olmak ya da çalışmak için aktif bir girişim başlatmış olmak.
– Başvurunun en fazla 200.000 TL içeren bir bütçe ile yapılmış olması.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Tüzel bir kişiliğe sahip olmayan inisiyatiflerin fondan yararlanabilmesi için tüzel kişiliğe sahip ve kar amacı gütmeyen yapıdaki bir kurumun ev sahipliğinde fona başvurması gerekmektedir.

B. Başvurularda aranan özellikler
Aşağıda ayrıntısı verilen 4 ana başlık altındaki çalışmalar fona başvuru yapabilir. Eş finansman aranmaz ama teşvik edilir.

Bu başlıklardan sadece ilkinin son başvuru tarihi diğer üçüne göre daha erkendir.

a. Yangın bölgelerindeki çalışmalar için teknik ekipman desteği sağlanması:
Sivil toplum kuruluşlarının yangın bölgelerindeki çalışan ve gönüllülerinin ihtiyaç duyduğu teknik ekipmanların (yanmaz kıyafetler, botlar, jeneratör, vb.) sağlanması amacıyla verilen destekleri içerir.

Bu tür destekler kapsamında temin edilen malzemelerin birden fazla kez kullanılabilir ve ilgili STK’nın envanterine kaydedilerek bundan sonraki yangın ve/veya afetlerde de işe yarayacak nitelikte olması gerekmektedir.

Bu başlık (a) ile ilgili başvuracaklar için son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021 saat 17:00‘dir.

b. Yangından etkilenenlerin geçim kaynaklarına erişiminin sağlanması ve psikososyal çalışmalarla iyi olma hallerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar:
Farklı bölgelerde devam eden yangınların söndürülmesinin ardından yapılan/yapılacak ihtiyaç analizi çalışmaları doğrultusunda geçim kaynaklarını kısmen veya tamamen kaybetmiş olan kişilerin (köylerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri, turizm faaliyetleri vb. gibi) yeninden geçimlerini sağlayabilir hale gelmeleri için verilecek destekleri içerir. Bununla birlikte, yangın bölgelerinde yaşayan veya yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalara katılan kişilerin iyi olma hallerinin desteklenmesi için verilecek psikososyal destekler de bu başlık altında değerlendirilecektir.

c. Yangından etkilenen canlıların ve biyo çeşitliliğin korunması için destekler:
Başta hayvanlar olmak üzere yangınların yaşandığı bölgelerde zarar gören tüm canlı yaşamın ve ayrıca ekosistemin korunması, onarılması ve biyo çeşitliliğin devamının bilimsel yöntemlere uygun şekilde sağlanması için yapılan çalışmalara verilen destekleri içerir.

d. Doğal afetler ve müdahale yöntemlerine ilişkin farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları için destekler:
İklim krizi veya insan kaynaklı olarak bundan sonraki süreçte yaşanabilecek yangınlar ve doğal afetler gibi konularda ve bu tür afetlere müdahale yöntemleri hakkında doğru bilgi ve yöntemlerin bilinirliğinin bölge insanı, genel kamuoyu ve yetkililer nezdinde artırılması amacıyla yapılacak çalışmalara verilen destekleri içerir.
Yukarıdaki üç başlık (b, c ve d) ile ilgili başvuracaklar için son başvuru tarihi 19 Ağustos 2021 saat 10:00‘dur.

C. Uygulama yeri ve süresi
Başvuruların süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri yangın ile ilşkili il, ilçe ve köylerdir.

D. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Orman Yangınları Acil Destek Fonu’nun ilk aşamasında dağıtılacak hibenin toplam tutarı 6 Ağustos itibariyle en az 400.000 TL’dır. Bu rakam yeni bağışçıların eklenmesi durumunda artabilir. Bu yüzden özellikle çağrının bu bölümü bu yönde güncellenebilir.

Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 200.000 TL’lık bir bütçe talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az iki taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

III. BAŞVURULAR
Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.docx versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla Orman Yangınları Acil Destek Fonu’ndan talebinizi içeren bütçe tablosunu,
– Başvurudaki faaliyetleri kapsayan bir zaman planı,
– Kurumla ilgili tüzük, senet ya da ana sözleşme metni
– (varsa) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgileri formun ilgili bölümüne eklemeniz gerekmektedir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. SON BAŞVURU TARİHLERİ
Fona yapılan başvurular için iki farklı son başvuru tarihi bulunmaktadır.

  • “a. Yangın bölgelerindeki çalışmalar için teknik ekipman desteği sağlanması” ile ilgili başvuracaklar için son başvuru tarihi 9 Ağustos 2021 saat 17:00‘dir.
  • “b. Yangından etkilenenlerin geçim kaynaklarına erişiminin sağlanması ve psikososyal çalışmalarla iyi olma hallerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar”, “c. Yangından etkilenen canlıların ve biyo çeşitliliğin korunması için destekler” ve “d. Doğal afetler ve müdahale yöntemlerine ilişkin farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmaları için destekler” başlıklarıo ile ilgili başvuracaklar için son başvuru tarihi 19 Ağustos 2021 saat 10:00dur.

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Fon kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir.