TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU 2021

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2021 dönemini Turkey Mozaik Foundation iş birliği ile bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilmektedir.


I. Fonun Amacı
Sivil Toplum için Destek Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nu ilgili alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturmuştur.

Fon kapsamında desteklenecek projelerin odağında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin yer alması beklenmektedir:
Kampanya ve savunuculuk odaklı faaliyetler,
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan STK’lar ve aktivistler için nesiller arası ve alanlar arası aktivist birlikteliğin, diyaloğun ve iş birliğinin güçlenmesini amaçlayan projeler,
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışanların örgütlenme modelleri ve birlikte iş yapma pratiklerini güçlendiren çalışmalar,
Sistematik bir değişim için tasarlanmış, uygulandığında bir model oluşturma vizyonuna sahip yenilikçi pilot proje uygulamaları,
STK’ların kurumsal gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar,
Eşitlik ve ayrımcılık karşıtı savunuculuk, nefret söylemiyle mücadele, kazanılmış hakların korunmasına yönelik saha faaliyetleri,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi, çalışma ve mesajların daha geniş kitlelerle paylaşılabilmesi amacıyla yeni medya araçları, medya/basın/iletişim alanları vemecraları yaratmak için yapılacak çalışmalar,
Teknolojik araçlara erişim ve kullanım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik kurumsal uygulamalar,
Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek temelde örgütlenme ve toplanma özgürlüklerine dair hukuki destekler,
Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve diğer paydaş kurumlarla yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar,
Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalar.

İlgili başvurular içinde araştırma odaklı faaliyetler, ana fikri destekleyici nitelikte olduğu ölçüde bir faaliyet olarak yer alabilir.

II. Başvuru Koşulları
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:-
Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen (Bu alanda faaliyet gösteren inisiyatif, platform, vb. benzeri tüzel kişiliğe sahip olmayan birliktelikler de programa başvurabilir ancak STDV ile yasal açıdan hibe ilişkisi kuracak tüzel kişiliğe sahip bir ev sahibi kuruluşun başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ev sahibi kuruluşun da yukarıda bahsi geçen başvuru sahibi kuruluşta aranan özelliklere sahip olması gerekmektedir),
En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
2020 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
Çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliği olan kuruluşlar

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür. Vakıf Üniversitelerinin Merkezleri başvururken Merkezlerinin bütçesini iletmelidir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla projenin ortağı olması mümkündür.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe alan STK’lar bu fona başvurabilir. Ancak halen kurumsal destek alan kuruluşlar, bu fona kurumsal destek almak için başvuramazlar.

Geçmiş dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Mayıs 2021’dir.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 300.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 100.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Fakat farklı kişi ve kuruluşlardan danışmanlık almak ve bunun bütçelenmesi mümkündür. Ancak burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, vakıf kurullarından yetkililer ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uzmanlığı bulunan kişilerden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde;

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yeterli yönetim becerisine ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
STK’nın hibe programının alanıyla ilişkisi: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından doğrudan etkilenenlerin başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve uygulamada yer alması,
Nedenlere odaklanmak: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya çıkaran temel/kök nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanılmış olması,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın, ortaya çıkarılan modelin ve/veya pilot uygulamanın çoğaltılabilir olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da toplumsal cinsiyet eşitliği alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
– Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
– İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
– Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
– Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
– Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu başvuru formunu 4 Mayıs 2021 tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Doldurmanız için başvuru formu buradadır.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (örnek kurumsal destek bütçesine buradan, proje/kampanya bütçesine buradan ulaşabilirsiniz),
Ayrıntılı zaman planı,
Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org  adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru süreci
Fona yapılan başvurular 4 Mayıs 2021 saat 18:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun duyurulması

15 Nisan 2021

Son başvuru tarihi

4 Mayıs 2021

Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

4-14 Mayıs 2021

Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması

14-17 Mayıs 2021

Hibelerin başlaması

Mayıs 2021

VI. İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.