TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND

TURQUOISE COAST ENVIRONMENT FUND 2022 ÇAĞRISI 

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) hibe programını Conservation Collective işbirliği ile ilk kez hayata geçiriyor.

2022 yılında ilk kez hayata geçirdiğimiz Fonun misyonu; Türkiye’nin kıyı ve deniz alanlarında (batı ve güney) doğal çevreyi restore etmek, korumak ve yeniden canlandırmak. 

1. Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) Hakkında

Üç biyocoğrafik bölgede (Akdeniz, Karadeniz ve İran-Anadolu) ve iki ana kuş göç yolu üzerinde yer alan Türkiye, çeşitli habitatları ve türleri ile bölgede en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biridir. Türkiye, Akdeniz foku ve deniz kaplumbağası gibi nesli tükenmekte olan türleri de içeren  dikkate değer bir deniz biyoçeşitliliğine sahiptir.

Türkiye’nin ekosistemlerinin karşı karşıya olduğu başlıca tehditler, sürekli nüfus artışı, turizm, kentsel ve kıyısal yapılaşma, yasadışı ve düzensiz balıkçılık, aşırı avlanma, kirlilik, verimsiz atık yönetimi ve iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanıyor. Bu yüzyılın başından bu yana, Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi, artarak bozulma ve tükenme aşamasında olan çevresel ve doğal kaynakları oldukça olumsuz etkilemiştir.

Fonun çalışmalarını desteklemek amacıyla Ege ve Akdeniz bölgesindeki başlıca çevresel zorlukları ve fırsatları değerlendiren ve metnin ilerleyen bölümlerinde açıklanan önceliklerin belirlenmesine katkıda bulunan bir kapsam belirleme çalışması yapıldı. (Yönetici özetini okumak için buraya tıklayın.)

Halen Türkiye’de yerel koruma girişimleri, özellikle topluluk düzeyindeki eylemler ve yerel STK’lar için, doğrudan sağlanan finansman kaynaklar çok sınırlıdır. TCEF, küresel ağı ile geliştireceği fon ile doğal çevreyi korumayı ve yenilemeyi hedefleyen yerel STK’ların, yerel ölçekte etkili grupların ve girişimlerin yerel projelerini destekleyecek; aynı zamanda hibelerinden yararlananlar kapasitelerini geliştirme fırsatları da sunacaktır.

2. Odak Alanlar

Fonun 2022 dönemi kapsamında desteklenecek çalışmalarının odağında aşağıda belirtilen öncelik alanların olması bekleniyor:

 • Projelerin yerel ölçekte açık, net ve ikna edici olması, 
 • Ölçülebilir ve sürdürülebilir uzun vadeli etkileri ve sistem değişikliği potansiyeli sağlaması, 
 • Kapasite oluşturma ve yerel topluluklar arasında çok çeşitli paydaşları dahil etme fırsatları gibi, tekrarlanabilirlik ve ölçeklendirme fırsatları aranacaktır.

ÖNCELİKLİ ALAN 1: Sürdürülebilir Gıda Sistemlerini teşvik etmek

Mevcut gıda-tarım bağını koruyarak, sürdürerek ve yeniden inşa ederek gıda sistemlerinin geleceğini yansıtan projeler bu başlık altında değerlendirilecektir. Bu başlık altında, çiftlikten çatala (farm to fork) stratejileri ve gıda üretim sistemlerinin her türlü dışsallığını ve etkilerini dikkate almak ve yönetmek gibi bütünsel bir yaklaşım geliştirilmesi beklenecektir.

ÖNCELİKLİ ALAN 2: Koruma alanında çalışan yerel STK’larının yasal ve kurumsal olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi

Savunuculuk, ağ oluşturma ve koruma eylemini harekete geçirmek istedikleri ilgili alanlar çerçevesinde doğru veri ve bilgilere erişme yeteneği geliştirme dahil olmak üzere çeşitli tematik alanlarda yerel kuruluşların güçlendirilmesini destekleyen projeler bu başlık altında değerlendirilecektir.

ÖNCELİKLİ ALAN 3: Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri

Karasal ve denizel biyoçeşitliliği ele alan projeler, küçük ölçekli balıkçılık ve diğer kaynaklar dahil olmak üzere, kıyı kullanımının bütünsel, sektörler arası, yerelden ulusala, şeffaf, uyarlanabilir, kapsayıcı ve katılımcı yönetimini teşvik eden yenilikçi yaklaşımlar bu başlık altında değerlendirilecektir.

ÖNCELİKLİ ALANLARLA UYUMLU DİĞER ODAK ALANLAR:

Tematik olarak belirlenen üç öncelikli alan ile uyumlu konular da desteklenecektir. Örnek olarak: Tatlı su sistemleri, iklim değişikliği, istilacı yabancı türler, çevre (deniz ve doğa) eğitimleri ve farkındalık çalışmaları gibi konular yer alıyor. 

PROJELERİN COĞRAFİ KAPSAMI

TCEF, kara ve deniz ile bağlantılı adalar, kıyısal bölgeler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin Batı ve Güney bölgelerindeki projeleri destekleyecektir.

3. Başvuru Koşulları

Tüm başvuru sahiplerinin başvuru formunu Türkçe olarak doldurmaları gerekiyor.

Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler

Aşağıdaki başvuru kriterlerini karşılayan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar Fon’a başvurabilirler:

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve ilgili alanda çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması talep edilir.)
 • 2021 yılı gelirleri 3.000.000 TL’den az olan,
 • Türkiye’de doğa ve biyoçeşitlilik, deniz ve kıyı koruma konularında aktif olarak çalışan STK’lar başvuru yapabilir.

Türkiye’nin her ilinden başvuru yapılabilir, ancak proje faaliyetlerinin TCEF’in odak bölgelerinde yürütülmesi gerekiyor.

Uygulama Süresi 

Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Faaliyetler için en erken başlangıç ​​tarihi Eylül 2022’dir. Tüm proje faaliyetleri Eylül 2023’e kadar tamamlanmalıdır.

Hibe tutarı ve ödeme takvimi

Turquoise Coast Environment Fund’un ilk çağrı döneminde STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az  540.000 TL‘dir. Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 180.000 TL talep edilebilir. Tüm uygulamalarda ortak finansman mümkündür.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

4. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

Değerlendirme Komitesi

Hibe almaya hak kazanan projeleri TCEF’in Yönlendirme Komitesi ve Yerel Danışma Kurulu’ndan oluşan bir Değerlendirme Komitesi belirleyecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Her bir proje başvurusu, bölgede halihazırda devam etmekte olan ilgili çalışmalarla ilişkisi, geniş anlamda katkı sunduğu strateji ve politikalar, sahada yaratılacak değişim ve uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından değerlendirilecektir.

TCEF’in Önceliklendirdiği Proje Türleri

 • Doğrudan yapılan çalışmalar: Habitatları/türleri doğrudan korumak, yenilemek veya iklim değişikliğine uyum sağlamamıza yardımcı olacak yerel faaliyetler yapmak.
 • Farkındalık yaratmak: Doğal yaşam ve değeri hakkında deniz ve kıyı konseptinde farkındalık yaratmak.
 • Araştırma veya analiz: Koruma konularında yerel çalışmalar ve koruma ve yenileme çalışmaları için “nelerin işe yaradığına” dair anlayışımızı geliştirmek.
 • Katılım: Kolektif çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 • Kampanya: İşletmelerin ve tüketicilerin daha sürdürülebilir işler yapması için hareket etmelerine yardımcı olmak.
 • Savunuculuk ve lobicilik: Ulusal, bölgesel ve diğer kurumları etkileyecek çalışmalar yapmak.

5. Başvurular

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların, internet sitemizin ana menüsünde yer alan Hibe Fonları sekmesinde yer alan TCEF Fon başvuru formunu 30 Temmuz 2022 saat 18:00‘e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz: https://siviltoplumdestekv.typeform.com/to/taaoLw56

Başvuru formunu gönderirken;

– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin özgeçmişi,

– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek için toplam bütçe öngörünüz ve bunun içinden TCEF’ten talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Proje destek başvurusuna ait bütçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.),

– Ayrıntılı zaman planı,

– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (Formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 1 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Başvuru Süreci

Turquoise Coast Environment Fund’a yapılan başvurular aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç Tarih
TCEF hibe programının duyurulması 16 Haziran 2022
Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2022, 18:00
Değerlendirme Süreci  2 – 30 Ağustos 2022
Hibe alan kurumların duyurulması ve sözleşmelerin imzalanması Eylül ayının ilk haftası
Projelerin başlaması Eylül 2022

7. İzleme ve Değerlendirme

Program kapsamında desteklenen STK’larının, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Buna ek olarak, ilgili STK’ların Fonun hibe izleme ve etki değerlendirme süreçleriyle ilgili çalışmalarına katılımları bekleniyor. Bu çalışmalar çeşitli anketlerin doldurulmasını ve yüz yüze görüşmeleri kapsıyor. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Conservation Collective tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve ek görüşmeler talep edilebilir.

Hibe programı ve kapsamı ile ilgili sorularınız ve daha fazla bilgi için  aysegul@turquoisecoastenvironment.org adresi üzerinden ilgili kişi ile iletişime geçebilirsiniz.

EK: TCEF FONU BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

Başvurunuzu yaparken aşağıdaki kontrol listesinden yararlanabilirsiniz.

KONTROL KRİTERLER
TCEF Öncelik Alanları

 • Projeniz TCEF’in ilgi alanları ve tercih edilen proje türleri ile eşleşiyor mu? (Kapsam belirleme çalışmasını okuyun ve yukarıdaki kutuya bakın.)
Kapsayıcılık 

 • Yerelde bağlantınız var mı ve onların mevcut ihtiyaçlarını belirleyip değerlendirdiniz mi?
İşbirliği ve ortaklıklar

 • Proje, güvenilir kişiler, gruplar veya kuruluşlarla işbirlikleri ve ortaklıklar içeriyor mu?
Önemlilik 

 • Projeye duyulan ihtiyaç acil mi ve proje tamamlandıktan sonra bile çalışmanızın olumlu bir etkisi olacak mı?
Netlik ve Sürdürülebilirlik

 • Projenin vizyonu ve planı açık ve gerçekçi mi?
 • Finansman sona erdikten sonra çalışma devam edebilecek mi?
Tekrarlanabilirlik

 • Proje, bölgedeki diğer yerel kuruluşlara veya farklı bölgelere öğrenme ve kopyalama konusunda ilham verme fırsatı sunuyor mu?
Potansiyel Kaynak Yaratma 

 • Proje diğer bağışçılar tarafından da finanse ediliyor mu ya da  yerel kuruluşlar ve diğer vakıflarla bağlantı kurma olasılığı var mı?
Ölçülebilir Etkisi

 • Projenin sonuçları ve etkileri açık ve ölçülebilir mi?
Ortakların Geçmişi

 • Varsa, birlikte çalışacağınız ortakların itibarı iyi ve saygın mı?