PROJE HİBE PROGRAMI

Proje Destek Hibe Programı 2018 yılı başvuruları kapandı. Yaz 2019’dan itibaren STK’ların yenilikçi projelerinin hibelerle desteklenmesine olanak sağlayacak yeni bir hibe programı ile faaliyetlerimiz devam edecek.

Aşağıda halen aktif olarak yürütülen ve sivil toplum kuruluşlarının başvurularına açık Proje hibe programıyla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Proje Programı, daha önce yürütülen bir projenin devam etmesine ya da yeni bir proje fikrine yönelik hibe ve imkanları hayata geçiriyor.

Dağıtılan Hibeler
2017 yılında desteklenen kurumların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışmaların ana faaliyet alanı Türkiye olmalıdır, fakat başka bir ülkeyle işbirliği faaliyetleri de bütçe kalemi olarak belirtilebilir.

Desteklerin süresi en fazla 12 ay süren çalışmalar içindir. Bir STK bu program kapsamında en fazla 2 sene için desteklenir. Ancak STK’nın her sene ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Belirlenen Sorun Alanı
Hibe desteği için başvuran STK’ların dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştiren ve/veya sosyal refahını artıran alanlarda çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru Kuralları
Program belirli bütçe ve kurumsal kapasiteye sahip kuruluşların aşağıdaki tür projelerini desteklemek için oluşturuldu:

– Yeni projeler
– Devam eden ancak sosyal etkisini artırmak ya da ulaştığı rakamları büyütmek isteyen projeler

​Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu programdan yararlanabilir. Ancak meslek ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamaz.

Tüzel kişiliği kar amacı gütmeyen statüde olmayan sivil toplum, özel sektör ve/veya kamu kuruluşlarının başvuran kuruluşlara ortak olmasında bir engel yoktur.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

Proje Destek Programı’na başvuran STK’ların başvurudan en az 2 sene önce kurulmuş olması ve – eğer başvuru bir devam projesi içinse – destek istenen projenin en az 1 senedir sahada aktif olarak yürüyor olması gerekmektedir.

STK’nın geçen seneki gelirleri 150.000 TL’dan fazla olmalıdır.

İstenilen hibe kurumsal ihtiyaç çerçevesinde çeşitli ya da tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak 3. kişilere alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Sivil toplum kuruluşları hibe programlarına istedikleri zaman başvuruda bulunabilirler. Başvurular genellikle 2 ayda bir yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilir.

Proje Programı Başvuru Formu
STK’ların Proje Programı Başvuru Formu bağlantısındaki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları beklenmektedir. Hazırlık için başvuru formunun  *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

​​Başvuru formunu gönderirken:
1. Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak iki kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
2. Başvuruda belirttiğiniz kurumsal gelişimi gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfından talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe,
3. Ayrıntılı zaman planı,
4. (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde  adresine e-posta ile ulaşması gerekmektedir.

​Bu ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
Her iki hibe programına da başvuran STK’lar, aşağıdaki kriterlere uygunlukları çerçevesinde değerlendirileceklerdir:

 1. Kurumsal kapasite:Kurumun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıya yapılan işe odaklanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması.
 2. Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın özgünlüğü.
 3. Sosyal sorunla ilişkili kesimlerin (hedef kitlenin) STK’yla ilişkisi: Üzerinde çalışılan sosyal sorundan doğrudan etkilenenlerin başvuran kurumda, o sorunun çözümüyle ilgili planlamada ve uygulamada ne kadar yer aldığı.
 4. Nedenlere odaklanmak: Sosyal sorunları ortaya çıkaran nedenlerin ortadan kalkmasına odaklanarak kısıtlı kaynakla büyük sosyal etki yaratma potansiyeli.
 5. Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın çoğaltılabilir olma özelliği.
 6. Sosyal etki: Yapılan işin/STK’nın sivil topluma ve sivil toplumda çalışılan alt alana yönelik ölçülebilir katkısı.

Değerlendirme Süreci
Programa başvuru şartları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve diğer ayrıntılar vakfın internet sitesi ve sosyal medya, yazılı basın vb. mecralarında ilan edilir.

 1. İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
 2. Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
 3. İç değerlendirme sonucu vakfın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular yönetim kurulu üyeleri ve danışma kurulunun katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
 4. Liste, vakıf üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla son haline getirilir.
 5. Vakıf yönetimi tarafından gerekli görülürse bu toplantılara dış uzmanlar da davet edilebilir.
 6. Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.
 7. Desteklenmeye hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanır, mentorlarla eşleştirilir ve destek süreci başlar.

​Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün işlemleri, bilgileri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır. Vakfımız, STK’lara aktardığı hibe miktarını artırmak için Turkey Mozaik Foundation (www.turkeymozaik.org) ve Dalyan Foundation (www.dalyanfoundation.org) ile bir işbirliği yapmaktadır. Başvurunuzu göndererek formunuzun ilgili kuruluşların yetkilileri tarafından da değerlendirilebileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.

Tutarlar ve Ödeme Takvimi
2018’de Kurumsal Program ve Proje Programı için toplam hibe miktarı 600.000 TL’dir. Bu rakam Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yaptığı kurumsal işbirlikleriyle artabilmektedir. Eğer bir STK’nın aldığı hibenin bir bölümü, Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın kurumsal işbirliği yaptığı kuruluşlar tarafından karşılanıyorsa, ilgili kurumların farklı raporlama talepleri olabilir. Bu tür talepler Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda hibe almaya hak kazanan STK’ya iletilecektir.

Bir kurum başvurusunda en fazla 35.000 TL hibe talep edebilir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere, STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az 3 taksit kapsamında ve banka havalesiyle yapılır.

Toplam bütçenin yüzde 15’ine tekabül eden son taksit, kurumun imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından 1 ay içinde ödenmektedir.

Kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların fatura karşılıklarının ilgili kuruluşta 3 sene saklanması gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı gerekli gördüğü taktirde mali denetleme isteyebilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde bağımsız uzmanlar, Danışma kurulu, vakıf üyeleri ve vakıf yönetim kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

Başvurularda ilk sene eş finansman şartı aranmaz. Eğer ilgili STK, Sivil Toplum için Destek Vakfının programlarından biri tarafından bir önceki sene desteklenmişse, ikinci sene aynı çerçevede talep edilen hibe miktarı kadar ayni (ya da nakdi) eş finansman beklentisi vardır.

Bir önceki dönem hibe almış kuruluşlar programa bir daha başvurabilir. Ancak yeni başvuruları değerlendirilirken ilk hibe dönemindeki başvurularında amaçlananlarla hibe dönemi sonunda hayata geçirebildikleri arasındaki ilişki bir performans kriteri olarak göz önüne alınır.

Başvuru Tarihleri
Başvurularla ilgili bir son başvuru tarihi bulunmamaktadır. İlgilenen STK’lar sene içinde istedikleri zaman başvurabilirler. Değerlendirmeler her ay düzenli toplantılarla yapılmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan STK’lar, hibe döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfına hibe taksitleriyle bağlantılı olarak 2 ara ve final raporlarını sunar. Buna ek, kurumların her ay düzenli olarak projenin durumuyla ilgili bilgilendirme yapması beklenmektedir. Gerekli görülürse vakıf belli aralıklarla kurumlara ziyaretler gerçekleştirebilir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı başvuru kriterlerinde ve başvuru formunda değişiklik yapma haklarını saklı tutar. Başvuru sayısı çok yüksek olduğundan ilgili başvurularınızla ilgili olumsuz bir dönüş yapılamayabilir. Anlayışla karşılamanızı bekliyoruz.