TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FONU

1. Fonun amacı nedir?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2024 dönemini bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kapasite güçlendirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bir Adım Var Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz.

2. Başvuran kuruluşlarda aranan özellikler nelerdir?

 • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler, sendikalar, vakıf üniversitesi uygulama ve araştırma merkezleri, federasyonlar/konfederasyonlar*,
 • Çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliği olan ve aktif olarak faaliyet gösteren,
 • 2022 yılı gelirleri 4.000 TL – 4.000.000 TL arasında olan kuruluşlar (2023 yılı ve sonrasında kurulan kuruluşlar için bir bütçe kısıtı bulunmamaktadır.).

(*) Meslek odaları, meslek birlikleri, barolar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, şirketler, üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimler fondan yararlanamazlar. Ancak başvuru sahibi kuruluşların bu yapılarla işbirliği yapmaları mümkündür.

Tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin bir iyi niyet sözleşmesinin/uzlaşı belgesinin başvuru aşamasında sunulması gerekir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Birden fazla başvuru gönderen kuruluşun son başvurusu dikkate alınacaktır. Öte yandan, bir kuruluş birden fazla başvurunun ortağı olabilir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan (STDV) daha önce hibe desteği almış veya almakta olan kuruluşların başvurmasının önünde bir engel yoktur.

3. Başvurularda aranan öncelikli konular nelerdir?

Başvurular yeni proje, devam projesi veya kapasite güçlendirme desteği* biçiminde yapılabilir.

(*) Kapasite güçlendirme desteği sağlayacağımız STK’larla -kuruluş bazında- ihtiyaç belirleme toplantısı yapılarak üzerinde çalışmak istedikleri kapasite güçlendirme başlığı ayrıntılandırılacaktır. İhtiyaç halinde yeniden bütçelendirilmesi için kuruluşlara zaman tanınacaktır. Hibe sözleşmesi bu süreç tamamlandıktan sonra imzalanacaktır.

Buna ek olarak, kuruluşun belirlediği kapasite güçlendirme alanı bir mentorla çalışmaya uygunsa, kuruluşun onayıyla eşleştirilecek mentorun bütçesi STDV tarafından karşılanacaktır. Bu süreç ayrıca farklı öğrenme olanaklarıyla (atölyeler, uzman destekleri, STK buluşmaları gibi) desteklenecektir.

Kapasite güçlendirme desteği almak için başvuran kuruluşların bu sürece aktif katılımı kabul ediyor olmaları gerekir.

Hibe başvurularının aşağıdaki öncelik alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir;

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını toplumun geniş kesimlerine anlatarak farkındalık yaratmayı sağlayan çalışmalar (atölye, eğitim, kampanya, vb.),
 • Kadın danışma/destek merkezi, kadın yaşam evi gibi mevcut çalışmalarını/hizmetlerini devam ettirmek isteyen kuruluşların faaliyetleri/devam projeleri,
 • Kuruluşların temel faaliyetlerini ve projelerini hayata geçirme kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetler,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair savunuculuk faaliyetleri.

Eğer hibe kapsamında bir araştırma yapılacaksa verinin (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili gizlilik kurallarını da gözeterek), başka STK’lar tarafından da kullanılması amacıyla hazır hale getirilmesi ve açık kaynak olarak paylaşılması hibenin kullanım şartlarından biridir.

Alanda çalışan kuruluşların çalışanlarının iyi olma halini gözeten faaliyetler ve dolayısıyla bütçe kalemleri uygun faaliyet ve bütçe kalemi olarak kabul edilir.

STK’lar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör kuruluşları ile ortaklık, işbirliği, eş finansman mümkündür ve teşvik edilir, ancak zorunlu değildir.

Yukarıda belirtilen önceliklere uygun olarak yapılacak hibe başvurularının bütçelerinde satın alma (ekipman, malzeme, teçhizat vb.) ve/veya insan kaynakları kalemleri uygun harcama kalemi olarak kabul edilir. Ancak bütçenin tamamının ya da önemli bir oranının bu tür kalemlerden oluşmaması beklenir. Eğer bu durum kaçınılmaz ise başvuru formunda konuyla ilgili açıklama yapılması gerekir.

Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekler ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir. Ancak bu işlerin yapılabilmesi için gereken bütçe kalemleri (burs sağlamak için gereken insan kaynağı gibi) talep edilebilir.

4. Projenin uygulama süresi ne kadar olmalı?

6-12 ay

5. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara hibeler ne zaman aktarılacak?

Desteklenecek projelerin Ağustos ayı içerisinde başlaması gerekir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun duyurulması 31 Mayıs 2024
Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2024, saat 18.00
Başvuruların değerlendirilmesi Temmuz 2024
Desteklenecek kuruluşların duyurulması Temmuz 2024 sonu
Sözleşmelerin imzalanması Ağustos 2024 başı
Projelerin başlaması Ağustos 2024 ortası

6. Fondan en fazla ne kadar hibe talep edebiliriz?

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’na yapılacak başvurular için hibe üst sınırı 675.000 TL’dir.

7. Fonun toplam büyüklüğü nedir?

Fon kapsamında verilecek hibenin toplam tutarı en az 2.000.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi, kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

8. Son başvuru tarihi nedir? 

Başvurular için son tarih 1 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’dir.

9. Hibe almaya hak kazanan kuruluşlar hibeyi ne zaman kullanabilir?

Sözleşmenin imzalanması için gerekli bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda hibeler kuruluşlara Ağustos ayından itibaren 3 taksit halinde aşağıdaki oranlar doğrultusunda iletilecektir:

 • İlk Ödeme (%60): Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından,
 • İkinci Ödeme (%35): Ara raporun onaylanmasının ardından,
 • Son Ödeme (%5): Final raporunun onaylanmasının ardından.

10. Hibelerin harcanmasıyla ilgili hangi kurallar geçerlidir?

 • Hibelerin sadece bu hibeyle ilgili harcamaların yapılacağı bir banka hesabına aktarılması gerekir. Tüm harcamaların fatura veya fiş karşılığı ve banka havalesi yoluyla yapılması zorunludur. Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde STDV tarafından mali denetim talep edilebilir,
 • İnsan kaynakları maliyetleri yasal vergileri ile beraber uygun harcama kalemi olarak kabul edilir,
 • Üçüncü taraflara hibe vermek, nakdi destekler ve/veya burs destekleri uygun bütçe kalemleri değildir.

11. Fonun görünürlük kuralları nedir?

Hibe alan kuruluşların internet sitelerinde ve hibe kapsamında hazırlanacak tüm iletişim materyallerinde hem STDV’nin hem de fonun destekçileri olan Bir Adım Var Vakfı ile Turkey Mozaik Foundation’ın logolarına yer vermesi beklenir. STDV, Bir Adım Var Vakfı ve/veya Turkey Mozaik Foundation hibeyle desteklenen faaliyetlerin iletişim çalışmalarını yapabilir. Detaylı görünürlük kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

12. Hibenin raporlaması nasıl yapılacaktır?

Hibeden faydalanan kuruluşların STDV tarafından kendileri ile paylaşılacak ara rapor ve final raporunu sözleşmede belirlenen takvime göre paylaşması gerekir.

Desteklenen kuruluşların hibenin etkisinin ölçülmesi amacıyla yapılacak izleme ve değerlendirme faaliyetlerine, görüşmelere ve anket çalışmalarına katılması beklenir. Ayrıca, STDV ve fon paydaşları tarafından kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve proje izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında ek görüşmeler talep edilebilir.

13. Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?

Ön hazırlık yapmak için bu çağrıya özel hazırlanmış başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyala-yapıştır yaparak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formu: https://bit.ly/3KtBK5S

Örnek yeni proje/devam projesi bütçe formatına buradan, örnek kapasite güçlendirme desteği bütçe formatına buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek zaman planına buradan ulaşabilirsiniz.

Fonla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2024 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini ve kapasite güçlendirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bir Adım Var Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet…

Kadın Dayanışma Vakfı Kadın Dayanışmasını Kadın Danışma Merkezi ile Güçlendirmek Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 döneminde Turkey…

Yüksekova Kadın Derneği Yüksekovalı Kadınlar Şiddetle Mücadele Ediyor Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Yüksekova Kadın Derneği (YUKADER), Yüksekova’da toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek,kadına yönelik  şiddetle mücadele etmek,  kadın haklarını güçlendirmek, kadınların sosyal ,ekonomik ve politik alanların her kademesinde eşit ve etkin olarak yer almasına…

Katre Kadın Derneği Erzincan’da Kadın ve Sağlık Hakkı Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Erzincan’da kurulan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği (Katre Kadın Derneği), toplumsal cinsiyet eşitliği alanında kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların eşit bir yaşam sürdürmeleri amacıyla barınma, sağlık, hukuk, cinsel ve sosyal…

Mimoza Kadın Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Mimoza Kadın Derneği,  toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı her türlü şiddetle mücadele etmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 döneminde Turkey Mozaik Foundation eş finansmanıyla kurumsal hibe desteği…

Kadın Dayanışma Vakfı ile Kadın Dayanışmasını Kadın Danışma Merkezi ile Güçlendirmek Projesini Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kadın Dayanışma Vakfı, kadına yönelik her türlü şiddetle feminist ilkeler doğrultusunda mücadele etmek, şiddet karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını yürütüyor.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 döneminde Turkey Mozaik…

LİSTAG ile Kurumsal Hibe Desteğimiz Kapsamında Yürütecekleri Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Artı Bireylerin Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), çocukları veya yakınları LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) olan ailelere destek olmak amacıyla faaliyetlerini yürüten dernek, ailelerin LGBTİ+ çocuklarını…

Konuşmamız Gerek Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yapacakları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Konuşmamız Gerek Derneği (Konuşmamız Gerek), Türkiye’de menstrüel ürünlerin erişilebilirliğinin, kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin artırılması, regl yoksulluğu ve deneyimleri ile ilgili veri toplama ve içerik oluşturmanın yaygınlaştırılmasını ve Milli Eğitim Müfredatına kapsamlı…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Dönemi Fon Başlangıç Raporu Yayımlandı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Döneminde Yapılan Başvurularla İlgili Değerlendirme Metnimiz Yayımlandı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Ravandalı Kadınlar Derneği ile Kurumsal Hibe Desteğimizle Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kilis’de faaliyet gösteren Ravandalı Kadınlar Derneği, kadın emeğinin değerlendirilmesi ve kadınların sosyal yönden güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Dernek, Ravandalı kadınların ürettikleri ürünleri derneğin internet sitesindeki çevrimiçi satış portalı ve farklı…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 Döneminde Desteklenecek STK’lar Belirlendi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Sona Erdi

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

SPoD ile Kurumsal Hibe Desteğimiz Kapsamında Yaptıkları Çalışmaları Konuştuk

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği(SPOD), toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık…

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun…

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Güneş Kadınlar Projesini Tamamladı

| Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu | No Comments
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa…
Çamlıca Köşkü, Tekkeci Sok. No:3-5 34450 Arnavutköy Beşiktaş / İstanbul