KÜLTÜR SANAT FONU ÇAĞRISI 2022

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, Kültür Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle ve çeşitli bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçiriyoruz.

Kültür Sanat Fonu’nu kültür-sanat kurumlarını ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla ilk kez 2019 yılında hayata geçirdik. 2019 – 2021 döneminde üç hibe döngüsüyle 15 STK’ya toplam 1.089.615 TL destek sağladık. STK başına düşen ortalama hibe tutarı ise 72.641 TL oldu.

I. Fonun Amacı

COVID-19 salgını sonrası Türkiye “normale” dönmeye çalışırken yeni normalin nasıl olacağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Özellikle son iki senedir hem COVID-19 salgını hem de Türkiye’ye özel nedenlerle reel olarak küçülen ekonominin bir yansıması olarak gelir adaletsizliğindeki artış, derin yoksulluğun yaygınlaşması ve toplumda gençler, kadınlar vb. gibi farklı kesimlerin değişen ihtiyaçları toplumun kültür-sanat alanıyla olan ilişkisini de etkiliyor.

Öte yandan, kültür-sanat alanının özneleri olan kişiler ve kurumlar açısından da zorluklar ve belirsizlikler devam ediyor. Sektöre içkin olan ancak özellikle bu dönemde daha da acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan finansal sürdürülebilirlik gibi meselelerin daha fazla konuşulduğunu görüyoruz.

Pandemi sonrası kısmi normalleşmenin gerçekleştiği ancak ekonomik krizin sonuçlarının da oldukça hissedildiği kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, farklı paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmenin ve var olan kısıtlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kurumların desteklenmesine devam etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın, Türkiye’de bağışçılığın gelişimine ve bu yolla sosyal sorunların çözümüne yönelik attığı adımlar kapsamında; Kültür Sanat Fonu, 2022 yılında da kültür-sanat kurumlarına ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lara finansal destek verecek, böylece sivil aktörlerin bu yeni dönemdeki uyum çalışmaları desteklenecektir.

Fon kapsamında desteklenecek çalışmalarda aşağıda yer alan prensiplerden en az bir tanesinin yer alması beklenir:

  • Kurumsal destek: İlgili kültür-sanat kurumunun varoluşunun, temel faaliyetlerinin ve/veya kurumsal ihtiyaçlarının desteklenmesi.

Örnek: Kurumun gelir çeşitlendirme modelleri oluşturması, bağışçı sadakatini geliştiren faaliyetler denemesi gibi uygulamalarla finansal sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar.

  • İşbirliği: Sivil paydaşların (sanatçılar, kurumlar, kültür çalışanları, vb.) arasındaki yerel iletişim, etkileşim, dayanışma, örgütlenme, işbirliği vb. biçimlerinin desteklenmesi.

Örnek: Kültür çalışanları arasındaki deneyim paylaşımını sağlayıcı ağların kurulması, gelir kaybına uğrayanların finansal araçlarla desteklenmesi gibi dayanışma ve işbirliği ağlarının geliştirilmesine yönelik destek programları.

  • Alanın güçlendirilmesi: Kültür-sanat alanının dayanıklılığının ve güncel gelişmelere uyumunun sağlanmasını hedefleyen altyapı güçlendirme çalışmaları.

Örnek: Veri tabanlarının, hukuki desteğe sahip olanları destekleyici programların, gönüllü/ücretli insan kaynağının yeteneklerini geliştirici atölyelerin vb. oluşturulması ve yürütülmesine yönelik uygulamalar.

II. Başvuru Koşulları

1. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve kültür-sanat alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)

– 2021 yılından beri sahada aktif olarak çalışan,

– 2021 yılı gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,

– Kültür-sanat kurumları ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve bu tip çalışmalar teşvik edilir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Ancak halen Vakfın bir kurumsal destek hibesinden yararlanan kuruluşlar bu fona kurumsal bir destek almak için başvuramazlar.

2. Uygulama yeri ve süresi

Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Ağustos 2022’dir.

3. Hibe tutarı ve ödeme takvimi

Kültür Sanat Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 390.000 TL’dir. Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 130.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar:
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Örnek: Alanda gelir kaybına uğramış çalışanların finansal açıdan desteklenmesine yönelik bir program önerisinde kişilere aktarılacak kaynak bu programdan karşılanamaz, ancak bu kaynağın bulunması için yapılacak faaliyetler (etkinlik masrafları, çalışan ücreti, vb.) talep edilebilir.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

1. Değerlendirme Komitesi

Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla birden fazla komite kurulmuştur. Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, vakıf kurulları ve program ortaklarının yetkililerinden oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir. Komiteler, belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

2. Değerlendirme Kriterleri

Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir;

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla kültür-sanat alanına odaklanmış olması ya da çalışma alanında kültür-sanat faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,

Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,

Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Kültür-sanat çalışmaları uygulayıcılarının ya da yararlanıcılarının başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve önerilen uygulamada ne şekilde yer aldığı,

Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması,

Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin aynı/farklı kurumlarda çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,

Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da kültür-sanat alanına yönelik ölçülebilir olası bir katkısının olması.

3. Değerlendirme Süreci

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre Vakıf içinde değerlendirilir. Bunun sonucunda bir “uzun liste” oluşturulur. Bu “uzun liste”deki kuruluşlarla görüşmeler yapılır. Yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması, uzmanların ve karar alıcıların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda incelenir. Prensip olarak olumlu görüş bildirilmesine rağmen bazı başvurularla ilgili oluşabilecek soru ve geri bildirimler başvuru sahipleriyle paylaşılır ve mutabık kalındığı ölçüde desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Kurumsal destek almaya hak kazanan kuruluşlarla hibe sözleşmesi imzalanmadan önce kurumun ihtiyaçlarının daha ayrıntılı olarak belirlenmesi amacıyla çeşitli toplantılar yapılabilir.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular

Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Kültür Sanat Fonu başvuru formunu 4 Temmuz 2022 Pazartesi saat 18.00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı özgeçmişi,

– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (Proje ve kurumsal destek başvurularına ait bütçe örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.)

– Ayrıntılı zaman planı,

– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 1 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru Süreci

Kültür Sanat Fonu’na yapılan başvurular aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç Tarih
Kültür Sanat Fonu’nun duyurulması 3 Haziran 2022
Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2022 Pazartesi, 18.00
Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması 5 – 6 Temmuz 2022
Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından oluşturulan uzun listedeki kuruluşlarla görüşmeler 7-13 Temmuz 2022
Görüşmeler sonucu oluşturulan kısa listenin Değerlendirme Kurulları tarafından incelenmesi 18 Temmuz haftası
Hibe sözleşmelerinin imzalanması ve hibelerin başlaması Ağustos ayının ilk yarısı

VI. İzleme ve Değerlendirme Süreci

Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Buna ek olarak, ilgili STK’ların Fonun hibe izleme ve etki değerlendirme süreçleriyle ilgili çalışmalarına katılımları beklenmektedir. Bu çalışmalar çeşitli anketlerin doldurulması ve bir uzmanla yüz yüze görüşmeleri kapsamaktadır. Ayrıca, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve ek görüşmeler talep edilebilir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.