YARINLARA UÇUYORUZ PROJESİ

Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın yürütücülüğünde hayata geçirilen bir hibe programıdır.

I. Projenin Amacı
Yarınlara Uçuyoruz Projesi 18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek için kurulan bir hibe programıdır. Ekonomik sıkıntılar ve özellikle salgının gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle projelerin hedef kitlesi gençler olmalı ve konuları gençleri doğrudan ilgilendiren konular olarak belirlenmelidir.

Proje kapsamında gençleri doğrudan ilgilendiren 3 farklı tematik alanda; gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecektir. Bu alanlar:

– Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliğine Karşı Mücadele: Küresel iklim değişikliği ve çevre sorunlarının olumsuz sonuçlarından genç kuşakların büyük ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Bu kapsamda gençlerin bilgilendirilmesi, yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve bu alandaki sorunlara yönelik çözüm geliştirme kapasitelerinin güçlendirileceği projeler desteklenecektir.
– Gençlerin İyi Olma Hali: İyi olma hali maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, çevre koşulları ve katılım gibi çeşitli alanlarda “iyi” olmayı hedefleyen ve kişilerin refahı ve gelişimini bütünsel olarak ele alan ve belirlenen göstergeler yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Gençlerin iyi olma hali perspektifiyle gençlerin yaşamdan memnuniyet, eğitim, çalışma, sağlık, barınma gibi sosyal hak alanlarında öznel iyi olma haline dair proje fikirleri bu başlık altında desteklenecektir.
– Dijital Okuryazarlık ve Dijital Güvenlik: Bu başlık altında gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılmasına, dijital dünyada güvenli olma konusunda bilgilerinin geliştirilmesine ve dijital şiddet ile mücadele projelerine destek verilecektir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı tüm projelerde bir ana unsur olarak aranacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan projeler seçim aşamasında önceliklendirilecektir.

Proje kapsamında en fazla 12 ay uygulama süresi ve en fazla 80.000 TL hibe talebi ile başvuru yapılabilir. Projeler en erken 3 Nisan 2022 tarihinde başlayabilir. Tüm projeler 3 Nisan 2023 tarihinde tamamlanmalıdır. Hibe programına yeni bir proje ile başvurulabileceği gibi başlamış bir projenin devamı niteliğindeki bir projeyle de başvurulabilir.

II. Başvuru Koşulları
A. Başvuru Sahibi Kuruluşlarda Aranan Özellikler
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

a. Dernek, vakıf, kooperatif ya da diğer kâr amacı gütmeyen ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ve gençlik alanında çalışan bir ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında bir iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir.)
b. Başvuru sahibi ekibin gençlere yönelik çalışmalarda deneyim, kurumsal kapasite ve vizyona sahip olması,
c. Başvuru sahibi kuruluşların 2021 yılı gelirlerinin 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olması gerekir.

Tüzel kişiliği olmayan gruplar, meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür. Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Geçmiş dönemde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almış olan, halen bir hibe kullanmakta olan ya da başka bir fon için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

III. Genel Koşullar:
– Çalışmanın hedef kitlesinin 18-29 yaş arası gençler olması,
– Çalışmanın projenin öncelik alanlarından en az bir tanesi ile doğrudan bağlantılı olması,
– Çalışmanın mutlaka gençlere yönelik somut bir fayda odağında kurgulanmış olması,
– Çalışma içeriğinde gençleri ya da gençlerle çalışan uzmanları belli bir konuda güçlendirici faaliyetlerin yer alması,
– Çalışmanın içeriğinde mutlaka somut bir faaliyet olması, hedeflenen kişi/grupların da dâhil olabilecekleri bir kurgunun yaratılması (araştırma, konferans, çalıştay vb. faaliyetler uygun faaliyetler değildir ancak mevcut projenin ana faaliyetlerini destekleyici yan etkinlikler olarak projede yer alabilirler)
– Başvuruların salgın koşulları da düşünülerek yüz yüze ve çevrimiçi alternatiflerinin düşünülmesi ya da faaliyetlerin dağılımında bu dengenin gözetilmesi,
– Projede toplumsal cinsiyet eşitliğin güçlendirilmesi için somut bir yaklaşım gözetilmesi gerekmektedir.

IV. Uygulama Yeri ve Süresi
Başvurularda belirtilen faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Nisan 2022’dir. Tüm projeler Mart 2023’te tamamlanmalıdır.

V. Hibe Tutarı ve Ödeme Takvimi
Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında STK’lara dağıtılacak fonun toplam tutarı 240.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma/azaltma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 80.000 TL talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve teşvik edilir ancak zorunlu değildir.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler üç taksit halinde ve banka yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, masrafları STDV tarafından karşılanacak biçimde, mali denetim istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar:
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Fakat farklı kişi ve kuruluşlardan danışmanlık almak ve bunun bütçelenmesi mümkündür. Ancak bu durumda alınan danışmanlığın başvuran kuruluşun kapasitesini nasıl güçlendireceği açıkça belirtilmelilidir.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

VI. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komiteleri
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla çeşitli aşamalarda çalışan komiteler kurulmuştur. Bu Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, bağışçı kurum yetkilileri, vakıf kurulları ve gençlik alanında çalışan uzmanlardan oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirir. Komiteler belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir:

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla gençlik alanına odaklanmış olması ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü (eğer benzer bir çalışma/kurum varsa başvurunun neden farklı olduğunun belirtilmesi),
STK’nın ve ekibin hibe programı alanıyla ilişkisi: Kurumun gençlik alanıyla ilişkisinin gençlerin haklarını geliştirecek bir yaklaşımla olması ve bu konuda bir kurumsal tarihinin bulunması (ya da yeni bir kurumsa ilgili ekibin bu kritere sahi olması)
Nedenlere odaklanmak: Gençlerin ihtiyaçlarını ortaya çıkaran nedenlerin giderilmesine odaklanarak kısıtlı kaynakla sosyal etki yaratma potansiyeline sahip olması,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiğinde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin/pilot uygulamanın gençlik alanında çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da gençlik alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

VII. Değerlendirme Süreci
Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahiplerinden ek bilgi talep edilebilir. Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu başvuran kurumlarla görüşme talep edilebilir. Programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda incelenir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar. Başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik tüm bilgiler, işlemler, görüşler ve görüşmeler gizlilik çerçevesinde ele alınır.

Sivil Toplum için Destek Vakfı değerlendirme sürecinde, Değerlendirme Komitesi üyelerinin görüşleri doğrultusunda talep edilen bütçelerde değişiklik önerme hakkını saklı tutar.

VIII. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların Yarınlara Uçuyoruz Projesi başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 28 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosyada başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı özgeçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe kalemleri (Örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz.)
Ayrıntılı zaman planı,
(Dilerseniz) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. içeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile gönderilmesi gerekir.

Tüm bu dosyaları tek bir *.zip dosyasında sıkıştırılarak göndermenizi rica ediyoruz. Bu ek belgeler Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaşmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX. Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç Tarih
Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nin duyurulması 31 Ocak 2022
Son başvuru tarihi 28 Şubat 2022, saat 15:00
Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması  1 – 6 Mart 2022
Ön elemeyi geçen başvuruların Değerlendirme Komiteleri tarafından incelenmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlarla görüşmelerin yapılması 6 Mart – 13 Mart 2022
Hibe almaya hak kazanan kuruluşlara bilgilendirilme yapılması ve Sözleşmelerin imzalanması 21 – 27 Mart  2022
Hibe sürecinin başlaması Nisan 2022

 X. İzleme ve Değerlendirme Süreci

Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve görüşmeler talep edilebilir.

Fondan yararlanacak kuruluşların, fonun etki ölçümü ile ilgili yapılacak çalışmalarda Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi ile işbirliği yapması beklenir.

 XII. Görünürlük Kuralları
Sivil Toplum için Destek Vakfı, hibe desteği verdiği kuruluşların internet sitelerinde STDV, Pegasus ve Yarınlara Uçuyoruz Projesi logosuna yer verilmesini bekler, hibe desteği verdiği çalışmalar kapsamında üretilen basılı belgelerde, toplantı malzemelerinde ve/veya dijital mecralarda hibeyle ilgili kullanılan görsel ve videolarda logosunun kullanılmasını talep eder.

Desteklenen kuruluşun internet sitesinde ya da dijital mecralarında “Destekçiler”, “İş Birlikleri” ya da “Katkıda Bulunanlar” bölümü varsa STDV, Pegasus ve Yarınlara Uçuyoruz Projesi logoları eklenmelidir.

Video, kitap, rapor gibi yayınlarda logo ile beraber aşağıdaki metnin kullanılması gerekmektedir.

“Bu yayın Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından koordine edilen Pegasus desteğiyle hayata geçen Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçeriğinden yalnızca XXX sorumlu olup, herhangi bir şekilde destekçi kurumun görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.