COVID-19 ACİL DESTEK FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, COVID-19 Acil Destek Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle bireysel ve kurumsal bağışçıların finansal desteğiyle hayata geçirmektedir.

I. FONUN AMACI
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart tarihinde pandemik bir hastalık olarak ilan edilen ve Sağlık Bakanlığının aynı tarihte yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin de en önemli gündemi haline gelen COVID-19 salgınının önlenmesi için alınan tedbirler hayatın her alanında değişikliklere sebep oldu. Bu süreçte hayata geçirilen uygulamalar diğer alanlarda olduğu gibi sivil toplum kuruluşları (STK) açısından da gerek çalışma biçimleri gerekse hedef kitleleri ile ilişki kurma ve birlilkte çalışma yöntemleri açısından birçok değişikliği beraberinde getirdi.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, COVID-19’un hibe verdiğimiz STK’ların çalışmalarına ve desteklediğimiz projelere etkilerini daha iyi anlayabilmek ve 2020 yılı hibe stratejimizi bu dönemin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek amacıyla 25 Mart – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında başta hibe verdiğimiz kuruluşlar olmak üzere çeşitli paydaşlarımızın katılımıyla yapılan çevirimiçi toplantılarla bir ihtiyaç analizi çalışması yürüttük.

Bu süreçte yaptığımız görüşmelerde aldığımız geri bildirimler, STK’ların farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalara duyulan ihtiyacın yakın zamanda daha da fazla artacağını gösterirken; STK’ların yeni çalışma koşullarına adapte olabilmek ve birlikte çalıştıkları hedef kitlelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için kendilerini ve çalışmalarını dönüştürmeleri gerektiğini de ortaya koydu. Bununla birlikte, COVID-19 sürecinin getirdiği belirsizlik ve bu süreci takip eden dönemde yaşanması olası küresel ve yerel boyuttaki bir ekonomik krizin de etkileriyle STK’ların finansal kaynaklar ve insan kaynağına erişim ile finansal sürdürülebilirlik açısından ihtiyaçlarının önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağına dair bir öngörünün oluşmasına sebep oldu. Bu doğrultuda, sivil toplumun gelecek dönemde çalışmalarına devam edebilmek için esnek bir yaklaşımla geliştirilen ve uygulanan, kurumsal destekleri merkezine alan ve kurumlar arası öğrenme ve iş birliği fırsatlarına olanak sağlayan fon kaynaklarına olan ihtiyacının artarak devam edeceğini de belirledik.

Tüm bu bilgiler ışığında güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimizi 17 Nisan 2020 tarihinde internet sitemiz üzerinden yayınladık. Bu hibe stratejisi doğrultusunda, COVID-19 salgını ile başlayan süreç ve devamında sivil toplumun kurumsal gelişimi ve yaptığı çalışmalara ilişkin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmak amacıyla üç aşamalı bir yaklaşımı benimsedik. Bu kapsamda, vereceğimiz hibelerin:
Kısa vadede, sürecin getirdiği şartlar karşısında STK’ların ayakta kalmalarına,
Orta vadede, oluşacak yeni dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap verebilmek için STK’ların gerekli becerileri kazanarak koşullara adapte olmalarına,
Uzun vadede, STK’ların kendilerini kurumsal olarak dönüştürmelerine ve bu dönüşümü iş yapma biçimlerine yansıtmalarına destek olmasını bu dönemdeki önceliklerimiz olarak belirledik.

Bununla birlikte, COVID-19’un sivil toplumun içinde ve STK’ların birlikte çalıştıkları hedef kitlelerde ortaya çıkardığı eğilimlere ve ihtiyaçlara yönelik olarak yıl içinde açacağımız tüm hibe programlarında aşağıda yer alan konuların anaakımlaştırılarak bulunması da prensip olarak kabul edildi:
• Sosyal mesafelenme sürecinin STK’ların iş yapma biçimlerini (sadece dijital bir dönüşüm olarak değil tüm bileşenleriyle – örgütlenme, kaynak yaratma, krizle başa çıkma, vb. – kurumsal bir yeniden yapılanma) dönüştürmesinden kaynaklı ihtiyaçlara cevap verilmesi.
• Gerçekleşme ihtimali yüksek olan bir küresel ekonomik daralmanın da sonucunda yoksulluk ve yoksunlukla mücadele konularına özellikle odaklanılması ve bu bağlamda halihazırda kırılgan durumda olan grupların dezavantajlarının artmasından dolayı bu gruplarla çalışan kuruluşlara verilecek desteklerin önceliklendirilmesi.

Yukarıda bahsi geçen hibe stratejimiz ve belirlediğimiz öncelikler doğrultusunda, COVID-19 Acil Destek Fonu sadece bugüne kadar hibe verdiğimiz kuruluşlara yönelik olarak ve bu kuruluşların kısa vadede ayakta kalabilmesini destekleyerek; ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçlarının ve hedef kitlelerinin acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturuldu. Fon STK’ların acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulduğundan uygulanan başvuru süreçleri Vakfımızın diğer fonlarına kıyasla daha kolay olacak şekilde tasarlandı ve fonun karar alma süreçleri daha hızlı sonuçlanacak şekilde planlandı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, 2020 yılının kalanında farklı hibe programları altında başvuru kriterlerini karşılayan tüm STK’lara açık hibe programları açmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede sırasıyla:
– Kurumsal Destek Fonu (yaz başı)
– Kültür Sanat Fonu (yaz sonu)
– Çocuk Fonu (sonbahar) ile toplam ve en az 1 milyon TL’nin sivil topluma aktarılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

II. COVID-19 ACİL DESTEK FONU BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda ve başvurularda aranan özellikler
Covid-19 Acil Destek Fonu’na yalnızca 2016 – 2019 döneminde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almaya hak kazanmış STK’ların başvuruları kabul edilecektir. Dönem aralığı oluşturulurken hibelerin başlangıç tarihi değil ilgili hibe fonunun açıldığı tarih esas alınmıştır (Örnek: 2019’da açılan Çocuk Fonu’na başvuran kuruluşların hibe sözleşmeleri 2020’de imzalanmış olmasına rağmen bu fona başvurma hakkına sahiplerdir). Halen STDV’nin sağladığı bir hibeyi kullanırken başvurmanın önünde bir engel yoktur. Bu şartı karşılayan STK’ların ayrıca 2019 yılı gelirlerinin en az 30.000 ve en fazla 1.500.000 TL olması gerekir.

Fona yapılacak başvurular aşağıdaki alanlardan bir tanesi için yapılabilir:
Kurumsal destek: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler dolayısıyla ortaya çıkan kurumsal ihtiyaçların (insan kaynakları, kira, dijital araçların satın alması vb.) giderilmesine yönelik çalışmalar,
Proje desteği: COVID-19 ve bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında STK’ların hedef kitlelerinin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarını tespit etmeye ve/ya da gidermeye yönelik destekler.

B. Uygulama yeri ve süresi
COVID-19 Acil Destek Fonu’na yapılacak başvuruların süresi en fazla 4 ay olmalıdır. Uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Hibe sürecinin en erken başlama tarihi Haziran 2020 ortasıdır.

C.Hibe tutarı ve ödeme takvimi
COVID-19 Acil Destek Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 100.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını değiştirme hakkını saklı tutar. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 20.000 TL talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler iki taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır. Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

D. Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez. Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

E. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
1. Değerlendirme Komitesi:
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi fon bağışçıları ve vakıf kurullarındaki yetkililerden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.
Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde bu program kapsamında hibe vermeme hakkını saklı tutar.

2. Değerlendirme Kriterleri:
Kurumsal hibe başvuruları için;
• Başvuru sahibi kuruluşun COVID-19 sürecinde ortaya çıkan kurumsal ihtiyacının ve bu ihtiyacın giderilmesinin STK’nın finansal sürdürülebilirliği ve bu süreçteki çalışmalarına devam edebilmesi için öneminin açık şekilde ortaya konulması.

Proje desteği başvuruları için;
• Başvuru sahibi kuruluşun birlikte çalıştığı hedef kitlenin COVID-19 sürecinde alınan tedbirlerden ne şekilde etkilendiğinin ve STK’nın önerdiği desteğin bu ihtiyaca nasıl cevap vereceğinin açık şekilde ortaya konulması.

3. Değerlendirme Süreci:
– Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.
– İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.
– Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.
– Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
– Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.
Katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

III. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların COVID-19 Fonu başvuru formunu 8 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’a kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla COVID-19 Acil Destek Fonu’ndan talebinizi içeren bütçe tablosunu, (eğer başvuru kurumsal destek içinse örnek bütçe için buraya, proje başvurusuysa buraya bakabilirsiniz)
– Başvurudaki faaliyetleri kapsayan bir zaman planını,
– (varsa) Başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber, vb. bilgileri formun ilgili bölümüne eklemeniz gerekmektedir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURU SÜRECİ
Covid-19 Acil Fonu’na yapılan başvurular 8 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

SÜREÇ
TARİH
Covid-19 Acil Fonu’nun duyurulması
22 Mayıs 2020
Son başvuru tarihi
8 Haziran 2020
Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması
9-12 Haziran 2020
Ön elemeyi geçen başvuruların Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi
15-19 Haziran 2020
Hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılması
20-22 Haziran 2020
Hibelerin başlaması
22 Haziran haftası

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Fon kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir.