KÜLTÜR – SANAT FONU

KÜLTÜR-SANAT FONU

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Kültür Sanat Fonu’nu kültür-sanat kurumlarının ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerini veya projelerini hayata geçirmelerini desteklemek amacıyla 2019 yılında hayata geçirdik. Fonun ilk yılı olan 2019’da 5 STK’ya toplam 300.020 TL hibe desteği sağladık. Fona ilişkin verilen yer aldığı infografiğimizi buradan inceleyebilirsiniz.

I. Fonun Amacı
COVID-19 salgını 2020 yılının ilk aylarından bu yana yaşam biçimlerimizde radikal değişikliklere sebep olurken kültür-sanat, en büyük birleştirici ve iyileştirici güçlerden biri olmaya devam etti. Kültür-sanat alanının tüm paydaşları, evlerimize kapandığımız dönem boyunca yeni platformlarda faaliyetlerini sürdürmeye gayret etti ve bir araya gelme, ortak deneyimler etrafında buluşma fırsatları yaratarak iyi olma halimizi güçlendirdi. Bununla birlikte, geleceğe dair belirsizliğin damga vurduğu bu dönem, temel özelliklerinden biri insanları kamusal alanlarda bir araya getirmek olan kültür-sanat dünyasını derinden sarstı. Kültürlerarası etkileşimin ve iletişimin temelini oluşturan, kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları ve kültür kurumlarını desteklemek için kısa ve uzun vadeli önlemlerin hızla alınması gerekiyor. Kentler yeniden canlanırken kültür-sanat alanının tüm aktörleri, toplumsal iyileşmenin aracıları olarak tedbirlere uygun düzenlenen mekânlarda üretimlerine ve paylaşımlarına devam etmenin farklı yolları üzerinde çalışıyor. Sanatsal üretimin devamlılığı ve katılımcı kültür-sanat projeleri yoluyla yaratılan etkileşim önümüzdeki dönemde hem içinden geçtiğimiz süreci anlamlandırmamız için farklı bakış açıları sağlayacak hem de gelecek günler için ihtiyacımız olan dayanışma ruhunu ve umudu canlandıracak.

COVID-19 salgınının kültür-sanat kurumları ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) açısından da önemli sonuçları olduğu gözlemleniyor. Salgın sürecinde ve sonrasında bu kurumların yaptığı çalışmalara artan şekilde ihtiyaç duyulduğu tespit edilirken; yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler bu kurumların çalışma biçimleri ve hedef kitleleriyle ilişki geliştirme yöntemleri açısından değişiklikler yapmasını da gerekli hale getiriyor. Bununla birlikte, salgın sürecinde alınan tedbirlerin sonucunda ve etkisi hissedilmeye başlanan küresel bir ekonomik kriz ile bu kurumların finansal kaynaklara ve insan kaynağına erişimde çeşitli zorluklar yaşayacağı öngörülüyor.

Sivil Toplum için Destek Vakfı olarak, bu sürecin olası sonuçlarını da öngörerek sivil toplumun bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlarının giderilmesini merkezine alan ve çalışmalarına devam etmelerine destek olması hedefiyle güncellediğimiz 2020 yılı hibe stratejimiz kapsamında, alınan tedbirlerin kısa, orta ve uzun vadedeki etkilerini dikkate alan bir yaklaşımla hibe programlarımızı STK’ların;
– Kısa vadede, sürecin getirdiği şartlar karşısında ayakta kalmalarına,
– Orta vadede, oluşacak yeni dönemin ihtiyaçlarına ve şartlarına cevap verebilmek için gerekli becerileri kazanarak koşullara adapte olmalarına,
– Uzun vadede, kendilerini kurumsal olarak dönüştürmelerine ve bu dönüşümü iş yapma biçimlerine yansıtmalarına destek olacak şekilde yeniden tasarladık.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte kültür-sanat alanının geleceği yeniden şekillenirken, kültür-sanata erişim için yeni yollar açmanın ve farklı paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmenin de tam sırası olduğuna inanıyoruz. Kültür-sanatın sağaltıcı, kapsayıcı ve dönüştürücü gücünün görünür olması ve geniş kitlelere ulaşması ise sanatsal üretimin sürdürülebilirliği ile mümkün olacaktır. Kültür-sanat alanının aktörlerinin birbirlerinden öğrenerek, dönemin gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, yeni iletişim ve erişim yollarını deneyimleyerek veya keşfederek çalışmalarını sürdürmeleri önem taşıyor. Ayrıca kaynakların kısıtlı olduğu bu dönemde kültür-sanat kurumları, STK’lar, sanatçılar, aktivistler ve gönüllülerin, dayanışmayı temel alan ve teknolojinin imkânlarından faydalanan yeni işbirliği modelleri yaratmaları, önümüzdeki dönemin ihtiyacını karşılayacak yaklaşım ve uygulamaların keşfedilmesinin önünü açacak.

Kültür Sanat Fonu ile kültür-sanat kurumlarının ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin gelişimine ve projelerine destek verilecek; böylece sivil aktörlerin bu yeni döneme yönelik adaptasyonları desteklenecektir.

Fon kapsamında desteklenecek çalışmalarda aşağıda yer alan prensiplerden en az bir tanesinin yer alması beklenir:
1. COVID -19 salgını sürecinde kültür-sanat alanının sürdürülebilirliği için sanatsal üretim gerçekleştirmeyi ve/veya üretim için gerekli koşulları oluşturmayı hedeflemesi,
2. İçerik tasarımında ve/veya sanatçı pratiklerinde kültür-sanata erişim imkânlarını geliştiren dijital araçların yaratıcı biçimlerde kullanımını odağına alması,
3. Kültür-sanat alanında kişiler veya kurumlar arası dayanışma ve disiplinlerarası ortak çalışmayı teşvik eden işbirliği modelleri geliştirmesi.

Bu çerçevede, desteklenecek kuruluşların aşağıda örnekleri sunulan alanlarda proje fikirleri sunması ya da kurumsal kapasitelerini geliştirmesi beklenmektedir:
– Salgın döneminin koşullarına uygun kurgulanan yeni etkinlikler ve/veya formatlar (evden erişilebilen, sosyal mesafe kurallarına uyumlu vb.),
– Kültür-sanat profesyonellerinin (sanatçılar, yöneticiler, aktivistler vb.) salgın döneminde üretim ve paylaşımlarını sürdürebilmeleri için gerekli fiziksel ve/veya teknolojik araçlara erişiminin sağlanması ve bu araçların kullanımına yönelik eğitim faaliyetleri,
– Kültür-sanat alanında uzun dönemli etkileşim, ortak çalışma ve işbirliklerinin önünü açacak yerel, ulusal ve uluslararası ağların oluşturulması veya sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler/projeler,
– Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve sanatsal üretimin sürdürülebilirliğini ve alandaki dayanışmayı önceliklendiren türdeki faaliyetler.

II. Başvuru Koşulları
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:
– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen (statüsü şirket olan kuruluşlar başvuramaz),
– 2019 veya daha öncesinden beri sahada aktif olarak çalışan,
– 2019 yılı gelirleri 30.000 TL ile 1.500.000 TL arasında olan,
– Kültür-sanat kurumları ve/veya kültür-sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile işbirliği yapmaları mümkündür ve bu tip çalışmalar teşvik edilir.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Halihazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı ve/veya Turkey Mozaik Foundation tarafından desteklenen STK’lar hibe programına başvuruda bulunabilirler. Ancak başvurunun bu kapsamda halen desteklenen bir çalışma olmaması gerekir.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla işbirliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Ekim 2020’nin ikinci yarısıdır.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Kültür Sanat Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 320.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 80.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %10’una tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen kuruluşların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
A. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla birden fazla komite kurulmuştur. Değerlendirme Komiteleri bağışçılar, vakıf kurulları ve program ortaklarının yetkililerinden oluşur. Komiteler, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde değerlendirilir;
Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla kültür-sanat alanına odaklanmış olması ya da çalışma alanında kültür-sanat faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Kültür-sanat çalışmaları uygulayıcılarının ya da yararlanıcılarının başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve önerilen uygulamada ne şekilde yer aldığı,
Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması,
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da kültür-sanat alanına yönelik ölçülebilir olası bir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre Vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komiteleri’nin katılacağı toplantılarda değerlendirilir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. Başvurular
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların internet sitemizin ana menüsündeki Başvuru Formları bağlantısında yer alan Kültür – Sanat Fonu başvuru formunu 25 Eylül 2020 tarihinde saat 18:00’e kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;
– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı özgeçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (örnek bütçeye buradan ulaşabilirsiniz),
– Ayrıntılı zaman planı,
– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. İçeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.orgadresine e-posta ile ulaştırılması gerekir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. Başvuru Süreci
Kültür- Sanat Fonu’na yapılan başvurular 25 Eylül 2020 saat 18:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Kültür- Sanat Fonu’nun duyurulması

3 Eylül 2020

Son başvuru tarihi

25 Eylül 2020

Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

28 Eylül – 2 Ekim 2020

Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

5- 9 Ekim 2020

Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması

12- 14 Ekim 2020

Hibelerin başlaması

15 Ekim 2020

VI. İzleme ve Değerlendirme Süreci
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde bir ara dönem ve bir final raporu sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler gerçekleştirilebilir ve görüşmeler talep edilebilir.

Programla ilgili sorularınızın cevapları internet sitemizde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde olabilir. Diğer sorularınız için kurumsal@siviltoplumdestek.org adresinden e-posta ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.