KÜLTÜR – SANAT FONU

Kültür Sanat Fonu çağrısı sonuçlanmıştır. 2020’deki çağrı sonbahar döneminde hayata geçecektir.

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation iş birliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları bölümünün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

I. FONUN AMACI
Zorunlu göç hareketlerinin görüldüğü, bir arada yaşam koşullarını iyileştirmenin hiç olmadığı kadar önem kazandığı günümüzde, kişilerin ve dezavantajlı grupların kültür-sanat etkinlikleri vasıtasıyla kamusal hayata daha etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak önem taşıyor. Kültür-sanat etkinliklerine erişimi artırma yolunda atılan adımlar ve alınan önlemlere işaret eden kültür ve sanatta katılımcı yaklaşımlar konusu, özellikle son dönemde kültürün demokratikleştirilmesi bağlamında daha çok gündeme geliyor. Söz konusu yaklaşımlar, hem kültür-sanat kurumlarının ve sanatçıların hem de kültür-sanatı bir toplumsal katılım aracı olarak uygulayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) etkileşimde olduğu kesimlerle ilişkilerini derinleştirmeleri ve genişletmelerini hedefliyor. Bu kesimlerin tercihleri ve katılım sağlamada yaşadıkları zorluklara yönelik her türlü derinlikli araştırma da katılımcı yaklaşımları bu çerçevede değerlendiriyor. Bu anlamda, katılımcı yaklaşımlar bu etkinliklere katılan kadar çeşitli sebeplerden dolayı katıl(a)mayan kişileri de odağına alıyor. Kültür-sanatta katılımcı yaklaşımların benimsenmesi kültürel haklar, kamusal hayata katılım, sosyal uyum ve sanat eğitimi gibi çok farklı alanlarda iyileşmelere yol açıyor. Uzun vadede kültürel hayatın zenginleşmesini, sanatın gündelik hayat pratikleri içinde daha fazla yer bulmasını ve öneminin daha geniş kitlelerce benimsenmesini sağlıyor. Bu sürecin doğal bir sonucuysa eleştirel düşüncenin özel ve kamusal alanı dönüştürücü etkisinin daha belirgin hale gelmesi oluyor.

Türkiye’de kültür-sanat hayatına katılımın düşük seviyelerde seyretmesinin sebepleri arasında, genellikle önyargılardan kaynaklanan bireysel engellerin yanı sıra çevresel, sosyoekonomik, fiziksel engeller, ulaşılabilirlik ve güvenlikle ilgili engeller ile iletişim engelleri yer alıyor. Ayrıca bu alanda çalışan ya da çalışmak isteyen STK’ların uzmanlıklarının ve deneyimlerinin de bu yönde geliştirilmesi gerekiyor. Önemli bir kısmı merkezi veya yerel idareler ile kültür-sanat kurumlarının hayata geçireceği uygulamalarla giderilebilecek olan bu engellerin aşılması yolunda kültür-sanata erişimi artıracak, halihazırda bu etkinliklere katılan kitlelerle kurulan iletişimi derinleştirecek yeni yaklaşım ve uygulamalara ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, Türkiye’deki diğer bir çok alandaki gibi, toplulukların kendi içlerinde birbirlerinden haberdar, ancak bir diğer topluluk ile iletişiminde kopukluklar olması farklı alanlarda faaliyet gösterenlerin birbirlerinden öğrenmelerini zorlaştırıyor. Kültür-sanat etkinliklerine kolaylıkla ulaşamayan gruplara erişim için STK’lar ile kültür-sanat kurumları arasındaki iş birliklerinin teşvik edilmesi önemli imkanlar sunuyor. Bu süreç, sanatçıların ve sivil toplum çalışanları, aktivistler ve gönüllülerin birbirlerinden öğrenmelerine de imkan sunarak yeni olanaklar yaratıyor. Benzer şekilde, bu etkileşimin bir ayağının yerel yönetimlerle yapılacak iş birlikleri olması ihtimali katılım ve erişimin olası boyutları hakkında önemli bir şans olmaya devam ediyor. Diğer yandan yeni teknolojiler, sunduğu imkânlarla kültür-sanata erişime artırmada kolaylaştırıcı bir rol oynuyor.

Kültür- Sanat Fonu ile, kültür-sanat kurumlarının ve/veya çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerini araç olarak kullanan sivil toplum kuruluşlarının projeleri veya kurumsal gelişimleri desteklenecektir.

Desteklenecek çalışmalarda aşağıda yer alan prensiplerden en az bir tanesinin yer alması beklenmektedir:

1. Herkes için kültür-sanata erişim imkanlarını geliştirme perspektifine sahip kurumlar ve/veya proje fikirleri,
2. İçerik tasarımında ve/veya sanatçı pratiklerinde katılımcı yaklaşımları odağına alan kurumlar ve/veya bu yaklaşımla geliştirilmiş çalışmalar,
3. Özellikle dezavantajlı kesimlerin (yaşlılar, yoksullar, kadınlar, engelliler, cinsel yönelim ve cinsel kimlik grupları, göçmenler ve mülteciler) kültür-sanat hayatına katılımının artırılmasını hedefleyen ve/veya bu konularda toplumsal duyarlılık geliştirilmesi yolunda savunuculuk yapan kurumlar ve projeleri,
4. Toplumsal hayata katılımda kültürel okuryazarlık kavramını önemseyerek bu konuda uzun vadeli stratejik yaklaşımlar benimseyen kamusal programlar ve eğitim faaliyetleri üzerine çalışan kurumlar ve projeleri.

Bu çerçevede, desteklenecek kuruluşların aşağıda örnekleri sunulan alanlarda proje fikirleri sunması ya da kurumsal kapasitelerini geliştirmesi beklenmektedir:

– Mevcut etkinliklerin yerelleştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
– Özel ve farklı ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni etkinliklerin kurgulanması (Ebeveynlerin, tam zamanlı çalışanların, çocukların, göçmen ve mültecilerin katılımı vb.),
– Eğitim faaliyetleri tasarlanması (Etkinlikler için rehberli turlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar gibi özel gruplar için eğitim programları düzenlemek vb.)
– Yaşam alanı ile etkinlik arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması,
– Engelli bireylerin katılımına yönelik düzenlemelerin yapılması (Etkinlik mekanlarının, etkinliklerin ve etkinliklere dair bilginin erişilebilir kılınması, etkinliklerin ortaya konmasında engelli bireyin varlığı vb.),
– Etkinliklere katılımı ve yaygınlaşmayı artıracak, yaratıcı iletişim stratejilerinin geliştirilmesi (Yeni teknolojiler ve sosyal medya kullanımı, çokdillilik vb.)
– Yukarıdaki maddeler dışında kalan ancak benzer alanları içeren ve kültür/sanat alanıyla sivil toplum arasındaki bağı geliştirici türdeki faaliyetler.

II. BAŞVURU KOŞULLARI
A. Başvuru sahibi kuruluşlarda aranan özellikler
Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

– Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen,
– En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
– Geçtiğimiz bir senedir gelirleri en az 30.000 TL olan,
– Çalışmalarının odağı kültür-sanat faaliyetleri olan veya çalışmalarında kültür-sanat faaliyetlerini araç olarak kullanan kuruluşlar.

Meslek odaları ve yardım kuruluşlarıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları hibe programından yararlanamazlar. Başvuru sahibi kuruluşların üniversite, şirket, kamu kurumları ve yerel yönetimler, tüzel kişiliğe sahip olmayan yapılar vb. ile iş birliği yapmaları mümkündür.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir. Ancak, bir kuruluşun birden fazla başvurunun ortağı olması mümkündür.

Hali hazırda Sivil Toplum için Destek Vakfı Tarafından desteklenen STK’lar hibe programına başvuruda bulunabilirler. Ancak başvurudaki projenin bu STK’ların halen desteklediği bir çalışma olmaması gerekir.

Geçmiş bir dönemde hibe almış olan ya da başka bir hibe programı için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur.

B. Uygulama yeri ve süresi
Desteklerin süresi en fazla 12 ay olmalıdır. Desteklenecek proje ve çalışmaların uygulama yeri Türkiye sınırları içinde olmalıdır. Ancak başka bir ülkede faaliyet gösteren STK’larla iş birliği halinde gerçekleştirilecek ek faaliyetler de bütçe kalemi olarak eklenebilir.

Faaliyetlerin en erken başlama tarihi Aralık 2019’dur.

C. Hibe tutarı ve ödeme takvimi
Kültür – Sanat Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 200.000 TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK hibe programından en fazla 70.000 TL talep edebilir. Eş finansman mümkündür ve bununla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Hibeler, ilki hibe sözleşmesinin imzalanmasını takip eden hafta olmak üzere desteklenen STK ile mutabık kalınan takvim çerçevesinde ödenir. Ödemeler en az üç taksit halinde ve banka hesabına havale yoluyla yapılır.

Toplam bütçenin %15’ine tekabül eden son taksit, desteklenen STK’nın imzalanan sözleşmedeki tüm yükümlülükleri yerine getirmesi şartıyla final raporunun onaylanmasının ardından bir ay içerisinde ödenir.

Desteklenen STK’ların hibe kapsamında yaptıkları harcamaların faturalarını üç sene boyunca saklamaları gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından mali denetleme istenebilir.

Kabul edilmeyen harcamalar
İstenilen hibe tek bir kalem için (maaş dahil) harcanabilir ancak üçüncü kişi ve kuruluşlara alt hibe olarak verilemez ya da devredilemez.

Burs ve tamirat türü çalışmalar programlardaki harcama kalemlerinden biri olarak bütçelenemez.

III. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE SÜREÇLERİ
A. Değerlendirme Komitesi
Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından hibe başvurularının değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştur. Değerlendirme Komitesi bağışçılar, vakıf kurulları ve program ortaklarının yetkililerinden oluşur. Komite, yapılan başvuruları aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda değerlendirerek görüş bildirecektir.

Komite belirtilen kriterler doğrultusunda ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme hakkını saklı tutar.

B. Değerlendirme Kriterleri
Başvurular aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri çerçevesinde;

Başvuran kuruluşun kurumsal kapasitesi: Kuruluşun üyeleri, bağlantıları, (varsa) çalışanları, gönüllüleri ve uzmanlığıyla kültür-sanat alanına odaklanmış olması ya da çalışma alanında kültür-sanat faaliyetlerini etkin şekilde kullanmak için yeterli yönetim becerisi ve hibeyle ilgili birinci derecede sorumluluk sahibi olan ekibin işin gerektirdiği bilgi, beceri, zaman ve tecrübeye sahip olması,
Özgünlük: Fikrin, kuruluşun ve yaklaşımın Türkiye özelinde özgünlüğü,
Hibe programının hedef kitlesiyle STK’nın ilişkisi: Kültür-sanat çalışmalarının uygulayıcılarının ya da yararlanıcılarının başvuran kuruluşta, çözümle ilgili planlamada ve uygulamada ne şekilde yer aldığı,
Nedenlere odaklanmak: Odaklanılan sorunun etkin biçimde çözüme ulaşması için problemin arkasında yatan temel sebebe odaklanılmış olması
Ölçeklenebilir yaklaşım: Yeterli kaynaklar seferber edildiği ölçüde mevcut yaklaşımın ya da ortaya çıkarılan modelin çoğaltılabilir olma potansiyeline sahip olması,
Sosyal etki: Yapılan işin veya kuruluşun gelişiminin genel olarak sivil topluma ve özel olarak da kültür- sanat alanına yönelik ölçülebilir katkısının olması.

C. Değerlendirme Süreci
Başvuru koşulları, öncelikler, değerlendirme süreçleri ve programla ilgili diğer bilgiler Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın internet sitesi ve sosyal medya mecralarında ilan edilir.

İlgilenen STK’lar başvuru formunu doldururlar.

Başvurular öncelikle teknik açıdan uygunluklarına göre vakıf içinde değerlendirilir. Bu süreç içinde gerek görülürse başvuru sahipleriyle görüşmeler yapılabilir.

Vakıf tarafından yapılan iç değerlendirme sonucu programın öncelikleriyle örtüşen, üzerinde daha ayrıntılı konuşulması ve uzmanların görüş bildirmesi istenilen başvurular Değerlendirme Komitesi’nin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.

Desteklenmeye hak kazanan STK’larla hibe sözleşmeleri imzalanır ve hibe süreci başlar.

Toplantı katılımcılarının ve başvuran STK’ların başvuru süreçlerine yönelik bütün bilgileri, işlemleri, görüşleri ve görüşmeleri gizlilik çerçevesinde ele alınır.

IV. BAŞVURULAR
Başvuru yapmak isteyen kuruluşların Kültür – Sanat Fonu başvuru formunu 15 Kasım 2019 tarihinde saat 17:00’ye kadar eksiksiz şekilde doldurmaları gerekir.

Ön hazırlık yapmak için başvuru formunun  *.pdf versiyonunu bilgisayarınıza buradan indirebilir ve başka bir dosya oluşturarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Böylece daha sonra başvuru formuna ilgili alanları kopyalayıp yapıştırarak ilerleyebilirsiniz.

Başvuru formunu gönderirken;

– Başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuruyla ilgili birinci derece sorumlu olacak bir kişinin ayrıntılı öz geçmişi,
– Başvuruda belirttiğiniz amacı gerçekleştirmek amacıyla bir senelik bütçe öngörünüz ve bunun içinde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan talep edeceğiniz miktarı içeren bütçe (örnek bütçe taslağına buradan ulaşabilirsiniz),
– Zaman planı,
– (Dilerseniz) başvurunuzu güçlendireceğini düşündüğünüz bilgi, belge, yayın, haber vb. İçeren bilgilerin formda ilgili bölüme eklenmesi (formdaki en son bölüm) ya da form gönderildikten sonra en fazla 2 iş günü içinde kurumsal@siviltoplumdestek.org adresine e-posta ile ulaştırılması gerekmektedir.

Bahsi geçen ek dokümanlar Sivil Toplum için Destek Vakfı’na ulaştırılmadan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V. BAŞVURU SÜRECİ
Kültür- Sanat Fonu’na yapılan başvurular 15 Kasım 2019 saat 17:00’e kadar kabul edilecek ve başvuru süreci aşağıda yer alan takvime uygun olarak yürütülecektir.

Süreç

Tarih

Kültür- Sanat Fonu’nun duyurulması

24 Ekim 2019

Son başvuru tarihi

15 Kasım 2019

Sivil Toplum için Destek Vakfı ekibi tarafından teknik değerlendirme ve ön elemenin yapılması

11- 15 Kasım 2019

Ön elemeyi geçen projelerin Değerlendirme Komitesi tarafından incelenmesi

18-22 Kasım 2019

Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerine bilgilendirilme yapılması

9 Aralık  haftası 2019

Hibelerin başlaması

Aralık ortası 2019

VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Program kapsamında desteklenen STK’ların, hibe ödemeleriyle bağlantılı olarak belirlenen tarihlerde ara dönem ve final raporları sunmaları gerekir. Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından belirli aralıklarla desteklenen STK’lara ziyaretler de gerçekleştirilebilir.