Tag

Desteklenecek STK'lar Belirlendi arşivleri - Sivil Toplum için Destek Vakfı

Yarınlara Uçuyoruz Projesi Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Yarınlara Uçuyoruz Projesi

18-29 yaş arası gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata katılımı alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını desteklemek amacıyla Pegasus Hava Yolları’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı yürütücülüğünde ilerleyecek olan Yarınlara Uçuyoruz Projesi,  hibe programı kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 3 STK’ya toplam 240.000 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi (Yaren Kooperatif ): İzmir’de faaliyet yürüten Kooperatif kısa ve uzun vadede öncelikle Ege Bölgesi, daha sonra Türkiye genelinde sürdürülebilir eğitim ve kalkınma projeleri oluşturmak, eğitimdeki kültürel, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri en aza indirerek toplumun tüm kesimlerinde sosyal dengeyi sağlayacak projeler yaratmak ve sürdürmek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Kooperatif fon kapsamında sağladığımız 90.000 TL hibe desteği ile Teknolojide Gelecek Biziz: Kooperatif 4.0 projesini hayata geçirecek. İzmir, Manisa ve Aydın’da sürdürülecek olan pilot proje kapsamında üniversite gençleri ile kırsalda yaşayan gençler arasında teknolojik bilgi aktarımı yoluyla bağ kurulacak. Türkiye’nin önce gelen üniversitelerinde eğitim gören 8 öğrenci tarafından hazırlanacak Küçük İşletmeler Dijital İhtiyaç Analizi Raporu çerçevesinde kırsalda yaşayan 19-25 yaş arası 50 gence üniversite öğrencileri tarafından 3 aylık eğitim verilecek. Eğitimler sonucunda dijital anlamda güçlenen kırsal gençliğin daha katma değerli bir istihdam gücü haline dönüşmesi, akranlar arası aktarılan bilgilerin yerel kooperatifler ve küçük işletmelerde uygulaması, dijital farkındalık seviyesi artan yerel işletmelerin dijitalleşme yolu ile verimliliklerini güçlendirmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Sosyal İklim Derneği: İzmir’de faaliyet yürüten dernek, gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini devam ettiriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında birçok program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştiren Sosyal İklim Derneği, doğayı merkezine alarak hak temelli çalışmalar yürütüyor. Sağladığımız 70.000 TL hibe desteği ile dernek; gençlerin iklim değişikliği ve alt başlıkları ile ilgili farkındalıklarının artması, iklim değişikliği hakkında teknik bilgi edinebilmesi, gençlerin yerel pratik ve uygulamaları oluşturma becerisinin geliştirilmesi, genç aktivistler ile kamu kurumları ve STK arasındaki iş birliği kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Doğa için Genç Çözümler: Naturethon projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında Sosyal İklim Derneği, 30’ar kişilik 2 gruptan oluşan 60 genç ile temel iklim krizi, yerel savunuculuk, yerel kampanya ve politika geliştirme, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirme, proje yazma ve yönetimi eğitim ve atölyeleri gerçekleştirilecek.

Dijital Bilgi Derneği: İnternette açık lisanslı eğitim içeriği ve bilgi paylaşımını geliştirmek ve zenginleştirmek, bilişim okuryazarlığını ve dijital becerileri artırmak, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimdeki ve bilgi paylaşımına katılımdaki toplumsal, bölgesel ve cinsiyete bağlı eşitsizliklerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını yürüten Dijital Bilgi Derneği sağladığımız 80.000 TL hibe desteği ile Vikipedi’yi yazıyoruz! projesine devam edecek. Açık bilgi kültürünün yayılması ve internetteki bilgilerin sorgulanarak okunması, açık lisanslı bilgi kaynaklarına yazma becerisinin gelişmesi amacıyla devam ettirilecek olan proje kapsamında dernek, gençlerle beraber Wikipedia ve Vikisöz, Vikikaynak, Vikiveri, Vikisözlük gibi Wikipedia’nın kardeş projelerinde çalışmalar yapacak.

Her Yaşta Fonu Kapsamında Desteklenecek STK’lar Belirlendi

By | Her Yaşta Fonu

Yaşlılık alanında çalışmalar yapan ya da toplumsal cinsiyet, sağlık, engellilik, eğitim gibi alanlarda biriktirmiş olduğu tecrübeyi çalıştığı hedef kitle nezdinde yaşlılarla genişletmeyi hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemek amacıyla, AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliği ve mali desteğiyle hayata geçirdiğimiz Her Yaşta Fonu kapsamında desteklenecek STK’lar belirlendi. Fon kapsamında 4 STK’nın 5 farklı projesine toplam 360.970 TL hibe desteği sağlayacağız.

Desteklenen STK’lar ve projeleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ): Toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması için çalışmalar yapan Bir İZ Derneği, başta kadınlar, mülteciler, çoçuklar ve yaşlılar olmak üzere bireyi güçlendirmeyi merkeze alan projeler gerçekleştirerek ruh sağlığı hizmetlerinin tüm toplum için erişilebilir olmasına katkı sağlıyor. Fon kapsamında 49.170 TL hibe desteği sağladığımız Bir İZ Derneği, bu destekle 65 yaş üstü toplam 60 kişinin öz yaşam hikayelerini anlatı yolu ile kayda geçirerek, psikososyal iyilik hallerini güçlendirmek amacıyla İZ Bırakıyoruz projesini hayata geçirecek. Tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden 30 öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bu görüşmeler öğrencilerin görüşme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak. Proje kapsamında 6 otobiyografik görüşme, 3 grup çalışması ve 30 öğrencinin gerçekleştirdiği görüşmelerin değerlendirildiği 6 adet süpervizyon toplantısı düzenlenecek. Bir İZ Derneği, proje için oluşturulacak internet sitesi ve hazırlanacak rapor ile hazırlanan hikayelerinin ve proje bulgularının daha geniş bir kitleyle paylaşılmasını sağlayacak.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği: Yaşlanmakta olan kişilerin günlük yaşam kalitelerini artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Dernek, Fon kapsamında sağladığımız 25.800 TL hibe desteği ile Demans Simülatörü: Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında derneğin çalışmaları arasında yer alan Demans Simülatörü uygulaması ile ilgili bir eğitim modülü hazırlanacak ve bir ölçme değerlendirme sistemi oluşturulacak. Bu alanda nitelikli uzmanların yetiştirilmesinde teorik eğitimlerin simülasyon gibi aktif öğrenmeye yönelik uygulamalı eğitimler ile desteklenmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji bölümü 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrenci ile gerçekleştirilecek olan simulasyon çalışması ile demanstan en çok etkilenen yaşlı bireylerin gereksinimleri ve ihtiyaçlarını karşılanacak, yaşam kalitelerini artıracak etkin çözümlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sağlanacak.

Türkiye Alzheimer Derneği: Kişilerin, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Fon kapsamında sağladığımız 120.000 TL hibe desteğiyle Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınların Sertifikalı Eğitimi projesini hayata geçirecek olan dernek, proje ile bakım veren kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi ve demans mağduru ailelerin sorunlarını ele almak üzere kampanya ve bilinçlendirme yoluyla toplumda yaygın olan sosyal damgalamayla mücadele etmek için çalışmalar yapacak.

Yaşlanma Çalışmaları Derneği (Senex): Odağına yaşlılık çalışmalarını alan SENEX, insan haklarına özenli, toplumsal cinsiyeti ana akımlaştıran bir yaklaşımla; öğrenme programları, savunuculuk ve akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar, sanat faaliyetleri ve izleme çalışmaları programları geliştiriyor. Fon kapsamında SENEX’in SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak projesine 86.000 TL, Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesine ise 80.000 TL olmak üzere toplam 166.000 TL hibe desteği sağlanacak.

Bir devam projesi olan SOLIS-e: Yaş Dostu Mekanları ve Hak Temelli Hizmetleri Planlamak kapsamında, hak temelli yaş dostu çevrelerin ve hizmetlerin nasıl oluşturulabileceği konusunda bilgilendirici ve yaratıcı eğitimleri içeren bir öğrenme programının sunulması için açık kaynak bir internet sitesi kurulacak. İnternet sitesi üzerinden veri okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, yaş ayrımcılığı, yaş dostu çevre ve hizmetler yaratmak, kapsayıcılık ve katılım başlıklarında 5 ana modülden oluşan SOLIS-e öğrenme programı; yaşlılara hizmet sunan, yaş dostu çevre geliştirilmesi konusunda çalışan, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri ile araştırmacılar gibi konuyla ilgili kişilere iki dönemde sunulacak.

Ocak 2021’den başlayan Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi projesi ile dernek, yaşlılara yönelik şiddet, istismar, ihmal, ihlal ve ayrımcılıkla ilgili izleme ve raporlama çalışmaları yapacak Proje kapsamında “yaşlı” anahtar kelimesi ile medyada yer alan haberler günlük olarak taranarak, yaşlılara yönelik ihmal, şiddet, istismar, hak ihlali ve ayrımcılık vakaları düzenli olarak arşivlenecek. Türkçe ve İngilizce olmak üzere toplam 24 adet aylık izleme raporu, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere toplamda 2 tane genişletilmiş izleme raporu yayınlayacak. Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara yönelik 2 adet atölye çalışması gerçekleştirecek.